Mała Księgowość

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Jak w programie wystawić fakturę korygująca do faktury z lat poprzednich?
Odpowiedź: W obecnej wersji oprogramowania Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" rozgraniczono w module magazynowym przechowywanie dokumentów za poszczególne lata. Dokumenty dotyczące poczególnych lat znajdują się nie jak dotychczas w jednym pliku (jednej bazie danych), ale w plikach odpowiadających poszczególnym latom. Dlatego też aby wystawić fakturę korygującą (dokumnent korygujący) do faktury (dokumentu) dotyczącego poprzednich lat należy zmienić rok księgowy na rok odpowiadający korygowanej fakturze (dokumentowi). Można to uczynić poprzez opcję w Pasku narzędziowym zmień okres rozliczeniowy. Dopiero po zmianie roku ksiegowego można wykonać fakture korygująca, która będzie miała nadany numer z obecnego roku a datę odpowiadajacą także dacie obecnego roku i umiesczona będzie w bazie danych dokumentów obecnego roku.
Pytanie: Jak zaksięgować dokument na przełomie roku, gdy dokument należy zaksięgować w grudniu zaś termin odliczenia/naliczenia VAT przysługuje w miesiącu styczniu?
Odpowiedź: Taką sytuację trzeba rozwiązać w następujący sposób:
W obecnej wersji programu księgujemy takie dokumenty, tak samo jak w miesiącach poprzednich wskazując po stronie dokumentu rejestru VAT datę otrzymania/Powstania obowiazku podatkowego np w styczniu następnego roku i miesiąc zaliczenia do VAT tak samo np. 1 (styczeń). Program tworząc rejestry VAT jak i deklaracje VAT-7,VAT-7/K, VAT-7/D umieści takie dokumenty w następnym roku.
Pytanie: Zmiana zasad fakturowania od 01-01-2013 w programie.
Odpowiedź: Jakie są typy faktur od 2013 roku przy sprzedaży dla dawnych faktur VAT MARŻA i KOMIS?

Zgodnie z Rozporządzeniem MF dotyczącym wystawiania faktur należy dla od 2013 roku dla dawynch faktu VAT MARŻA jak i KOMIS wprowadzić na Fakturach dodatkowe opisy typu faktur np:

 • Procedura marży dla biur podróży,
 • Procedura marży towary używane,
 • Procedura marży dzieła sztuki,
 • Procedura marży przedmioty kolekcjonerskie i antyki,
 • itp.

Zestawienie takich opisów można wprowadzić do kartoteki typów faktur w momencie wystawiania faktury MARŻA czy KOMIS (dawne opisy tych faktur pozostawiliśmy w programnie).

Można w tym momencie dopisać nowy lub edytować wprowadzony typ.

Pozostałe opisy zgodnie z powyższym rozporządzeneim zostały przypisane na stałe dla danych faktur:

 • FAKTUR VAT-NP - Metoda kasowa
 • Dla faktur z typem transakcji Podatnikiem jest nabywca lub Kraj opodatkownia jest inny niż PL - Odwrotne obciążenie

W rozporządzeniu jak i w nowej ustawie VAT, nie ma ma Faktur Wewnętrznych, ale jako dokument wewnętrzny firmy pozostawiliśmy ją w programie dla łatwiejszego rozliczania transakcji wewnątrzunijnych WNT.

Pytanie: Jak w programie wystawić fakturę korygującą do faktury z lat poprzednich?
Odpowiedź: W obecnej wersji oprogramowania Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" rozgraniczono w module magazynowym przechowywanie dokumentów za poszczególne lata. Dokumenty dotyczące poczególnych lat znajdują się nie jak dotychczas w jednym pliku (jednej bazie danych), ale w plikach odpowiadających poszczególnym latom. Dlatego też aby wystawić fakturę korygującą (dokumnent korygujący) do faktury (dokumentu) dotyczącego poprzednich lat należy zmienić rok księgowy na rok odpowiadający korygowanej fakturze (dokumentowi). Można to uczynić poprzez opcję w Pasku narzędziowym. Dopiero po zmianie roku księgowego można wykonać fakturę korygującą, która będzie miała nadany numer z obecnego roku a datę odpowiadającą także dacie obecnego roku i umieszczona będzie w bazie danych dokumentów obecnego roku.
Pytanie: Jak rozpocząć pracę z programem w nowym roku?
Odpowiedź: Aby rozpocząć pracę-księgowanie danych w nowym roku podatkowym należy w pierwszej kolejności utworzyć nowy rok podatkowy w systemie. Tworzymy go w następujący sposób:
 • W opcji Inne/Zarządzanie danymi/Załóż nowy rok
 • Wybieramy jaki rok podatkowy ma być założony i zaznaczamy które kartoteki z danymi mają być przeniesione do wybranego roku. Niezaznaczenie danej kartoteki oznacza, iż dane zawarte w tym zbiorze nie będą przeniesione. Wyjątek stanowi kartoteka kontrahentów, której zawartość w przypadku braku zaznaczenia jest przenoszona do wybranego roku podatkowego z tymi kontrahentami dla których istniały zapisy w module magazynowym.

Program przeniesie zgodnie z zaznaczonymi kartotekami odpowiednie dane do wybranego roku.

 • Dla danych dotyczących modułu Księgowego zostaną przeniesione dane zgodnie z podanymi parametrami
 • Dla danych dotyczących modułu Środki Trwałe zostaną przeniesione dane zgodnie z podanymi parametrami lub można przenieść te dane bezpośrenio z opcji Środki Trwałe/ Bilans otwarcia na następny rok podatkowy po wcześniejszym utworzeniu nowego roku i powrocie do roku poprzedniego
 • Dla danych dotyczących modułu Magazyn - Fakturowanie przy tworzeniu nowego roku podatkowego wszystkie dane zostają przeniesione automatycznie. W wersjach programu od nr 2.08 istnieje możliwość późniejszego przeniesienia danych z tego modułu do następnego roku podatkowego w opcji Inne/Zarządzanie danymi/Przenoszenie danych magazynu. Jest to wygodne w przypadku gdy dokonaliśmy już jakiś księgowań w nowym roku, a musimy dokonać pewnych zmian w module magazynowym jeszcze dotyczących poprzedniego roku.

Po przekopiowaniu niezbędnych danych do nowego roku podatkowego programu poprosi o:

 • Uaktualnienie skali podatkowej na tworzony nowy rok podatkowy, stawek ryczału (w zależności od formy opodatkowania). Po podaniu tych danych należy nacisnąć przycisk OK. Nowe stawki mogą także być pobrane z internetu w opcji Narzędzia/Uaktualnianie/Uaktualnienie bazy danych.
 • Uaktualnienie danych dotyczących Firmy (możliwa zmiana danych dotyczących):
  • Informacji ogólnych
  • Adresu siedziby
  • Parametrów modułu Magazyn-Fakturowanie Po ewentualnej zmianie danych (lub nie) należy nacisnąć przycisk OK.

Ostatnim punktem w procesie tworzenia nowego roku podatkowego jest wprowadzenie (w przypadku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów) Inwentaryzacji początkowej. Można to zrobić w opcji Inne/Inwentaryzacja:

 • Należy wybrać przycisk Początkowa inwentaryzacja
 • Wybrać miesiąc styczeń
 • Wprowadzić kwotę inwentaryzacji początkowej rónej inwentaryzacji końcowej za poprzedni rok podatkowy
 • Zaznaczyć przycisk Podlega (kwota inwentaryzacji zostanie umieszczona jako pierwsza w PKPiR
 • Nacisnąć przycisk OK. zapisując zmiany.


SKALA PODATKOWA od roku 2014 rok
Progi podatkowe Stawka Kwota wolna od podatku (pierwszy próg) podatek dla następnych progów
od do
  85 528,00 zł 18% 3 089,00 zł
85 528,00 zł   32% 14 839,02 zł+32% ponad kwotę 85 528,00 zł


STAWKI WSPÓŁCZYNNIKI Modułu płacowego od roku 2014 rok
Nazwa Stawka Ubezpieczony Pracodawca
Stawka ubezpieczenia emerytalnego 19,52% 50,00% 50,00%
Stawka ubezpieczenia rentowego 8,00% 18,75% 81,25%
Stawka ubezpieczenia chorobowego 2,45% 100,00% -
Stawka ubezpieczenia wypadkowego od 0,67 do 3,33% - 100,00%
Stawka ubezpieczenia zrowotnego 9,00% 100,00% -
Stawka ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia 7,75%
Stawka na Fundusz Pracy 2,45% - 100,00%
Stawka na Fundusz GŚP 0,10% - 100,00%
Koszt uzyskania przychodu (podstawowy) 111,25 zł
Koszt uzyskania przychodu (powiększony) 139,06 zł
Kwota ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 112 380,00 zł

Pytanie: W zestawieniach zamiast liczy porządkowej pojawiają się trzy kropki.
Odpowiedź: Niektórzy użytkownicy Małej Księgowości "Rzeczpospolitej" przekroczyli liczbę 10 tyś. pozycji w PKPiR. W związku z tym zmuszeni byliśmy do rozszerzenia kolumny L.p. z 4 znaków do 5. Ponieważ użytkownicy sami mogą zmieniać wygląd okienek, dlatego prosimy o "najechanie" kursorem myszki na napis L.p. i i naciśnięcie prawego przycisku myszki a następnie wybranie pierwszej opcji z Menu: "Przywróć domyślną szerokość"

Pytanie:Czy istnieje wersja programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" na Linuxa?
Odpowiedź: Niestety w obecnej chwili program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" może być uruchomiany jedynie na systemach operacyjnych z rodziny Windows.

Pytanie: Jak w programie wystawić FAKTURĘ Odwrotne Obciążenie.
Odpowiedź: Fakturę taką wystawiamy tak samo ja inne faktyury z tym, że wybieramy Typ transakcji: Podatnikiem jest nabywca, a towar sprzedajemy w stawce VAT Nie podlega
Księgujemy taką fakturę do rejestru VAT nr 1 - dostawa towarów i usług z typem transakcji: Podatnikiem jest nabywca, w stawce VAT Nie podlega
Tak zaksięgwana kwota trafi do deklaracji VAT7(VAT7/K),VAt7/D do poz.31

Pytanie: Jak w programie zaksiegować fakturę zakupu Odwrotne Obciążenie.
Odpowiedź:Fakture taką księgujemy:
 • dla PKPiR podwójnie
  • do PKPiR i rozrachunków księgujemy bez ewidencji VAT 0-bez ewidencji VAT w kwocie netto faktury podanej w pozycji RAZEM
  • tylko do VAT księgując przy pomocy konta księgowego zdefiniowanego np tak: W sposób nastepujący: tak zaksięgowane kwoty bedą zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego w deklarcji VAT7(VAT7/K), VAT7/D w pozycjach odpowiednio 31,32,41,42.
 • dla Ewidencji Przychodów (RYCZAŁT) podwójnie:
  • do rozrachunków księgujemy przy pomocy konta:
   bez ewidencji VAT 0-bez ewidencji VAT w kwocie netto faktury podanej w pozycji RAZEM
  • tylko do VAT księgując przy pomocy konta księgowego zdefiniowanego np tak: W sposób nastepujący: tak zaksięgowane kwoty bedą zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego w deklarcji VAT7(VAT7/K), VAT7/D w pozycjach odpowiednio 31,32,41,42.

Pytanie: Jak w programie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zaksięgować zakup paliwa od samochodu osobowego?
Odpowiedź: Zgodnie z art.88 ust. 1 pkt. 3 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5

W związku z tym w programie fakturę dotycząca ww przykładu należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób:

Księgując fakturę należy kwotę brutto za paliwo wprowadzić w poz. Bez odliczeń a kwotę VAT-u nie podlegającego odliczeniu wpisać w pozycje W tym VAT:

Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w kwocie 123 zł do kol. 13 (Vat jest kosztem)
 • Rejestru VAT kwota 123 zł w poz. Bez odliczeń

Pytanie: Jak w programie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zaksięgować Fakturę za leasing samochodu osobowego?
Odpowiedź: W związku z tym w programie fakturę dotycząca ww przykładu należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób:

Księgując fakturę z danymi np. Netto 22% 1000 zł VAT 230 zł zaksięgować w następujący sposób:

Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w kwocie 1092 zł do kol. 13 (40% Vat jest kosztem)
 • Rejestru VAT netto 1000 zł VAT do odliczenia 138 zł 92 zł BEZ odliczeń

Pytanie: Jak w programie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług zaksięgować Fakturę za zakup samochodu osobowego?
Odpowiedź: W związku z tym w programie fakturę dotycząca ww przykładu należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób:

Księgując fakturę z danymi np. Netto 23% 100 000 zł VAT 23 000 zł zaksięgować w następujący sposób:

Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

 • Rejestru VAT netto 100 000 zł VAT do odliczenia 6000 zł 17 000 zł bez odliczeń

Pytanie: Jak zaksięgować zakup Środka trwałego?
Odpowiedź: Zakup środka trwałego należy zaksięgować przy pomocy konta księgowego (szablonu księgowania) zdefiniowanego w następujący sposób

Księgując fakturę z danymi np. Netto 23% 1000 zł VAT 230 zł zaksięgować w następujący sposób:

Dane z tak zaksięgowanego dokumentu trafią do:

 • Rejestru VAT netto 1000 zł VAT do odliczenia 230 zł Do deklaracji VAT7 lub VAT7/K poz 33 1000 zł a do poz 34 230 zł pod warunkiem iż zakup był związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi lub gdy zakup był związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi a proporcja sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogólnej za zeszły rok przekroczyła 98%

Pytanie: Czy mogę legalnie używać oprogramowania, które otrzymałem wraz z Rzeczpospolitą?
Odpowiedź: Jako autor oprogramowania komputerowego z zakresu księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw, oświadczam, że wszytkim Czytelnikom "Rzeczpospolitej", którzy zakupili dziennik z załączoną płytą CD z programem, udzielam zgody na wykorzystywanie go na własne potrzeby bez prawa kopiowania, powielania i dalszej odsprzedaży.
Andrzej Ciupiński
Autor

Pytanie: Czy Urząd Skarbowy nie potraktuje programu Rzeczpospolita - Mała Księgowość dołączonego do wydania Rzeczpospolitej jako darowizny?
Odpowiedź: Proponujemy Państwu pozostawić egzemplarz Rzeczpospolitej, do którego był dołączony program, jako dowodu zakupu.

Pytanie: Dlaczego nie jest dostępna opcja Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Formularz Pit-5.
Odpowiedź: Opcje te nie są dostępne, wtedy gdy przy rozpoczynaniu działania programu, przy edycji danych firmy została zaznaczona opcja "Ewidencja przychodów" (Ryczałt). Firma może działać na zasadach opodatkowania przez Księgę Przychodów i Rozchodów albo Ewidencję przychodów. Nie można dokonać zmiany z Księgi Przychodów i Rozchodów na Ewidencję przychodów bądź odwrotnie w trakcie roku księgowego. Aby zmienić zasady opodatkowania firmy należy rozpocząć nowy rok, bądź usunąć wszystkie dane programu poprzez odinstalowanie go, a następnie ponownie zainstalować program Rzeczpospolita - Mała Księgowość.

Pytanie: Czy program będzie rozbudowany o moduł wspomagający płace?
Odpowiedź: Program Mała Księgowość "Rzeczpospolitej" współpracuje z programem Kadry i Płace "Rzeczpospolitej".

Pytanie: Do czego służą i jak definiować konta księgowe?
Odpowiedź: Konto (szablon dokumentu) jest to wzór określający sposób w jaki ma być zaksięgowany dokument księgowy określający do jakiej kolumny Księgi Przychodów i Rozchodów albo stawkę Ewidencji przychodów i do jakiego rejestru VAT zaliczyć daną kwotę. Sposób wprowadzania dokumentu jest szczegółowo opisany w instrukcji załączonej do programu.

Pytanie: Jak wpisać składki na ZUS i Ubezpieczenie Zdrowotne?
Odpowiedź: Składki na ZUS i Ubezpieczenie Zdrowotne wprowadzamy w opcji "Inne/Firma/Wspólnicy" Edytujemy wspólnika i w zakładce "ZUS i Ubezpieczenie Zdrowotne" wprowadzamy składki opłacone w danym miesiącu.

Pytanie: Dlaczego nie ma dostępu do Rejestrów VAT?
Odpowiedź: Przy instalacji oprogramowania nie została zaznaczona opcja że firma jest płatnikiem podatku VAT. Można to zmienić edytując Firmę w opcji "Inne/Firma/Dane".

Pytanie: Czy można księgować dokumenty od początku roku?
Odpowiedź: Tak można księgować od początku roku. Należy wtedy ustawić Aktualny miesiąc księgowania na 1 (styczeń)

Pytanie: Jak zdefiniować konto księgowe?
Odpowiedź: Definiowanie kont polega na opisaniu szablonu księgowania, ułatwiającego księgowanie I tak np. dla sprzedaży możemy zdefiniować konto w następujący sposób:
 • konto - trzycyfrowy nr konta przy wprowadzaniu dokumentu wybieramy tylko ten nr
 • nazwa - Nazwa konta
 • kolumna książki - Wybieramy jedną z kolumn (w przypadku sprzedaży może to być kol.7 lub 8)
 • opis - opis kolumny - konta
 • rejestr - wybieramy jeden z rejestrów który będzie podpowiadany w oknie dialogowym podczas wprowadzania dokumentu.
 • samochód prywatny - wybieramy jeśli księgowany dokument przy pomocy tego szablony będzie uwzględniany przy rozliczeniu samochodu prywatnego użytego do celów służbowych i wybieramy lub wprowadzamy samochód
 • należy do struktury - zaznaczamy czy dane zawarte w dokumencie mają być pokazywane w rejestru strukturze sprzedaży
Tak przygotowany szablon w znaczny sposób ułatwi nam późniejsze księgowanie dokumentów

Pytanie: Dlaczego nie można usunąć pozycji z bazy danych kontrahentów ?
Odpowiedź: Stale udoskonalamy program do prowadzenia księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, opcja usuwania pozycji z bazy danych kontrahentów jest w tej chwili dostępna w wersji 1.5, którą można ściągnąć z tej strony. Uaktualnienie to pozwala na usuwanie zapisów w następujących bazach danych:
 • Cele przejazdów pojazdem prywatnym
 • Konta
 • Kontrahenci
 • Trasy przejazdów pojazdem prywatnym
 • Zdarzeń

Pytanie: Jak można uaktualniać dane, jeżeli program jest zainstalowany w komputerze nie podłączonym do Internetu?
Odpowiedź: Niestety, generalną formułą uaktualniania oprogramowania do prowadzenia księgowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz danych, jakie są tam wykorzystywane jest ściąganie z Internetu. Dane, jakie mogą zostać uaktualnione zarówno poprzez Internet, jak i ręcznie to stawki przebiegu za 1 km samochodu prywatnego używanego do celów służbowych. Dane te można wprowadzić "ręcznie" w opcji "Księgi/Ewidencja przejazdów/Kartoteki/Stawki za 1 km przebiegu pojazdu"

Pytanie: Jak można zmienić numeracje Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?
Odpowiedź: Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom, funkcja ta została wprowadzona. Oferuje ona możliwość wyboru numeracji Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w następujący sposób możliwy do wyboru przez użytkownika:
 1. numeracja narastająco od początku roku od nr 1
 2. numeracja - każdy miesiąc od nr 1
 3. numeracja każdego miesiąca narzucona przez użytkownika

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania i uwagi do oprogramowania mogą Państwo kierować:Znajdą się one na tej stronie wraz z odpowiedziami autora oprogramowania.
Dziękujemy bardzo za wszystkie telefony i listy jakie otrzymaliśmy w związku z płytą.