Mała Księgowość

O programie

Program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" został stworzony z myślą o małych i średnich firmach rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych (Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów) jak i na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego (Księga Przychodów), oraz dla firm będących podatnikami podatku od towarów i usług VAT. Program pozwala także prowadzić ewidencję przejazdów prywatnym samochodem używanym dla celów służbowych.Program umożliwia:

 • Łatwe i czytelne wprowadzanie danych księgowych
 • Rozliczenie podatku dochodowego dla dowolnej ilości wspólników
 • Przegląd dokumentów nie zaksięgowanych i zaksięgowanych
 • Prowadzenie ewidencji przejazdów prywatnym samochodem użytym do celów służbowych oraz jego rozliczeniem na podstawie wprowadzonych dokumentów kosztowych (dowolna ilość samochodów)
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla "ryczałtowców" - podatników rozliczających się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego
 • Przegląd kosztów przejazdów pojazdów prywatnych
 • Prowadzenie Ewidencji Wyposażenia
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, jej wydruk oraz wydruk zestawień na podstawie wpisów do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT (Rejestry VAT) zarówno dla metody rozliczenia tego podatku w skali miesiąca VAT-7 jak i w skali kwartału (metoda kwartalna) VAT-7/K
 • Prowadzenia ewidencji związanej z płacami:
  • Kartoteka pracowników.
  • Listy płac.
  • Formularze podatkowe PIT-4, PIT-11/8B.
  • Eksport danych do programu "Płatnik"- ZUS DRA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RCA.
  • Integracja z modułem księgowym, księgowanie list płac w PKPiR.
 • Definiowania kartotek niezbędnych do prowadzenia księgowości takich jak:
  • Kartoteki celów przejazdów samochodem prywatnym
  • Kartoteki kont księgowych (zdefiniowane szablony księgowań)
  • Kartoteki kontrahentów (baza adresowa)
  • Kartoteki prywatnych pojazdów używanych do celów służbowych
  • Kartoteki stawek za 1 km przebiegu (możliwość aktualizowania ich przy pomocy Internetu)
  • Kartoteki tras przejazdu prywatnym pojazdem
  • Kartoteki zdarzeń gospodarczych
 • Możliwość uwzględniania inwentaryzacji w wyliczaniu podatku dochodowego
 • Możliwość tworzenia skompresowanych kopii baz danych na dysku, dyskietce lub innym nośniku oraz ich odbudowy (indeksowanie baz danych)
 • Automatyczne generowanie kopii bezpieczeństwa
 • Możliwość zabezpieczenia programu hasłem
 • Fakturowanie i prowadzenie magazynu
  • Prowadzenie magazynu w ujęciu ilościowym i wartościowym
   • Możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej dla wielu magazynów
   • Możliwość sporządzenia arkusza spisowego
   • Możliwość sporządzenia arkusza inwentaryzacyjnego (na dowolny dzień)
   • Możliwość sporządzenia zestawienia obrotów dowolnego towaru lub usługi w zadanym okresie czasu
  • Obsługa podstawowych dokumentów magazynowych
   • PZ przychód z zewnątrz
   • PW przychód wewnętrzny
   • WZ rozchód na zewnątrz
   • RW rozchód wewnętrzny
  • Możliwość wystawienia faktur na podstawie wystawionego dokumentu WZ lub bezpośrednie wystawienie faktury na usługi
  • Możliwość wystawienia faktur korygujących do wcześniej wystawionych faktur sprzedaży
  • Możliwość wystawienia faktur rolniczych RR
  • Księgowanie faktur do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów, oraz do Rejestrów VAT
  • Kontrola należności i zobowiązań
  • Rozliczenie produkcji, kompletacji
  • Możliwość dokonania wydruku zestawień dokumentów, faktur, zapłat w dowolnym okresie czasu, dla dowolnego typu dokumentu, dowolnego kontrahenta itp.
  • Możliwość wprowadzania dokumentów przesunięć międzymagazynowych oraz eksportowania tych dokumentów na inne komputery
  • Obsługa drukarek fiskalnych
 • Możliwość kontroli rozrachunków
  • Generowanie terminarza należności
  • Generowanie terminarza zobowiązań
  • Możliwość wydrukowania not odsetkowych
  • Możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty
  • Obsługa dokumentów kompensat
 • Wydruk formularzy podatkowych PIT-5 i VAT-7 (VAT-7/K) bez konieczności posiadania formularzy
 • Przelewy
  • Prowadzenie ewidencji przelewów:
   • Przelewów i wpłat ogólnych
   • Przelewów do Urzędów Skarbowych
   • Przelewów do ZUS
  • Wydruk przelewów
  • Możliwość wydruku przelewów bezpośrednio z innych modułów programu takich jak:
   • Formularze podatkowe (PIT-5, VAT-7, VAT-7/K)
   • Fakturowanie - przelewy za dostarczony towar
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych
  • Możliwość utworzenia Kartoteki Środków trwałych
   • Wprowadzenie Bilansu Otwarcia (BO)
   • Wprowadzanie nowych Środków Trwałych (OT)
   • Modernizacja istniejących Środków Trwałych (MT)
   • Likwidacja istniejących Środków Trwałych (LT)
  • Wydruk zestawień dokumentów (BO, OT, MT, LT)
  • Naliczanie amortyzacji (trzy podstawowe metody naliczania amortyzacji
   • Liniowa
   • Degresywna
   • Jednorazowa (amortyzacja w miesiącu przekazania środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu następnym)
   • Jednorazowo 30% w miesiącu przekazania do użytkowania środka trwałego nowo zakupionego z grupy 3-6 zgodnie z art. 22k ust.4
   • Stawka x3 (proporcja) w dniu przekazania do użytkowania środka trwałego zgodnie z art.22k ust5
  • Zestawienie dokonanych amortyzacji w dowolnym miesiącu roku księgowego z możliwością zaksięgowania amortyzacji w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
  • Wydruk planu amortyzacji na dany rok podatkowy
  • Wydruk tabeli amortyzacyjnej
  • Utworzenie BO na następny rok
 • Tworzenie dokumentów ofert i zamówień
  • Możliwość tworzenia ofert i zamówień.
  • Możliwość dostosowania ofert i zamówień do własnych potrzeb.
  • Możliwość importowania danych z programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej".
  • Automatyczna aktualizacja cen w ofercie na podstawie danych zawartych w magazynie.
  • Możliwość dołączenia zdjęć do pozycji oferty.
  • Możliwość eksportowania danych do pliku HTML.
  • Możliwość eksportowania danych do pliku XML.