Najczęściej zadawane pytania | Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" | Kadry i płace "Rzeczpospolitej" | Ewidencja Środków Trwałych "Rzeczpospolitej"


Lista poprawek do programu

Wersja 6.00g

 • Dodano osobną składkę na ubezpieczenie wypadkowe wspólników, niezależnie od wysokości składki ubwzpieczenia wypadkowego pracowników,
 • Dodano opcję dla formularzy "NIP bez kresek",

Wersja 6.00f

 • Dodano poprawione biblioteki do podpisywania E-deklaracji,
 • Dodano kody niezdolności do pracy dotyczące urlopu bezpłatnego i wychowawczego,
 • Dodano możliwość wyboru Urzędu skarbowego w danych firmy, danych wspólnika i danych pracownika,

Wersja 6.00e

 • Poprawiono podpisywanie E-deklaracji,
 • Dodano możliwość klonowania stawek i współczynników modułu płacowego,

Wersja 6.00d

 • Poprawiono E-deklaracje dla PIT-11,

   Wersja 6.00c

   • Dodano zapisywanie informacji o czasie importu podpisanej e-deklaracj

     Wersja 6.00b

     • Zlikwidowano opóźnienie przy oknie wyboru drukarki,

     Wersja 6.00a

     • Poprawiono ORD-ZU dla PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR,
     • Poprawiono obsługę ORD-ZU dla PIT-11,
     • Zlikwidowano opóźnienie przy oknie wyboru drukarki,
     • Poparwiono E-deklaracje dla PIT11, PIT-4R i PIT-8AR,

     Wersja 6.00

     • Dodano E-deklaracje dla PIT11, PIT-4R i PIT-8AR,
     • Poprawiono wyświetlanie listy parcowników w PIT11,
     • Dodano moduł BIURO RACHUNKOWE,
     • Dodano możliwość ustawiania proporcji stawki rentowej w module płacowym z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,

     Wersja 5.00g

     • Poparwiono drukowanie karty wynagrodzeń,

     Wersja 5.00f

     • Poparwiono aktualizacje formularza PIT-4R,

     Wersja 5.00e

     • Dodano formularze podatkowe PIT-4R, PIT-8AR,

     Wersja 5.00d

     • Dodano formularz podatkowy PIT11(19),

     Wersja 5.00c

     • Poprawiono kodowanie krajów E-deklaracjach,

     Wersja 5.00b

     • Poprawiono wydruk formularza PIT-11,

     Wersja 5.00a

     • Poprawiono pobieranie uaktualnień,

     Wersja 5.00

     • Zmieniono status wprowadzania nr PESEL dla pracownika z "wymagany" na "zalecany",
     • Dodano kody niezdolności do pracy dotyczące urlopu bezpłatnego i wychowawczego,
     • Dodano możliwość wyboru Urzędu skarbowego w danych firmy, danych wspólnika i danych pracownika,

     Wersja 4.00c

     • Poprawiono tworzenie PIT11,
     • Poprawiono formularze PIT-4Roraz PIT-8AR,

     Wersja 4.00b

     • W PIT-11 podczas aktualizacji pokazywani są w ujęciu alfabetycznym pracownicy aktalnie zatrudnieni lub zwolnieni w danym roku,
     • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych PIT-11,PIT-4R, PIT-8AR,

     Wersja 4.00a

     • Poprawiono wyszukiwanie Urzędów skarbowych w E-deklaracji,
     • Poprawiono ORD-ZU dla formularza PIT-11,

     Wersja 4.00

     • Dodano możliwość elektronicznej wysyłki formularza PIT8AR,
     • Dodano możliwość elektronicznej wysyłki formularza PIT4R,
     • Poprawiono tworzenie PIT11 dla osób zatrudnionych na umowę,

     Wersja 3.00hi

     • Poprawiono uwzględnianie zatrudnienia w poprzednich okresach,

     Wersja 3.00g

     • Poprawiono formularz PIT11 dla innych pzrychodów niż ze stosunku parcy,

     Wersja 3.00f

     • dodano formularz podatkowy ORD-ZU dołšczany do formularza PIT11,
     • Inne drobne poprawki,

     Wersja 3.00e

     • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji PIT-11,

     Wersja 3.00d

     • Udostępniono uaktualnienie programu dla wszystkich posiadaczy programu w wersji 2 lub 3,
     • Dodano wydruk potwierdzenia wysłania E-deklaracji,

     Wersja 3.00c

     • Poprawiono otrzymywanie potwierdzenia wysłania E-deklaracji,

     Wersja 3.00b

     • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji,

     Wersja 3.00a

     • Poprawiono wczytywanie danych wspólnika,
     • Poprawiono wczytywanie danych płacowych,

     Wersja 3.00

     • Dodano możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych PIT-11
     • Dodano możliwość kopiowania i wklejania przy pomocy Ctrl+C Ctrl+V danych w polach takich jak NIP, KOD Pocztowy, PESEL
     • Dodano możliwość księgowania składek ZUS do PKPiR wspólników,

     Wersja 2.00c

     • Poprawiono Pasek Narzędzi,

     Wersja 2.00b

     • Poprawiono wprowadzanie danych dotyczšcych Płatnika składek ZUS w danych FIRMY. Zmiana polega na tym, że jeżeli nie poda się danych dotyczących Imienia i nazwiska, to data urodzenia zostanie automatycznie "wyczyszczona",

     Wersja 2.00a

     • Poprawiono Przekazywanie danych do PŁATNIKA (formularz RCA),

     Wersja 2.00

     • Dodano możliwość migracji danych z modułu płacoiwego Małej Księgowści do Kadr i Płac,

     Wersja 1.00c

     • Poprawiono Formularz: PIT-11,
     • Poprawiono Formularze: PIT4 i PIT4R w zakresie ilości pracowników,

     Wersja 1.00b

     • Dodano do PIT4 zaliczkę na podatek dochodowy od umów zleceń i o dzieło tzw. ryczałtowych,

     Wersja 1.00a

     • Poprawiono pojawianie się płac dla pracowników o nie zdefiniwanych płacach,
     • Dodano możliwość zaznaczenia czy pracownik podlega ubezpieczeniu na Fundusz Pracy i FGŚP w opcji Ubezpieczenia społeczne,