Mała Księgowość

Lista poprawek do programu

Wersja 2020.10.2

 • Dodano nowe formularze obowiązujące od października VAT-9M(10), VAT-8(11),
 • Dodano opcję "Magazyn i sprzedaż\Faktura\Podsumowanie\Drukuj oznaczenie dokumentu na potrzeby VAT (w tym GTU)" sterującą wydrukiem w podsumowaniu faktury o oznaczeniach na potrzeby VAT w tym kodach GTU na fakturze,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów z pliku JPK_V7M lub JPK_V7K,
 • Dodano możliwość eksportowania dokumentów z modułu magazynowo sprzedażowego do formatu XML dla aplikacji RAMZES,
 • Dodano możliwość eksportowania kodów GTU i innych oznaczeń związanych z JPK do plików INI,
 • Dodano możliwość definiowania dodatkowych warunków dla reguł księgowania,
 • Dodano opcję "Magazyn i sprzedaż\Zamówienia\Wstawiaj cenę sprzedaży/zakupu do zamówienia" (domyślnie włączona),
 • Dodano możliwość automatycznej synchronizacji ceny z sklepem internetowym (tylko wybrane sklepy),
 • Dodano możliwość importowania plików w module księgowym z katalogu - importowane będą wszystkie pliki z katalogu,
 • Dodano opcję dla importowania "Importując dokument o tym samym numerze spróbuj uzupełnić dane istniejącego dokumentu",
 • Zmieniono logikę aby do PKPiR oraz Ewidencji Przychodów nie pobierane były zapisy oznaczone jako FP (niewłaściwe księgowanie),
 • Zmieniono kolejność wprowadzania daty sprzedaży/daty wpływu jeżeli niezbędne jest wstawienie obydwu dat do dokumentu - w pierwszej kolejności wprowadzane są dane dotyczące podatku należnego,
 • Zmieniono w przypadku księgowania faktury (z modułu Magazyn i sprzedaż) z oznaczeniem FP - brak księgowania do PKPiR,
 • Poprawiono raport zakupów (tak aby sumy wyglądały tak jak w raporcie sprzedaży),
 • Poprawiono aby przy włączonej funkcji "Aktualizacja wszystkich działalności" w PIT-5/PIT-5L właściciel/wspólnik był dopasowany po numerze PESEL tylko i wyłącznie jeżeli numer PESEL składa się z 11 znaków,
 • Poprawiono obliczanie ubezpieczenia zdrowotnego do potrącenia dla wynagrodzenia, które podlega i nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu i ubezpieczenie zdrowotne do potrącenia jest większe od podatku wynikającego z składników podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • Poprawiono pokazywanie plików PDF z katalogów firm/zawierających znaki UTF-8 (np. polskie),
 • Poprawiono pokazywanie w serwerze programu stanu usługi SQL w przypadku zdefiniowania portu TCPIP w ciągu połączenia SQL,
 • Poprawiono księgowanie faktury w procedurze VAT marża z ujemną kwotą marży do nowego pliku JPK_V7M/JPK_V7K,

Wersja 2020.10.1

 • Dodano obsługę plików JPK podpisywanych danymi dla nowej bramki (bramka mikro-jpk zostaje wycofana),
 • Dodano możliwość oznaczenia kontrahenta znacznikiem "Podmiot powiązany" - TP,
 • Dodano możliwość importowania plików bezpośrednio z systemu OCR (tylko Scanye),
 • Dodano e-deklarację PIT-4R(9) w wersji 1-2E,
 • Zmieniono domyślne ustawienie opcji "Przy dodawaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu domyślnie utwórz kontrahenta w kartotece" na "Tak" dla wszystkich użytkowników niezależnie od obecnie skonfigurowanej opcji,
 • Zmieniono aby pobierane z rejestru kontrahentów email oraz telefon były wprowadzane do danych kontrahenta jedynie gdy nie podano wcześniej tych danych,
 • Poprawiono aby przy realizacji szablonu faktury oraz abonamentu uwzględniał ustawione konto bankowe kontrahenta,
 • Poprawiono dla protokołu Posnet aby w przypadku nie podania pełnej płatności pozostała płatność była uznana za gotówkę (tak jak ma to miejsce dla innych drukarek fiskalnych),
 • Poprawiono wybór formularza RZA zamiast RCA w przypadku gdy za pracownika opłacane są składki wyłącznie zdrowotne oraz fundusz pracy,
 • Poprawiono możliwość wyboru opcji PPK,
 • Poprawiono pokazywanie VAT-UE(5) z zestawienia e-deklaracji dla miesięcy sierpień-grudzień,
 • Poprawiono generowanie plików JPK_PKPIR - zamiast daty dokumentu zdarzenia gospodarczego powinna być data zdarzenia gospodarczego,

Wersja 2020.9.2

 • Dodano uwzględnienie opcji "Ukryj wartości zerowe w tablicach" dla okna kartoteki towarów oraz wyboru towaru (dotyczy stanu towaru),
 • Dodano możliwość wybrania średniej wielkości paska narzędzi (oprócz małej i dużej dostępnej obecnie),
 • Poprawiono aby przy wprowadzaniu dokumentu księgowego i przechodzeniu pomiędzy polami klawiszem ENTER, program nie zatrzymywał się na przycisku "OCR",
 • Poprawiono rozpoznawanie systemowej rozdzielczości DPI,

Wersja 2020.9.1

 • Dodano możliwość utworzenia plików JPK_V7M, JPK_V7K,,
 • Dodano dodatkowo pobieranie z rejestru REGON następujących danych: województwo, powiat, gmina, email, telefon, data rozpoczęcia działalności,,
 • Dodano możliwość określenia "Domyślnego trzeciego członu numeru paragonu" odrębnego niż dla faktur,,
 • Dodano możliwość utworzenia przelewów na podstawie listy płac z możliwością ich wyeksportowania do pliku ELIXIR,,
 • Dodano automatyczną zmianę stanu zaksięgowania dokumentu magazynowego/sprzedaży podczas usuwania dokumentu księgowego,,
 • Dodano obsługę kartoteki towarów internetowych dla sklepu BaseLinker,,
 • Ułatwiono dokonywanie korekty podatku należnego oraz podatku naliczonego za pomocą przycisku "Zły dług",,
 • Zmieniono zachowanie pokazywania sum dla ewidencji VAT - od października 2020 faktury oznaczone jako "FP - Faktura do paragonu" nie będą uwzględniane w sumach ewidencji VAT oraz w podsumowaniu ewidencji VAT, tak aby była możliwość uzyskania zgodności kwot z deklaracją VAT-7(21),,
 • Poprawiono aby na fakturach była możliwość wydrukowania w nagłówku numer konta bankowego sprzedawcy bez konieczności wydruku banku sprzedawcy,,
Wersja 2020.8.1

 • Dodano dla kont księgowych oznaczenie dokumentu dla potrzeb VAT oraz możliwość wyboru GTU oraz innych oznaczeń na potrzeby JPK_V7M, JPK_V7K,,
 • Dodano możliwość zapisywania notatek dla każdej firmy (CTRL+N),,
 • Dodano integrację z systemem OCR "Scanye" oraz "skanujfakture.pl",,
 • Dodano pokazywanie plików PDF dołączonych jako załącznik do dokumentu/towaru/klienta podczas ich edycji (wymaga zainstalowania Adobe Acrobat Reader DC),,
 • Dodano schematy e-deklaracji PIT-11, PIT-11Z, PIT-4R obowiązujące od 1 sierpnia 2020 (dotyczy zawężenia listy kodów urzędów skarbowych),,
 • Dodano możliwość filtrowania po terminie płatności dla terminarza zobowiązań i terminarza należności,,
 • Dodano w produkcji wizualne rozróżnienie aby można było szybko zidentyfikować na dokumencie produkcji składniki przypisane do danego produktu,,
 • Dodano możliwość importowania "Daty księgowania" z plików CSV zamiast importowania niezależnie dwóch kolumn, miesiąc księgowania oraz dzień księgowania,,
 • Dodano możliwość filtrowania e-deklaracji w zestawieniu e-deklaracji,,
 • Dodano możliwość wydruku wszystkich wybranych według filtra e-deklaracji do PDF za pomocą jednego przycisku,,
 • Dodano skrót klawiszowy do klonowania CTRL+INS,,
 • Dodano możliwość filtrowania według formy płatności w zestawieniu faktur,,
 • Dodano możliwość dla deklaracji VAT-7(20) do pola 36 wpisania wartości 0 jawnie do formularza i e-deklaracji,,
 • Dodano możliwość zdefiniowania numerów ILN/GLN dla danych firmy oraz danych kontrahentów,,
 • Dodano możliwość zapisu faktury do formatu Comarch EDI - Faktura XML (INVOICE),,
 • Dodano możliwość zapisu zamówień do formatu Comarch EDI - Zamówienie XML (ORDER),,
 • Dodano możliwość wczytywania/tworzenia zamówienia na podstawie Comarch EDI - Zamówienie XML (ORDER),,
 • Zmieniono przy importowaniu dokumentów, aby typ transakcji był domyślnie ustawiony na "nieokreślony" zamiast jak do tej pory na "krajowa",,
 • Zmieniono przy importowaniu dokumentów obsługę pola "Data zdarzenia gospodarczego" tak aby jej ustawienie w pliku importowanym było odpowiednio uwzględniane,,
 • Zmieniono moment odświeżania numeracji PKPiR przy korzystaniu z opcji pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych - przeliczanie będzie wykonane po dokonaniu zmiany w dokumentach księgowych, ale dopiero jeżeli otworzymy ewidencje dokumentów zaksięgowanych,,
 • Zmieniono aby określona nazwa faktury wewnętrznej na wydruku, drukowana była zarówno dla faktury wewnętrznej wystawianej na podstawie obowiązku podatkowego, a nie jak do tej pory tylko dla faktur wewnętrznych wystawianych na podstawie dokumentu dostawcy,,
 • Poprawiono prędkość działania funkcji drukowania informacji na temat niezapłaconych faktur na fakturze,,
 • Poprawiono dla VAT-UEK(5) przygotowanie deklaracji gdy w polach "było" nie występują żadne wartości,,
 • Poprawiono funkcję "Wyszukaj" tak aby wyszukiwała również w nazwie kontrahenta incydentalnego w przypadku wyszukiwania wg kryterium "Kontrahent",,
 • Poprawiono importowanie dokumentów magazynowych w walucie eksportowanych z innego programu Mała Księgowość - błędnie importowana była kwota do zapłaty w walucie dla transakcji krajowych,,
 • Poprawiono klonowanie faktury FP - nie będzie sprawdzany dostępny stan towarów podczas klonowania,,
Wersja 2020.7.2

 • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.2,
 • Dodano nowe pole do zamówień internetowych - "Wymaga faktury" (dostępność w zależności od sklepu),
 • Dodano możliwość pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych (wymaga włączenia opcji w oknie ewidencji dokumentów zaksięgowanych),
 • Poprawa różnych błędów związanych z przeniesieniem tabel księgowanych do SQL (tylko baza danych SQL),

Wersja 2020.7.1

 • Dodano nowe pole do zamówień internetowych - "Wymaga faktury" (dostępność w zależności od sklepu),
 • Dodano możliwość pokazania pozycji PKPiR w ewidencji dokumentów zaksięgowanych (wymaga włączenia opcji w oknie ewidencji dokumentów zaksięgowanych),
 • Poprawa różnych błędów związanych z przeniesieniem tabel księgowanych do SQL (tylko baza danych SQL),
 • Poprawiono podgląd wysłanych deklaracji VAT-UE/VAT-UEK (regresja 2020.7.2),

Wersja 2020.6.2

 • Dodano pakiet udogodnień związany z nową matrycą stawek VAT (https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/matryca-stawek-vat/):
  • Dodano opcję "Sprzedaż (albo) Magazyn\Operacje\Sprawdź kartotekę towarów" z możliwością automatycznej konwersji kodów PKWiU 2015 na CN 2020,
  • Dodano możliwość sprawdzenia stawki VAT na podstawie CN 2020/PKWiU 2015 (tylko z poziomu edycji w kartotece towarów),
  • Dodano możliwość wyszukiwania kodów CN 2020 oraz PKWiU 2015 w kartotece towarów,
  • Dodano możliwość konwertowania kodu PKWiU 2015 na CN 2020 w edycji towaru w kartotece towarów,
 • Dodano możliwość definiowania GTU dla pozycji w kartotece towarów - informacja ta może być drukowana na fakturach oraz będzie automatycznie uwzględniania podczas księgowania dokumentów,
 • Dodano możliwość przygotowania "Zestawienia sprzedaży" z oszacowaniem kosztu sprzedaży na podstawie metody FIFO,
 • Dodano opcję pozwalającą uwzględniać w ewidencji VAT dokument z więcej niż 2 lat wstecz (np. w celu wykazania VAT odliczonego),
 • Dodano zapamiętywanie adresu email podczas realizacji zamówienia internetowego w celu możliwości wysłania dokumentów na adres z którego zamówienie było dokonane,
 • Dodano obsługę kodów EAN-8 do czytników kodów kresowych,
 • Dodano możliwość określenia formy płatności oraz formy transportu dla WZ/PZ przed wystawieniem faktury,
 • Dodano możliwość określenia domyślnej formy płatności dla zamówień internetowych,
 • Zmieniono nomenklaturę z "PKWiU/PKOB" na "CN/PKWiU",
 • Zmieniono sprawdzanie ciągłości wystawianych faktur z sprawdzania 10 ostatnich faktur do sprawdzania 3 faktur,
 • Zmieniono przy importowaniu JPK_VAT jeżeli dla faktur kosztowych nie można dopasować jednej lub kombinacji stawek VAT wtedy importowanie odbędzie się do najbardziej zbliżonej stawki VAT,
 • Zmieniono aby przycisk "Wyloguj" wylogował również z konta Allegro, a nie tylko z danego sklepu w programie, tak aby można było zalogować się na inne konto Allegro,
 • Poprawiono realizowanie zamówień internetowych dla firm nie będących podatnikami VATu. Koszty dostawy nie są domyślnie obciążane zawsze stawką 23%,
 • Poprawiono realizowanie wielu abonamentów - wartość netto oraz brutto faktury będzie przeliczana dla każdej faktury indywidualnie po jej wystawieniu,

Wersja 2020.6.1

 • Dodano opcję do kartoteki kontrahentów "Przy dodawaniu nowego kontrahenta z poziomu dokumentu domyślnie utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
 • Dodano opcję do realizacji zamówień internetowych "Utwórz kontrahenta w kartotece" - domyślnie wyłączone,
 • Poprawiono drukowanie szczegółów listy płac po wprowadzeniu sortowania w liście płac, (regresja w wersji 2020.5.1),
 • Poprawiono działanie opcji "Wydruk informacji o podstawie wystawienia faktury" dla faktur zaliczkowych - ustawienie to nie powinno wpływać na faktury zaliczkowe,
 • Rozszerzono pole "Numer zamówienia kontrahenta" do 50 znaków,

Wersja 2020.5.1

 • Dodano możliwość naliczania składek PPK,
 • Dodano więcej pól do widoku zamówienia internetowego,
 • Dodano możliwość wyszukiwania zamówień internetowych Allegro po nazwie użytkownika,
 • Dodano możliwość realizowania wielu abonamentów jednocześnie,
 • Dodano informacje na temat GTU w oknach wprowadzania dokumentów księgowych oraz ewidencji dokumentów zaksięgowanych,
 • Dodano zapamiętywanie ostatnio używanego podpisu kwalifikowanego,
 • Dodano do wydruku dokumentu księgowego informacje na temat waluty i zastosowanego kursu,
 • Dodano więcej możliwości tworzenia zestawień sprzedaży (według pozycji, dokumentu, towaru, kontrahenta, użytkownika),
 • Dodano do zestawienia delegacji/podróży służbowych informacje na temat pracownika/osoby, której delegacja/podróż służbowa dotyczy,
 • Dodano do tworzenia archiwum w chmurze możliwość ustawienia zmiennej nazwy pliku przy użyciu makr %id% dla identyfikatora firmy oraz %data% dla obecnej daty,
 • Dodano przycisk "Wszystko/Tylko wybrane" w wyborze pozycji dla dokumentu Faktura pro forma,
 • Dodano możliwość określenia kolejności wystawiania faktur dla abonamentu,
 • Dodano możliwość drukowania faktur walutowych z kwotą razem/do zapłaty wyrażoną tylko w PLN,
 • Dodano możliwość przeliczenia faktur sprzedaży z walut obcych na walutę PLN (Inne/Przelicz na PLN),
 • Dodano możliwość określenia %KUP dla pojazdu, oraz możliwość wyboru %KUP przy księgowaniu kosztów pojazdów,
 • Dodano nowe makra dla uwag do faktur oraz treści wysyłanych e-mail: %uwagiFaktury%, %uwagiKontrahenta%,
 • Zmieniono przy importowaniu JPK_VAT faktur kosztowych zakres tolerancji pomiędzy obliczonym VAT, a danym VAT do 0.05 (w wykrywaniu stawki VAT na podstawie kwoty netto i VAT) oraz dodano rozpoznawanie kombinacji stawek 23% oraz 8% na podstawie kwoty netto oraz kwoty VAT z tolerancją 0.00,
 • Zmieniono sposób prezentacji powiadomienia o duplikacie wprowadzonego dokumentu - w treści komunikatu będzie informacja o już wprowadzanych dokumentach wraz z ich datą i kwotą, a nie o dokumencie który jest powtórzony/aktualnie wprowadzany,
 • Zmieniono zachowanie przy przełączaniu okien aplikacji, po powrocie do programu Mała Księgowość pole nie będzie zaznaczane w całości tak jak przy przejściu pomiędzy polami, a kursor pozostanie w miejscu w którym był przy opuszczaniu aplikacji,
 • Poprawiono na deklaracji DSF-1 rok na 2020 przy rozliczaniu rozliczenia za rok 2019,
 • Poprawiono odczytywanie niektórych zamówień z Allegro (strona zamówień nie mogła być odczytana),
 • Poprawiono przepisywanie kwot emerytury z kreatora PIT-40A do formularzy,
 • Poprawiono usuwanie typów listy płac (nie można było usunąć niektórych niepowiązanych typów list płac),
 • Poprawiono pobieranie totalizerów dla linii drukarek Posnet - możliwe jest automatyczne pobranie totalizerów z urządzenia i zaksięgowanie wartości,
 • Poprawiono importowanie plików JPK_FA dla płatników VAT na ewidencji przychodów - rejestr VAT będzie ustawiany domyślnie na 1 - sprzedaż,
 • Poprawiono fiskalizację faktur zaliczkowych dla drukarek Novitus Online oraz Posnet Online,
 • Poprawiono pokazywanie daty zapłaty w historii rozrachunków z kontrahentami dla dokumentów walutowych dla których wartość zapłaty przeliczona na złotówki była mniejsza niż wartość dokumentu przeliczona na złotówki,
 • Poprawiono kodowanie liczby załączników w przypadku składania PIT-36 wspólnie z małżonkiem w sytuacji gdy oboje małżonków składa PIT/36.

Wersja 2020.4.1

 • Dodano możliwość zdefiniowania % dofinansowania składek ZUS (tarcza antykryzysowa) w stawkach i współczynnikach modułu płacowego,
 • Dodano możliwość utworzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za dowolnie wybrany okres dat (Inne\Niestandardowy zakres),
 • Dodano możliwość wyboru dla dowodów wewnętrznych czy ma być używany prefiks "DW" czy "Dowód wewnętrzny nr",
 • Dodano przy księgowaniu dowodów wewnętrznych automatyczne uzupełnianie opisu zdarzenia gospodarczego na podstawie nazwy pozycji z dowodu wewnętrznego, jeżeli w dowodzie wewnętrznym podana jest tylko jedna pozycja,
 • Dodano integrację modułu "Zamówień internetowych" z sklepami "Allegro" oraz "BaseLinker",
 • Dodano możliwość utworzenia zamówienia od odbiorcy na podstawie zamówienia internetowego,
 • Dodano rozliczanie zaliczek dla paragonów fiskalnych dla drukarek Novitus Online, Posnet Online,
 • Dodano możliwość zapisywania faktur do plików XML zgodnych z PEPPOL BIS 3.0 Billing,
 • Dodano możliwość wydruku paragonów (niefiskalnych) w wielu kopiach,
 • Dodano formę transportu do zamówień,
 • Dodano możliwość filtrowania faktur sprzedaży/zakupu oraz dokumentów magazynowych według waluty,
 • Dodano sprawdzanie ciągłości wystawianych faktury,
 • Dodano możliwość wystawienia faktury jako osoba fizyczna (tylko dla faktur FA i tylko w przypadku samozatrudnienia),
 • Dodano opcję wyglądu "Zapamiętuj położenie okien modalnych",
 • Zmieniono przy każdym księgowaniu z innych modułów, aby numer dokumentu był unikatowy dla operacji np. podczas księgowania ZUS Fundusz Pracy - zamiast "ZUS FP" będzie używane "ZUS FP marzec 2020",
 • Poprawiono początkowy rozmiar okien przy włączonym niestandardowym skalowaniu czcionek i okien,
 • Poprawiono obliczanie kwoty rabatu dla wydruków paragonów fiskalnych na drukarkach Optimus/Novitus (w specyficznych warunkach, gdy kwota rabatu zawiera ułamkowe części groszy i powinna być zaokrąglona),
 • Poprawiono przeliczanie podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w przypadku, gdy przekroczony jest limit kwoty ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i były wprowadzane dodatki lub potrącenia, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu bądź rentowemu w poprzednich miesiącach (dodatki te nie były sumowane do kwoty podstawy za poprzednie miesiące),
 • Poprawiono importowanie do księgowania walutowych faktur z pliku JPK_FA(3),
 • Poprawiono spis arkusza inwentaryzacyjnego dla przypadku gdy występowała korekta ceny przyjęcia, a na stanie na dany dzień nie odnotowano towarów z ceną korygowaną (przed korektą),
 • Poprawiono księgowanie faktur korygujących z korektą kursu waluty (do tej pory sytuacja nie była obsługiwana),
 • Poprawiono przy importowaniu dokumentów z plików EPP, jeżeli nie podano kodu kraju wydania numeru NIP w pliku, a kod kraju jest podany w danych kontrahenta, wtedy zostaje użyty kod kraju z danych kontrahenta,
 • Usunięto możliwość eksportu KEDU w wersji 1.3 i typie plików "kdu",

Wersja 2020.3.2

 • Dodano formularz PIT/IP,
 • Poprawiono rzadki błąd przy uruchamianiu formularzy,
 • Poprawki w zakresie funkcjonalnym w nowym ekranie podglądu JPK,

Wersja 2020.3.1

 • Dodano możliwość określenia oznaczenia dokumentu dla potrzeb JPK_V7M/JPK_V7K:
  • RO - Dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących,
  • WEW - Dokument wewnętrzny,
  • FP - Faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy,
  • MK - Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy,
  • VAT_RR - Faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy,
 • Dodano możliwość określenia specjalnych oznaczeń dla dokumentów (grup towarowych GTU oraz innych oznaczeń) na potrzeby JPK_V7M/JPK_V7K,
 • Dodano formularz DSF-1 do Rozliczenia Rocznego,
 • Dodano możliwość wypełniania danych w Rozliczeniu Rocznym na podstawie PIT-11, PIT-40A/11A,
 • Dodano możliwość określania odrębnych identyfikatorów raportu dla DRA2 oraz RCA2 oraz możliwość wyboru tworzonych deklaracji ZUS,
 • Dodano podczas zmiany stanu księgowania dokumentu sprzedaży lub zakupu propozycję usunięcia powiązanego dokumentu księgowego,
 • Dodano możliwość zmiany ceny w kartotece towarów internetowych (tylko Shoper),
 • Dodano więcej możliwości wprowadzania podstaw ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego - z wyborem od którego miesiąca i możliwością wyboru jakie ubezpieczenie chcemy wprowadzić,
 • Dodano specjalną obsługę drukarek Posnet Temo Online (w szczególności w zakresie wydruku faktur dla drukarce fiskalnej),
 • Zmieniono przy księgowaniu dowodów wewnętrznych numer dokumentu z "Dowód wewnętrzny nr" na "DW",
 • Zmieniono sposób obsługi wydruku paragonów fiskalnych na serwerze zdalnie dla wersji sieciowej,
 • Zmieniono sposób obsługi pola "Wartość zapłacono" przy wystawianiu paragonów fiskalnych - ustawiana kwota jest zgodna z ustawieniami formy płatności "Rozlicz całość",

Wersja 2020.2.6

 • Dodano przycisk umożliwiający rozliczenie zaliczek dla dokumentów "WZ",
 • Dodano możliwość określenia domyślnego trzeciego członu faktury dla faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych niezależnie,
 • Dodano możliwość wprowadzenia numeru KRS,
 • Poprawiono problem z zawieszaniem się modułu Rozliczenie Roczne 2019 w trakcie wydruku lub wysyłania e-deklaracji, jeżeli program uruchomiony był poprzez otworzenie pliku z rozszerzeniem "pit",
 • Poprawiono aby wskazywanie punktu przywracania na podstawie automatycznego archiwum programu uwzględniało również archiwa 7z,
 • Poprawiono w PIT-28 uzupełnianie tekstu treści uzasadnienia ORD-ZU (W wierszu pierwszym uzasadnienia wpisywana była wartość z pola 6a - Rodzaj korekty),
 • Poprawiono w PIT-36 tworzenie e-deklaracji w przypadku gdy wykazana jest zapłacona zaliczka za miesiąc, a należna zaliczka jest zerowa (przed poprawką e-deklaracja wykazywała błędy w schemacie),
 • Poprawiono uwzględnianie inwentaryzacji przy liczeniu dochodu rocznego dla potrzeb Mały ZUS Plus,
 • Usunięto przeliczanie przychodu i kosztów uzyskania przychodu przypadających na podatnika w formularzu PIT/B na podstawie przychodu i koszów spółki (przeliczenie będzie wykonywane tylko jednokrotnie podczas importowania danych),

Wersja 2020.2.5

 • Dodano możliwość zmiany parametrów pozycji (ilość, cena, stawka, nazwa) w "Spis z natury dla celów VAT",
 • Dodano możliwość wyłączenia domyślnej formy płatności po jej ustawieniu,
 • Dodano dla dochodu na potrzeby "Mały ZUS plus" dodawanie składek społecznych do dochodu jeżeli uwzględnione były w PKPiR,
 • Zmieniono adres do podpisywania plików JPK Profilem Zaufanym z https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk/upload?xFormsAppName=JPK na https://moj.gov.pl/podatki/podpisz-jpk-vat-profilem-zaufanym/jpk/upload?xFormsAppName=JPK,
 • Zmieniono zapis eksportowanych plików INI dla dokumentów walutowych w obrębie kwot - kwoty zapisywane w plikach są kwotami w walucie,
 • Poprawiono importowanie dokumentów w walutach z pliku EPP (kwoty traktowane są jak w walucie),
 • Poprawiono wybór formy płatności dla faktury na podstawie WZ w sytuacji gdy dla kontrahenta zdefiniowana jest forma płatności oraz domyślna forma płatności jest określona w całym programie,

Wersja 2020.2.4

 • Ustawiono domyślną wersję KEDU na 5.0,
 • Poprawiono przeliczanie płac przy niestandardowych stawkach podatkowych (regresja 2020.2.3),

Wersja 2020.2.3

 • Dodano do skali podatkowej możliwość określenia "Kwoty zmniejszającej podatek" niezależnie od "Kwoty wolnej od podatku",
 • Dodano obliczanie podatku dla pracowników według zasad obowiązujących w 2020 - przy przekroczeniu progu podatkowego, podatek obliczany jest proporcjonalnie według stawek dla kolejnych progów podatkowych,
 • Dodano obsługę KEDU w wersji 5.1 (w tym obsługę nowych wzorów ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II),
 • Dodano możliwość obliczenia składek na Mały ZUS plus (wyznaczanych od dochodu),
 • Dodano możliwość wydruku faktur w trybie tekstowym na drukarkach systemowych korzystając z protokołu ESC/POS lub ZPL (Zebra),
 • Dodano możliwość wyboru języka przy wydruku paragonu,
 • Poprawiono generowanie DRA cz. II oraz RCA cz. II dla przypadku gdy eksportowane były dane pracowników (do tej pory cz. II była eksportowana jedynie w trybie sam za siebie),
 • Poprawiono generowanie pliku JPK_VAT (3) w przypadku gdy istnieją dwa dokumenty z tą samą datą, dla tego samego kontrahenta i z tym samym numerem dokumentu, ale jeden oznaczony jest jako korekta - wtedy niezależnie od wartości zostaną one uwzględnione w pliku JPK jako dwa wiersze,

Wersja 2020.2.2

 • Poprawiono generowanie e-deklaracji dla załączników PIT/B dla więcej niż dwóch spółek,

Wersja 2020.2.1

 • Dodano możliwość wysyłania e-deklaracji z modułu Rozliczenie Roczne 2019,
 • Dodano podstawę składek na ubezpieczenie zdrowotne na 2020 rok,
 • Dodano przy sprawdzaniu duplikatu wprowadzonego dokumentu możliwość porównania daty dokumentów (domyślnym ustawieniem jest nie porównywanie daty ani wartości),
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów księgowych do innych lat księgowych,
 • Dodano możliwość klonowania dowodów wewnętrznych do innych lata księgowych,
 • Dodano możliwość księgowania faktury na przełomie roku,
 • Dodano podczas zbierania danych do PIT-11 jeżeli dla przychodów z praw autorskich rozpoznawanie czy mają być zastosowane koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust 9 pkt 1-3 ustawy i prawidłowe wprowadzenie ich do PIT-11 mimo nie zaznaczenia tych danych w płacach,
 • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar Tempo Pro,
 • Dodano do wyliczania rocznej korekty podatku naliczonego transakcji objętych odwrotnym obciążeniem,
 • Dodano w PIT-11 uzupełnianie pola 28 w przypadku gdy nie jest zaznaczone pole 30, a uzupełnione jest pole 37 (niezgodne z opisem do formularza, ale wymagane przez niektóre Urzędy Skarbowe),
 • Dodano możliwość zmiany numeru referencyjnego pliku JPK,
 • Usunięto w mikrorachunku kod kraju "PL" pozostawiając sam numer konta,
 • Poprawiono działanie pola 185 (opis straty z lat ubiegłych) w PIT-36,
 • Poprawiono pobieranie danych do VAT-12 w przypadku podatników będącymi płatnikami VAT - pobierane są tylko wartości 4%, w przypadku nie płatników VAT pobieranie jest tak jak dotychczas (wszystkie wartości),
 • Zmieniono format zapisywanych plików PDF dla UPO aby daty formatowane były w formacie RRRR-MM-DD w celu łatwiejszego sortowania zapisanych plików,
 • Zmieniono dla wydruku potwierdzenia deklaracji zbiorczych PIT-11Z zamiast drukowania informacji o braku urzędu skarbowego (w przypadku kodu urzędu "0000") informację "Ministerstwo Finansów",
 • Usunięto możliwość określania dodatków i potrąceń jako "do wynagrodzenia" - do PIT-11 będą trafiać wszystkie składniki dla których pobierany jest podatek,
 • Ujednolicono nazewnictwo w module Płac,

Wersja 2020.1.8

 • Poprawiono odtwarzanie danych z PIT-4R po jego zapisaniu i ponownym otworzeniu, kwoty nie są przeliczane (dotyczy 158, 159) - Jeżeli e-deklaracja PIT-4R nie była utworzona zaraz po aktualizacji formularza, lub jego ręcznym wypełnieniu proszę sprawdzić wartości w wysłanych e-deklaracjach poprzez podgląd e-deklaracji z poziomu,
 • Poprawiono importowanie danych do PIT-28 w przypadku zapisów z wcześniejszych wersji programu oraz stosowania metody ustalania daty przychodu na podstawie daty zdarzenia gospodarczego,
 • Poprawiono w PIT-11 dołączanie danych o zagranicznym numerze identyfikacyjnym podatnika dla podatników o nieograniczonym obowiązku podatkowym (rezydentów) - do tej pory zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika był dołączany tylko dla nierezydentów,
 • Dodano opcję "Dodatki do wynagrodzenia traktuj jak do wypłaty" dla formularza PIT-11 - nie dodawanie dodatków "do wynagrodzenia" do wynagrodzenia/przychodu wykazywanego w PIT-11,
 • Zmieniono domyślne ustawienie typu dla dodatków i potrąceń. Dla dodatków i potrąceń domyślny typ zmieniony zostanie na "do wypłaty" - nie będzie on pomniejszał/powiększał wynagrodzenia (w tym do PIT-11),
 • Poprawiono problem związany z pobieraniem kursów walut - lista tabel kursów NBP była pobierana tylko raz na uruchomienie programu co przy pozostawieniu działającego programu przez noc doprowadzało do niepobierania kursów walut - lista będzie ponownie pobierana/odświeżana raz na godzinę,
 • Uaktualnienie 2020.1.7 lub jako zip

  Wersja 2020.1.7

  • !Przywrócono (po otrzymaniu kolejnej interpretacji KIS) sposób uwzględnienia w PIT-11 przychodów dla pracowników, którym przysługuje prawo zwolnienia z podatku "PIT dla Młodych", ale nie złożyli oświadczenia,
  • Poprawiono przenoszenie kwot z PIT/B małżonka do PIT-36,

  Wersja 2020.1.6

  • !Zmieniono sposób uwzględnienia w PIT-11 przychodów dla pracowników, którym przysługuje prawo zwolnienia z podatku "PIT dla Młodych", ale nie złożyli oświadczenia,
  • Zmieniono w PIT-11 domyślną wartość dla pozycji 5 (Nr informacji) na "01",
  • Dodano opcję "Drukuj na korektach "pozycja nie znajdowała się na fakturze korygowanej" oraz pozycje z zerową ilością" - domyślnie włączona,

  Wersja 2020.1.5

  • Dodano Rozliczenie Roczne 2019 PIT-28, PIT-36, PIT-36L PIT-37, PIT-38, PIT-39 z wybranymi załącznikami (bez możliwości wysyłki e-deklaracji - brak opublikowanych schematów e-deklaracji),

  Wersja 2020.1.4

  • Dodano obsługę wydruku faktur na drukarkach fiskalnych dla protokołu Posnet,
  • Dodano obsługę różnych miesięcy zaliczenia do VAT dla formularza VAT-7 (17) (2017 rok),
  • Dodano możliwość korzystania z dowolnego numeru faktur dla FZ,
  • Dodano obsługę wydruku faktur dla drukarek Novitus Online (zmiana w protokole),
  • Dodano opcję "Potrącenia do wynagrodzenia traktuj jak do wypłaty" dla formularza PIT-11 - nie odejmowanie potrąceń do wynagrodzenia od wynagrodzenia/przychodu wykazywanego w PIT-11,
  • Zmieniono domyślne ustawienie typu dla dodatków i potrąceń. Dla dodatków pozostają one "do wynagrodzenia" tak jak do tej pory, natomiast w przypadku potrąceń domyślny typ zmieniony zostanie na "do wypłaty" - nie będzie on pomniejszał wynagrodzenia,

  Wersja 2020.1.3

  • Poprawiono wypełnianie PIT-11 dla pracowników, którzy korzystali z zwolnienia z podatku "PIT dla Młodych",
  • Dodano opcję umożliwiającą wykrywanie dokumentów księgowych bądź kontrahentów którzy zostali zaimportowani z błędnym kodowaniem do programu,

  Wersja 2020.1.2

  • Poprawiono pobieranie składek społecznych oraz zdrowotnych do formularza PIT-11 dla pracowników, którzy korzystali z zwolnienia z podatku,

  Wersja 2020.1.1

  • Dodano formularze PIT-11(25), PIT-11Z(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8), IFT-1(15), IFT-1R(15),
  • Dodano możliwość podpisywania deklaracji zbiorczych PIT-11Z danymi,
  • Dodano informacje na temat mikrorachunku w danych firmy i danych właściciela/wspólników,
  • Dodano możliwość pokazania kolumn z pełną nazwą kontrahenta oraz adresem kontrahenta dla rejestrów VAT,
  • Zmieniono na fakturze napis "z dnia" na "Data faktury",
  • Zmieniono w klonowaniu faktur ustawienie pola "Metoda kasowa", pole klonowane jest z oryginalnej faktury, zamiast ustawiane na podstawie ustawień firmy,
  • Zmieniono w realizacji zamówień, w przypadku tworzeniu dokumentów WZ zapamiętywanie formy płatności z bazowego dokumentu,
  • Zoptymalizowano przenoszenie danych z tabel SQL do DBF ponad dwukrotnie. Ma to wpływ na prędkość uruchamiania oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa przy pracy z serwerem SQL,
  • Poprawiono weryfikację konta bankowego w Wykazie Podatników dla przypadków gdy konto nie widnieje w wykazie dla danego podmiotu, ale jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie dla tego podmiotu,

  Wersja 2019.12.2

  • Dodano możliwość wyboru języka przy drukowaniu i wysyłaniu wielu faktur mailem,
  • Dodano możliwość podglądu listy kont w wykazie podatników podczas wprowadzania zapłaty,
  • Dodano ułatwienia do tabel: możliwość kopiowania wartości z kolumn tabel (opcja pod prawym przyciskiem myszy) oraz szybką możliwość edycji/podglądu danych kontrahenta powiązanego z zapisem,
  • Poprawiono zachowanie kalkulatora przy wykorzystaniu z klawiszem TAB,

  Wersja 2019.12.1

  • Dodano możliwość wyboru kodu systemowego pliku JPK (np. w celu utworzenia plików JPK_FA_2 w celu eksportu ich do systemów nie obsługujących nowszych formatów),
  • Dodano opcję "Dodawaj informacje o kursie waluty do uwag dokumentów księgowych" - domyślnie włączona,
  • Dodano możliwość obliczania wartości liczbowych przy użyciu kalkulatora bezpośrednio z klawiatury w polach liczbowych (obsługiwane operatory -+/*=),
  • Poprawiono pokazywanie ustawień VAT przy przechodzeniu pomiędzy zaksięgowanymi dokumentami w otwartym podglądzie ewidencji dokumentów zaksięgowanych (niektóre pola nie były pokazywane w niektórych sytuacjach przy zmianie pomiędzy poszczególnymi typami dokumentów),
  • Poprawiono uwzględnianie transakcji mechanizmu podzielonej płatności dla metody kasowej na podstawie rozrachunków w ewidencji VAT sprzedaży (uwzględniane dopiero przy zapłacie),
  • Poprawiono uzupełnianie sum w VAT-ZD do VAT-7(20),
  • Zmieniono w oknie wprowadzania dokumentów księgowych, aby księgowanie dokumentów księgowych zawsze odbywało się według kolejności daty księgowania, kolejności wprowadzania dokumentów, nie zaś według ustawionego sortowania,

  Wersja 2019.11.4

  • Zaktualizowano e-deklaracje VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT-9M(9),
  • Dodano obsługę protokołu drukarek fiskalnych Novitus XML poprzez interfejs TCP/IP (np. dla Novitus Deon eLAN),
  • Dodano opcje umożliwiającą nie określanie cen na szablonach faktur - użyte będą wtedy ceny z kartoteki towarów z uwzględnieniem cennika indywidualnego,
  • Dodano dla przelewów możliwość wprowadzenia danych dotyczących Mechanizmu Podzielonej Płatności,
  • Zmieniono w płacach aby ręcznie wprowadzane dodatki i potrącenia domyślnie nie były objęte odliczaniem składek ZUS i zdrowotnego (tylko w przypadku ustawienia stałych składników dla dodatków, ustawienia odnośnie naliczania składek będą uwzględniane),
  • Poprawiono zapisywanie i pokazywanie kosztów uzyskania przychodów dla płac obliczanych z zwolnieniem z podatku dla szczególnych warunków, gdy ograniczona kwota do opodatkowania nie jest zgodna z kwotą do opodatkowania,

  Wersja 2019.11.3

  • Poprawiono przesyłanie deklaracji ORD-ZU,

  Wersja 2019.11.2

  • Dodano nowe formularze obowiązujące od listopada VAT-7(20), VAT-7K(14), VAT-8(10), VAT-9M(9),
  • Dodano możliwość wydruku zestawienia e-deklaracji,
  • Dodano możliwość wystawiania faktur wewnętrznych dla firmy prowadzących rejestry VAT na potrzeby VAT-8, VAT-9M,
  • Dodano możliwość księgowania paragonów fiskalnych po ich wystawianiu (w takim przypadku wszystkie paragony muszą być księgowane oddzielnie, nie na podstawie raportu dobowego/okresowego),
  • Poprawiono zapisywanie danych wspólnika jeżeli zmieniono tylko dane w tabeli z składkami (zmiana nie była zapisywana),

  Wersja 2019.11.1

  • Dodano obsługę JPK_FA(3), która obowiązuje od 1 listopada 2019,
  • Dodano typ listy płac do zdefiniowania w kartotece pracownika - wszystkie nowo tworzone płace, domyślnie będą przypisywane do danego typu listy płac,
  • Dodano nazwę wydruku dla drukowanych UPO aby ułatwić zapis do plików PDF,
  • Dodano podgląd i możliwość zmiany ceny ważonej w kartotece towarów,
  • Dodano opcję "Wysyłaj na adres podany w danych firmy" w opcjach poczty email umożliwiającą wysyłanie tworzonych wydruków na adres email podany w danych firmy,
  • Poprawiono wybór pliku UPO do deklaracji po automatycznym potwierdzeniu deklaracji,
  • Poprawiono aby przy klonowaniu faktur zachowany został trzeci człon faktury, jeżeli był używany na klonowanej fakturze,
  • Poprawiono aby podleganie ubezpieczeniom dodatków i potrąceń automatycznie uzupełniało się przy wprowadzaniu nowej płacy na podstawie danych zdefiniowanych w kartotece pracownika,

  Wersja 2019.10.4

  • Poprawiono błąd w terminarzu należności oraz zobowiązań dla transakcji gdzie wartość rozrachunku jest niepełną wartością (regresja 2019.10.3),
  • Poprawiono błąd potwierdzania e-deklaracji (regresja 2019.10.3),

  Wersja 2019.10.2

  • Dodano możliwość zainstalowaniu wielu instancji serwera (dla wielu firm) na jednym komputerze (wersja sieciowa),
  • Dodano nowe zasady płac dla "Skala podatkowa",
  • Poprawiono uwzględnianie stawki podatku, KUP oraz ulgi podatkowej, w okresie przejściowym - płace września wypłacane w październiku,
  • Poprawiono pokazywanie źle wprowadzonych zapisów księgowych (podświetlone na czerwono) w przypadkach gdy zapisy są prawidłowe (a rozbite pomiędzy kolumnami PKPiR),

  Wersja 2019.10.1

  • Dodano obliczanie zaliczek na podatek dochodowy według stawki 17.75% od października 2019 (PIT-5),
  • Dodano obliczanie podatku dla pracowników według stawki 17% obowiązujące od października 2019,
  • Dodano nowe stawki dla "Kosztów uzyskania przychodów" obowiązujące od października 2019,
  • Dodano możliwość realizowania wielu szablonów faktur jednocześnie,
  • Dodano możliwość zdefiniowania abonamentu z cyklicznością na koniec każdego kwartału,
  • Dodano pokazywanie listy najnowszych zmian przy informacji o nowej wersji programu,

  Wersja 2019.9.2

  • Dodano nowego kontrahenta specjalnego - "Księgowanie dowodów wewnętrznych" będzie on używany przy księgowaniu dowodów wewnętrznych,
  • Dodano możliwość drukowania logo na całą szerokość strony (tak jak dla logo w stopce),
  • Dodano możliwość ustawienia opcji "Drukuj wszystkie pozycje faktur korygujących" tak aby przy fakturach korygujących były drukowane wszystkie pozycje, a nie tylko zmienione,
  • Dodano drukowanie kolumny "W tym VAT" w terminarzach zobowiązań i należności,
  • Dodano możliwość drukowania stopki faktury wyśrodkowanej,
  • Dodano opcję "Informuj o nieaktualnym miesiącu księgowym",
  • Obniżono wymagania dla pobierania danych z Wykazu Podatników z .NET 4.5 na .NET 4.0,
  • Poprawiono zawieszanie się procesu pobierania danych z Wykazu Podatników dla niektórych przypadków,
  • Poprawiono w formularzu VAT-27 aby identyfikatory podatkowe pokazywane na formularzu były bez kresek (rozwiązuje to problem w przypadku gdy NIP tego samego kontrahent w miesiącu był wpisany dwukrotnie raz z kreskami a drugi raz bez),
  • Poprawiono pokazywanie kwoty "Wartość inwentarzowa" w oknie "Ewidencja środków trwałych oraz roczna tabela amortyzacyjna" - wartość inwentarzowa będzie pokazywana jako wartość inwentarzowa na obecną chwilę, nie na koniec roku,

  Wersja 2019.9.1

  • Dodano możliwość pobierania danych z Wykazu Podatników VAT tzw. biała lista - https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka,
  • Dodano możliwość generowania plików JPK_FA_RR (bez informacji o podpisach elektronicznych dostawcy oraz odbiorcy),
  • Dodano możliwość wystawiania faktur VAT RR przy wyłączonej gospodarce magazynowej,
  • Dodano możliwość zakładania kontrahenta w kartotece w przypadku wyboru kontrahenta incydentalnego (np. przy realizacji zamówień internetowych),
  • Dodano więcej możliwości wydruków sum list płac: jako sumy całego miesiąca, jako sumy poszczególnych typów list płac, jako sumy poszczególnych pracowników,
  • Dodano możliwość sortowania i filtrowania według daty zapłaty w zestawieniu zapłat,
  • Dodano pole "Data rozpoczęcia działalności" do danych firmy (uwzględniane przy wprowadzaniu ZUS dla właściciela firmy),

  Wersja 2019.8.3

  • Wymieniono "Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) - od 23.08.2019 r." dla JPK (https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/zmiana-certyfikatu-klucza-publicznego-do-srodowiska-produkcyjnego-jpk/),
  • Dodano możliwość zmiany nazwy szablonu faktury,
  • Dodano możliwość wydruku sum płac indywidualnie dla każdego pracownika,
  • Dodano raport zakupów dla podsumowania zakupów w magazynie,
  • Dodano uwzględnianie nadpłaty w terminarzach należności oraz zobowiązań,
  • Zaktualizowano interfejs do Bazy Internetowej REGON do nowej wersji 1.1,
  • Poprawiono ograniczenia dla pola 56, 57 deklaracji VAT-7(19) dotyczące pola 55 (Kwota wydatkowa na zakup kas rejestrujących ...), ograniczenia może nie być zgodne z opisem na formularzu, lecz zgodne z interpretacją MF,

  Wersja 2019.8.2

  • Dodano opcję importowania z plików JPK decydującą o kolumnie PKPiR dla importowania kosztów,
  • Dodano pola BDO w danych firmy oraz w danych kontrahenta, numer BDO będzie zawsze drukowany na fakturach,
  • Zmieniono przy importowaniu dokumentów księgowych zachowanie dla wyboru miesiąca księgowego - w pierwszej kolejności uwzględniania jest wybrana opcja np. "zgodnie z wprowadzanym dokumentem",
  • Poprawiono obliczanie wartości kwoty ubezpieczenia zdrowotnego do potrącenia w przypadku korzystania z zwolnienia z podatku oraz niskich kwot brutto (niepełny etat). Kwota ubezpieczenia zdrowotnego do potrącenia będzie obliczana do kwoty hipotetycznego podatku (chyba że użyta zostanie opcja "Nie ograniczaj składki zdrowotnej"),
  • Poprawiono pokazywanie kosztów uzyskania przychodu na liście płac dla zwolnienia z podatku, koszty uzyskania przychodu obliczane są proporcjonalnie do kwoty do opodatkowania,
  • Poprawiono przeliczanie dowodów wewnętrznych z walutami z podanym przelicznikiem np. dla HUF,

  Wersja 2019.8.1

  • Bez PIT dla młodych
   • - Dodano możliwość obliczenia płacy z "zwolnieniem z podatku",
   • - Dodano możliwość ustalenia w kartotece pracowników "zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT",

  Wersja 2019.7.2

  • Dodano wydruk numeru zezwolenia w nagłówku faktury igłowej,
  • Dodano możliwość importowania faktur do zaksięgowania bezpośrednio z systemu SkyShop.pl,
  • Dodano opcję dla realizowania zamówień internetowych - używaj nazw towarów z kartoteki towarów (zamiast z zamówień),
  • Zmieniono ustawienie domyślnego rachunku bankowego po otworzeniu okna "Bank", ustawiany będzie główny rachunek bankowy, który podany jest w danych firmy, nie jak to tej pory pierwszy z listy,
  • Zmieniono aby po otworzeniu E-Deklaracji oraz zestawienia Jednolitych Plików Kontrolnych, kursor ustawiany był na ostatnią pozycję,
  • Zmieniono zachowanie ustawiania na ostatniej pozycji, po przejściu do ostatniej strony, kursor będzie ustawiony na ostatniej pozycji, a nie na pierwszej pozycji na ostatniej stronie,
  • Poprawiono importowanie JPK_FA przy niestandardowych przestrzeniach nazw,
  • Poprawiono obliczanie rocznego odpisu amortyzacyjnego na wydrukach ewidencji środków trwałych dla zlikwidowanych środków trwałych,
  • Przeniesiono Administracja\Ustawienia\Opcje poczty do Administracja\Ustawienia\Opcje -> Administracja\Poczta E-mail,
  • Usunięto "Uaktualnienie bazy danych". Program automatycznie uaktualni niezbędne dane podczas uaktualnienia programu,

  Wersja 2019.7.1

  • Dodano możliwość importowania dokumentów z zamówień XML z systemu sky-shop.pl,
  • Dodano możliwość importowania zamówień internetowych z systemu sky-shop.pl (funkcja Sprzedaż\Zestawienia\Zestawienie zamówień internetowych),
  • Dodano możliwość wyłączenia rozpoznawania kodów kreskowych z ceną lub ilością (rozpoczynających się od 2X),
  • Dodano możliwość wprowadzania faktur wewnętrznych na podstawie obowiązku podatkowego,
  • Dodano obsługę sterowników "Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server",
  • Ustawiono domyślnie opcję "Data sprzedaży, obowiązku podatkowego/wpływu na podstawie daty zdarzenia gospodarczego" na "Tak",
  • Zmieniono domyślne zachowanie dla importowania dokumentów, aby data księgowania była zgodna domyślnie z datą dokumentu, (tylko przy opcji Miesiąc księgowania - domyślnie zachowanie),
  • Poprawiono umieszczanie podpisu w treści wysyłanego z programu maila,

  Wersja 2019.6.2

  • Dodano operację "Roczna korekta podatku naliczonego" do obliczania i księgowania rocznej korekty podatku naliczonego,
  • Dodano opcję "Sprzedaż opodatkowana i zwolniona" włączającą rejestry dla ewidencjowania zakupów przy sprzedaży mieszanej, bez włączenia tej opcji wybór rejestrów będzie uproszony,
  • Dodano opcję "W zestawieniu zapłat dla dokumentów pokazuj tylko obecny rok",
  • Dodano kolumnę "Uwagi" oraz "Notatki" do terminarza należności oraz zobowiązań,
  • Dodano możliwość wystawienia faktury korygującej kurs waluty,
  • Dodano możliwość wysyłania mailem eksportowanych dokumentów bezpośrednio z programu,
  • Dodano opcję do importowania dokumentów z plików JPK_VAT umożliwiającą podanie kolumn, które chcemy zaimportować w oddzielnych pozycjach księgowych,
  • Dodano możliwość ustawienia domyślnych uwag do faktur, które będą umieszczane na fakturach,
  • Dodano możliwość używania makr w uwagach do faktur,
  • Dodano nowe makra %funduszPromocji% oraz %wartoscRozrachunku%, które mogą być użyte w uwagach do faktur w celu poinformowania o wartości przekazywanej na Fundusz promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. Nr 97 poz. 799),
  • Dodano opcję umożliwiającą wybór czy odsetki w notach odsetkowych mają być naliczane od pierwszego dnia po terminie płatności czy od pierwszego dnia roboczego po terminie płatności,
  • Dodano zapamiętywanie wielkość menu dla modułów Biuro Rachunkowe oraz Serwer,
  • Dodano możliwość wystawiania paragonów oraz faktur w trybie samofakturowania w procedurze marża,
  • Dodano możliwość mapowania zera technicznego dla drukarek fiskalnych,
  • Dodano aktualizację VAT-UE na podstawie ewidencji przychodów bez prowadzenia rejestrów VAT,
  • Dodano obsługę pobierania kursów walut rzadziej używanych walut z tabeli B Narodowego Banku Polskiego,
  • Usunięto typy faktur "komis", "marża", "wewnętrzna", należy posługiwać się tylko i wyłącznie "procedura marży", "faktura wewnętrzna - dokument FW",
  • Poprawiono wydruk cen na dokumencie WZ (ceny netto oraz brutto będą obok siebie),
  • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynowych z okna "Księgowanie dokumentów magazynowych" poprzez przycisk "Wszystko" - program pomijał niektóre dokumenty (tylko SQL),
  • Poprawiono klonowanie środków trwałych w kontekście zachowania numeru inwentarzowego,

  Wersja 2019.5.1

  • Dodano datę księgowania niezależną od daty zdarzenia gospodarczego oraz daty dokumentu,
  • Dodano możliwość wysłania każdego wydruku pocztą email bezpośrednio z programu,
  • Dodano możliwość podania adresu e-mail oraz weryfikacji treści podczas wysyłki,
  • Dodano obsługę kodów kreskowych zawierających ceną oraz ilość,
  • Dodano obsługę JPK_FA(2), która będzie obowiązywać od 1 lipca 2019,
  • Dodano możliwość wydruku kopert z okna drukowania i wysyłania faktur,
  • Dodano możliwość filtrowania i drukowania zaznaczonych podróży służbowych i delegacji z poziomu list,
  • Dodano drukowanie wezwań do zapłaty w walucie z rozbiciem faktur na poszczególne waluty,
  • Dodano możliwość drukowania uwag i notatek w zestawieniu dokumentów zaksięgowanych,
  • Usunięto opcję "Rozliczanie podatku należnego w VAT-7 od importu towarów w procedurze uproszczonej" zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,
  • Usunięto możliwość wydruku faktury do HTML,
  • Poprawiono przy klonowaniu faktur pro forma określenie stanu sklonowanej faktury na "Nie podlega" oraz zmianę danych kontrahenta,
  • Poprawiono aby wydruk sum pliku JPK uwzględniał ustawienie "Zacieniowanie" drukarki,

  Wersja 2019.4.2

  • Dodano możliwość dołączania załączników do kartoteki pracowników,
  • Dodano możliwość wydrukowania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów za cały rok,
  • Poprawiono zapisywanie kursów walut większych niż 9.9999 za jedną przeliczoną walutę,

  Wersja 2019.4.1

  • Dodano możliwość osadzenia czcionek dla plików PDF, tak aby była możliwość prawidłowego ich wyświetlenia (polskie znaki) na wszystkich urządzeniach,
  • Dodano możliwość wydrukowania faktur na drukarkach fiskalnych Novitus,
  • Dodano zestawienie zapłat pokazujące listę faktycznie wykonanych zapłat,
  • Dodano możliwość definiowania waluty dla przelewów i wpłat,
  • Dodano możliwość klonowania faktur pro forma,
  • Dodano możliwość używania znaku "+" w adresach email (może nie być obsługiwane przez serwery Ministerstwa Finansów),
  • Dodano możliwość wystawienia faktury RR w cenach brutto lub netto,
  • Dostosowano generowanie plików JPK_FA walutowych zgodnie z wytycznymi https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-fa/w-jaki-sposob-zaprezentowac-w-strukturze-jpk_fa-faktury-walutowe/,
  • Zmieniono sposób wyboru języka dla wydruku faktury - ustawia się go w oknie ustawień danych do faktury, a nie przy wyborze drukarki,
  • Zmieniono działanie zestawienia zapłat dla dokumentów tak aby uwzględniało dokumenty z wszystkich lat księgowych,
  • Zmieniono sposób działania importowania dokumentów z opcją "Miesiąc zaliczanie do VAT=zgodny z datą dokumentu", aby faktycznie wszystkie daty były brane z daty dokumentu,
  • Zmieniono sposób przesyłania jednostek miary do drukarek Elzab, wysyłane będzie tylko tyle miejsc po przecinku ile jest niezbędne - umożliwi to wystawianie paragonów o cenie jednostkowej powyżej 100 000 zł,
  • Uwzględniono dokumenty WZ+ oraz FA+ w terminarzu należności,
  • Uproszczono moduł tłumaczenia faktur,
  • Rozszerzono pole NIP dla poza unijnych krajów do 15 znaków,
  • Rozszerzono liczbę możliwych załączników VAT-ZD do 15,
  • Poprawiono formatowanie informacji o kursie waluty użytym do przeliczenia,
  • Poprawiono aby waluty wprowadzone jako "zł" traktowane były jako waluta krajowa,
  • Poprawiono dla e-deklaracji PIT-36(26) uzupełnianie pozycji 248 "Podatnik - Należna zaliczka za miesiąc XII / IV kwartał", jeżeli należna zaliczka wynosi 0 jest ona i tak wymagana przez strukturę (w przeciwieństwie do innych z tego bloku: 219-322),
  • Poprawiono obsługę komunikacji z systemem Mikro JPK dla systemu Windows XP (zmiana SSL po stronie serwerów Ministerstwa Finansów),

  Wersja 2019.3.5

  • Dodano możliwość domyślnego ustawienia daty faktury do dokumentu PZ oraz KPZ zgodnego z datą dokumentu PZ (opcja w module magazyn),<\li>
  • Poprawiono uwzględnianie kwot w PKPiR dla których suma kwot netto jest zerowa (regresja w wersji 2019.3.4),

  Wersja 2019.3.4

  • !Zmieniono dla nie VATowców (w szczególności którzy prowadzą rejestry VAT zgodnie na potrzeby VAT-9M/VAT-8), wszystkie wpisy księgowane do rejestrów VAT zostają traktowane przy uwzględnianiu do PKPiR w taki sposób jak dla podatnika będącego płatnikiem podatku VAT - w szczególności dla importu usług brana jest kwota NETTO,

  Wersja 2019.3.3

  • Dodano możliwość utworzenia zamówienia od odbiorcy na podstawie oferty,
  • Dodano zatrzymywanie się na polu "KUP" przy przechodzeniu klawiszem TAB lub ENTER w wprowadzaniu dokumentów księgowych,
  • Dodano importowanie dokumentów księgowych z pliku JPK_VAT dla pozycji z wieloma różnymi typami transakcji, np sprzedaż krajowa + odwrotne obciążenie,
  • Dodano możliwość pobierania danych kontrahenta z VIES,
  • Dodano możliwość określenia przelicznika dla walut,
  • Poprawiono księgowanie do PKPiR w przypadku importu usług dla podatnika nie będącego VATowcem, jeżeli w zapisie księgowym użyto odliczenia VAT - zawsze będzie uwzględniana do PKPiR w takim przypadku kwota brutto,

  Wersja 2019.3.2

  • Dodano rachunki do umów,
  • Dodano przełącznik "po odliczeniach VAT i %KUP do okna wprowadzania i podglądu dokumentu księgowego aby można było zobaczyć albo kwoty wprowadzane, albo kwoty już przeliczone, które zostaną uwzględnione w ewidencji VAT oraz PKPiR,
  • Poprawiono drukowanie przeniesienia z poprzedniej strony dla PKPiR w przypadku korzystania z rozbicia kwoty do wielu kolumn,

  Wersja 2019.2.6

  • Dodano opcje "Księgowość\Formularze podatkowe\VAT-7/7K\Stary wzór VAT-7(18) w 2019 roku (zamiast VAT-7(19))",
  • Dodano wydruk wielu PIT-11 (z poziomu tworzenia lub e-deklaracji zbiorczej),
  • Dodano moduł ofert, pozwalający na tworzenie ofert dla kontrahentów,
  • Wezwanie do zapłaty przy wydruku do PDF nazywa plik korzystając z tytułu nadanego przez użytkownika,
  • Poprawiono uwzględnianie kwoty netto zamiast brutto w PKPiR dla importu usług art.28b w rejestrach zakupu od 2 do 7 dla podatnika nie będącego płatnikiem VAT,
  • Poprawiono zapętlenie programu w przypadku podpisywania pliku JPK profilem zaufanym gdy wybrany został nieprawidłowy podpisany plik i chcemy zrezygnować z ponowienia próby wczytania pliku,
  • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z pliku JPK_FA jeżeli nie podano numeru NIP,
  • Przy poprawianiu kwot księgowanej faktury PZ zmiana kwot będzie powodować zmianę kwoty rozrachunku,
  • Usunięto modułu "Oferty i zamówienia" (można dalej otworzyć go jako Oferty.exe, ale program ten nie będzie już rozwijany),

  Wersja 2019.2.5

  • Dodano formularz VAT-7 (19),
  • Poprawiono księgowanie do PKPiR wartości dla 15 i 16 - muszą być wprowadzane oddzielnymi zapisami księgowymi - nie można łączyć ich z zapisami KUP,

  Wersja 2019.2.4

  • Dodano wydruk podsumowania JPK_VAT,

  Wersja 2019.2.3

  • Dodano na podglądzie dokumentu księgowego z zmniejszoną wartością % KUP faktyczną wartość KUP,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie pola "Uwagi" dla dokumentów w walucie z informacją dotyczącą kursu po którym dokument został przeliczony,
  • Dodano obsługę KEDU w wersji 5,
  • Dodano możliwość wyeksportowania deklaracji ZUS DRA cz. II oraz ZUS RCA cz. II,
  • Dodano możliwość wyeksportowania deklaracji ZUS RPA,
  • Dodano możliwość zdefiniowania innych danych identyfikacyjnych płatnika składek dla poszczególnych wspólników eksportujących danych do programu Płatnik (tylko KEDU 5),
  • Dodano ostrzeżenie o zagrożeniu z strony programu ByteFence,

  Wersja 2019.2.2

  • Dla metody uproszczonej PKPiR tylko dokumenty kosztowe są uwzględniane według daty dokumentu,
  • Dodano obsługę zmiany metody rozliczania PKPiR na przełomie roku,

  Wersja 2019.2.1

  • Dodano możliwość zaksięgowania wartości do różnych kolumn PKPiR jednym zapisem księgowym,
  • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów księgowych na podstawie dokumentów w walucie obcej,
  • Dodano możliwość automatycznego obliczania różnic kursowych,
  • Dodano możliwość wyświetlania ceny zakupu przy dodawaniu pozycji w czasie sprzedaży,
  • Dodano możliwość wprowadzania zaliczek do zamówień od odbiorców w walucie,
  • Dodano możliwość automatycznej zmiany daty zdarzenia gospodarczego przy zmianie daty dokumentu,
  • Dodano możliwość uwzględniania transakcji nabycia w VAT-UE wg miesiąca VAT należnego,
  • Dodano automatyczną walidację struktury e-deklaracji po jej utworzeniu,
  • Dodano możliwość wprowadzania % KUP z dwoma miejscami po przecinku,
  • Przywrócono starsze sterowniki do Elzab Omega - dostępne do wyboru będą dwie różne biblioteki dla Elzab,
  • Przy wprowadzaniu kolejnego dokumentu zapamiętywana jest data dokumentu,
  • Rozszerzono możliwość określenia wymiaru czasu pracy do trzech miejsc, np. 1/168,

  Wersja 2019.1.13

  • Dodano wsparcie dla podpisów SHA-256,
  • Dodano obsługę drukarek Novitus (z funkcją drukowania NIP nabywcy np. Novitus DEON),
  • Dodano nowe biblioteki dla drukarek Elzab (z funkcją drukowania NIP),
  • Zmieniono sposób wprowadzania Kraju tak aby była możliwość wyboru Kraju tylko z listy (dotyczy danych firmy, właściciela, wspólników, pracowników, kontrahentów),
  • Skrócono określenia stawek VAT "zwolnione", "nie podlega" na wydrukach magazynowych w tabelach,

  Wersja 2019.1.12

  • Dodano możliwość w oknie wprowadzania dokumentów księgowych zaznaczenia opcji "Wprowadź kolejny", która spowoduje że nie będzie konieczności otwierania ponownie okna wprowadzania dokumentów księgowych jeżeli wprowadzamy jeden dokument za drugim,
  • Dodano możliwość wyświetlania wyliczonych zaliczek dla formularzy PIT-5/5L,
  • Dodano możliwość klonowania wyposażenia,
  • Dodano możliwość klonowania środków trwałych,
  • Dodano możliwość nie scalania wszystkich wpisów pracownika przy aktualizowaniu PIT-11 zgodnie z zasadami płac,
  • Dodano możliwość scalania pracowników przy wydruku karty przychodów,
  • Zmieniono wprowadzanie nowego kontrahenta z poziomu dokumentu księgowego, tak aby wprowadzony już w pole tekst był przenoszony do pola NIP (i dane automatycznie pobierane z Bazy Danych Regon) lub do pola nazwy skróconej,
  • Zmieniono sposób przechowywania zaimportowanych dokumentów, tak aby nie były one automatycznie usuwane przy każdorazowym otwarciu okna,
  • Poprawiono prędkość księgowania zaimportowanych dokumentów (dokumenty powinny się księgować od 2 do 5 razy szybciej),
  • Automatyczne uzupełnianie PESEL dziewiątkami w przypadku braku NIP i PESEL w PIT-11,
  • Uwzględniono jednorazową amortyzację modernizacji środków trwałych w miesiącu przekazania do użytkowania (w roku przekazania do użytkowania) przy stosowaniu ulgi de minimis,
  • Poprawiono brak groszy w podsumowaniu PIT-8AR,
  • Poprawiono ujmowanie umów ryczałtowych w PIT-8AR (do wiersza 6),
  • Poprawiono brak uwzględniania dodatków i potrąceń dodawanych do wynagrodzenia w PIT-11,
  • Poprawiono korzystanie z parametrów dotyczących uzupełnionej daty wypłaty na podstawie opcji dotyczących danego roku księgowego,

  Wersja 2019.1.11

  • Dodano możliwość wypłaty nie tylko w miesiącu płacy i następnym miesiącu płacy, ale także i w odleglejszym okresie - maksymalna liczba miesięcy do określenia w opcjach płac,
  • Dodano termin płatności do not obciążeniowych,
  • Dodano walidację dla formularza IFT-1 dla wymagalności: "Numer identyfikacyjny" oraz "Rodzaj numeru identyfikacyjnego",
  • Dodano podstawę wymiary składek na ubezpieczenie zdrowotne na rok 2019,
  • Poprawiono dodawanie kontrahenta w czasie importu w przypadku, gdy miał być zawsze identyfikowany po NIP, ale udało się znaleźć po nazwie pełnej zamienionej na skróconą, a NIP się nie zgadza,

  Wersja 2019.1.10

  • Poprawiono przeliczanie stanów magazynowych na dzień w przeszłości dla towarów dla których po dacie na który wyliczany jest stan magazynowy nastąpiło wydanie towaru po którym nastąpiło połączenie towaru w WZ+ z zachowaniem oryginalnych dokumentów WZ,
  • Poprawiono pokazywanie wartości w polu "Do zapłaty" dla księgowanych dokumentów sprzedaży w walucie,

  Wersja 2019.1.9

  • Dodano import plików MT940 dla Banku Śląskiego,
  • Dodano przy doborze pracowników do PIT-11 uwzględnianie czy pracownik miał płace podlegające ryczałtowi,
  • Dodano możliwość wybierania czy pracownicy automatycznie dobierani do PIT-11 to tylko nadal zatrudnieni czy wszyscy, którzy w danym roku mieli płacę,
  • Dodano możliwość wydrukowania listy pracowników wybranych do aktualizacji/stworzenia e-deklaracji PIT-11,
  • Poprawiono układ pól podczas wprowadzania środków trwałych, aby był bardziej czytelny dla użytkownika,

  Wersja 2019.1.8

  • Dodano opcję do wprowadzania dokumentów księgowych "Wprowadzaj opis zdarzenia gospodarczego tylko z listy",
  • Dodano możliwość wyboru do rozliczenia zaliczek z poprzednich lat,
  • Dodano nowy skrót klawiszowy do okna wprowadzania dokumentów księgowych (CTRL+Q - natychmiastowe przejście do kwot netto),
  • Dodano możliwość rozliczenia kosztów pojazdów z okna "Ewidencja kosztów pojazdów" z uwzględnieniem 20% KUP od 2019 roku,
  • Dodano adres email do danych pracowników,
  • Dodano możliwość wprowadzenia % zaliczenia do Kosztów Uzyskania Przychodów dla pozycji podróży służbowych np. związanych z pojazdem 20%,
  • Rozszerzono identyfikator firmy w module Biuro Rachunkowe do 40 znaków (wraz z domyślną szerokością kolumny),
  • Poprawiono uwzględnianie wliczania FP do PIT-5 uproszczonych (dla wielu wspólników z różnymi udziałami i różnymi wartościami FP),

  Wersja 2019.1.7

  • Dodano moduł Rozliczenie Roczne 2018,

  Wersja 2019.1.6

  • Dodano deklarację IFT-1/IFT-1R (14),
  • Zmieniono proces uaktualnienia programu - program automatycznie nie będzie uruchamiany po zakończeniu automatycznego uaktualnienia w celu uniknięcia uruchamiania programu w kontekście administratora,
  • Zmieniono sposób wprowadzania Urzędu Skarbowego tak aby była możliwość wyboru Urzędu Skarbowego tylko z listy,
  • Poprawiono tworzenie dokumentu PK dla środków trwałych,

  Wersja 2019.1.5

  • Poprawiono do zapisu PIT-11,

  Wersja 2019.1.4

  • Poprawiono księgowanie dokumentu LT z okna dokumentów środków trwałych,

  Wersja 2019.1.3

  • Poprawiono działanie formularzy PIT-11(24), PIT-4(17), PIT-4R(8), PIT-8AR(7) (różne błędy),

  Wersja 2019.1.2

  • Dodano formularze PIT-11(24), PIT-4(17), PIT-4R(8), PIT-8AR(7),
  • Dodano możliwość zbiorczej wysyłki PIT-11,
  • Dodano podstawy składek ZUS obowiązujące od 2019 roku,
  • Dodano kody tytułu ubezpieczeń "05 90" oraz "05 92" dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą dla których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu (Mały ZUS),
  • Dodano możliwość obliczenia kwoty przychodu do podpisania JPK oraz e-Deklaracji na podstawie danych zebranych w programie (tylko dla firm jednoosobowych, które prowadzą księgowość w programie korzystając z PKPiR dłużej niż 2 lata),
  • Poprawiono tworzenie planu amortyzacji,

  Wersja 2019.1.1

  • Dodano możliwość wyliczenia Małego ZUS i automatycznego wprowadzenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne,
  • Dodano możliwość zdefiniowania dla dokumentów księgowych oraz konta księgowego % zaliczenia do KUP np. 75% dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych,
  • Dodano deklarację IFT-1/IFT-1R(13),
  • Dodano pole "Do zapłaty" dla dokumentów księgowych,
  • Dodano możliwość zdefiniowania opisu zdarzenia gospodarczego dla konta księgowego,
  • Dodano wartość płacy minimalnej oraz prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia do składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe,
  • Dodano przycisk "Obroty" do okna "Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji",
  • Zmieniono zachowanie przy pobieraniu danych kontrahenta z bazy danych REGON, aby uzupełniana była nazwa skrócona tylko wtedy gdy nie jest wypełniona,
  • Poprawiono kwotę rozrachunku przy księgowanie faktur końcowych dla których faktura zaliczkowa była wystawiana w cenach netto,
  • Poprawiono wydruk pustego spisu z natury, aby drukowała się data spisu,
  • Usunięto możliwość nadruków formularzy na oryginalnych drukach (wszystkie formularze składane są elektronicznie),

  Wersja 2018.12.2

  • Dodano uzupełnianie nazwy skróconej kontrahenta na podstawie nazwy pełnej przy pobieraniu danych z bazy danych REGON,
  • Poprawiono wprowadzanie nadpłat tak aby program w przypadku gdy jest wprowadzonych wiele zapisów księgowych do tego samego dokumentu najpierw rozliczał wszystkie zapisy, a dopiero później traktował pozostałą kwotę jako nadpłatę,
  • Poprawiono sumowanie według kolumny dla tabel, w których występuje wiersz sumy - będzie on pomijany podczas sumowania,

  Wersja 2018.12.1

  • Dodano obsługę skanera kodów kreskowych do okna przygotowania i rozliczenia inwentaryzacji,
  • Dodano przyciski "Wszystkie ubezpieczenia", "Brak ubezpieczeń" do wyłączania lub włączania ubezpieczeń dla pracownika - bez konieczności ustawiania oddzielnie dla każdego typu ubezpieczenia,
  • Dodano możliwość wprowadzania nadpłat do dokumentów,
  • Poprawiono potwierdzenie salda na dzień przeszły dla dokumentów, które wprowadzane są wieloma zapisami księgowymi, a zapłaty do tych dokumentów dokonywane były po dniu na który tworzone jest potwierdzenie salda,
  • Poprawiono wydruk karty przychodów dla pracowników, którzy byli zatrudnieni ponownie,

  Wersja 2018.11.3

  • Dodano możliwość zdefiniowania wartości stałych jako wyrażeń lub np konkatenacji kolumn podczas importowania z plików CSV,
  • Dodano kolumnę informacyjną czy firma jest w VAT dla listy firm w Biurze Rachunkowym,
  • Zmieniono aby w VAT-7 nie ujmował kwot ze stawką podatku 4% (w przeciwieństwie do JPK_VAT),

  Wersja 2018.11.2

  • Dodano kontrolę limitu przychodu dla ewidencji przychodu z czynszu najmu - po przekroczeniu 100 000 zł stawka 8.5% automatycznie zostanie zwiększona do 12.5%,
  • Dodano opcję dla rejestrów VAT pozwalającą wybrać w jaki sposób będzie prezentowana kwota "Brutto" - czy jako kwota "Razem" z dokumentu księgowego czy jako suma "Netto" + "VAT" z ewidencji VAT,
  • Dodano możliwość nadania dowolnego numeru faktury dla faktur pro forma,
  • Zmieniono sposób wyszukiwania ponownie wprowadzonych dokumentów księgowych,
  • Poprawiono aby dla faktury pro forma z typem transakcji WNT automatycznie ustawiał stawkę 0% dla nowo dodanych pozycji faktury,
  • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików JPK_VAT - problem z wyborem rodzaju rejestru pomiędzy zakupami opodatkowanymi a zakupami opodatkowanymi i zwolnionymi,
  • Poprawiono odczytywanie ustawień importowania dla modułu biura rachunkowego,
  • Usunięto formularze PIT-5 (14) oraz PIT-5 (15) do 2006 roku,

  Wersja 2018.11.1

  • Dodano możliwość zmiany wielkości wybranych okien modalnych (w tym okna wyboru towaru lub usługi),
  • Zmieniono zachowanie przy klonowaniu faktur tak aby data dostawy oraz termin płatności nie były klonowane, ale wyznaczane na podstawie dnia klonowania,
  • Poprawiono obliczanie współczynnika proporcji dla VAT-7 (tylko przy ustawieniach automatycznego współczynnika),

  Wersja 2018.10.2

  • Dodano dla dodatków i potrąceń możliwość określenia czy dodatki i potracenia dodawane/odejmowane do wynagrodzeń lub do wypłaty mają być uwzględniane w księgowanych kosztach uzyskania przychodu firmy do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, przy czym domyślnie dodatki stanowią koszt uzyskania przychodu a potrącenia nie obniżają kosztu uzyskania przychodu,
  • Dodano możliwość wystawienia KP po wystawieniu paragonu z formą zapłaty dla której określone zostało żeby był tworzony dokument kasowy,
  • Dodano możliwość wydrukowania zestawienia faktur, które nie zawiera żadnych pozycji,
  • Dodano opcję do opcji obliczenia VAT - Kwoty w stawce "nie podlega" mają być ujmowane w wartości "netto",
  • Dodano do tworzonego archiwum informacje o firmie dla której archiwum zostało utworzone w celu uniknięcia pomyłki podczas odtwarzania archiwum,
  • Dodano możliwość wyzerowania arkusza w oknie "Przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji",
  • Dodano możliwość klonowania kontrahenta z poziomu listy wyboru kontrahentów,
  • Zmieniono miejsce zapisu ustawień importowania, ustawienia w biurze przechowywane są dla każdej firmy osobno,
  • Poprawiono importowanie plików EPP z plików z kodowaniem OEM 852,

  Wersja 2018.10.1

  • Dodano możliwość klonowania faktur,
  • Dodano możliwość wyboru kodowania, znaku separatora oraz wyłączenia możliwości eksportowania nagłówka tabeli w przypadku eksportowania do plików CSV,
  • Dodano przy importowaniu dokumentów uzupełnianie dat, które nie zostały podane w importowanym dokumencie,
  • Dodano domyślną formę płatności dla paragonów,
  • Dodano w odtwarzaniu kopii bezpieczeństwa możliwość wyboru archiwum automatycznych z listy,
  • Dodano opcję "Wyróżnij ceny indywidualne" dla wprowadzanych pozycji do dokumentów magazynu, zamówień oraz faktur (poprzednio funkcja była włączona w wersji jednostanowiskowej i zawsze wyłączona w wersji sieciowej),
  • Dodano możliwość zaksięgowania wybranych/zaznaczonych dokumentów w oknie "Wprowadzanie dokumentów księgowych",
  • Dodano możliwość wskazania faktur zaliczkowych przy wprowadzaniu faktury końcowej w celu ułatwienia procesu wprowadzania faktury końcowej,
  • Poprawiono zmianę nazwy grupy kontrahentów tak aby uwzględniana była również w cenniku indywidualnym,
  • Poprawiono zapamiętywanie haseł do wysyłania poczty dłuższych niż 54 znaki,
  • Poprawiono księgowanie faktur końcowych tak aby nie była konieczna ręczna zmiana kwoty do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • Poprawiono generowanie JPK_WB - dodano domyślny kod waluty jeżeli nie jest określony w koncie bankowym,
  • Poprawiono zmianę powodu korekty faktury (tylko wersja nie SQL),
  • Usunięto kolumnę "Struktura" z podglądu tabeli wprowadzanych dokumentów oraz ewidencji dokumentów zaksięgowanych w celu przyspieszenia działania okien w szczególności w wersji sieciowej,
  • Usunięto hasło administratora - należy korzystać z opcji zabezpieczenia systemu hasłem,

  Wersja 2018.9.4

  • Dodano odrębną datę "Data obowiązku podatkowego" dla dokumentów ewidencji sprzedaży tak aby można było rozróżnić szczególne przypadki dla których data sprzedaży jest inna niż data obowiązku podatkowego,
  • Dodano możliwość zdecydowania przy imporcie dokumentów księgowych z pliku JPK_FA w jaki sposób interpretować kwotę "Nie podlega" (wymaga zmiany opcji programu),
  • Dodano typ transakcji "Import usług" - powinien być on używany zamiast rejestrów 8-13, które zostaną w przyszłości usunięte,
  • Dodano możliwość ujmowania zakupów opodatkowanych stawką zwolnioną w VAT-7 i JPK,
  • Dodano możliwość zawierania dokumentów tylko i wyłącznie z stawką 0% lub zwolnioną w ewidencji VAT (domyślnie włączone),
  • Dodano do filtrów terminarzy należności i zobowiązań formy płatności,
  • Dodano pole typu transakcji do danych kontrahenta,
  • Dodano możliwość pobierania zamówień i ich realizacji z sklepu PrestaShop,
  • Dodano możliwość określenia sposobu rozliczania PIT-5 lub PIT-5L, tak aby w menu pokazać tylko jedną opcję i uniknąć przypadkowego obliczenia podatku niewłaściwą metodą,
  • Dodano możliwość zdefiniowania stopki do dokumentów WZ,
  • Dodano możliwość wydruku łącznej wagi na WZ,
  • Dodano możliwość podania numeru NIP przy wydruku paragonu fiskalnego,
  • Dodano możliwość wydruku numeru systemowego na drukarkach fiskalnych z protokołem Posnet,
  • Dodano możliwość wystawiania faktur "Metoda kasowa" bez konieczności zmiany w opcjach firmy,
  • Uwzględniono ustawienie "Odrębna numeracja faktur oraz paragonów dla różnego trzeciego członu" dla faktur zaliczkowych FZ,
  • Rozszerzono pole nazwy formy wypłaty w module płac do 60 znaków,
  • Poprawiono obliczanie kwoty do zaksięgowania dodatków i potrąceń w przypadku dodatków i potrąceń bez wypłaty,
  • Poprawiono błąd przy tworzeniu zestawień VAT,
  • Poprawiono błąd przy imporcie plików INI przy NIP wraz z kodem kraju wpisanym w całości do pola NIP,
  • Poprawiono tworzenie terminarzy należności i zobowiązań tak, aby w szczególnych przypadkach nie były zawierane dokumenty, dla których płatność nie jest istotna (dokument + korekta bez płatności),
  • Poprawiono obliczanie liczby osób ubezpieczonych do formularza DRA - zliczane są tylko te osoby dla których wyliczone jest jakiekolwiek ubezpieczenie lub fundusz,
  • Poprawiono zaokrąglenie groszy VAT w przypadku, gdy był niski udział sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej, dodatkowo określone odliczenie VAT w dokumencie nie 100% oraz opcja dotycząca kolejności odliczania VAT zaznaczona, oraz kwota powodowała ułamki w okolicy 0,49-0,59 grosza (setne części grosza),
  • Poprawiono tworzenie e-deklaracji dla VAT-ZD w liczbie załączników większej niż jeden,
  • Poprawiono wyznaczanie daty obowiązku podatkowego dla faktur wewnętrzwspólnotowych rozliczanych metodą kasową na podstawie rozrachunków - data obowiązku podatkowego uwzględniana jest na podstawie daty faktury/informacji z dokumentu księgowego, nie zaś na podstawie rozrachunków,
  • Poprawiono zapamiętywanie stanu zmaksymalizowania głównego okna programu,
  • Poprawiono aktualizowanie PIT-11, aby w przypadku braku zagranicznego numeru identyfikacyjnego nie był wybierany dokument identyfikacji zagranicznej,
  • Usunięto pole "Opodatkowano w" - brak znaczenia po rozszerzeniu możliwości pola "Transakcja",

  Wersja 2018.9.3

  • Dodano osobne ustawienia marginesów dla wydruków PDF,
  • Poprawiono działanie nowych typów transakcji "Korekta podatku naliczonego art.89b ust.1" oraz "Korekta podatku naliczonego art.89b ust.4",
  • Poprawiono aktualizowanie VAT-UE dla większej ilości wierszy (regresja od wersji 2018.9.2),
  • Poprawiono importowanie plików CSV (dokumenty księgowe),

  Wersja 2018.9.2

  • Dodano możliwość odrębnego ustawienia daty sprzedaży oraz daty wpływu dla ewidencji VAT dla dokumentów, które automatycznie umieszczane są zarówno w ewidencji VAT sprzedaży i zakupów,
  • Dodano na ekranie wprowadzania dokumentu księgowego informacje na temat kontrahenta,
  • Dodano możliwość nie drukowania szczegółów zamówienia na fakturze zaliczkowej,
  • Dodano możliwość wprowadzanie zagranicznego dokumentu tożsamości dla pracowników będących rezydentami,
  • Dodano możliwość wydrukowania bardziej szczegółowych kwot w karcie przychodów pracownika,
  • Dodano obsługę tworzenia kopii bezpieczeństwa w chmurze Dysk Google,
  • Zmieniono zachowanie pola "W cenach brutto" dla dokumentu PZ - domyślnie zawsze jest w cenach netto,
  • Zmieniono sposób oznaczania transakcji jako "korekta podatku naliczonego art.89b" (należy używać pola transakcji zamiast checkbox-ów),
  • Przywrócono możliwość wprowadzenia nazwy usługi do dokumentu VAT przy wprowadzaniu dokumentów księgowych (widoczna tylko dla transakcji poza terytorium kraju),
  • Poprawiono ekstrakcję imienia i nazwiska z certyfikatu kwalifikowanego (dla rzadkich przypadków niektórych certyfikatów),
  • Poprawiono (ujednolicono) nazewnictwo dotyczące daty sprzedaży i daty wpływu (poprzednio otrzymania) na wydrukach ewidencji VAT,
  • Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej na drukarce igłowej,
  • Poprawiono błąd przy usuwaniu pracowników,
  • Poprawiono wklejanie wartości do formularza, gdy brakuje miejsca,

  Wersja 2018.9.1

  • Dodano nową wersję e-deklaracji dla VAT-7 i VAT-7K,

  Wersja 2018.8.4

  • Dodano obsługę drukarek kodów kreskowych ZEBRA opartych o skrypty ZPL II,
  • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów PZ w cenach brutto,
  • Dodano możliwość drukowania uwag na karcie wynagrodzeń,
  • Dodano możliwość importowania dokumentów XML z systemu sky-shop.pl,
  • Dodano rodzaj przychodu "inne" dla pracowników z umową o pracę,
  • Dodano do importowania JPK_FA rozpoznawanie kwot w stawce "Nie podlega",
  • Dodano obsługę tworzenia kopii bezpieczeństwa w chmurze Dropbox,
  • Dodano możliwość zapamiętania odpowiedzi na niektóre pytania np. "Czy chcesz zaksięgować teraz dokument?" w celu lepszego dostosowania programu do indywidualnych potrzeb,
  • Dodano możliwość drukowania słowa "Symbol" zamiast "PKWiU/PKOB" na fakturze,
  • Dodano sortowanie do dacie sprzedaży/dacie obowiązku podatkowego dla ewidencji VAT sprzedaży,
  • Dodano ograniczenia do dodawania załączników VAT-ZZ i VAT-ZT do VAT-7 wynikające z wpisanych kwot zwrotu,
  • Dodano możliwość zdefiniowania opisu do nazwy towaru/usługi w kartotece towarów, który będzie automatycznie używany na fakturze dla danej pozycji,
  • Dodano pole "Waga" dla pozycji kartoteki towarów,
  • Dodano możliwość drukowania skróconej informacji o firmie w nagłówku wydruków na każdej lub tylko od drugiej strony (domyślnie na każdej stronie drukowana jest pełna informacja o firmie),
  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania podsumowania dla wydruku listy płac,
  • Zmodyfikowano sposób zapamiętywania ostatniego zalogowanego użytkownika (aby byli w kolejności od ostatniego do wcześniejszych) oraz dodano dla Biura Rachunkowego wyświetlanie wszystkich dostępnych użytkowników,
  • Zmieniono przy wprowadzaniu dokumentów produkcji przycisk "Anuluj" na "Usuń dok." tak aby było to spójne z wprowadzaniem innych dokumentów,
  • Zmieniono sposób wyboru formy płatności przy wystawianiu paragonu fiskalnego - wybór formy płatności będzie z listy tak jak przy wystawianiu faktury,
  • Usunięto możliwość wprowadzenia nazwy usługi do dokumentu VAT przy wprowadzaniu dokumentów księgowych,
  • Usprawnienia dotyczące wysyłki JPK i e-deklaracji,
  • Poprawiono wydruk PKPiR, drukowana jest pełna data zdarzenia gospodarczego, a nie sam dzień,
  • Poprawiono uwzględnianie limitu długości tekstu dla wybranych danych w JPK_FA,
  • Poprawiono obliczanie diety dla zagranicznych podróży służbowych oraz zagranicznych delegacji przy ilości dób większej niż 1, a ilości godzin mniejszej niż 1 (obliczana kwota była zbyt mała),
  • Poprawiono nadawanie numerów przy realizacji zamówień oraz abonamentu przy zaburzonej numeracji kolejności faktury,
  • Poprawiono łączenie WZ przy różnych cenach ważonych (takie pozycje, jeśli zawierają tę samą cenę sprzedaży mogą być połączone),
  • Poprawiono drukowanie informacji o filtrach dla wydruku łącznych obrotów towarami,
  • Poprawiono wczytywanie pliku CSV z podziałami linii wewnątrz komórek,
  • Poprawiono import plików MT940 dla banku BZWBK,
  • Poprawiono importowanie dokumentów z pliku CSV, w którym nie było podanego rejestru VAT i/lub PKPiR,
  • Poprawiono działanie opcji "Ewidencja VAT ma zostać utworzona zgodnie z zakwalifikowaniem do JPK", tak aby dokumenty, które nie są uwzględniane w JPK (np ze względu na zerową kwotę VAT) nie uwzględniane były również w ewidencji VAT,
  • Poprawiono wydruk historii rozrachunków z kontrahentami (dodano brakującą "datę zapłaty"),

  Wersja 2018.8.3

  • Dodano możliwość importowania wyciągu bankowego z raportu MT940,
  • Dodano zabezpieczenie dla rzadkiego błędu przy pierwszym uruchomieniu programu po aktualizacji (ze starszych wersji),
  • Dodano zapamiętywanie ustawień dotyczących mapowania dla importu plików CSV,
  • Zmieniono zachowanie przy wprowadzaniu numeru faktury dla różnych numeracji ze względu na trzeci człon, że jeżeli numer faktury został podany ręcznie to zmiana trzeciego członu faktury nie spowoduje wyboru kolejnego wolnego numeru w danej serii numeracji,
  • Zmieniono generowanie pliku JPK_FA w sekcji "Wiersze faktur" dla pozycji faktur w przypadku korekt, tak aby cena odzwierciedlała korektę ceny, a nie cenę po korekcie (jest to spójne z uzupełnianiem kolumny ilości dla korekty),
  • Poprawiono oznaczanie pozycji 69-71 na "nie" przy oglądaniu VAT-7 oraz usunięto adnotacje urzędowe,
  • Poprawiono uzupełnianie przelewu dla VAT-7,
  • Poprawiono uwzględnianie kwot w deklaracji VAT-UE dla ustawień jeżeli firma nie jest podatnikiem VAT, a prowadzi rejestry VAT na potrzeby VAT-8/VAT 9-M (kwoty pobierane są z ewidencji VAT a nie z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów),
  • Poprawiono wydruk nazwy kontrahenta na zestawieniach magazynowych (w tej chwili drukowana jest nazwa skrócona dla zwyczajnych kontrahentów, a dla incydentalnych pełna),
  • Poprawiono tworzenie kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego poprzez linię poleceń,
  • Poprawiono otwieranie ewidencji sprzedaży przy numerach ewidencji cztero i pięcio cyfrowych,
  • Poprawiono otwieranie PIT-5/5L (w tym i uproszczonych) na właściwym miesiącu w przypadku kwartalnego rozliczania podatku dochodowego,
  • Poprawiono importowanie plików CSV dla specyficznych kombinacji cudzysłowów,
  • Poprawiono importowanie kontrahentów z plików CSV, przy identycznej nazwie skróconej dane kontrahenta są nadpisywane,
  • Poprawiono obsługę VAT-ZD dla VAT-7,

  Wersja 2018.8.2

  • Dodano narzędzie do aktualizowania wartości zapłaconych dokumentów na podstawie zapłat (w Administracja/Operacje/Narzędzia diagnostyczne),
  • Wymuszono zapis pól 54 i 57 z wartościami zerowymi w e-deklaracji VAT-7 (pomimo wcześniejszej zgodności ze schemą),
  • Poprawiono ostrzeżenie przy wysyłce innych JPK niż JPK_VAT,
  • Poprawiono uwzględnianie pól 38 i 39 w sumach VAT-7,

  Wersja 2018.8.1

  • Rozszerzono nazwę odbiorcy dla kontrahentów,
  • Poprawiono brak ikon orientacji papieru,
  • Poprawiono dostęp do pola daty zwolnienia przy klonowaniu zwolnionych pracowników,
  • Poprawiono wystawianie faktury marża przy wyłączonej gospodarce magazynowej,
  • Poprawiono prawidłowe wyświetlanie VAT-7 dla osoby fizycznej przy ponownym otwarciu,

  Wersja 2018.7.3

  • Dodano oddzielną funkcję "Faktura korygująca" do wystawiania faktur korygujących (zaczynamy od wybrania faktury do korygowania),
  • Dodano do listy symboli klasyfikacji środków trwałych pozycję "WNiP" dla "Wartości niematerialnych i prawnych",
  • Dodano możliwość określenia domyślnej ewidencji (w przypadku korzystania z wielu ewidencji), która ma zostać ustawiona przy starcie programu,
  • Dodano możliwość zmiany uprawnień dla wszystkich firm dla danego użytkownika w ustawieniach Biura Rachunkowego,
  • Dodano kolumnę zawierającą kwotę VAT w terminarzu zobowiązań oraz terminarzu należności,
  • Dodano zapamiętywanie informacji o paragonie na podstawie którego wystawiono fakturę,
  • Dodano możliwość wykorzystania metody kasowej na podstawie rozrachunków tylko do dokumentów sprzedaży,
  • Dodano formularz VAT-8,
  • Dodano możliwość wyboru typu transakcji przy klonowaniu dokumentu zamówienia,
  • Dodano obsługę daty sprzedaży, aby w rejestrach sprzedaży VAT oraz wydruku rejestrów sprzedaży VAT było identyczne z działaniem jak w JPK (ustawiane przy pomocy opcji "Data sprzedaży"),
  • Dodano możliwość pokazania kolumny "Data zakończenia dostawy/usługi" w zestawieniu faktur,
  • Zmieniono uzupełnianie pozycji 49 dla VAT-7. Nie jest więcej automatycznie zmieniana na minus w przypadku kwot dodatnich. Kwoty korekt powinny być ujemne w przypadku, gdy mają wpłynąć na kwotę podatku naliczonego pomniejszając go. Jest to zmiana dla spójności VAT-7, rejestrów i JPK.
  • Zmieniono nazewnictwo niektórych typów transakcji:
   • "wewnątrzspólnotowa" + rejestr dostawa = "wewnątrzespólnotowa dostawa towarów",
   • "wewnątrzspólnotowa" + rejestr nabycie = "wewnątrzespólnotowe nabycie towarów",
   • "eksport/import" + rejestr dostawa = "eksport towarów",
   • "eksport/import" + rejestr nabycie = "import",
  • Zmieniono działanie numeru ewidencji w ewidencji sprzedaży, aby było takie same jak innych ewidencji księgowych,
  • Zmieniono w wprowadzaniu zamówień przycisk "Anuluj" w "Usuń dok." oraz zmieniono jego miejsce aby było takie same jak w przypadku wprowadzania faktur i dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono wydruk nazwy kontrahenta na zestawieniach magazynowych,
  • Poprawiono brak możliwości wprowadzenia nazwiska rodowego dla mężczyzn (kartoteka pracowników),
  • Poprawiono pokazywanie pozycji z typem transakcji "import towarów art.33a" jeżeli nie było wybranej opcji przygotowania ewidencji VAT zgodnie z zakwalifikowaniem do JPK,
  • Poprawiono wykonywanie kopii bezpieczeństwa zabezpieczonej hasłem dla wykonywania kopii bezpieczeństwa z poziomu modułu Biura Rachunkowego,
  • Poprawiono tworzenie numeru faktury przy wyborze dowolnego numeru faktury i wybranej opcji dodawania symbolu faktury, symbol faktury nie zostanie dodany (można go dodać ręcznie),
  • Poprawiono odświeżanie ewidencji księgowych - okna ewidencji księgowych są automatycznie odświeżane jeżeli zmieni się jakikolwiek dokument księgowy np zostanie zaksięgowany, odksięgowany lub zmieniony lub opcja w programie,
  • Poprawiono błąd w filtrowaniu zestawień magazynowych w wersji sieciowej,
  • Poprawiono wyświetlanie dat w podglądzie JPK_VAT,
  • Poprawiono e-deklarację dla VAT-7,
  • Poprawiono klonowanie not księgowych,
  • Poprawiono edycję nagłówka FW walutowej,

  Wersja 2018.7.2

  • Dodano możliwość rejestrowania faktur wystawionych przez nabywcę jako "samofaktrowania" w celu wykazania ich w JPK_FA,
  • Dodano możliwość wprowadzenia zapłat za wszystkie faktury w terminarzu należności/zobowiązań,
  • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów ZD (zamówień do dostawcy) w obcych walutach,
  • Dodano możliwość wyboru waluty przy klonowaniu dokumentu zamówienia,
  • Dodano możliwość wpisania znaku hash (#) do nazwy firmy, należy wpisać &hash;,
  • Dodano możliwość klonowania do rejestrów przetwarzania danych osobowych,
  • Dodano możliwość wpisania dowolnego numeru faktury na wybranych fakturach (opcja w liście rozwijanej numeracji pola numeru faktury),
  • Dodano możliwość zmiany stanu połączenia dokumentów WZ,
  • Dodano możliwość wydruku PZ walutowego z wartościami w złotówkach,
  • Dodano w historii rozrachunków z kontrahentem kolumnę "Data zapłaty",
  • Dodano opcję "Podczas wprowadzania dokumentów księgowych pozwól dowolnie zmieniać rejestr VAT",
  • Dodano opcję umożliwiającą kontrolę czy podczas wystawiania dokumentów WZ, PZ drukować dokumentu magazynowy,
  • Dodano zapamiętywanie ostatnich nazw użytkowników logujących się do modułu Biuro Rachunkowe,
  • Zmieniono warunki do przeliczania ewidencji przebiegów dla potrzeb VAT - ewidencja będzie przeliczana pod względem spójności kilometrów przy każdej zmianie,
  • Poprawiono obliczenia w VAT-7,
  • Poprawiono błąd przy naliczaniu amortyzacji,
  • Poprawiono zapis metody kasowej w edycji danych firmy,
  • Poprawiono wydruk zestawienia faktur dla włączonych filtrów,

  Wersja 2018.7.1

  • Przyspieszono otwieranie programu (szczególnie jeżeli w programie były wprowadzone dane od dłuższego czasu),
  • Dodano możliwość wyboru czy dla WZ/FA odrębnie chcemy używać trzeci człon faktury,
  • Dodano obsługę konta VAT do realizacji abonamentu oraz szablonu faktury,
  • Dodano w historii rozrachunków z kontrahentem kolumnę "Opóźnienie w zapłacie",
  • Dodano dla importowania dokumentów z JPK_VAT możliwość określenia, czy kwota ma być importowana jako stawka 0% lub nie podlega jeśli jest możliwy wybór pomiędzy jednym i drugim,
  • Usunięto możliwość wyszukiwania z klawiatury dokumentów magazynowych w kolumnie "Numer dokumentu" (tylko nie SQL) (wprowadzoną od 2018.6.1) - zmiana spowodowała problemy z sortowaniem dokumentów w niektórych ustawieniach,
  • Poprawiono fałszywe ostrzeżenie o licencji podczas otwierania firmy, gdy nie jest wprowadzone żadne konto bankowe,
  • Poprawiono przeliczanie sum kontrolnych dla JPK_FA (wartość sumy dokumentów podana brutto, ale wartość sumy pozycji netto (zgodnie z opisem JPK_FA)),
  • Poprawiono wydruk szablonu abonamentu,
  • Poprawiono dodawanie wpłat w banku dla więcej niż jednego dokumentu,

  Wersja 2018.6.3

  • Poprawiono drukowanie informacji o koncie VAT na fakturach,
  • Poprawiono sortowanie dokumentów magazynowych po numerze dokumentu przy braku zer wiodących,
  • Poprawiono błędy w VAT-7 (przenoszenie kwot, brak obliczenia podatku),

  Wersja 2018.6.2

  • Dodano możliwość zdefiniowania konta VAT w danych firmy,
  • Dodano możliwość szybkiej zmiany okresu księgowego (jednym kliknięciem),
  • Rozszerzono możliwości importu z plików CSV,
  • Poprawiono komunikat przy usuwaniu kontrahentów,

  Wersja 2018.6.1

  • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_MAG (1),
  • Dodano możliwość wygenerowania pliku JPK_WB (1),
  • Dodano nowe formularze VAT-7(18), VAT-7K(12), VAT-12(4) i VAT-9M(8),
  • Dodano obsługę mechanizmu podzielonej płatności (split payment) - dla wystawianych faktur można określić konto VAT,
  • Dodano możliwość wyszukiwania z klawiatury dokumentów magazynowych w kolumnie "Numer dokumentu" (tylko nie SQL),
  • Dodano możliwość wprowadzania wielu zapłat za dokumenty w trakcie wprowadzania pozycji wyciągu bankowego,
  • Dodano możliwość zapamiętania ostatniej pozycji głównego okna oraz jego rozmiaru (opcje wyglądu),
  • Dodano możliwość podglądu kiedy i kto utworzył lub ostatnio modyfikował dany wiersz,
  • Dodano możliwość automatycznego rozbijania importowanych dokumentów z JPK_VAT do wielu pozycji księgowych,
  • Dodano automatyczną zmianę daty zakończenia usługi przy wprowadzaniu faktury w momencie zmiany daty faktury,
  • Dodano sortowanie po numerze zamówienia kontrahenta do zestawienia faktur,
  • Dodano możliwość grupowania pracowników przy eksporcie do KEDU po imieniu i nazwisku (nie tylko PESEL),
  • Dodano możliwość ograniczenia przy eksporcie do KEDU ze względu na datę zwolnienia (dane pracownika do momentu zwolnienia),
  • Dodano możliwość nie drukowania daty dokumentu na wydruku PKPiR,
  • Dodano możliwość wyłączenia dodawania numeru paragonu do uwag na podstawie którego jest wystawiana faktura podczas wystawiania faktury na podstawie paragonu fiskalnego,
  • Dodano możliwość prowadzenia odrębnych numeracji faktur FA ze względu na trzeci człon faktury tak jak w przypadku faktur wystawianych na podstawie dokumentu WZ,
  • Dodano typ transakcji "import towarów art.33a" do łatwiejszego klasyfikowania importu towarów w metodzie uproszczonej - należy używać zamiast opcji "Rozliczanie podatku należnego w VAT-7 od importu towarów w procedurze uproszczonej",
  • Dodano możliwość wystawiania not księgowych w walucie,
  • Dodano możliwość prowadzenia miesięcznej numeracji not księgowych,
  • Dodano możliwość zdefiniowania dla formy płatności czy drukować termin zapłaty na fakturze,
  • Dodano możliwość obliczania reszty przy fakturowaniu WZ lub wystawianiu paragonu na podstawie WZ (wymaga zmiany ustawień w formie płatności),
  • Dodano opcję umożliwiającą dodania symbolu faktury np. FA lub KFA do numeru faktury (na wydrukach i przy księgowaniu),
  • Dodano możliwość pobierania danych z bazy danych REGON podczas wprowadzania danych kontrahenta incydentalnego,
  • Rozszerzono pole nazwy formy płatności do 60 znaków,
  • Poprawiono obliczanie wartości rozrachunków przy księgowaniu dokumentu do wielu pozycji księgowych,
  • Poprawiono dodawanie środka trwałego z zerową stawką amortyzacji,
  • Poprawiono wydruk zamówienia dla nie VATowców,
  • Poprawiono błąd z brakiem funkcjonalności dotyczącej VAT po aktualizacji PIT-5/PIT-5L (normalne i uproszczone) w przypadku, gdy ostatnia firma na liście w Biurze Rachunkowym miała inne zakwalifikowanie do VAT,
  • Poprawiono pobieranie danych z Bazy Internetowej Regon dla podmiotów dla których nie określono ulicy,
  • Usunięto stare formularze (do roku 2012 włącznie),

  Wersja 2018.5.2

  • Dodano możliwość wyboru formy płatności dla paragonu,
  • Dodano podpowiadanie rozszerzenia archiwum jeżeli archiwum tworzone jest bez rozszerzenia,
  • Poprawiono uruchamianie programu z dysków sieciowych,
  • Poprawiono tworzenie Bilansu Otwarcia dla Środków Trwałych,
  • Poprawiono wydruk informacji o walucie i kursie dla faktury wewnętrznej (brakująca tabela kursu),
  • Poprawiono wydruk szczegółów listy płac,
  • Poprawiono wycofywanie amortyzacji miesięcznych,

  Wersja 2018.5.1

  • Dodano politykę prywatności (Pomoc\Polityka prywatności),
  • Dodano "Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych",
  • Dodano "Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych",
  • Dodano "Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych",
  • Dodano "Rejestr zgód przetwarzania danych osobowych",
  • Dodano możliwość zabezpieczenia/zaszyfrowania bazy danych hasłem,
  • Dodano możliwość wykonywania archiwum programu w formacie 7z,
  • Dodano możliwość zabezpieczenia/zaszyfrowania tworzonych archiwum hasłem,
  • Dodano możliwość kontroli użytkowników oraz logowania dla modułu Biuro Rachunkowe,
  • Dodano możliwość zmiany celu złożenia pliku JPK po jego utworzeniu (tylko przed wysyłką),
  • Dodano w menu skrót "Księgowość\Operacje\Księgowanie ZUS",
  • Poprawiono edycję nagłówka dla faktur zaliczkowych,

  Wersja 2018.4.6

  • Dodano możliwość ujmowania składek na Fundusz Pracy bezpośrednio przy obliczaniu podatku PIT zamiast księgowania ich do PKPiR,
  • Dodano kolumnę daty zapłaty składek do ZUS w celu usprawnienia księgowania składek do ZUS lub Funduszu Pracy,
  • Dodano kolumnę składek do ZUS podlegającym wpłacie za dany miesiąc,
  • Dodano ostrzeżenie jeżeli otwarty rok księgowy nie jest ostatnim założonym rokiem księgowym,
  • Dodano możliwość utworzenia rozrachunków z kontrahentami dla wszystkich lat (domyślnie tylko dla roku bieżącego),
  • Dodano możliwość dodawania załączników do dokumentów księgowych,
  • Dodano możliwość importowania dokumentów do księgowania z stawką zwolnioną z plików JPK_VAT,
  • Dodano zasady płac do obsługi współczynników płac (stawek składek),
  • Usunięto tymczasowo funkcjonalność liczenia stron wydruku,
  • Poprawiono przygotowywanie rozrachunków z kontrahentami w przypadku wystąpienia złego długu w innym roku księgowym,
  • Poprawiono aktualizowanie PIT-5/5L z wielu działalności, które mają różny status płatnika VAT,

  Wersja 2018.4.5

  • Dodano ostrzeżenie przy fakturowaniu i księgowaniu dokumentu WZ, który został połączony do dokumentu WZ+,
  • Dodano możliwość drukowania "osoba" zamiast "podpis osoby" na fakturach,
  • Dodano możliwość ustalenia daty uzyskania przychodu w Ewidencji Przychodów na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (domyślnie) lub daty dokumentu (opcjonalnie),
  • Dodano możliwość wyboru czy w tabelach rozrachunków kontrahenta mają być pokazywane wszystkie rozrachunki czy tylko niezapłacone,
  • Dodano automatyczne sprawdzenie czy plik JPK nie został potwierdzony przy otwieraniu zestawienia JPK oraz możliwość szybkiego potwierdzenia plików,
  • Dodano oznaczanie kolorami błędnych plików JPK (czerwony) oraz nie potwierdzonych plików JPK (pomarańczowy),
  • Dodano możliwość podpisu e-deklaracji przy pomocy zewnętrznego podpisu,
  • Poprawiono odksięgowywanie dokumentów z podglądu dokumentu w PKPiR,
  • Poprawiono aktualizację PIT-4R,
  • Poprawiono drukowanie połączonych dokumentów WZ,
  • Poprawiono wybór symbolu Klasyfikacji Środka Trwałego,
  • Poprawiono tworzenie ewidencji VAT sprzedaży dla metody kasowej w przypadku, gdy dokument ma wartość zero (np. zmiana z stawki VAT na zwolnioną),

  Wersja 2018.4.4

  • Drobne poprawki,

  Wersja 2018.4.3

  • Zmieniono sposób sprawdzania podatników czynnych VAT,
  • Dodano możliwość edycji zaksięgowanego dokumentu bez konieczności odksięgowywania,
  • Dodano zestawienie JPK do szybkiego dostępu w Biurze Rachunkowym,
  • Dodano nowy formularz PIT-4R(7),
  • Dodano e-deklarację dla VAT-7D(8),
  • Dodano wydruk stanowiska pracownika do druku delegacji pracownika,
  • Dodano "Miejsce wyjazdu" oraz "Środek transportu" do podróży służbowych oraz delegacji,
  • Dodano możliwość importowania zapisów operacji bankowych z plików CSV,
  • Dodano możliwość stworzenia arkusza inwentaryzacyjnego oraz spisu z natury w cenach ważonych,
  • Dodano możliwość eksportowania danych z tabel do formatu CSV,
  • Dodano możliwość importowania danych do tabel z formatu CSV,
  • Dodano możliwość używania myślnika oraz spacji w identyfikatorze firmy dla biura rachunkowego,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie stawki amortyzacji przy wyborze symbolu KŚT,
  • Dodano możliwość określenia preferowanego konta księgowego dla importowanych dokumentów,
  • Zaktualizowano i uzupełniono listę Klasyfikacji Środków Trwałych,
  • Poprawiono wydruk linii poziomych na wydruku faktury - przy wyłączonej opcji linii poziomych nie są drukowane,
  • Poprawiono edycję i usuwanie kontrahentów, gdy występują w innych tabelach,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów w cenach brutto korzystając ze schematów księgowania,
  • Poprawiono dodawanie kontrahenta incydentalnego w czasie wystawiania faktury,
  • Poprawiono eksportowanie dokumentów PZ (poprzez przycisk "Nowy" z okna "Eksportowanie dokumentów magazynowych") dla okresów innych niż obecny miesiąc księgowy,
  • Poprawiono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,
  • Poprawiono przywracanie stanów magazynowych dla BO z towarami w więcej niż jednej pozycji,
  • Poprawiono dla wersji sieciowej obsługę wyboru podpisu osoby uprawnionej do podpisu faktury, brana jest osoba zalogowana,
  • Usunięto opcję "Podatnik unijny" z danych firmy,

  Wersja 2018.4.2

  • Dodano możliwość wygenerowania raportu sprzedaży i obrotów dla wybranego kontrahenta podczas wprowadzania pozycji dokumentu lub faktury,
  • Dodano w czasie importu dokumentów możliwość rozpoznawania kontrahenta po parze nazwa skrócona + NIP - w celu uniknięcia przypadku, gdy w importowanych dokumentach nazwa skrócona jest współdzielona pomiędzy dwóch kontrahentów o różnych NIP,
  • Dodano nowe funkcje do łączenia dokumentów WZ,
  • Dodano opcję pozwalającą na nie ujmowanie dokumentów zakupowych z odliczeniem 0% w Ewidencji VAT zakupów,
  • Dodano opcję pozwalającą na ostrzeganie w trakcie wprowadzania dokumentu o sytuacji, gdy data obowiązku podatkowego i data zaliczenia do VAT są różne,
  • Dodano kolumnę z datą wypłaty do płac,
  • Poprawiono tworzenie dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej,
  • Poprawiono zliczanie kwot brutto w przypadku rozbijania wg schematów księgowych,
  • Poprawiono zmianę na kontrahenta incydentalnego przy usuwaniu kontrahenta,
  • Poprawiono edycję nagłówka dokumentu magazynowego, który nie był zafakturowany,
  • Poprawiono zapis NIP w danych realizowanego abonamentu,

  Wersja 2018.4.1

  • Dodano możliwość wydruku informacji dot. programu oraz licencji,
  • Dodano możliwość dowolnej zmiany miesiąca dla dokumentu magazynowego lub faktury w trakcie ich wprowadzania lub edycji, bez konieczności zmiany zmiany miesiąca księgowego,
  • Dodano możliwość wydrukowania paragonu po wysłaniu w czasie wystawiania.,
  • Poprawiono wygląd okna wystawiania dokumentów w przypadku np. realizacji zamówienia z podaną walutą,
  • Poprawiono uwzględnianie współczynnika sprzedaży opodatkowanej w samej ewidencji VAT,

  Wersja 2018.3.4

  • Dodano możliwość grupowania pracowników po PESEL przy tworzeniu RCA (eksport do Płatnika),
  • Dodano możliwość określenia daty zdarzenia gospodarczego w pliku do importowania (format Małej Księgowości, .ini),
  • Dodano możliwość określenia naliczenia/odliczenia VAT, daty zdarzenia gospodarczego w pliku do importowania (format Małej Księgowości, .ini),
  • Dodano możliwość wprowadzania tylko zaznaczonych zaimportowanych dokumentów,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie daty i numeru dokumentu przy imporcie dokumentu magazynowego, jeśli podane dane są niepełne (np. tylko jedno z numer faktury/dokumentu),
  • Dodano możliwość zaimportowania pliku JPK_FA jako faktur zakupowych,
  • Dodano możliwość ustawiania daty obowiązku podatkowego/księgowania do VAT na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (nie daty dokumentu) podczas wprowadzania dokumentu księgowego,
  • Dodano wydruk uwag na dokumentach RW i PW,
  • Dodano podpis danymi dla VAT-12,
  • Dodano opcję separatorów tysięcy dla wydruków,
  • Dodano wymuszenie utworzenia konta bankowego przy wprowadzaniu wyciągów bankowych (rozwiązuje problem z brakiem obliczania salda banku, gdy nie ma wprowadzonego konta bankowego),
  • Dodano możliwość określenia domyślnej formy płatności dla dokumentów/faktur,
  • Dodano możliwość importowania dokumentów księgowych z pliku JPK_VAT dla odwrotnego obciążenia,
  • Dodano zmianę konta bankowego w dokumentach magazynowych, gdy zmieniane jest istniejące konto bankowe,
  • Dodano możliwość określenia dodatków i potrąceń "bez wypłaty", dla których obliczane jest jedynie potrącenie składek oraz podatku,
  • Dodano możliwość grupowego usuwania dokumentów zaksięgowanych oraz z okna wprowadzania dokumentów,
  • Dodano zapamiętywanie informacji o dacie i godzinie wysyłki faktury mailem,
  • Dodano możliwość wysyłania paragonu mailem,
  • Dodano zestawienie rozrachunków do raportowania łącznych rozrachunków z kontrahentami za dany okres,
  • Rozszerzono pole nazwiska pracownika do 30 znaków,
  • Poprawiono importowanie dokumentów:
   • gdy nie jest określona kolumna PKPiR, ale tylko konto księgowe, a kolumna PKPiR w koncie jest 13,
   • dla dokumentów w formacie Comarch ERP Optima, gdy nie zawierają żadnych dokumentów,
   • domyślne konto jest preferowane względem innych o identycznym poziomie dopasowania,
   • przy wyłączonym importowaniu do PKPiR, pobrana informacja o kolumnie PKPiR jest ignorowana,
   • dla dokumentów JPK_FA zawierających kwotę należności, która jest kwotą netto,
   • do importowania z JPK_VAT dodano brakujące mapowanie kwot dla stawki VAT 4%,
   • dla plików CSV poprawiono mapowanie kolumn NETTO i VAT,
  • Poprawiono tworzenie JPK_FA zawierającego korekty,
  • Poprawiono określanie przedrostka NIP (czy powinien być wpisany) przy imporcie dokumentu EDI++ (.epp),
  • Poprawiono wydruk konta bankowego na wydruku WZ - drukowane jest konto przypisane do faktury (jeśli jest wystawiona faktura),
  • Poprawiono oznaczenie kolumny 15, powinno być "Inne",
  • Poprawiono usuwanie kontrahentów, jeśli byli powiązani z dokumentami zapłat,
  • Poprawiono przygotowywanie kodu QR przelewu przy wprowadzonych znakach minus,
  • Poprawiono edycję udziału sprzedaży opodatkowanej przy wyborze automatycznego księgowania nieodliczonego VAT,
  • Poprawiono drukowanie kwot PLN w podsumowaniu faktury nie w VAT,
  • Poprawiono tworzenie JPK_VAT oraz VAT-7 dla niektórych przypadków przy wyborze automatycznego rozliczenia odliczeń związanych z udziałem sprzedaży opodatkowanej,
  • Poprawiono obsługę danych kontrahenta - NIP w przypadku, gdy w dokumencie wpisany jest tylko kod NIP, a brakuje NIP,
  • Poprawiono działanie filtrów w zestawieniu zamówień dla SQL,
  • Poprawiono aktualizowanie się kwoty zapłaty w oknie rozrachunków z kontrahentami po wprowadzeniu zapłaty,

  Wersja 2018.3.3

  • Dodano możliwość zdefiniowania ceny jednostkowej do 8 miejsc po przecinku,
  • Dodano zabezpieczenie przy próbie zaimportowania (jako dokumenty księgowe) nieobsługiwanego formatu JPK (np. JPK_MAG),
  • Dodano możliwość niedrukowania numeru telefonu i adresu e-mail w nagłówku faktury,
  • Dodano możliwość dodania wartości faktury do proponowanej nazwy PDF dla faktury,
  • Dodano możliwość eksportu KEDU bez właściciela/wspólników,
  • Dodano w terminarzach należności oraz zobowiązań informacje na temat pochodzenia dokumentów źródłowych oraz możliwość przejścia do dokumentów wprowadzonych lub zaksięgowanych,
  • Dodano możliwość drukowania cen i wartości brutto dla dokumentów PW/RW,
  • Dodano podgląd e-deklaracji VAT-12,
  • Zmieniono zachowanie przy zmianie formy płatności w nagłówku faktury/dokumenty. Jeżeli dokument był rozliczony w całości (wprowadzona całkowita płatność), a nowa forma płatności nie ma ustawienia do rozliczenia całości wtedy płatność jest usuwana,
  • Poprawiono sortowanie po numerze faktury (po zmianie numerów faktur, tylko SQL),
  • Poprawiono scalenie pozycji księgowych w JPK w przypadku dokumentu korygującego o identycznym numerze i tej samej dacie,
  • Poprawiono wydruk dowodu wewnętrznego,
  • Poprawiono zliczanie pracowników dla DRA dla przypadku, gdy płace z dwóch kolejnych miesięcy były wypłacone w jednym miesiącu,
  • Poprawiono tworzenie DRA dla osobnych lat w przypadku, gdy wewnętrzne ID pracowników jest różne w obu latach,
  • Poprawiono wyświetlanie numeru dowodu wewnętrznego przynajmniej trójcyfrowego,
  • Poprawiono domyślne zasady płac w przypadku braku definicji domyślnej,

  Wersja 2018.3.2

  • Dodano możliwość włączenia miesięcznej numeracji dowodów wewnętrznych,
  • Dodano możliwość sortowania dokumentów po uwagach,
  • Dodano możliwość podglądu i zmiany podatnika w pliku JPK_VAT (nazwa pełna, e-mail),
  • Dodano możliwość ukrywania pozycji z zerowymi cenami na wydruku spisu z natury,
  • Dodano możliwość wprowadzania udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem z dwoma miejscami po przecinku,
  • Dodano opcję "Gospodarka magazynowa", przy wyłączonej gospodarce magazynowej można w prostszy sposób wystawiać faktury (dawne faktury usługowe), menu programu jest prostsze i bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników,
  • Dodano obsługę tworzenia "złego długu" pomiędzy latami,
  • Dodano walidacje dla adresów e-mail,
  • Zmieniono procedurę podpisywania plików JPK profilem zaufanym, system będzie korzystał zamiast bezpośrednio z platformy https://epuap.gov.pl z nowej platformy https://obywatel.gov.pl/,
  • Zmieniono "Faktura usługowa" na "Faktura",
  • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików XML dla kontrahentów, których nazwy zawierały znaki końca linii,
  • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików INI przy zdefiniowanych kolumnach PKPiR zakupowych,
  • Poprawiono działanie opcji ujmowania pracowników z niezerowymi zaliczkami (działa i dla PIT-4 i PIT-4R),
  • Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono generowanie VAT-ZD dla kontrahentów z NIP zawierającym przedrostek PL,
  • Poprawiono import z pliku EDI++ (.epp) przy sprzedaży w cenach brutto,
  • Poprawiono wybieranie wspólnika dla podpisu JPK,
  • Poprawiono eksport do Płatnika,
  • Usunięto skrót "UPO-MF" z okna wysyłki e-deklaracji (Drukowanie UPO poprzez przycisk "Drukuj UPO"),

  Wersja 2018.2.10

  • Dodano możliwość masowego sprawdzenia europejskich kontrahentów jako podatników czynnych VAT w systemie VIES,
  • Dodano możliwość sprawdzania kontrahentów tylko wg zakupów,
  • Dodano informację przy próbie edycji zasad płacy,
  • Dodano przyciski wyboru konkretnego miesiąca dla rozliczenia kwartalnego VAT dla rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
  • Dodano wykazywanie zapisów netto oraz VAT z 4% stawką VAT w pliku JPK w kolumnach netto i VAT 8%,
  • Rozszerzono pole numeru faktury dostawcy do 32,
  • Poprawiono masowe sprawdzanie kontrahentów jako podatników czynnych VAT,
  • Poprawiono tworzenie PKPiR dla dokumentów dla firmy nie w VAT, które trafiają do VAT-9M, powinny być w netto,

  Wersja 2018.2.9

  • !Zmieniono interfejs do http://mikro-jpk.mf.gov.pl po niezapowiadanej zmianie przez Ministerstwo Finansów,

  Wersja 2018.2.8

  • Dodano możliwość utworzenia pliku eksportowanych dokumentów magazynów i faktur za wybrany okres,
  • Dodano możliwość drukowania nazwy kraju na fakturze,
  • Dodano możliwość zapisu UPO do pliku XML,
  • Dodano grupowe usuwanie dokumentów z listy importowania,
  • Dodano informację, z których pól którego formularza pobierać kwotę przychodu,
  • Dodano możliwość wprowadzania kompensat dla dokumentów korygujących (bilansowanie ich z normalnymi dokumentami),
  • Przywrócono w rozrachunkach z kontrahentami pokazywanie tylko rozrachunków z danego roku (pełna historia rozrachunków dostępna jest w opcji "Historia"),
  • Poprawiono pokazywanie roku daty zdarzenia gospodarczego, dla zdarzeń dla których obowiązek podatkowy VAT przypada w kolejnym roku (tylko gdy pokazywane z poziomu kolejnego roku),
  • Poprawiono kwoty na wydruku zestawieniu zapłat w przypadku gdy VAT nie podlega rozrachunkowi (np. w przypadku odwrotnego obciążania),
  • Poprawiono aktualizację PIT-5/5L dla wielu działalności różniących się co do VAT,
  • Poprawiono importowanie niektórych znaków specjalnych XML,
  • Poprawiono wysyłanie do systemu Mikro-JPK (podpisywanie danymi) "pustych" plików JPK (plik jest powiększany do przynajmniej 1kB, aby system go zaakceptował),
  • Poprawiono sprawdzanie kontrahentów w przypadku powtarzającego się NIP w dwóch lub więcej kontrahentów,
  • Poprawiono obliczenia cen i marży dla dokumentu PZ (przy modyfikowaniu ceny sprzedaży, zmieniany jest narzut),

  Wersja 2018.2.7

  • Dodano możliwość podpisania plików JPK danymi,
  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania daty wypłaty na liście płac,
  • Dodano możliwość przełączanie pomiędzy wydrukiem miesiąca naliczenia a miesiącem płacy na karcie przychodów (domyślnym miesiącem jest miesiąc płacy),
  • Poprawiono uzupełnianie automatycznego dnia wypłaty, gdy dzień był podany spoza zakresu i dodano obsługę ostatniego dnia, 31 to zawsze ostatni dzień,

  Wersja 2018.2.6

  • Dodano automatyczne sprawdzenie plików JPK podczas ich tworzenia oraz przed wysyłką,
  • Dodano możliwość wprowadzania dowolnych numerów NIP dla krajów z poza unii europejskiej,
  • Dodano możliwość nie importowania dokumentów do PKPiR lub ewidencji VAT (bez wpisu),
  • Dodano możliwość ujmowania tylko pracowników z niezerową zaliczką w PIT-4R,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie brakujących dat wypłaty (tylko dla obliczeń), jeśli automatyczne uzupełnianie skonfigurowane w opcjach,
  • Usunięto możliwość wysyłanie JPK do środowiska testowego,
  • Poprawiono zliczanie płac na przełomie roku w przypadku pracowników wprowadzonych w innej kolejności,
  • Poprawiono zliczanie kwot księgowych gdy firma nie jest w VAT, a ma aktywne rejestry VAT,
  • Poprawiono ustalanie ceny sprzedaży w przypadku tworzenia PZ w walucie,
  • Poprawiono eksport płac do Płatnika wg zasad płacy,

  Wersja 2018.2.5

  • Dodano możliwość wydrukowania ceny jednostkowej i wartości na fakturze marża,
  • Dodano możliwość wystawiania faktur wewnętrznej, komis oraz marża dla faktury usługowej,
  • Poprawiono uzupełnianie danych kontrahenta oraz konta bankowego podczas realizacji abonamentów,
  • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 "za następny miesiąc",
  • Poprawiono działanie automatycznego księgowania nieodliczonego VATu w przypadku ,

  Wersja 2018.2.4

  • Dodano zasady płac, dzięki którym można określić, gdzie trafiają poszczególne płace, np. jak według daty wypłaty wypełniany jest PIT-11,
  • Dodano możliwość wprowadzenia towaru na dokumentach PZ i RR przy określonej marży wg ceny sprzedaży - modyfikowana jest odpowiednio cena zakupu,
  • Dodano możliwość definiowania trzeciego członu faktury w dowolnym miejscu w formacie faktury,
  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania terminu realizacji zamówienia na fakturze zaliczkowej,
  • Dodano możliwość wydruku "oryginał/kopia" na wydruku not korygujących,
  • Dodano możliwość wysyłania ukrytej kopii do siebie dla wysyłania faktur mailem,
  • Dodano możliwość tworzenia JPK_VAT tylko zakupy lub tylko sprzedaż (do eksportu do innych programów),
  • Dodano opcję do określenia preferowanego typu dokumentu przy wprowadzaniu nowego dokumentu WZ,
  • Dodano opcję do wyłączenia podpisów w oglądanej e-deklaracji,
  • Dodano zestawienie zobowiązań,
  • Zmieniono aby generował się JPK VAT 3 za wszystkie okresy, nie tylko za okres od którego on obowiązuje,
  • Poprawiono odświeżanie terminarza zobowiązań i należności po dokonaniu zapłaty za dokument nie zaksięgowany (dotychczas pozycja się nie odświeżała),
  • Poprawiono nadawanie numeru faktury pro forma przy wystawianiu faktury pro forma z zamówienia odbiorcy przy stosowaniu niestandardowego formatu numeru faktur,
  • Poprawiono podgląd faktur zaliczkowych,
  • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wszystkich o tym samym NIP lub PESEL w przypadku gdy składają się z samych dziewiątek - wtedy aktualizacja jest po imieniu i nazwisku,
  • Poprawiono dodawanie towaru do wewnątrzwspólnotowego dokumentu PZ, stawka VAT jest zmieniana na 0% (wycofanie zmiany z wersji 2018.1.8),
  • Poprawiono ustawianie opisu zdarzenia gospodarczego w czasie importowania,
  • Poprawiono zliczanie osób dla PIT-4 i PIT-4R - brane pod uwagę są tylko osoby z niezerowymi zaliczkami na podatek,
  • Poprawiono brak domyślnego konta bankowego przy realizacji szablonu faktury,
  • Poprawiono brak zapisu danych kontrahenta przy realizacji szablonu faktury,
  • Poprawiono uwzględnianie opcji dotyczącej rabatu na zamówieniu, na zamówieniu dołączonym do faktury zaliczkowej,
  • Poprawiono błąd przy wydruku szablonu faktury,
  • Poprawiono obliczanie kwot zwrotu w VAT-7/7K,
  • Poprawiono wysyłanie przy użyciu podpisanego już pliku do systemu JPK po wysłaniu do środowiska testowego - ze względu na różne klucze MF używane do podpisu do obu środowisk, taka ponowna szybka wysyłka jest niemożliwa,
  • Usunięto okno wystawiania paragonów, zastępując je szybkim przejściem do tworzenia nowego paragonu (wszystkie realizowane funkcje z okna wystawiania paragonów można wykonać w oknie zestawienia dokumentów magazynowych),

  Wersja 2018.2.3

  • Dodano możliwość scalania JPK_VAT (2) z JPK_VAT (3),
  • Dodano ograniczenie do aktualizowania PIT-11 dla wszystkich działalności (muszą posiadać ten sam NIP),
  • Zmieniono drukowanie i wysyłanie formularzy po wygaśnięciu licencji - pozwala do końca okresu ważności licencji,
  • Zmieniono sposób zapisu numerów NIP z kodem kraju w pliku JPK (usunięto znak spacji po kodzie kraju),
  • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wielu działalności (w niektórych przypadkach aktualizacja nie była symetryczna dla wszystkich firm),
  • Uzupełniono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,

  Wersja 2018.2.2

  • Dodano sortowanie w raporcie sprawdzeń kontrahentów,
  • Poprawiono tworzenie storno,
  • Poprawiono wyszukiwanie dokumentów księgowych z rozrachunków z kontrahentami,

  Wersja 2018.2.1

  • Dodano możliwość pobrania programu Rozliczenie Roczne 2017,
  • Dodano import dokumentów księgowych z Comarch ERP Optima,
  • Dodano import dokumentów księgowych z plików JPK_VAT oraz JPK_FA (dla podstawowych transakcji),
  • Dodano import dokumentów księgowych z plików CSV,
  • Dodano możliwość sprawdzania stanu podatnika VAT kontrahentów za dany okres,
  • Dodano historię sprawdzeń stanu podatnika w VAT,
  • Dodano eksport JPK_VAT do CSV,
  • Dodano dodatkowy adres e-mail do kontaktu z Urzędem Skarbowym,
  • Dodano obsługę znaków kontrolnych przy imporcie XML,
  • Dodano datę wypłaty dla umów o pracę,
  • Dodano możliwość ustawienia domyślnej wartości pola Ryczałt dla nowych płac - od początku roku 2018 wartością domyślną jest "Nie ryczałt",
  • Dodano możliwość ustalenia rodzaju kosztów uzyskania przychodu - gdzie mają trafiać w PIT-11,
  • Dodano możliwość określenia kwoty zapłaconej w przypadku faktury zaliczkowej FZ,
  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania numeru strony,
  • Dodano możliwość zmiany ceny sprzedaży (cena sprzedaży 1) podczas wprowadzania dokumentów zakupowych np. PZ,
  • Dodano możliwość aktualizowania PIT-11 na podstawie innych działalności (dla modułu biuro rachunkowe),
  • Dodano możliwość określenia dwucyfrowego numeru faktury w formacie faktur np. RRRR/MM/NN -> 2018/01/03,
  • Dodano możliwość określenia numeracji faktur zawierającej literę R przed lub bo roku np -> R2018/1,
  • Dodano możliwość wznawiania wysyłki JPK,
  • Dodano automatyczne wykrywanie pobranego podpisanego pliku (przy podpisie np. Profilem Zaufanym),
  • Dodano wartość brutto do zestawienia sprzedaży,
  • Zmieniono sposób zapamiętywania w systemie rozrachunków z kontrahentami, w taki sposób aby zapłaty były zapamiętywane według numeru dokumentu, a nie według konkretnego "wystąpienia" dokumentu,
  • Zmieniono maksymalna liczbę miejsc po przecinku dla ilości w module magazyn oraz na fakturach z 4 do 8,
  • Usunięto możliwość wyboru które tabele są obsługiwane przez SQL (od teraz wszystkie tabele będą obsługiwane),
  • Poprawiono działanie uprawnień użytkowników (tylko wersja sieciowa) uwzględniając możliwość ukrycia niektórych kolumn oraz wartości,
  • Poprawiono brak kodu systemowego dla JPK_VAT (3) w podglądzie JPK,
  • Poprawiono import dokumentów dla ewidencji przychodów,
  • Poprawiono brak informacji o odwrotnym obciążeniu na wydruku na drukarce igłowej,
  • Poprawiono wydruk inwentaryzacji dla ewidencji przychodów kwartalnej,
  • Poprawiono formatowanie numeru faktury przy wystawianiu faktury na podstawie faktury pro forma oraz niestandardowej numeracji faktur,
  • Poprawiono wczytywanie JPK w przypadku problemów w strukturze XML,
  • Poprawiono import dokumentu z pliku ini w przypadku zdublowanych stawek VAT,
  • Poprawiono obliczanie zaliczki na podatek przy przekroczeniu drugiego progu dla PIT-5 i PIT-5 uproszczony,
  • Poprawiono błąd w czasie eksportu dokumentu magazynowego do EPP,
  • Uzupełniono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,

  Wersja 2018.1.9

  • Dodano informację o okresie, którego dotyczy JPK na wydruku UPO,
  • Dodano obsługę drag'n'drop (przeciągnij i upuść) do podpisywania Profilem Zaufanym,
  • Poprawiono tworzenie stanów magazynowych w przypadku ręcznej modyfikacji stanu w kartotece towarów (jeżeli stan w kartotece towarów jest większy niż wynikający z wprowadzonych dokumentów),
  • Poprawiono błąd przy modyfikacji uprawnień użytkownika (serwer),
  • Adres e-mail nie jest wymagany dla JPK, jest opcjonalny,
  • Zablokowano możliwość tworzenia BO przez arkusz inwentaryzacyjny,

  Wersja 2018.1.8

  • Dodano ustalanie wersji do JPK (JPK_VAT (3) w szczególności),
  • Dodano automatyczne ustalanie czy jest to korekta (i która) czy też JPK składany po raz pierwszy,
  • Dodano współczynniki płac dla 2018,
  • Dodano informację o walucie do wydruku zamówienia,
  • Poprawiono tworzenie JPK_FA - paragony nie są z nim zawierane,
  • Poprawiono aktualizację PIT-5,
  • Poprawiono otwieranie arkusza inwentaryzacyjnego, gdy był utworzony w starszej wersji programu,
  • Poprawiono rzadki błąd przy tworzeniu faktury,
  • Poprawiono dodawanie towaru do wewnątrzwspólnotowego dokumentu PZ, stawka VAT nie jest zmieniana na 0%,
  • Poprawiono dodawanie wynagrodzenia przy kosztach uzyskania przychodu 50% do odpowiednich pól w PIT-11,

  Wersja 2018.1.7

  • Dodano obsługę odbiorcy do wydruku noty korygującej,

  Wersja 2018.1.6

  • Dodano obsługę formatu JPK_VAT(3) obowiązującej od 1 stycznia 2018,
  • Dodano ustawianie kolumny PKPiR dokładnie tak, jak jest w importowanym dokumencie,
  • Dodano możliwość ustawienia widoczności pól w tabelach szczegółów dokumentów (w opcjach), dotyczy pól "Opis", "Symbol PKWiU/PKOB", "EAN-13",
  • Dodano możliwość wymuszenia typu transakcji na podstawie konta księgowego podczas importowania dokumentów,
  • Dodano możliwość użycia znaku "-" jako separatora miesiąca i roku w numeracji faktur oraz dokumentów magazynowych,
  • Dodano możliwość ukrycia NIP na fakturze,
  • Dodano możliwość wyszukiwania dokumentu magazynowego po numerze zamówienia kontrahenta korzystając z opcji Wyszukaj (F9) w Zestawieniu dokumentów magazynowych,
  • Dodano możliwość przejścia TABem do pola pobierania informacji o kontrahencie,
  • Dodano czasowe zabezpieczenie przy usuwaniu wysłanego JPK,
  • Dodano opcję umieszczenie dokumentów w PKPiR wg daty dokumentu,
  • Dodano możliwość dalszego korzystania z rejestru REGON dla systemów operacyjnych Windows XP oraz Windows Vista przy użyciu niezabezpieczonego kanału transmisji danych (zalecamy aktualizację systemu operacyjnego do najnowszej wersji),
  • Dodano sprawdzenie unikatowości wprowadzonego kodu EAN w kartotece towarów,
  • Dodano do kartoteki towarów pokazywanie w tabeli zarówno cen sprzedaży netto jak i brutto (można ukryć kolumny jeżeli pokazywanie cen nie jest potrzebne) (tylko podatnicy VAT),
  • Dodano obsługę EAN-12 dla czytników kodów kreskowych,
  • Wydłużono pole loginu dla konfiguracji FTP dla modułu Biura Rachunkowego,
  • Zmieniono eksportowanie typu identyfikatora dla RCA oraz RZA dla właścicieli i wspólników będących ubezpieczonymi, a nie posiadających numeru PESEL,
  • Zmieniono dla faktur "Odwrotne obciążenie" prezentowanie w tabelach zawartości faktur, dokumentów magazynowych i zamówień stawkę VAT z "Nie podlega" na pusty ciąg znaków oraz w polu wyboru stawki "Nie podlega" zmieniono na "Odwrotne obciążenie" (dotyczy tylko zmian w interfejsie użytkownika),
  • Zmieniono aby dla kontrahentów incydentalnych w zestawieniu zapłat pokazywane były dane kontrahenta, które były wpisane na dokumencie,
  • Poprawiono obliczanie diety dla dnia "mniej niż 8 godzin",
  • Poprawiono uwzględnianie inwentaryzacji w nowych sumach PKPiR,
  • Poprawiono importowanie zagranicznych NIP z EDI++ (.epp),
  • Poprawiono wprowadzanie incydentalnego kontrahenta w przypadku importowania jednego dokumentu,
  • Poprawiono tworzenie JPK_FA na podstawie faktur utworzonych w starszych wersjach programu (przed 2015),
  • Poprawiono podgląd JPK_FA dla faktur o obu identycznych datach,
  • Poprawiono wydruk przelewów na sterowniku Printer,
  • Poprawiono działanie skrótów klawiszowych w oknie aktualizacji formularzy,
  • Poprawiono działanie okna przejazdów i rejestrów VAT (w sporadycznych przypadkach przy wielu ewidencjach),
  • Poprawiono edycję stopki w przypadku umieszczenia znaku końca linii,
  • Poprawiono zaznaczanie odsetek i nawigację przy pomocy kursorów,
  • Poprawiono odnośniki na drugiej stronie PIT-11 (23),
  • Poprawiono wybór ceny w oknie "Podaj cenę oraz ilość" z dostępnych zdefiniowanych cen dla towaru/usługi w przypadku gdy wartość "Sprzedaż w cenach brutto" dla dokumentu nie jest taka sama jak wartość "Sprzedaż w cenach brutto" ustawiona dla całej kartoteki towarów,

  Wersja 2018.1.5

  • Poprawiono importowanie kwot w stawkach VAT "zwolnione", "nie podlega" z dokumentów EPP,
  • Poprawiono filtrowanie w oknie drukowania i wysyłania faktur mailem przy korzystaniu z SQL oraz stronicowania,
  • Poprawiono wydruk faktury marża (brak opisu),
  • Poprawiono funkcję przelewy dla zestawienia zapłat,
  • Poprawiono ustalanie ceny kosztu jednostkowego produkcji,

  Wersja 2018.1.4

  • Dodano możliwość wprowadzania NIP dla Węgier HU w formacie "99999999-9-99",
  • Przywrócono ekran oraz wygląd sum Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, obie wersje są dostępne,
  • Poprawiono otwieranie okna opcji (nie może być zdublowane),
  • Inne poprawki,

  Wersja 2018.1.3

  • Dodano możliwość eksportowania poleceń przelewów do plików ELIXIR oraz ELIXIR-O,
  • Usunięto możliwość wprowadzania przelewów do ZUS od 2018 roku - należy wprowadzać przelewy na indywidualne konto ZUS,
  • Poprawiono edycję stopki w przypadku umieszczenia cudzysłowu,

  Wersja 2018.1.2

  • Poprawiono błąd przy otwieraniu ewidencji przebiegu pojazdów (tylko systemy inne niż Windows 10),
  • Poprawiono wprowadzanie abonamentów,

  Wersja 2018.1.1

  • Dodano obsługę czytników kodów kreskowych EAN do przyspieszenie wprowadzania dokumentów, paragonów oraz faktur,
  • Dodano możliwość sprawdzenia struktury pliku E-Deklaracji (poprawność strukturalna pliku XML),
  • Dodano możliwość zmiany PKWiU PKOB dla każdej pozycji indywidualnie dla dokumentów magazynu oraz zamówień,
  • Dodano automatyczne przeindeksowanie bazy danych po wycofaniu amortyzacji (tylko dla wersji niesieciowej),
  • Zmieniono eksport pliku JPK, w nazwie pliku spacje zamieniane są na znaki podkreślenia, aby ułatwić import do aplikacji JPK 2.0,
  • Zmieniono i ujednolicono wydruk formy transportu względem formy i terminu płatności - forma transportu drukowana jest w jednej linii,
  • Zmieniono ekran oraz wygląd sum Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, rozdzielono funkcjonalnosć od Dochodu Rocznego,
  • Poprawiono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego dla certyfikatów CenCert,
  • Poprawiono tworzenie raportu ABC dla większych kwot,
  • Poprawiono wydruk oświadczenia RR na fakturach, gdy nie ma zdefiniowanej stopki,
  • Poprawiono na wydruku historii kontrahenta przeniesienie z poprzedniej strony,
  • Poprawiono wydruk listy płac,
  • Poprawiono błąd przy wydruku przelewu do US,
  • Poprawiono zbyt małe okno filtrów rejestru VAT utrudniające filtrowanie kontrahenta,

  Wersja 25.15.4

  • Dodano możliwość drukowania przelewów na fakturach RR,
  • Dodano możliwość ustalenia pozycji kodu QR na wydruku faktury,
  • Poprawiono zakładanie nowej firmy w biurze rachunkowym - wybierany jest domyślnie obecny rok kalendarzowy,
  • Poprawiono aktualizowanie PIT-5 z wszystkich działalności w przypadku zmiany w strukturze bazy danych dokumentów zaksięgowanych,
  • Poprawiono działanie okna zmiany stanu wysyłki w przypadku zamknięcia przy pomocy krzyżyka,
  • Poprawiono wyświetlanie kolumny "Razem brutto" w ewidencji VAT, aby odpowiadała wydrukowi (problem tylko przy wyświetlaniu kwoty brutto przy niepełnym odliczeniu VAT),
  • Poprawiono import XML w przypadku, gdy node i atrybuty są rozdzielone końcami linii,
  • Poprawiono filtrowanie dokumentów "zły dług" w ewidencji dokumentów zaksięgowanych,

  Wersja 25.15.3

  • Poprawiono obsługę pól CDATA w XMLu,
  • Poprawiono błąd przy wydruk ewidencji VAT (dotyczył obsługi złych długów),
  • Poprawiono księgowanie dokumentów, które nie powinny być księgowane do rejestru VAT, a przy których zmieniany był automatycznie rejestr VAT,
  • Poprawiono drukowanie ofert dla sterownika drukarki Printer,

  Wersja 25.15.2

  • Dodano obsługę "złych długów", dokumenty oznaczone w ten sposób są uwzględniane w załączniku VAT-ZD przy aktualizacji VAT-7/7K i VAT-7D,
  • Dodano możliwość sprawdzenia kontrahentów w Internetowym systemie informacji o VAT - VIES,
  • Dodano możliwość wprowadzenia uwag do dokumentów księgowych z kartoteki uwag,
  • Dodano możliwość wprowadzania 10 cyfrowego numeru NIP dla kodu DE,
  • Dodano opcjonalne dodatkowe odstępy w podsumowaniu faktury (po "razem" i po "słownie"),
  • Dodano możliwość skorzystania z opcji "Kontrahenci incydentalni" podczas wystawiania dokumentów magazynowych na podstawie zamówień Shoper,
  • Dodano możliwość filtrowania w kartotece kontrahentów po przypisanym koncie księgowym,
  • Dodano opcje "Zapamiętuj ostatnią wybraną pozycję przy wyborze pozycji" przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych i faktur,
  • Zmieniono okno podpisywania JPK za pomocą Profilu Zaufanego (ePUAP) - bardziej przejrzyste instrukcje,
  • Poprawiono wyliczanie wartości rozrachunku (zobowiązania oraz należności) dla transakcji "import usług" nie będzie do wartości rozrachunku ujmowana kwota podatku VAT (możliwość kontrolowania przez opcję),
  • Poprawiono edycję płac (brakujące niektóre pola przy tworzeniu nowej płacy),
  • Poprawiono wydruk znaku & przy wyborze sterownika Printer,
  • Poprawiono wydruk nagłówka dla zamówień przy włączonej opcji maksymalizacji rozmiaru logo,
  • Poprawiono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego dla certyfikatów CERTUM,
  • Poprawiono importowanie dokumentów dla firm w ryczałcie,
  • Poprawiono wyświetlanie ceny po rabacie dla edycji/dodawania towaru do faktury wewnętrznej w walucie,
  • Poprawiono opis pola 52 formularza VAT-7/7K,
  • Poprawiono importowanie z plików EPP jeżeli kwoty faktury lub wartości zapłaconej przesyłane są w większej precyzji niż 2 miejsc po przecinku,
  • Usunięto pole "Opis" dla konta księgowego, a powiększono pole "Nazwa" z 20 do 40 znaków,
  • Usunięto możliwość uruchomienia serwera bez zdefiniowanych użytkowników (zakładamy że dopóki użytkownicy nie zostaną zdefiniowani to korzystamy z wersji jednostanowiskowej, nawet gdy zainstalowany jest serwer),
  • Usunięto możliwość wyboru sposobu filtrowania SQL (zachowano domyślnie filtrowania SQL),

  Wersja 25.15.1

  • Dodano możliwość określenia sposobu rozliczania podatku dla pracownika: wg skali, ryczałt, ryczałt automatycznie (do 200zł ryczałt, powyżej wg skali),
  • Dodano automatyczne potwierdzanie JPK przy otwieraniu okna stanu wysyłki,
  • Dodano do procesu podpisu Profilem Zaufanym sprawdzanie czy wczytano właściwy plik,
  • Dodano link do filmu przedstawiającego proces podpisu Profilem Zaufanym w czasie wysyłki JPK,
  • Dodano podczas wprowadzania nowego kontrahenta czy kontrahent o tym samym numerze NIP już istnieje w systemie (bez uwzględniania znaków '-', które są ignorowane w sprawdzeniu),
  • Dodano możliwość zmiany waluty w edycji nagłówka faktury,
  • Zmieniono biblioteki graficzne programu - wygląd niektórych kontrolek w programie (np. tabele, zakładki),
  • Poprawiono błąd w którym w niektórych przypadkach nie można było uruchomić programu po instalacji Windows Creators Update (Windows 10),
  • Poprawiono bardzo rzadki błąd w którym w programie pojawiały się okienka "Test", "Test",
  • Poprawiono brak rozliczania całości przy zmianie formy płatności w oknie wprowadzania nowego dokumentu,
  • Poprawiono błąd pojawiający się przy niektórych wydrukach przelewów w określonych konfiguracjach,
  • Poprawiono nieprawidłową informację o typie rejestru przy wydruku ewidencji VAT sprzedaży lub zakupów,
  • Poprawiono obliczanie kwot częściowych na wydruku faktury,
  • Poprawiono wyświetlanie informacji dotyczących podpisu w formularzach PIT-4R i PIT-8A/R,
  • Uzupełniono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,

  Wersja 25.14.2

  • Dodano możliwość zmaksymalizowania rozmiaru logo w nagłówku wydruku,
  • Dodano możliwość ustalenia sposobu drukowania loga na dole faktury, na całą szerokość, na samym dole strony,
  • Dodano możliwość sortowania (i wyszukiwania) dokumentów zaksięgowanych i wprowadzanych po opisie zdarzenia gospodarczego,
  • Dodano informację o braku wypełnienia pól 9 i 10 w VAT-ZZ,
  • Zmieniono działanie przycisku wyboru ewidencji w oknie nowego wprowadzanego dokumentu - ewidencja jest zmieniana tylko i wyłącznie dla tego dokumentu,
  • Poprawiono wydruk zezwolenia na fakturach i dokumentach magazynowych, gdy według opcji nie powinien być drukowany,
  • Poprawiono drukowanie z polskimi znakami przy pomocy sterownika Printer - wymuszono stronę kodową,
  • Poprawiono edycję abonamentów,

  Wersja 25.14.1

  • Dodano możliwość otworzenia ewidencji VAT dla firm nie będących podatnikami VAT, ale prowadzących ewidencje VAT na potrzeby VAT-9M,
  • Dodane opcję do rozrachunków kontrahentów umożliwiająca uwzględnienie w wartości rozrachunku (zobowiązania oraz należności) dla transakcji "odwrotne obciążenie" wartości podatku VAT (działanie kompatybilne wstecz dla wersji przed 25.13.3),
  • Zmieniono sposób wyboru sterownika drukarki,
  • Poprawiono numer zamówienia przy wprowadzaniu nowego zamówienia dla wprowadzanego zamówienia ZO, jeżeli ostatnio wprowadzone było zamówienie ZO (nie trzeba naciskać kolejny wolny, problem dotyczył tylko otwierania zamówień z okna zestawienia zamówień),
  • Poprawiono pokazywanie wartości netto i brutto dla dokumentów i faktur przy mieszanym i zmienianym trybie "sprzedaż w cenach brutto",
  • Poprawiono klonowanie zamówień wraz z zmianą kontrahenta (nie klonowany jest numer NIP z oryginalnego dokumentu),
  • Poprawiono wyszukiwanie drukarek sieciowych korzystając z alternatywnego sterownika drukarki,
  • Poprawiono pobieranie danych o kontrahencie w przypadku kontrahentów, którzy otworzyli nową działalność po zakończeniu poprzedniej,

  Wersja 25.13.7

  • Dodano możliwość wyszukiwania z klawiatury dla tabel, które do tej pory tego nie obsługiwały a obsługiwały już sortowanie. np lista firm w biurze rachunkowym,
  • Dodano możliwość doboru rozmiaru czcionki dla wydruku Ewidencji VAT,
  • Usunięto przepisywanie numeru referencyjnego do oryginalnego formularza (który może być zmodyfikowany zawierając numer referencyjny), numer referencyjny wpisany do formularza dostępny jest poprzez funkcję "obejrzyj",
  • Poprawiono obliczanie PIT-4 w przypadku umów o dzieło dla kwot do 200 PLN,
  • Poprawiono błąd podczas importowania dokumentów w formacie .epp,

  Wersja 25.13.6

  • Dodano możliwość wyłączenia automatycznego wprowadzania dokumentów do modułu rozrachunki,
  • Dodano obsługę trybu diagnostycznego dla podstawowego sterownika PDF,
  • Zmieniono sposób wyświetlania paska zadań - wyświetlane są tylko funkcje, które można wykorzystać w danej firmie, nadal można edytować w dowolny sposób,
  • Poprawiono zapamiętywanie podstawy ubezpieczeń nawet w przypadku gdy wyliczone ubezpieczenie wynosi zero,
  • Poprawiono zapamiętywanie ustawień dla eksportu KEDU,
  • Poprawiono zapamiętywanie kwoty do podpisu e-deklaracji w oknie opcji,

  Wersja 25.13.6

  • Poprawiono błąd podczas importowania dokumentów,
  • Poprawiono wydruk nagłówka faktury (opuszczono o pół linii, aby w przypadku niektórych przeglądarek, napis nie został obcięty w czasie druku),

  Wersja 25.13.4

  • Poprawiono klonowanie dokumentów księgowych z okna dokumentów zaksięgowanych (nie przenosił szczegółów kwot netto, VAT),
  • Poprawiono pobieranie statusów dla integracji z Shoper w przypadku większej ilości statusów niż 10,
  • Poprawiono edycję podstawy zwolnienia dla szablonu faktury,
  • Poprawiono dostęp do katalogu dla danych tymczasowych w przypadku zainstalowania programu w głównym katalogu dysku,
  • Poprawiono błąd podczas importowania dokumentów,

  Wersja 25.13.3

  • Dodano skrót klawiszowy CTRL+P do pokazania pomocy dla pola w którym obecnie się znajdujemy,
  • Dodano opóźnienie przy zmienianiu stanu wysłania e-deklaracji,
  • Dodano domyślny opis zdarzenia gospodarczego dla importowania dokumentów,
  • Dodano mechanizm w oknie wprowadzania dokumentów księgowych, który pomaga ustalić, które z pól i stawek VAT zostaną umieszczone w formularzu VAT-7 oraz w której kolumnie (nieistotne pola są wyszarzane),
  • Dodano kolumnę "Minimalny stan" przy wyborze pozycji dla zamówienia do dostawcy,
  • Zmieniono edycję pola liczbowego, w przypadku gdy wartość jest zero - pole po wejściu jest puste,
  • Zmieniono generowanie rejestrów VAT przy wybraniu opcji "Ewidencja VAT ma zostać utworzona zgodnie z zakwalifikowaniem do JPK" (nie dotyczy ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupów w których ta zmiana już obowiązuje),
  • Zmieniono wybór towarów lub usług dla magazynów o typie "Tylko usługi" - ukryto kolumny które nie dotyczą usług (między innymi: "Dostępny stan", "Ilość zarezerwowana")
  • Zmieniono sposób zapisu danych płac tak aby struktury bazy danych zajmowały mniej miejsca na dysku, a wczytywanie danych było szybsze,
  • Poprawiono wyliczanie wartości rozrachunku (zobowiązania oraz należności) dla transakcji "odwrotne obciążenie" nie będzie do wartości rozrachunku ujmowana kwota podatku VAT,
  • Poprawiono restart aplikacji wskutek zmiany opcji dla Biura Rachunkowego korzystającego z plików lokalnych,
  • Poprawiono błąd w oknie opcji,
  • Poprawiono wartość kwoty na przelewie oraz kodzie QR drukowanych na fakturze w przypadku częściowej zapłaty,
  • Poprawiono błędną informację o filtrze w ewidencji wyposażenia,
  • Poprawiono tworzenie spisu z natury dla wszystkich magazynów dla przypadków, gdy magazyny zostały usunięte,
  • Poprawiono edycję opcji dla tekstów z łamaną linią,
  • Poprawiono opcję dotyczącą drukowania REGON nabywcy,
  • Poprawiono stabilność okna zestawienia e-deklaracji,
  • Poprawiono importowanie dokumentów EDI++ (.epp) z wieloma pozycjami,
  • Poprawiono wydruk adresu kontrahenta na potwierdzeniu salda,
  • Poprawiono w fakturze usługowej włączanie i wyłączanie osobnych kont dla faktury w zależności od stanu edycji faktury,

  Wersja 25.13.2

  • Dodano obsługę trybu diagnostycznego dla alternatywnego sterownika drukarki,
  • Zmieniono datę widoczną na wysłanej e-deklaracji: przed pobraniem potwierdzenia z kodem 200, jest tam widoczna data wysłania zapisana lokalnie,
  • Przyspieszono proces uaktualniania bazy danych,
  • Poprawiono błąd, który mógł się pojawić podczas korygowania dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono obliczanie wartości pozycji dla paragonu fiskalnego wystawionego na podstawie zamówienia do którego wystawiono fakturę zaliczkową w przypadku wprowadzania wielu pozycji zamówienia z różnymi ilościami,

  Wersja 25.13.1

  • Zmieniono sposób zarządzania opcjami programu - utworzono nowe okno opcji, opcje uporządkowane są tematycznie według modułów, umożliwiono wyszukiwanie opcji,
  • Dodano możliwość skorygowania na fakturach oraz dokumentach magazynowych wartości "Nazwa" oraz "Opis" dla pozycji towarów,
  • Dodano opcje umożliwiające wyłączenie niektórych powiadomień w trakcie podpisywania i wysyłania e-deklaracji,
  • Dodano możliwość wyboru priorytetu dla reguł księgowania i ustawień kontrahenta,
  • Dodano możliwość wymuszenia wpisywania zera do pustych pól w formularzach,
  • Dodano makro %waluta% do wysyłki faktur przy pomocy wiadomości e-mail,
  • Dodano ukrytą kolumnę z NIP do wprowadzania dokumentów księgowych i ewidencji dokumentów księgowych,
  • Dodano dla aktualizacji PIT-5/PIT-5L (też uproszczonych) poszukiwanie wspólników w innych firmach także na podstawie PESEL,
  • Dodano na wydruku UPO informację, której firmy dotyczy dany wydruk,
  • Zmieniono sposób zapisu XML (bezpieczny UTF, bez znaków specjalnych),
  • Zmieniono okno do podpisu Profilem Zaufanym, zamiast małej przeglądarki jest przycisk do otworzenia strony w domyślnej przeglądarce systemowej,
  • Poprawiono kodowanie polskich znaków dla uwag do faktur korygujących (tylko SQL),
  • Poprawiono wydruki poprzez szybki dostęp do e-deklaracji z poziomu Biura Rachunkowego,
  • Poprawiono wydruk nagłówka faktury korygującej, aby w przypadku zmiany daty zakończenia usługi/dostawy, zawierał skorygowaną datę,
  • Poprawiono wybór opisu zdarzenia gospodarczego w przypadku księgowania dokumentu magazynowego na podstawie reguł księgowania (opis zdarzenia kontrahenta ma priorytet, potem jest z reguł księgowania),
  • Poprawiono sortowanie firm w Biurze Rachunkowym,
  • Poprawiono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego dla certyfikatów PWPW,
  • Poprawiono otwieranie firm w Biurze Rachunkowym przy pracy na lokalnych plikach dla firm z znakami diakrytycznymi w nazwie,
  • Wycofano możliwość podpisu Profilem Zaufanym deklaracji VAT-7,
  • Zmieniono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego (nazwisko pobierane jako ostatni człon wpisanego ciągu znaków),
  • Zmieniono wydruk listy szczegółów dla listy płac (dodano grupy, odstęp, zmieniono układ),
  • Poprawiono wydruk faktury marża,
  • Poprawiono wydruk faktury do HTML,
  • Poprawiono edycję szablonu faktury,
  • Poprawiono wybór konta i opisu zdarzenia gospodarczego w przypadku księgowania dokumentu magazynowego dla kontrahenta z przypisanym numerem konta, ale jednocześnie wybranymi regułami księgowania - konto księgowe kontrahenta ma priorytet,
  • Poprawiono literówkę w "do wypłaty",
  • Poprawiono wydruk listy szczegółów płac (przy zmianie kolejności tabeli),
  • Poprawiono otwieranie zestawienia e-deklaracji z poziomu biura rachunkowego,
  • Poprawiono wysyłanie VAT-27 z ujemnymi kwotami,
  • Poprawiono przechowywanie i sprawdzanie licencji dla biura rachunkowego w przypadku korzystania z serwera FTP - licencja jest trzymana lokalnie,

  Wersja 25.12.1

  • Poprawiono tworzenie formularzy podatkowych PIT5 i PIT5L dla wszystkich działalności,
  • Poprawiono drukowanie faktur, dokumentów magazynowych i towarów,

  Wersja 25.12

  • Dodano możliwość pracy w module Biuro Rachunkowe na lokalnej kopii danych,
  • Dodano możliwość podłączenia się do zdalnego katalogu FTP/FTPS dla modułu Biuro Rachunkowe,
  • Dodano możliwość wydruku list płac z szczegółami płacy,
  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania jednostki miary na fakturze,
  • Dodano możliwość zmiany miesiąca dokumentu magazynowego w nagłówku dokumentu magazynowego,
  • Dodano możliwość podpisania VAT-7 Profilem Zaufanym,
  • Dodano możliwość wyboru sposobu sprawdzania czy dokument księgowy został już wprowadzony (możliwość sprawdzania tylko na podstawie kontrahenta, numeru i daty dokumentu),
  • Dodano obsługę podstawy zwolnienia z VAT do szablonów faktur,
  • Dodano uzupełnianie informacji o podpisie przy oglądaniu e-deklaracji (dla podpisanych certyfikatem kwalifikowanym),
  • Dodano wydruk numeru zamówienia kontrahenta na dokumencie WZ,
  • Dodano formularz VAT-9M (7),
  • Dodano obsługę duplikatów JPK,
  • Dodano możliwość pominięcia wydruku nagłówka faktury na kolejnych stronach,
  • Umożliwiono uruchamianie firm z modułu Biuro Rachunkowe, gdy serwera sieciowy skonfigurowany jest do pracy z SQL,
  • Zmieniono zachowanie klawisza "ESC" jeżeli wyszukujemy przy użyciu "żółtego pola" - pozycja na której zakończyliśmy wyszukiwanie zostaje zachowana (tylko SQL),
  • Zmieniono zakres wydruku dla zestawienia faktur i zestawienia dokumentów magazynowych przy korzystaniu z opcji stronicowania (tylko SQL) - do wydruku wzięte będą wszystkie dane, a nie tylko obecna strona,
  • Zmieniono sposób tworzenia automatycznych archiwizacji dziennych na zapis data + godzina,
  • Zmieniono domyślną nazwę i lokalizację archiwum przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa Biura z linii poleceń bez podania ścieżki do archiwum,
  • Poprawiono uruchamianie konfiguracji serwera SQL dla 64 bitowej instalacji serwera SQL,
  • Poprawiono otwieranie okna rozrachunków z kontrahentami,
  • Poprawiono błąd przy wprowadzeniu niewłaściwej daty w oknie wprowadzania dokumentu,
  • Poprawiono automatyczne dodawanie kontrahentów podczas importowania dokumentów,
  • Poprawiono importowanie dokumentów:
   • jeśli nie jest podany rejestr VAT, to jest brany z konta księgowego (jeśli zostało znalezione),
   • jeśli nie jest podana kolumna PKPiR to nie jest wybierane konto bez wpisu do PKPiR, ale może być wybrane konto domyślne,
  • Poprawiono wydruk sum faktury, w której pozycje znoszą się do zera - w szczególnym przypadku faktury z wcześniejszą zaliczką w pełnej wysokości),
  • Poprawiono miejsce zapisu i odczytu pliku licencji dla modułu Biura Rachunkowego przy korzystaniu z zdalnego katalogu,
  • Poprawiono błąd podczas tworzenia nowego pracownika,
  • Poprawiono nieprawidłowe znaki na wydruku zestawienia ryczałtu,
  • Poprawiono błąd przy otwieraniu starszych formularzy-korekt,
  • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji (komunikaty diagnostyczne pojawiające się poza trybem diagnostycznym),
  • Poprawiono błędny komunikat w przypadku problemów z podpisem e-deklaracji,
  • Poprawiono tworzenie kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego,

  Wersja 25.11b

  • Dodano formularz VAT-9M (7),
  • Dodano obsługę duplikatów JPK,
  • Dodano możliwość pominięcia wydruku nagłówka faktury na kolejnych stronach,
  • Zmieniono domyślną nazwę i lokalizację archiwum przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa Biura z linii poleceń bez podania ścieżki do archiwum,
  • Poprawiono błąd podczas tworzenia nowego pracownika,
  • Poprawiono nieprawidłowe znaki na wydruku zestawienia ryczałtu,
  • Poprawiono błąd przy otwieraniu starszych formularzy-korekt,
  • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji (komunikaty diagnostyczne pojawiające się poza trybem diagnostycznym),
  • Poprawiono błędny komunikat w przypadku problemów z podpisem e-deklaracji,

  Wersja 25.11a

  • Poprawiono tworzenie kopii bepieczeństwa dla Biura Rachunkowego,

  Wersja 25.11

  • Dodano możliwość zmiany numeru faktury w nagłówku dokumentu,
  • Dodano możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego z linii poleceń,
  • Poprawiono wybór rejestru na podstawie konta księgowego podczas importowania dokumentu,
  • Poprawiono importowanie dokumentu z rejestrem dwucyfrowym,
  • Poprawiono obsługę dużych numerów seryjnych podpisów kwalifikowanych,
  • Poprawiono tworzenie e-deklaracji VAT-27 w szczególnych przypadkach,
  • Dodano możliwość edytowania wybranych pól nagłówka szablonu faktury,
  • Dodano powiązanie pola PESEL z polem daty urodzenia w edycji danych pracownika oraz edycji danych właściciela/wspólników,
  • Dodano obsługę sterowników "Microsoft ODBC Driver 13 for SQL Server",
  • Dodano opcję drukowania wszystkich faktur od razu do wydruków modułu magazyn,
  • Dodano możliwość określenia stałych składników dla pracowników (wynagrodzenia, za czas niezdolności do pracy, zasiłków, dodatków i potrąceń),
  • Dodano możliwość klonowania zamówień,
  • Dodano możliwość zmiany nagłówka zamówienia,
  • Dodano automatyczne łączenie pozycji w JPK_VAT dla tych samych dokumentów,
  • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów PZ (przyjęcie towaru) w obcych walutach,
  • Dodano możliwość określenia rodzaju importowanego kontrahenta z poziomu pliku .ini (normalny czy też incydentalny),
  • Dodano możliwość w Biurze Rachunkowym wyłączenia pokazywania czy firma jest otwarta, co może przyspieszyć uruchamianie Biura Rachunkowego,
  • Dodano tłumaczenie podstawy zwolnienia z VAT oraz tłumaczenie nazwy kraju na fakturze,
  • Dodano możliwość rozpoczęcia wyszukiwania w tabelach poprzez kombinację klawiszy CTRL+V lub SHIFT+INS w celu wyszukiwania według danej ze schowka,
  • Dodano możliwość wprowadzenia uwag/notatek do faktur, zamówień, dokumentów magazynowych i szablonów faktur zanim wprowadzona zostanie pierwsza pozycja,
  • Zmieniono pole daty urodzenia pracownika na wymagane,
  • Zmieniono układ okna wprowadzania dokumentów. Pole typu transakcji jest na całą szerokość, trzy pola zaznaczenia dot. dokumentów korygujących są w osobnej linii,
  • Rozbudowano importowania dokumentów (pytanie o obniżony VAT, możliwość ustalenia automatycznego wprowadzania kontrahentów, nowe opcje dla miesiąca księgowego, możliwość ustalenia miesiąca zaliczenia do VAT),
  • Rozbudowano tryb diagnostyczny dla GateService o UPO,
  • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania faktury proforma,
  • Poprawiono realizację abonamentu (automatyczne nadawanie numerów faktur),
  • Poprawiono korzystanie z serwera proxy w celu wysłania e-deklaracji pod systemami Windows XP i Windows Vista,
  • Poprawiono błąd drukowania kopert,
  • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania faktury na podstawie paragonów,
  • Poprawiono błędny odczyt opcji wydruku podpisu odbiorcy na paragonie,
  • Poprawiono działanie integracji z systemem Shoper,
  • Poprawiono podgląd zamówień wystawionych w miesiącach innych niż obecny miesiąc księgowy,
  • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji przy brakującym .NET Frameworku 4.5 i pod Windowsem Vista,
  • Poprawiono obliczanie diety krajowej dla delegacji w których liczba pełnych dni delegacji jest większa od jednego, godzin równa zero, a minut większa od zera np. 5 dni 15 minut,
  • Poprawiono wysyłkę JPK na systemach z zainstalowanym .NET 4.5 - komunikat o jego braku nie jest już wyświetlany,
  • Poprawiono korygowanie daty urodzenia na podstawie PESEL,
  • Poprawiono numerację paragonów (pierwszy i kolejny wolny) w przypadku korzystania z opcji różnych numeracji ze względu na trzeci człon paragonu,
  • Poprawiono błędy w wydrukach dot. kontrahentów,
  • Poprawiono eksport KEDU do Płatnika w przypadku braku utworzonych dokumentów do eksportu,
  • Poprawiono wpisy dla pola C19 dla uproszczonego PIT-5/PIT-5L,
  • Poprawiono aktualizację PIT-5 i PIT-5L przy aktualizowaniu wszystkich działalności korzystając z katalogu zdalnego biura rachunkowego,
  • Poprawiono przywracanie kopii bezpieczeństwa w wersji sieciowej,
  • Poprawiono zawieszone puste okno Biura Rachunkowego przy otwieraniu programu,
  • Poprawiono automatyczną archiwizację w wersji sieciowej (wykonywane jest archiwum na obecny dzień),
  • Poprawiono błąd podczas fakturowania paragonu wpisując numer faktury, która już istnieje,

  Wersja 25.10e

  • Rozbudowano importowania dokumentów (pytanie o obniżony VAT, możliwość ustalenia automatycznego wprowadzania kontrahentów, nowe opcje dla miesiąca księgowego, możliwość ustalenia miesiąca zaliczenia do VAT),
  • Poprawiono obliczanie diety krajowej dla delegacji w których liczba pełnych dni delegacji jest większa od jednego, godzin równa zero, a minut większa od zera np. 5 dni 15 minut,
  • Poprawiono wysyłkę JPK na systemach z zainstalowanym .NET 4.5 - komunikat o jego braku nie jest już wyświetlany,
  • Poprawiono korygowanie daty urodzenia na podstawie PESEL,

  Wersja 25.10d

  • Dodano opcję drukowania wszystkich faktur od razu do wydruków modułu magazyn,
  • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji przy brakującym .NET Frameworku 4.5 i pod Windowsem Vista,

  Wersja 25.10c

  • Poprawiono działanie integracji z systemem Shoper,
  • Poprawiono podgląd zamówień wystawionych w miesiącach innych niż obecny miesiąc księgowy,
  • Rozbudowano tryb diagnostyczny dla GateService o UPO,

  Wersja 25.10b

  • Poprawiono bład drukowania kopert,
  • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania faktury na podstawie paragonów,

  Wersja 25.10a

  • Dodano możliwość edytowania wybranych pól nagłówka szablonu faktury,
  • Dodano powiązanie pola PESEL z polem daty urodzenia w edycji danych pracownika oraz edycji danych właściciela/wspólników,
  • Dodano obsługę sterowników "Microsoft ODBC Driver 13 for SQL Server",
  • Zmieniono pole daty urodzenia pracownika na wymagane,
  • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania faktury proforma,
  • Poprawiono realizację abonamentu (automatyczne nadawanie numerów faktur),
  • Poprawiono korzystanie z serwera proxy w celu wysłania e-deklaracji pod systemami Windows XP i Windows Vista,

  Wersja 25.10

  • Dodano możliwość wprowadzenia dowolnego formatu numeru faktury,
  • Dodano możliwość przygotowania i rozliczenia spisu z natury na dowolny dzień,
  • Dodano integrację z systemem Shoper,
  • Dodano możliwość określenia typu transakcji dla szablonu faktury,
  • Dodano możliwość zmiany wartości zapłaconej faktury w nagłówku dokumentu,
  • Dodano informację o cenie towaru/usługi z uwzględnieniem rabatu przy korekcie,
  • Dodano kolumnę "Razem brutto" do ewidencji VAT sprzedaży i ewidencji VAT zakupów,
  • Dodano możliwość zmiany kontrahenta podczas realizacji zamówień oraz wystawiania dokumentów na podstawie innych dokumentów,
  • Dodano możliwość w nagłówku wydruków ewidencji zmiany danych firmy na dowolny ciąg tekstowy,
  • Dodano możliwość wysyłki e-deklaracji z Windowsa XP i Windowsa Vista,
  • Dodano numery referencyjne do załączników formularzy podczas oglądania wysłanej e-deklaracji,
  • Zmieniono wydruki kontrahentów - rozdzielono funkcjonalność wydruków oraz kartoteki kontrahentów w celu nie obciążania korzystania z kartoteki kontrahentów,
  • Zmieniono szyfrowanie przy wysyłce e-deklaracji do środowiska testowego,
  • Poprawiono wydruk listy płac (informacja sporządził/zatwierdził/zapłacił),
  • Poprawiono proponowana cenę do zamówienia odbiorcy gdy sprzedaż prowadzona jest według cen netto oraz według ostatniej ceny sprzedaży kontrahenta, a ostatni dokument sprzedaży oraz wystawiane zamówienia do odbiorcy są wystawiane według cen brutto (podwójne ubruttowienie),
  • Poprawiono wybór firmy w Biurze Rachunkowym w szczególnych przypadkach,
  • Poprawiono działanie opcji "drukuj informację o rabacie tylko gdy niezerowy rabat w obrębie dokumentu" dla dokumentów korygujących,
  • Poprawiono korektę faktury wewnętrznej,
  • Poprawiono zawartość kolumny "cena z rabatem" dla korygowanego dokumentu,
  • Poprawiono wielkość kolumn w oknie "Podsumowania księgowania",
  • Odblokowano pola ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego w uproszczonym PIT-5L,

  Wersja 25.09

  • Dodano możliwość wysyłki JPK pod systemem Windows XP przy pomocy niezabezpieczonego kanału,
  • Dodano możliwość wyeksportowania poleceń przelewów w formacie ELIXIR oraz ELIXIR-O z zestawienia zapłat,
  • Dodano możliwość wydruku stawiki "o.o." dla faktur z odwrotnym obciążeniem,
  • Dodano możliwość korzystania z szybkiego dostępu do e-deklaracji w biurze rachunkowym dla firm z danymi w starszej wersji bez konieczności otwierania danej firmy,
  • Dodano sprawdzanie danych użytych do podpisu e-deklaracji z danymi wprowadzonymi do formularza,
  • Dodano uzupełnianie informacji o podpisie przy oglądaniu e-deklaracji (w tej chwili tylko na podstawie podpisu danymi),
  • Dodano nowe okno wyboru certyfikatu (z ograniczeniem do ważnych certyfikatów),
  • Dodano ostrzeżenia przy wyborze certyfikatu, okres ważności,
  • Dodano możliwość ustawienia ukrycia pól ceny zakupu podczas sprzedaży poprzez okno ustawień firmy,
  • Dodano obsługę znaków diakrytycznych oraz specjalnych do proponowanej nazwy faktury,
  • Dodano możliwość przeglądania i wysyłania e-deklaracji z poziomu Biura Rachunkowego,
  • Dodano możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT z poziomu programu,
  • Dodano możliwość wyboru kontrahenta incydentalnego przy importowaniu dokumentów,
  • Dodano możliwość potwierdzenia e-deklaracji z ręcznie wpisanym numerem referencyjnym, która nie była wysyłana z programu,
  • Dodano możliwość określenia kontrahenta dla szablonu faktury dla szablonów faktur nie używanych dla abonamentów,
  • Dodano zapis numeru referencyjnego do loga (gateserviceRef.log w podkatalogu Raporty),
  • Dodano wydruk nazwy do tabeli w drukach norm produkcji,
  • Dodano logowanie wysyłki e-deklaracji w trybie diagnostycznym,
  • Dodano automatyczny wybór orientacji papieru dla wydruków (z możliwością wyłączenia w opcjach wydruków),
  • Dodano podsumowanie ilości do wydruku zestawienia obrotów,
  • Dodano możliwość określenia formy płatności oraz formy transportu podczas wystawiania faktur na podstawie zamówień, faktur pro forma etc.,
  • Dodano możliwość wczytania e-deklaracji (z ograniczoną funkcjonalnością),
  • Dodano możliwość wyłączenia wydruku podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury,
  • Dodano możliwość kopiowania i wklejania do formularzy zawartości pojedynczych pól (w całości),
  • Dodano możliwość klonowania towarów lub usług podczas wprowadzania dokumentu magazynowego lub faktury,
  • Dodano możliwość podpisu JPK podpisem zewnętrznym (np. Profilem Zaufanym),
  • Dodano możliwość określenia celu złożenia JPK: "złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres" albo "korekta deklaracji za danych okres",
  • Dodano możliwość importowania do księgowości plików EPP wyeksportowanych w formacie z szczegółami dokumentów (tak jak do programu magazynowego),
  • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego konta księgowego dla importowanych dokumentów,
  • Dodano oddzielne zapamiętywanie ustawień okna wyboru towaru/usługi dla wydania i przyjęcia towaru podczas wprowadzania dokumentu magazynowego (umożliwia oddzielne ustawienie opcji filtrowania wszystkich towarów lub tylko dostępnych ze względu na typ wprowadzanego dokumentu),
  • Dodano dodatkowe zabezpieczenie przy drukowaniu przelewu przy pomocy alternatywnego sterownika drukarki, gdy nie jest dostępna żadna drukarka,
  • Dodano możliwość wyboru formatu KEDU podczas tworzenia nowego zestawienia KEDU do eksportu,
  • Dodano podczas importu dokumentów księgowych dopasowanie konta księgowego przypisanego dla kontrahenta w przypadku nie odnalezienia konta księgowego w importowanych dokumencie księgowym,
  • Dodano możliwość importowania dokumentów do księgowania z formatu EPP tworzonego między innymi przez program Subiekt GT firmy InsERT,
  • Dodano ustawienia dla importowania dokumentów księgowych:
   • Domyślne konto księgowe,
   • Miesiąc księgowania,
  • Przywrócono uwzględnianie najmu w uproszczonym PIT-5,
  • Zmieniono sposób określania czy drukować tabelę z legendą czy pełnymi nagłówkami,
  • Zmieniono nazwę druku Ewidencji wyposażenia,
  • Zmieniono odstęp pomiędzy podpisami a niezapłaconymi fakturami na wydruku faktury,
  • Zmieniono wybieranie domyślnej daty dla kursu waluty przy wystawianiu faktury usługowej i zaliczkowej, aby była z dnia poprzedzającego datę faktury lub datę zakończenia usługi w zależności, co nastąpiło wcześniej,
  • Zmieniono wyszukiwanie kontrahenta przy importowaniu dokumentu - przy porównywaniu NIP pomijane są znaki "-",
  • Zmieniono lokalizację logów trybu diagnostycznego na katalog "Raporty",
  • Zmieniono działanie okna zestawienia obrotów (magazyn), aby konieczność wyboru kontrahenta lub towaru dla którego tworzone jest zeznanie, był czytelniejszy,
  • Zmieniono nazwę wydruku rejestrów VAT na "Rejestry VAT" z "Ewidencja VAT",
  • Zmieniono importowanie dokumentów księgowych:
   • Rozdzielono wprowadzanie wybranego i wszystkich dokumentów na dwa osobne przyciski,
   • Dodano możliwość automatycznego omijania ostrzeżenia o obniżonym VAT,
   • W przypadku odpowiedzi "nie" na pytanie odnośnie kontynuowania, umożliwiono przerwanie wprowadzania wielu dokumentów,
  • Udostępniono dwie wersje biblioteki służącej do pobierania danych kontrahentów (dla wersji .NET 3.5 oraz .NET 4.0 ze względu na wybrany preferowany Framework),
  • Poprawiono opcje wydruków (opcja dotycząca nagłówka PKPiR znowu dostępna),
  • Poprawiono tworzenie dokumentów JPK dla podmiotów nie posiadających REGON,
  • Poprawiono sprawdzanie REGON przy tworzeniu e-deklaracji - przy brak REGON nie jest zgłaszany komunikat o błędzie,
  • Poprawiono błąd przy tworzeniu ewidencji VAT (błędna struktura pliku wykorzystywanego na potrzeby VAT),
  • Poprawiono wyświetlanie nazwy firmy w podglądzie VAT-UEK,
  • Poprawiono importowanie dokumentu księgowego w przypadku braku możliwości znalezienia konta księgowego,
  • Poprawiono podpisywanie JPK przy pomocy zewnętrznego podpisu, np. Profilu Zaufanego,
  • Poprawiono eksport tabeli do strony sieci web,
  • Poprawiono stabilność programu przy rzadkim błędzie podczas zamykania okien,
  • Poprawiono podpis danymi e-deklaracji,
  • Poprawiono wydruk PKPiR z adresem w jednej linii i numerem dokumentu w wielu liniach,
  • Poprawiono czytanie plików XML z niełamaną spacją i znakami diakrytycznymi,
  • Poprawiono tworzenie JPK_PKPIR (brakujący opis zdarzenia gospodarczego),
  • Poprawiono wydruk dowolnej tabeli z legendą,
  • Poprawiono stabilność podglądu wydruku,
  • Poprawiono działanie okna konfiguracji drukarki igłowej,
  • Poprawiono wydruk przelewów przy domyślnym sterowniku drukarki,
  • Poprawiono błąd w oknie drukowania wielu faktur,
  • Poprawiono wydruk dokumentów KP/KW z opisem,
  • Poprawiono wydruk podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury (wraz z inną nazwą oraz wyłączeniem podpisu w ogóle),
  • Poprawiono wybór osoby upoważnionej do wystawiania faktury przy wydruku/wysyłaniu,
  • Poprawiono wydruk i wyświetlanie błędnie zapisanych NIP kontrahentów,
  • Poprawiono zapisywanie NIP kontrahenta (nieincydentalnego) przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono tworzenie kopii bezpieczeństwa dla modułu Biuro Rachunkowe "Rzeczpospolitej",
  • Usunięto możliwość określenia składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla właściciela i wspólników,

  Wersja 25.08

  • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnej jednostki miary dla magazynu,
  • Dodano opcję czyszczenia PIT-4R podczas aktualizacji,
  • Dodano zapamiętywanie czy wpisywać dane firmy czy też nie dla formularzy,
  • Dodano możliwość zmiany numeru referencyjnego,
  • Dodano możliwość pobierania uaktualnień jako plików ZIP (dla użytkowników którzy mają problemy z instalowaniem poprzez instalator) (wymaga zmiany w opcjach aktualizacji),
  • Dodano zabezpieczenie w przypadku problemu z ustawieniem ikony dla przycisku,
  • Dodano schemat księgowania dla magazynów,
  • Dodano pole notatek w ewidencji dokumentów zaksięgowanych,
  • Dodano wybór w opcjach tworzenia kopii bezpieczeństwa czy kopię bezpieczeństwa przy zamknięciu programu powinna być wykonywana automatycznie,
  • Dodano możliwość eksportu danych do Płatnika w wersji KEDU 4.0 oraz 4.3 (plik xml),
  • Dodano możliwość określenia czy "Dodatki i potrącenia" mają być doliczane do wynagrodzenia czy do wypłaty oraz możliwość naliczenia składek na ubezpieczenie oraz podatek dochodowy od składników dodatków i potrąceń,
  • Dodano możliwość utworzenia ewidencji VAT zgodnie z zakwalifikowaniem dokumentu w JPK (np. umieszczenie dokumentów zakupu dotyczących Odwrotnego Obciążenia również w ewidencji VAT sprzedaży) (wymagana zmiany ustawienia w danych firmy),
  • Zmieniono wybieranie konta przy importowanych dokumentach - występuje tylko wtedy, gdy kolumna i rejestr nie są podane,
  • Zmieniono księgowanie według schematów księgowania (dla dokumentów magazynowych), aby tworzył możliwie najmniejszą liczbę dokumentów zgodnie z informacją z przedstawionej tabeli,
  • Zablokowano możliwość nadpisania e-deklaracji, która już została wysłana - usunięcie wysłanej e-deklaracji wymaga poczekanie,
  • Poprawiono działanie uprawnień w wersji sieciowej,
  • Poprawiono zapisywanie NIP kontrahenta incydentalnego przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono sortowanie według kwot dla kwot ujemnych w ewidencji dokumentów zaksięgowanych i wprowadzaniu dokumentów księgowych,
  • Poprawiono uwzględnianie marginesów przy wydruku formularzy,
  • Poprawiono obliczenia dla VAT-7D (zakres rejestrów zakupów dla transakcji importowych),
  • Poprawiono błąd przy próbie otwarcia dokumentu księgowego, który został już usunięty lub odksięgowany,
  • Poprawiono zaokrąglanie kwot przy współczynniku sprzedaży opodatkowanej,
  • Poprawiono eksportowanie do KEDU 4.3 informacji o podstawie ubezpieczenia chorobowego w przypadku braku zaznaczenia ubezpieczenia chorobowego w danych wspólnika/właściciela,
  • Poprawiono eksportowanie RZA za pracowników,
  • Poprawiono zmianę numeru dokumentu poprzez edycję nagłówka,
  • Poprawiono komunikat przy niepowodzeniu podczas tworzenia archiwum,
  • Poprawiono tworzenie VAT-27 dla świadczonych usług przy przekroczeniu limitu w jednym załączniku,
  • Poprawiono zmianę numeru dokumentu poprzez edycję nagłówka,
  • Poprawiono obsługę szablonów w przypadku uszkodzonego/niepełnego pliku,
  • Poprawiono zachowanie okien wyboru i edycji kontrahenta, wyboru towaru oraz mrugania przy przechodzeniu pomiędzy niektórymi oknami,
  • Poprawiono uzupełnianie wypłat w PIT-4R. Kwoty powinny nie być pomniejszane o ubezpieczenie wypadkowe (tylko emerytalne, rentowe i chorobowe),
  • Poprawiono wybieranie poprzedniego okna przy zamykaniu okna,
  • Poprawiono tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa dla modułu Biuro Rachunkowe "Rzeczpospolitej",
  • Poprawiono usuwanie pracownika,
  • Poprawiono błąd przy wydruku dowolnej tabeli,
  • Poprawiono wyświetlanie tabeli JPK przy usunięciu jedynego dokumentu JPK,
  • Usunięto ustawienie ograniczenia maksymalnej liczby ikon na pasku narzędziowych,

  Wersja 25.07

  • Dodano możliwość scalania plików JPK (dotyczy tylko JPK_VAT),
  • Dodano obsługę wysyłki JPK dla systemu Windows XP,
  • Dodano możliwość zdefiniowania opisów dla plików JPK,
  • Dodano możliwość wprowadzania dowodów wewnętrznych w walutach,
  • Dodano podgląd dla dowodów wewnętrznych oraz zmieniono sposób drukowania dowodów wewnętrznych tak aby wydruk uruchamiany był z poziomu otwartego do edycji lub podglądu dowodu wewnętrznego,
  • Dodano makra dot. odbiorcy dla treści faktury przesyłanej e-mailem,
  • Dodano możliwość filtrowania dokumentów księgowych po numerze dokumentu,
  • Dodano wydruk odbiorcy na wezwaniach do zapłaty i notach odsetkowych,
  • Dodano wydruk nabywcy/odbiorcy na notach księgowych,
  • Dodano eksport i import informacji o kraju kontrahenta,
  • Dodano sumy okresu dla wydruku sum ewidencji przychodów,
  • Dodano przechodzenie do dokumentu księgowego bezpośrednio z okna rozrachunków z kontrahentami,
  • Dodano zapamiętywanie ostatnich 5 nazw serwerów oraz 5 nazw użytkowników przy logowaniu w wersji sieciowej,
  • Dodano nazwisko i imię podatnika dopisywane do nazwy e-deklaracji PIT-11,
  • Dodano wydruk podpisów na wydruku podróży służbowej (wymaga włączenia w opcjach wydruków),
  • Dodano obsługę kodów XML (np. &#279;) dla szczególnych przypadków, m.in. dla e-deklaracji,
  • Dodano możliwość pobrania oryginalnego numeru referencyjnego dla duplikatu e-deklaracji,
  • Dodano zapamiętywanie oryginalnej odpowiedzi systemu e-deklaracje w przypadku problemów podczas wysyłki,
  • Dodano informację o możliwości podpisu danymi dla e-deklaracji w przypadku gdy podpis jest możliwy, ale nie zostały spełnione jego warunki,
  • Dodano sprawdzanie czy dokument jest zdublowany także w roku poprzednim,
  • Dodano wymaganie wypełnienia pola poczty w danych firmy,
  • Dodano zabezpieczenie przy wprowadzaniu daty dokumentu księgowego, aby rok był w rozsądnym zakresie,
  • Dodano sprawdzanie struktury dokumentu JPK podczas importowania,
  • Dodano możliwość zmiany informacji o kraju opodatkowania w czasie edycji nagłówka dokumentu magazynowego,
  • Dodano wyświetlanie PKWIU i EAN-13 w podglądzie dokumentu magazynowego,
  • Dodano możliwość edytowania trzeciego członu faktury dla dokumentów FA/FP/FW/FZ,
  • Dodano kolumnę liczby porządkowej do wydruku ewidencji dokumentów księgowych (do włączenia poprzez opcje wydruków),
  • Dodano możliwość sprawdzenia czy istnieje nowsza wersja programu na stanowisku roboczym wersji sieciowej,
  • Dodano wykonywanie automatycznego archiwum programu przy zamykaniu programu,
  • Dodano możliwość wprowadzania delegacji pracowników,
  • Dodano możliwość dodawania załączników do wybranych obiektów (kontrahenci, towary),
  • Dodano możliwość sortowania zestawienia należności po sumie kwot do zapłaty,
  • Zmieniono zachowanie pola kursu w dokumentach magazynowych (znika, gdy nie jest potrzebne),
  • Zmieniono wysyłanie e-deklaracji (wydłużono czas oczekiwania na odpowiedź oraz dodano informację o braku otrzymanego numeru referencyjnego),
  • Zmieniono drukowanie celu podróży na wydruku podróży służbowych (drukowane w wielu liniach, jeśli jest taka konieczność),
  • Zmieniono pola dotyczące podstawy zwolnienia przy wyborze towaru na fakturę/dokument,
  • Rozbudowano importowanie dokumentu:
   • Możliwość importowania dokumentów do okna wprowadzania dokumentów (nie są od razu księgowane),
   • Możliwość ręcznego wprowadzania kontrahentów w trakcie importowania większej liczby dokumentów,
   • Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów w trakcie importowania większej liczby dokumentów,
   • Automatyczne uzupełnianie konta księgowego (wraz z rejestrem VAT) w przypadku, gdy nie jest podane, a kontrahent ma określone,
   • W przypadku braku kontrahenta i/lub konta księgowego otwierane jest okno wprowadzenia dokumentu, także w przypadku importowania większej liczby dokumentów,
  • Usprawnienia dotyczące kompresji wysyłanych dokumentów JPK,
  • Poprawiono obliczanie podatku w przypadku jednego progu podatkowego (lub braku podania progów),
  • Poprawiono oglądanie VAT-27 na podstawie e-deklaracji,
  • Poprawiono obliczenia dla PIT-4 dla wypłat w następnym miesiącu,
  • Poprawiono wybieranie myszą komórki tabeli dowodu wewnętrznego,
  • Poprawiono korektę ilości (zwrot) dla usług na dokumencie KPZ,
  • Poprawiono wyświetlanie w wizytówce informacji podatnik VAT czynny,
  • Poprawiono tworzenie JPK VAT (2) przy kwotach opodatkowanych stawką 0%,
  • Poprawiono zapisywanie NIP kontrahenta incydentalnego przy wprowadzaniu dokumentu księgowego,
  • Poprawiono aktualizowanie VAT-27 (tylko obrót krajowy),
  • Poprawiono PKPiR bezpośrednio po zmianie inwentaryzacji,
  • Poprawiono aktualizowanie VAT-UE dla większej liczby kontrahentów,
  • Poprawiono uruchamianie programu oraz usługi serwera programu w przypadku braku możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa (powodzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie będzie warunkiem uruchomienia programu, ale użytkownik zostanie powiadomiony o braku możliwości utorzenia kopii bezpieczeństwa),
  • Poprawiono tworzenie JPK_FA (1) przy braku niektórych danych (np. jednostki miary),
  • Poprawiono przechodzenie do niewypełnionego pola w danych firmy,
  • Poprawiono tworzenie JPK_PKPIR (2) przy braku opisu zdarzenia gospodarczego,
  • Poprawiono jednostkę miary (mm) dla dodatkowych odsunięć i maksymalnej szerokości loga w danych firmy,
  • Poprawiono działanie skrótów klawiszowych (może być konieczne ręczne skorygowanie/wprowadzenie ponowne skrótów),
  • Poprawiono brakujący zapis opcji podpisu odbiorcy na fakturze,
  • Poprawiono księgowanie faktury marża przy cenie sprzedaży niższej od ceny zakupu,

  Wersja 25.06

  • Dodano zapisywanie tabeli dla kursów walut w dokumencie,
  • Dodano możliwość określenia tabeli sum dla faktur z odwrotnym obciążeniem (Netto+VAT+Brutto, Netto+Brutto, Netto),
  • Dodano nowe możliwości w module Biuro Rachunkowe "Rzeczpospolitej":
   • Pokazywanie w tabeli firm NIPu oraz nazwy firmy,
   • Możliwość dezaktywowania oraz aktywowania firm,
  • Dodano w terminarzu zobowiązań oraz terminarzu należności możliwość filtrowania zestawienia według kontrahenta,
  • Dodano w ewidencji dokumentów zaksięgowanych możliwość filtrowania zestawienia według typu trasnsakcji oraz daty dokumentu,
  • Dodano automatyczną aktualizację kont bankowych przypisanych do kontrahentów podczas zmiany konta bankowego w danych firmy lub w planie kont bankowych,
  • Dodano automatyczne dodawanie kontrahentów podczas importowania dokumentów księgowych,
  • Dodano możliwość generowania formularzy płacowych dla wypłat w następnym miesiącu,
  • Dodano nowe formularze VAT-UE (4), VAT-UEK (4), VAT-27 (2),
  • Poprawiono generowanie kodu QR dla większych kwot,
  • Poprawiono generowanie JPK VAT - zawsze generowany jest JPK VAT (2),
  • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych (typ transakcji),
  • Poprawiono wyświetlanie historii rozliczenia z kontrahentami,
  • Poprawiono wybieranie domyślnego pracownika dla PIT-11,

  Wersja 25.05

  • Dodano możliwość pobrania programu Rozliczenie Roczne "Rzeczpospolitej" 2016 dla użytkowników Małej Księgowości "Rzeczpospolitej",
  • Dodano możliwość zmiany wszystkich danych nagłówka dokumentu magazynowego lub faktury podczas wprowadzania dokumentu lub faktury,
  • Dodano możliwość wprowadzania kontrahentów incydentalnych, których dane będą zapamiętane jedynie w wprowadzonym dokumencie, zaś kontrahent nie będzie zapisany do kartoteki towarów,
  • Dodano możliwość ustalenia własnego podpisu odbiorcy dla faktur,
  • Dodano możliwość zaznaczania dokumentów w oknie dokumentów zaksięgowanych oraz możliwość odksięgowania wielu dokumentów jednocześnie,
  • Dodano możliwość odksięgowania dokumentu z poziomu podglądu lub edycji dokumentu zaksięgowanego,
  • Dodano możliwość zdefiniowania szerokości loga na wydruku faktury i odsunięcia danych firmy od nagłówka,
  • Dodano możliwość drukowania "odbiorca" na fakturze jako "odbiorca faktury",
  • Dodano możliwość drukowania wartości VAT zawsze w podsumowaniu faktury VAT (istotne dla faktur z odwrotnym obciążeniem, aby drukować zawsze wartość VAT 0,00 w podsumowaniu całości),
  • Dodano informacje o kontrahencie oraz NIPie do nagłówka dokumentu zaksięgowanego, osuwając informacje o miesiącu zaksięgowania i obecnym miesiącu księgowym,
  • Dodano informację o możliwych sposobach rozwiązania problemu aktywacji klucza produktu,
  • Dodano informację o wystawcy drukowaną na fakturze,
  • Dodano informację o adresie korespondencyjnym drukowanym na fakturze,
  • Dodano obsługę timeoutu dla serwera poczty,
  • Dodano możliwość wyliczenia spisu z natury oraz stanów magazynowych algorytmem z unikaniem ujemnych stanów magazynowych,
  • Poprawiono wysokość podstawy składek społecznych,
  • Poprawiono położenie podpisów dla druków magazynowych,
  • Poprawiono wysyłanie JPK w przypadku wysłania na serwer testowy, a następnie na serwer właściwy,
  • Poprawiono działanie uprawnień w wersji sieciowej, włącznie z ukrywaniem w menu opcji do których użytkownik nie ma dostępu,
  • Poprawiono kwoty faktur wewnętrznych w wydrukach zestawienia faktur i dokumentów,
  • Poprawiono kodowanie znaków w e-deklaracji wprowadzanych w innym języku niż polski,
  • Poprawiono ustalanie kwartalności dla VAT-27 (1) od 1 stycznia 2017 roku - jest zawsze miesięcznie,
  • Poprawiono określanie nazwy dla korekty e-deklaracji PIT-11,
  • Poprawiono importowanie JPK (jesli zastosowano namespacey w strukturze xml dokumentu JPK),

  Wersja 25.04

  • Dodano możliwość obliczania składek dla Funduszu Emerytur Pomostowych w module Płace,
  • Zmieniono domyślny preferowany .NET Framework na v4.0 o ile jest zainstalowany na komputerze,
  • Poprawiono wysyłkę plików JPK,
  • Poprawiono podgląd VAT-UEC na podstawie e-deklaracji,

  Wersja 25.03

  • Dodano możliwość definiowania opisu do nazwy pozycji dla zamówienia,
  • Dodano możliwość określenia preferowanego .NET Framework (v2.0 lub v4.0) dla niektórych zewnętrznych komponentów aplikacji,
  • Dodano możliwość filtrowania dokumentów zaksięgowanych według pola "Uwagi" oraz "Forma płatności",
  • Dodano możliwość filtrowania zestawienia zapłat według pola "Forma płatności",
  • Dodano możliwość edytowania numeru zamówienia kontrahenta dla dokumentów magazynowych,
  • Dodano możliwość wyłączenia automatycznego otwierania dokumentu PDF po wydruku,
  • Dodano możliwość eksportowania dokumentów magazynowych do formatu EDI++ (*.epp) kompatybilnych z programami Rachmistrz GT oraz Rewizor GT firmy InsERT,
  • Dodano możliwość włączenia trybu diagnostycznego dla dodatkowych narzędzi,
  • Dodano nowe możliwości do raportu "Podsumowanie obrotów z kontrahentami" m.in. tworzenie raportów według przedstawicieli handlowych,
  • Poprawiono przenoszenie opisu do nazwy pozycji z faktur proforma do realizowanych dokumentów/faktur,
  • Poprawiono tworzenie e-deklaracji VAT-UEK dla wielu załączników z różnymi grupami,
  • Poprawiono na pasku narzędzi "Spis z natury" i "Arkusz inwentaryzacyjny" (przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji),
  • Poprawiono drukowanie faktury dla typu transakcji Podatnikiem jest nabywca art. 17 ust.1 pkt. 8,
  • Poprawiono oglądanie e-deklaracji VAT-UEK,
  • Poprawiono aktualizację VAT-27,
  • Poprawiono kalibrację nadruku,
  • Poprawiono zachowywanie ustawień miesiąca, roku księgowego, wybranego magazynu, podczas edycji danych firmy,
  • Poprawiono proponowaną nazwę wydruku do PDF dla paragonu,

  Wersja 25.02

  • Dodano możliwość importowania Jednolitych Plików Kontrolnych,
  • Dodano możliwość wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych,
  • Dodano możliwość wyłączenia kwoty wolnej od podatku (dla obsługi nowego sposobu liczenia podatku od 2017 roku),
  • Dodano pola "Miejscowość" oraz "Cel podróży" dla podróży służbowych,
  • Dodano podświetlenie wybranego miesiąca w oknach z przyciskami miesiąca,
  • Dodano makra dotyczące faktury dla wezwań wysyłanych e-mailem,
  • Zmieniono "Eksport zawartości tabeli" w przypadku z korzystania z stronicowania SQL, tak aby eksportowane były wszystkie strony, a nie tylko obecnie widoczna strona,
  • Zmieniono wyszukiwanie w przypadku z korzystania z stronicowania SQL, tak aby wyszukiwane było wykonywane na wszystkich stronach, a nie tylko na obecnie widocznej stronie,
  • Poprawiono wydruki modułu oferty i zamówienia,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów LT,
  • Poprawiono eksport dokumentów JPK dotyczących ewidencji VAT dla dokumentów dla których dla kontrahenta nie podano numeru NIP wprowadzana będzie wartość "brak", tak aby dokument XML był zgodny z schematem,
  • Poprawiono sprawdzanie licencji gdy program zainstalowany jest w katalogu "C:\Program Files" (dotyczy Windows 7, 8, 8.1, 10)
  • Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów po numerze NIP jeżeli włączona jest opcja wyszukiwania po znakach początkowych (tylko wersja SQL),
  • Poprawiono widoczność wprowadzanego tekstu do pola opisu zdarzenia gospodarczego przy wprowadzaniu długich ciągów znaków,

  Wersja 25.01

 • Zmieniono sposób sprawdzania licencji dla stanowiska sieciowego, tak aby sprawdzana była jedynie licencja serwera,
 • Zmieniono drukowanie prostokątnego logo firmy na fakturze tak aby było bardziej widoczne,
 • Poprawiono widok klasycznego menu w programie,
 • Poprawiono tworzenie spisu z natury w cenach zakupu oraz zestawienia stanów magazynowych dla zestawień tworzonych na dzień przeszły, po którym wystąpiła korekta ceny na dokumencie PZ, która nie jest ujmowana w danym zestawieniu,
 • Wersja 24.28

  • Dodano podgląd e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK,
  • Dodano obsługę załączników do VAT-UEK,
  • Dodano możliwość drukowania pełnej tabeli sum na fakturze niezależnie od sposobu opodatkowania i typu transakcji,
  • Dodano możliwość wysyłania wezwań do zapłaty i not odsetkowych e-mailem,
  • Rozbudowano opcje dotyczące wysyłania poczty,
  • Zmieniono domyślne ustawienie drukowania przelewu przy wysyłaniu faktury e-mailem,
  • Poprawiono wydruki zestawień faktur i dokumentów magazynowych, aby uwzględniały walutę,
  • Poprawiono filtrowanie po narzucie i marży w zestawieniu sprzedaży,
  • Poprawiono działanie ramki więcej/mniej dla faktury wewnętrznej,
  • Poprawiono wydruk adresu kontrahenta dla wezwań do zapłaty i not odsetkowych korzystając z ustawień użytkownika,
  • Poprawiono edycję szablonu faktury,
  • Poprawiono tworzenie spisu z natury w cenach zakupu oraz zestawienia stanów magazynowych dla zestawień tworzonych na dzień przeszły, po którym wystąpiła korekta ceny na dokumencie PZ, która nie jest ujmowana w danym zestawieniu,

  Wersja 24.27

  • ! Poprawiono stabliność i wydajność aplikacji względem wersji 24.26x,
  • Dodano możliwość szybszego uruchamiania programu poprzez skrócenie czasu przygotowania danych - opcja "Leniwe indeksy" (domyślnie wyłączona),
  • Dodano możliwość wydruku wartości VAT i brutto na fakturze,
  • Dodano funkcje raportu dobowego i okresowego do paska narzędzi,
  • Dodano przenoszenie opisu pozycji szablonu faktury do tworzonej faktury podczas realizacji szablonu faktury,
  • Umożliwiono uruchamianie aplikacji Biuro Rachunkowe "Rzeczpospolitej" na nie mapowanym udziale sieciowym np. \\SERWER\MK,
  • Zmieniono domyślny sposób uruchamiania firm w module Biuro Rachunkowe "Rzeczpospolitej" na nie wymagające dodatkowych uprawnień (możliwość zmiany do poprzedniego ustawienia znajduje się w zaawansowanych opcjach programu),
  • Zmieniono protokół wysyłki dla e-deklaracji do środowiska testowego,
  • Zmieniono format importowanych dokumentów księgowych oraz magazynowych poprzez dopdatkową możliwość importowania wartości kwot netto oraz VAT w formatach zarówno NETTO-XX oraz NETTO-X np. NETTO-08 lub NETTO-8,
  • Poprawiono wydruk sum na fakturach walutowych (różnica w kwocie razem w podsumowaniu i kwocie brutto razem w tabeli),
  • Poprawiono obliczenie wartości zapłaconej w złotówkach dla faktur walutowych w przypadkach różnicy 1 grosza,
  • Poprawiono przywracanie kopii bezpieczeństwa na serwerze (brak konieczności zamknięcia aplikacji po przywróceniu kopii bezpieczeństwa),
  • Poprawiono błąd blokowania plików przez serwer podczas indeksowania (dotyczy pliku ABON),
  • Poprawiono wydruk faktury na drukarce igłowej (nieprawidłowo umieszczony NIP),
  • Poprawiono przeliczanie pomniejszenia diety ze względu na śniadania, obiady i kolacje w przypadku podróży krajowych,

  Wersja 24.26

  • Dodano "Jednolity Plik Kontrolny" (wersja testowa),
  • Dodano możliwość importowania dokumentów księgowych oraz magazynowych z określeniem numeru ewidencji, do której mają być zaksięgowane dokumenty (pole "NUMER EWIDENCJI" w pliku *.ini),
  • Dodano możliwość filtrowania w kartotece kontrahentów według grup kontrahentów oraz przedstawicieli handlowych,
  • Zmieniono klonowanie dokumentu księgowanego - pole wartości zapłaconej jest puste przy klonowaniu (o ile nie wybrano formy płatności z ustawieniem "Rozlicz całość"),
  • Zmieniono wybór miesiąca na wybór okresu księgowego przy oglądaniu i aktualizowaniu formularzy VAT-7,
  • Poprawiono wydruk formularzy przy korzystaniu z alternatywnego wydruku PDF,
  • Poprawiono termin płatności podczas księgowania dokumentu magazynowego w sytuacji, gdy termin płatności był wpisany ręcznie,
  • Poprawiono wydruk przelewów przy korzystaniu z alternatywnego sterownika drukarki,
  • Poprawiono podgląd załącznika VAT-ZD przy oglądaniu e-deklaracji,

  Wersja 24.25h

  • Dodano możliwość wyszukiwania po numerach faktur w zestawieniach dokumentów magazynowych i faktur,
  • Dodano możliwość wystawienia paragonu fiskalnego do faktury zaliczkowej,
  • Dodano możliwość rozliczania podróży służbowych,
  • Dodano możliwość wydruku oraz księgowania podróży służbowych,
  • Dodano filtr nazwy towaru do zestawienia sprzedaży,
  • Dodano informację o ilości do klasyfikacji ABC sprzedaży,
  • Zmieniono sposób realizacji zamówień na podstawie, których wystawiany jest paragon fiskalny (Wartość zaliczek jest pomniejszana z wartości towarów i usług),
  • Zmieniono sposób pobierania danych z rejestru REGON - użyto znaku "/" do rozdzielenia numeru nieruchomości oraz numeru lokalu,
  • Przywrócono kodu kraju EU dla NIP,
  • Uaktualniono protokół wysyłania e-deklaracji na bramkę testową,
  • Poprawiono wysyłanie e-deklaracji dla systemów Windows XP,
  • Poprawiono edycję nagłówka dokumentu magazynowego w oknie zestawienia faktur (tylko SQL),
  • Poprawiono działanie zestawienia kontrahentów pod względem prędkości działania po wprowadzeniu opcji licznika zaznaczonych kontrahentów (tylko SQL),
  • Poprawiono realizowanie zamówień dla których wystawiane były zaliczki (wartość kwoty zaliczki na dokumencie rozliczającym),
  • Poprawiono drukowanie z zacieniowaniem przy pomocy alternatywnego sterownika drukarki,
  • Poprawiono drukowanie przelewów do PDF dla alternatywnego wydruku PDF,
  • Poprawiono edycję danych kontrahenta przy wprowadzonym innym adresie korespondencyjnym,
  • Poprawiono widoczność wybranego/podświetlonego przycisku,
  • Poprawiono błąd podczas wprowadzania/edycji schematu księgowania,
  • Poprawiono uruchamianie uaktualnienia pobranego z Internetu,
  • Poprawiono wydruk tabeli sum na drukarce igłowej,
  • Poprawiono błąd przy edycji składek ZUS, zdrowotnych i funduszy pozaubezpieczeniowych,
  • Poprawiono pokazywanie danych wspólników/właściciela (względem wersji 24.24),
  • Poprawiono wypisywanie kwoty słownie dla faktur rozliczanych z netto w walucie i VAT w PLN,
  • Poprawiono pokazywanie firm w biurze rachunkowym jeżeli katalog danych firmy jest oznaczony jako archiwalny,
  • Poprawiono wydruk nazwy kontrahenta z uwzględnieniem podziału na linie,

  Wersja 24.24

  • Dodano możliwość wprowadzania faktur zaliczkowych, nie powiązanych z dokumentami zamówień,
  • Dodano możliwość dodawania wielu pozycji do faktur zaliczkowych,
  • Dodano możliwość zmiany kolejności kolumn w tabelach,
  • Dodano możliwość przypisania osobnych kont dla kwoty VAT i kwoty netto dla faktur walutowych,
  • Przywrócono przycisk "Wizytówka" kontrahenta w module rozrachunków,
  • Zmieniono sposób wyszukiwania kontrahentów po numerze NIP (tylko wersja SQL), tak aby uwzględniać w wyniakach wyszukiwania pozycje niezależnie czy numer NIP wprowadzony był z znakami "-" czy też nie,
  • Poprawiono wydruk formularzy podatkowych przy wykorzystaniu alternatywnego sterownika drukarki,
  • Poprawiono wyliczanie Sum Rejestru dotyczących importu usług ogółem,
  • Poprawiono wydruk rejestrów VAT,
  • Poprawiono wypełnianie pola "Metoda Kasowa" dla faktur FA realizowanych na podstawie zamówień od odbiorcy ZO,
  • Poprawiono księgowanie faktury usługowej przy zmianie wartości zapłaconej podczas tworzenia nowej faktury lub edycji bieżącej,
  • Poprawiono uzupełnianie zapłaty przy księgowaniu dokumentu magazynowego (wybór właściwej formy zapłaty, przepisywanie wartości, zaznaczanie "rozlicz w całości"),
  • Poprawiono uzupełnianie ceny sprzedaży dla kontrahenta, który wcześniej nie kupował danego towaru, przy ustawieniu cen sprzedaży według ostatniej ceny sprzedaży (tylko SQL),
  • Poprawiono w wersji SQL (bez stronicowania) wydajność wyszukiwania na listach (np kontrahentów) poprzez ograniczenie liczby wyników do pierwszych 50 pasujących,
  • Poprawiono proces automatycznej aktualizacji aplikacji jeżeli aplikacja zainstalowana została katalogu w którego skład wchodziły znaki specjalne np. znaki polskie "ąęó..." itp.
  • Poprawiono kompatybilność w systemach Windows 98 oraz Windows 2000 (Nie zostawiamy nikogo w tyle...),
  • Poprawiono filtrowanie w Rejestrach VAT,

  Wersja 24.23

  • Dodano możliwość wprowadzania kontrahentów podczas importowania masowego dokumentów księgowych,
  • Dodano możliwość księgowania dokumentów dotyczących korekty zgodnie z art.89b ust.4 ustawy o VAT,
  • Dodano możliwość zamknięcia wszystkich okien programu przy pobieraniu uaktualnienia z okna pomocy technicznej,
  • Dodano możliwość przypisania konta bankowego indywidualnego do wpłat kontrahenta (przy formie płatości),
  • Poprawiono wydruk "Sumy Rejestry VAT",
  • Poprawiono opisy pól w formularzach VAT-7 i VAT-7D,
  • Poprawiono działanie ewidencji kosztów pojazdów w przypadku samochodów o identycznych nazwach,
  • Poprawiono przenoszenie kwoty nadwyżki z poprzedniej deklarcji w formularzach VAT-7 i VAT-7D,
  • Poprawiono wydruk loga przy pomocy alternatywnej drukarki PDF,
  • Poprawiono drugą stronę formularza VAT-7D,
  • Poprawiono korektę podatku na drugiej stronie formularzy VAT-7 i VAT-7D,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynowych z transakcją inną niż określoną poprzez konto księgowe użyte do księgowania dokumentu,

  Wersja 24.22

  • Dodano nowe wersje e-deklaracji załączników do VAT-7,
  • Dodano nową wersję formularza ORD-ZU (3),
  • Dodano informację o terminie płatności do niezapłaconych faktur na fakturze,
  • Poprawiono otwieranie formularzy podatkowych,
  • Dodano możliwość wyłączenia stylów wizualnych w zaawansowanych opcjach programu,
  • Dodano przycisk odznaczania w kartotece kontrahentów, który także informuje o liczbie zaznaczonych,

  Wersja 24.21

  • Poprawiono wyświetlanie sum w liście płac,
  • Poprawiono wprowadzanie dokumentu księgowego przy księgowaniu z użyciem schematów księgowania,
  • Poprawiono wypełnianie danych kontrahenta podczas fakturowaniu paragonu (wstawiają się dane nowego kontrahenta),

  Wersja 24.20

  • Dodano nowe formularze VAT-7(17), VAT-7/K(11), VAT-7D(8),
  • Dodano obsługę stylów wizualnych (zmiana interfejsu użytkownika),
  • Dodano pole "Podstawa zwolnienia z VAT" do każdej faktury dla której używana jest zwolniona stawka VAT,
  • Dodano pole "Powód korekty" dla faktur korygujących,
  • Dodano pole "Transakcja" dla konta księgowego,
  • Dodano alternatywny sposób wydruku do PDF,
  • Dodano możliwość wprowadzania wszystkich zaimportowanych dokumentów księgowych jednym kliknięciem,
  • Dodano do "Biura Rachunkowego" opcję umożliwiająca identyfikowanie firm przy użyciu kolorów,
  • Dodano propozycję otwarcia opcji poczty w przypadku próby wysłania e-maila bez skonfigurowanego konta pocztowego,
  • Dodano zapamiętywanie ostatniej wybranej pozycji z kartoteki towarów przy sprzedaży (w trybie SQL),
  • Dodano możliwość drukowania oświadczenia sprzedawcy produktów rolnych przy drukowaniu lub wysyłaniu wielu faktur,
  • Zmieniono sposób pobierania uaktualnień programu, tak aby proces był szybszy i wygodniejszy dla użytkowników,
  • Zmieniono sposób aktualizacji VAT-UE dla niepodatników VAT - uzupełniany jest napodstawie PKPiR,
  • Uwzględniono ustawienie "Domyślna ilość towaru na dokumencie" w zamówieniach,
  • Usunięto pole "Eksport" z definicji konta księgowego - należy korzystać z odpowiedniego typu transakcji "import/eksport",
  • Usunięto pole dotyczące uszczegółowienia nieodliczonego VATu z konta księgowego dotyczącego paliw silnikowych,
  • Usunięto stare formularze (do roku 2009 włącznie),
  • Poprawiono minimalizację okna dla systemu Windows 10,
  • Poprawiono działanie filtrów i drukowanie dla zestawienia zamówień,
  • Poprawiono w wydrukach zamówień do dostawcy "Nabywca" na "Dostawca",

  Wersja 24.19e

  • Poprawiono działanie filtrów i drukowanie dla zestawienia zamówień,

  Wersja 24.19d

  • Poprawiono zamówienia od dostawców ,
  • Dodano fakturowanie PZ z ZD (z zamówienia od dostawców),

  Wersja 24.19c

  • Poprawiono pokazywanie zaliczek w zamówieniach,
  • Poprawiono wydruk faktur zaliczkowych,

  Wersja 24.19b

  • Poprawiono pokazywanie stanu magazynowego dla zamówień ZD,
  • Poprawiono tworzenie zamówień do dostawcy gdy używane jest obliczanie ceny sprzedaży na podsatwie narzutu i ostatniej ceny zakupu,

  Wersja 24.19a

  • Poprawiono tworzenie zamówień,

  Wersja 24.19

  • Dodano możliwość wprowadzania zamówień w walutach obcych,
  • Dodano możliwość wprowadzania zamówień do dostawców,
  • Dodano możliwosć utworzenia faktury FA na podstawie zamówienia od odbiorcy,
  • Dodano możliwość wyboru starego wzoru PKPiR dla roku 2016,
  • Dodano możliwość nawigowania w ramkach przycisków za pomocą klawiszy "Strzałka w lewo, strzałka w prawo",
  • Dodano obsługę przycisków "Insert", "Delete" dla tabel w programie powiązując ich działanie odpowiednio z przyciskami "Nowy/Dodaj" oraz "Usuń" w tym samym oknie,
  • Zmieniono sposób drukowanie i wysyłanie wystawionych faktur, tak aby możliwe było to z jednego okna (dawne okna dostępne jako funkcje paska narzędzi),
  • Zmieniono sposób drukowania informacji o niezapłaconych fakturach - drukowanie wytłuszczoną czcionką,
  • Ujednolicono skróty klawiszowe dla modułu magazyn, dotyczy edytuj (F4) i księguj (F7),
  • Poprawiono eksportowanie zawartości tabel dla kolumn, których zawartość wyświetlana była w sposób graficzny (znacznik Tak/Nie),
  • Poprawiono zarządzanie plikami tymczasowymi w systemowym katalogu plików tymczasowych oraz lokalnym katalogu pliku tymczasowych (brak możliwości otwarcia zestawień na niektórych komputerach),
  • Poprawiono eksport do Płatnika deklaracji w których dla pracownika nie określono numeru PESEL, a określono zagraniczny numer identyfikacyjny,
  • Poprawiono wypełnianie PIT-8/AR dla pracowników nie będących rezydentami,
  • Poprawiono aktualizację PIT-5 przy wypełnianiu danych z modułu Biuro,
  • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików INI (w niektórych przypadkach błędnie wprowadzane były kwoty),

  Wersja 24.18b

  • Poprawiono otwieranie zestawienia Stanów Magazynowych,

  Wersja 24.18a

  • Poprawiono dodawanie kontrahenta do przelewu,
  • Dodano wybór rozmiaru czcionki dla uwag dla faktur,

  Wersja 24.18

  • Dodano możliwość wystawiania dokumentów WZ na podstawie faktur pro forma,
  • Dodano pomoc zdalną, która ułatwi szybsze połączenie się i udzielnie pomocy,
  • Dodano w Zestawieniu dokumentów magazynowych wyświetlanie nr zamówienia kontrahenta,
  • Dodano w wydruku listy płac, w polu na podpis informację słowną o Dacie i podpisie,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie daty urodzenia na podstawie numeru PESEL w edycji firmy w danych do ZUS,
  • Dodano ostrzeżenie przy zerowej ilości dodawanego towaru,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie danych właściciela przy tworzeniu nowej firmy na podstawie danych firmy,
  • Dodano zabezpieczenie dla nazw faktur drukowanych do PDF,
  • Dodano możliwość wyboru wielkości okna wyboru towarów (zmaksymalizowane/normalne) poprzez skorzystanie z przycisku maksymalizacji okna,
  • Zmieniono domyślny katalog plików tymczasowych na katalog programu, umożliwiono włączenie systemowego katalogu plików tymczasowych w zaawansowanych opcjach programu,
  • Zmieniono uruchamianie opcji, powiązanej z oknem zminimalizowanym aby przywrócić wielkość okna,
  • Poprawiono wybieranie konta bankowego z danych faktury, a nie z danych firmy w przypadku wysyłania faktury mailem,
  • Poprawiono tworzenie e-deklaracji dla VAT-7 z większą liczbą załączników VAT-ZD,
  • Poprawiono tworzenie tytyłu przelewu dla przelewów QR dla formatu numeru faktury nnnnn/mm/rrrr,
  • Poprawiono numer konta nadawcy przelewu,
  • Poprawiono tworzenie spisu z natury w cenach zakupu tak aby obroty z dokumentów korygujące (KPZ, KRR) uwzględniane były w dacie korekty, a nie w dacie dokumentu korygowanego.

  Wersja 24.17

  • Dodano drukowanie kodów QR dla przelewów (zgodnych z wytycznymi Związku Banków Polskich),
  • Dodano opcję wyboru rozmiaru czcionki na wydruku PKPiR i zmieniono domyślny rozmiar na taki sam jak we wcześniejszych wersjach,
  • Dodano informację o oddziale firmy,

  Wersja 24.16

  • Poprawiono wyświetlanie zdjęć towarów w kartotece towarów,
  • Poprawiono dodawanie ikon do paska narzędziowego,
  • Poprawiono zaokrąglanie ilość miejsc po przecinku dla progukcji,
  • Poprawiono drukowanie paragonów fiskalnych na serwerze,

  Wersja 24.15

  • Dodano nowy wzór PKPiR obowiązujący od kwietnia 2016 r.
  • Dodano rok na każdej stronie w nagłówku wydruku sum PKPiR,
  • Dodano możliwość wygenerowania faktury pro forma dla zamówienia,
  • Dodano możliwość utworzenia raportu obrotów dla wybranej pozycji kartoteki towarów,
  • Dodano numer zamówienia kontrahenta do faktur (w oknie edycji domyślnie ukryty, można pokazać przy pomocy przycisku "więcej"),
  • Dodano nazwę wydruku dla druków modułu płace,
  • Dodano opcję wyboru skali formularzy,
  • Dodano wybór skali wyświetlanych formularzy,
  • Dodano możliwość tworzenia dowolnych zapytań SQL (zapytania użytkownika),
  • Rozszerzono długość indeksu towaru/usługi do 30 znaków,
  • Poprawiono wydruk ewidencji VAT, gdy nie są drukowane sumy,
  • Poprawiono wydruk nagłówka w ewidencji przejazdów ogólnej,
  • Poprawiono pobieranie danych z rejestru REGON dla podmiotów nie wpisanych do CEIDG,
  • Poprawiono drukowanie dokumentu księgowego,
  • Poprawiono czas działania wystawiania dokumentów magazynowych przy korzystaniu z opcji "Sprzedaż według ostatniej ceny sprzedaży dla kontrahenta" (dotyczy tylko wersji SQL),
  • Poprawiono zaznaczanie i odznaczanie w kartotece kontrahentów,
  • Poprawiono wyszukiwanie dokumentów księgowych na podstawie dokumentów magazynowych,
  • W trakcie przywracania na serwerze archiwum z wersji jednostanowiskowej zachowane zostaną ustawienia serwera w tym lista użytkowników,
  • Powiększono ekrany wyboru towarów lub usług dla dokumentów magazynowych dla monitorów o dużych rozdzielczościach,
  • Zmiany do proponowanej nazwy pliku PDF dla faktury,

  Wersja 24.14

  • Poprawiono wyświetlanie sumatorów w formularzach,

  Wersja 24.13

  • Poprawiono przygotowywanie e-deklaracji,

  Wersja 24.12

  • Dodano skalowanie formularzy przy większych rozdzielczościach ekranu,
  • Rozszerzono pole numeru dokumentu księgowego do 40 znaków,
  • Poprawiono nazwę US z "Urząd Skarbowy w Stargadzie Szczecińskim" na "Urząd Skarbowy w Stargardzie",
  • Poprawiono tworzenie nowego roku dla wersji sieciowej - nie wymaga ponownego uruchomienia serwera,
  • Poprawiono przywracanie kopii bezpieczeństwa firm utworzonych w wersji jednostanowiskowej w serwerze programu,
  • Poprawiono wyświetlanie niektórych znaków w wysyłanych e-mailach,
  • Poprawiono drukowanie dokumentu księgowego,

  Wersja 24.11

  • Poprawiono obsługę VAT-ZD dla nowych VAT-7/K i VAT-7D,

  Wersja 24.10

  • Dodano w zamówieniach numer zamówienia kontrahenta,
  • Dodano w nagłówku wydruku Ewidencji Wyposażenia rok którego dotyczy wydruk,
  • Poprawiono prędkość indeksowania bazy danych SQL,
  • Poprawiono edycję danych firmy po założeniu nowego roku,
  • Poprawiono generowanie zestawienia należności jeżeli w zestawieniu występuje wiele pozycji,
  • Poprawiono rozliczanie inwentaryzacji wykonywane dla wieku magazynów jednocześnie (problem mógł prowadzić do powstania różnic w stanach),
  • Poprawiono sposób pobierania danych z rejestru REGON,
  • Dodano kolumnę magazynu do wydruku arkusza spisowego,

  Wersja 24.09

  • Poprawiono sposób pobierania danych z rejestru REGON,
  • Poprawiono wydruk Dokumentu księgowego jeśli dokument nie był związany z VAT-em,

  Wersja 24.08

  • Dodano nowe formularze VAT-7(16), VAT-7/K(10), VAT-7D(7), VAT12(3),
  • Dodano obsługę SQL dla zamówień,
  • Dodano formę płatności do zamówień,
  • Poprawiono wydruk sum dla ewidencji przychodów,
  • Przywrócono ORD-ZU,
  • Drobne zmiany w wyglądzie wydruku ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Poprawiono adres zagraniczny w nowych e-deklaracjach,
  • Wyłączono przelewy dla PIT-4R i PIT-8/AR,
  • Poprawiono błąd przy tworzeniu nowego zamówienia,
  • Dodano formę płatności do zamówienia,

  Wersja 24.07

  • Dodano informacje o rodzaju obowiązku podatkowego oraz zagranicznym numerze identyfikacyjnym dla pracownika,
  • Dodano możliwość zdefiniowania więcej niż jednej stawki VAT z tą samą wartością oraz nadanie stawkom VAT nazw,
  • Dodano wysyłanie maili na wiele adresów oddzielonych średnikiem,
  • Poprawiono indeksowanie słowników,
  • Poprawiono stabilność przy wydruku do PDF,
  • Poprawiono sposób pobierania danych z rejestru REGON,

  Wersja 24.06

  • Dodano możliwość pobrania i uruchomienia programu Rozliczenie Roczne 2015,
  • Dodano arkusz zapotrzbowania towarów generowany na podstawie wprowadzonych zamówień,
  • Dodano zapamiętywanie typu dokumentu dla dokumentu WZ,
  • W przypadku rozpoznania nieprawidłowych danych wprowadzonych w formularzu, program informuje ostrzeżeniem,
  • Poprawiono wydruk zestawienia ofert,
  • Poprawiono rzadki błąd przy wydruku formularzy,
  • Dodano ostrzeżenie przy braku wypełnionej pozycji 10 w PIT-11,

  Wersja 24.05

  • Dodano wybór większych skrótów klawiszowych na przyciskach,
  • Dodano możliwość księgowania dokumentów magazynowych według schematów księgowań (na różne wiele kont księgowych),
  • Dodano sekcję "Ustawienia" w oknie serwera prezentującą ustawienia uruchomieniowe serwera,
  • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania dokumentów magazynowych po fragmencie pola "Uwagi",
  • Poprawiono wpisywanie uwag podczas wprowadzania nowej faktury sprzedaży,
  • Poprawiono pobieranie kursów walut na przełomie lat,
  • Począwszy od roku 2016, formularz ORD-ZU nie jest dołączany w przypadku korekty,
  • Poprawiono obasługę sytuacji wyjątkowych przy drukowaniu paragonów fiskalnych na serwerze,
  • Poprawiono wydruk paragonów fiskalnych na serwerze (w przypadku pozycji z rabatami),
  • Dodano tworzenie e-deklaracji dla PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,

  Wersja 24.04

  • Dodano nowe formularze PIT11(23), PIT8AR(6), PIT4R(6) bez możliwości wysyłania e-deklaracji do momentu opublikowania pzrez MF schematów plików xml,
  • Dodano możliwość wykorzystania jednej drukarki fiskalnej podłączonej do serwera do obsługi wszystkich stanowisk pracy,
  • Dodano w oknie dokumentów księgowych wyświetlanie pola "Typ transakcji" w szczegółach dokumentu,
  • Dodano możliwość uruchomienia serwera programu w nienadzorowanym trybie NAS,
  • Dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia 0580 i 0581,
  • Dodano możliwość nie ograniczania składki zdrowotnej do wysokości podatku należnego,
  • W PKPiR wydruk kwoty inwentaryzacji przesunięto w poz. kolumny 10 aby jednoznacznie określało, że dotyczy to inwentaryzacji towarów handlowych,
  • Poprawiono pobieranie kursów walut na przełomie lat,
  • Poprawiono przesyłanie polskich znaków do nagłówka oraz operacji logowania/wylogowania kasjera dla drukarek Posnet oraz Posnet Temo HS,
  • Poprawiono wystawianie faktur zaliczkowych oraz realizacje zamówień jeżeli wskazano sprzedaż według cen brutto na zamówieniu, podczas gdy w programie domyślnie nie ustawiona jest sprzedaż według cen brutto,
  • Poprawiono działanie funkcji "Wyszukiwanie z klawiatury po znakach wiodących" dla wersji SQL tak aby program uwzględniał to ustawienie również w wersji SQL,

  Wersja 24.03

  • Dodano kod świadczenia przer 329 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego,
  • Program został podpisany nowym podpisem cyfrowym

  Wersja 24.02

  • Poprawiono wydruk przelewu do ZUS do PDF,
  • Dodano osobną opcję do zaznaczenia faktur "nie do wysyłania",
  • Dodano możliwośc wydrukowania indeksu w osobnej kolumnie na fakturze,
  • W przypadku pobierania trybu dwustronnego z drukarki nie jest możliwe jego zmienienie z poziomu programu,
  • Dodano opcję umożliwiającą dodanie roku i miesiąca do nazwy faktury,

  Wersja 24.01

  • Dodano możliwość tworzenia archiwum programu w chmurach (między innymi Microsoft OneDrive) (wymagana zmiana ustawień w "Opcje tworzenia kopii bezpieczeństwa"),
  • Dodano możliwość utworzenia zestawienia stanów magazynowych bez podawania ich wartości,
  • Dodano obsługę stronicowania dla pól wyboru np. pole kontrahenta (tylko SQL oraz włączona funkcja stronicowania danych),
  • Dodano skrót klawiszowy dla przycisku "Ewidencja",
  • Zmieniono położenie ikony skrótu w przyciskach z lewej na prawa stronę,
  • Poprawiono sposób wprowadzania danych do Dowodów Wewnętrznch i Not Księgowych, polegający na blokowaniu wprowadzania danych pozycji jeśli nie wprowadzono w niej nazwy towaru, treści,
  • Poprawiono wychodzenie z programu bez wpisania hasła logowania,

  Wersja 24.00

  • Dodano możliwość sprawdzania poprawności nt REGON,
  • Dodano kilkukrotne automatyczne odbieranie potwierdzenia przy wysyłaniu e-deklaracji, jesli deklaracja jest w trakcie przetwarzania,
  • Dodano możliwość pobierania danych dotyczących ustawienia drukowania w trybie dwustronnym z drukarki,
  • Dodano możliwość tworzenia archiwum programu w chmurach (między innymi Microsoft OneDrive) (wymagana zmiana ustawień w "Opcje tworzenia kopii bezpieczeństwa"),
  • Poprawiono import najmu do PIT-5,

  Wersja 23.35

  • Program został podpisany nowym podpisem cyfrowym

  Wersja 23.34

  • Poprawiono import najmu do PIT-5, PIT-5 (uproszczony)
  • Poprawiono wychodzenie z programu bez wpisania hasła logowania,

  Wersja 23.33

  • Poprawiono wyświetlanie danych magazynowych,

  Wersja 23.32

  • Dodano możliwość podpisywania danymi formularzy VAT27(1), VAT-UE(3), VAT-UEK(3) (dla osób fizycznych),
  • Umożliwiono importowanie dokumentów księgowych z innych systemów dla Ryczałtu,
  • Zwiększono rozmiar pola E-mail w danych kontrahenta i danych Firmy do 60 znaków,
  • Poprawiono wysyłanie faktur mailem w przypadku gdy nazwa katalogu, w którym zainstalowano program zawierała polskie znaki,
  • Poprawiono uruchamianie programu MK związane z pojawianiem się błędów podczas indeksacji baz danych przy starcie programu,
  • Poprawiono pobieranie potwierdzenia wysłania e-deklarcji dla wersji sieciowej,
  • Poprawiono sposób uruchamiania firm w module Biuro Rachunkowe, tak aby niepotrzebne było wprowadzanie poświadczeń,
  • Poprawiono błąd przy otwieraniu zestawienia VAT dokumentów,
  • Ustawienia urządzenia fiskalnego nie będą dostepne dopóki w danych firmy nie zaznaczy się opcji "Korzystaj z urządzeń fiskalnych",

  Wersja 23.31

  • Poprawiono tworzenie e-deklaracji VAT-7(15), VAT-27(1) w związku ze zmianą wzorów tych deklaracji przez MF,
  • Dodano możliwość zmiany dopasowania szerokości wydruku do szerokości strony,
  • Udostępniono edycje wartości zapłaty faktury zaliczkowej w trakcie jest tworzenia,
  • Poprawiono użycie "kółka" myszy dla tabel dla systemu Windows 10 w module BIURO i SERWER,
  • Poprawiono przewidywanie końca strony dla wydruku KPiR,
  • Poprawiono przechodzenie do powiązanego dokumentu,

  Wersja 23.30

  • Dodano w rejestrach VAT filtrowanie dokumentów związanych z korektą podatku naliczonego zgodnie z art 89b ust.1 ustawy,
  • Dodano filtr towaru do zestawienia dokumentów produkcji,
  • Dodano mozliwość ręcznego wprowadzania wartości ujemnych w formularzu VAT-27,
  • Dodano możliwość ustalenia domyślnej ilości towaru/usługi na dokumencie magazynowym,
  • Dodano numer zamówienia do wydruku zamówienia,
  • Poprawiono zliczanie stron na wydruku,
  • Poprawiono przełączanie orientacji po podglądzie,
  • Poprawiono błąd czyszczcenia pola 39 w przypadku tworzenia e-deklaracji dwukrotnie, z tego samego formularza jedna po drugiej,

  Wersja 23.29

 • Przy dodawaniu towaru/usługi do faktury/wz ilość wpisana wynosi 1,
 • Poprawiono wypełnianei pola 47 w VAT7 przy propoprcji,
 • Wersja 23.28

  • Dodano wydruk przelewów do PDF,
  • Poprawiono sumowanie dla VAT-27,

  Wersja 23.27

  • Poprawiono podgląd wydruków,

  Wersja 23.26

  • Poprawiono podgląd załączników deklaracji VAT7(7/K) w zestawieniu E-deklaracji,
  • Poprawiono tworzenie podglądu (aby nie pojawiał się w głównym oknie),

  Wersja 23.25

  • Poprawiono tworzenie deklaracji VAT-27 - zaokrąglanie kwot do gr,
  • Poprawiono deklarację VAT-7,VAT-7/K,, VAT-7D dla Im portu usług w stawce 0%,
  • Poprawiono tworzenie podglądu (dla rzadkich przypadków, w których to nie było w ogóle możliwe),

  Wersja 23.24

  • Poprawiono użycie "kółka" myszy dla tabel dla systemu Windows 10,
  • Poprawiono E-deklaracje VAT-7,
  • Poprawiono aktualizowanie VAT-7 w sierpniu,

  Wersja 23.23

  • Poprawiono wyświetlanie zestawienia zapłat,

  Wersja 23.22

  • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów księgowych dotyczących korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ust. 1,
  • Zmieniono nazewnictwo formularzy na drukach przelewów do US,
  • Poprawiono tworzenie e-deklaracji VAT-7(15),
  • Poprawiono tworzenie dokumentów kasowych dla faktur korygujących,
  • Poprawiono zaznaczanie poz. 28 PIT11(22) na podstawie KUP z kartoteki pracownika dla przychodów ze stosunku pracy,
  • Poprawiono uruchamianie programu dla WIN98,
  • Poprawiono obsługę informacji i stopki dla not odsetkowych i wezwań,
  • Poprawiono proponowaną nazwę wydruku faktury do PDF,

  Wersja 23.21

  • Dodano zapamiętywanie szerokości bocznego panelu,
  • Dodano formularz podatkowy VAT-7(15)oraz VAT-7K(9)(,
  • Dodano formularz podatkowy VAT-27(1),
  • Dodano formularz podatkowy VAT-7D(6),
  • Dla faktur z typem transakcji: Poza terytorium kraju zawsze drukuje się stawka Np.,
  • Zastąpiono na wydrukach dokumentów środków trwałych wolne miejsce przeznaczone na pieczątkę, danymi firmy,
  • Poprawiono sortowanie wyświetlanych danych w tabelach,
  • Poprawionododano wyświetlanie historii rozliczenia kontrahenta,

  Wersja 23.20

  • Typ transakcji : "Podatnikiem jest nabywca" zastąpiono typem : "Podatnikiem jest nabywca art. 17 ust. 1 p. 7/8",
  • Dodano nowy typ transakcji : "Podatnikiem jest nabywca art. 17 ust. 1 p.5",
  • Poprawiono wyświetlanie uwag do faktur,

  Wersja 23.19

  • Ograniczono liczbę automatycznego sprawdzania aktualizacji przy uruchamianiu do maksymalnie raz dziennej,
  • Dodano wydruk konta bankowego na notach obciążających,
  • Dodano możliwość dodania na Fakturze (Rachunku) informacji o podstawie zwolnienia z VAT, gdy firma nie jest w VAT,
  • Dodano klawisz funkcyjny dla klonowania w Ewidencji przebiegu pojazdów,
  • Poprawiono wczytywanie ikon w przypadku ustawienia niesdandardowego skalowania okien i czcionek w systemie,
  • Poprawiono wydruk numeru referncyjnego na nadruku formularza,
  • Poprawiono sprawdzanie dla kogo był zarezerwowany dany towar,
  • Zwiększono liczbę miejsc po przecinku dla udziału w PIT-5 i PIT-5L,

  Wersja 23.18

  • Dodano zabezpieczenie polegające na braku możliwości uruchomienia wersji jednostanowiskowej, jeżeli skonfigurowany jest serwer SQL programu,
  • Dodano automatyczny wybór najlepiej dopasowanej czcionki dla programu dostępnej dla wersji systemu operacyjnego spośród: Segoe UI, Tahoma, Arial, Times New Roman,
  • Dodano możliwość weryfikacji i pobierania danych kontrahentów z rejestru kontrahentów,
  • Dodano do faktury wysyłanej mailem makro dotyczące nabywcy,
  • Dodano sumy w wydruku kompensat i miejsce na podpis wystawcy,
  • Dodano możliwość drukowania nazwy towaru/usługi w jednej kolumnie,
  • Dodano podgląd formularza PIT-4R, PIT-8AR,
  • Dodano sprawdzanie przy uruchomieniu czy dostępna jest nowsza wersja programu,
  • Dodano obsługę skalowania okien i czcionek dla modułów Biuro Rachunkowe oraz Serwer,
  • Dodano wyświetlanie historii zmian w programie po uruchomieniu programu,
  • Dodano możliwość wyboru silnika bazodanowego DBFNTX, DBFCDX (wymaga dodatkowych bibliotek),
  • Dodano możliwość zmiany sposóbu uruchamiania firm w module Biuro Rachunkowe, tak aby niepotrzebne było wprowadzanie poświadczeń (dotyczy Windows Server),
  • Dodano możliwość zdefiniowania kontrahentów specjalnych dla funkcji "Wystawianie paragonów" - kontrahent, który będzie automatycznie używany w tej funkcji,
  • Poprawiono ikony dla wyższych rozdzielczości,
  • Poprawiono wydruk cen na zamówieniach przy odznaczonej opcji drukowania rabatu na zamówieniach,
  • Poprawiono wydruk abonamentu podczas realizacji.
  • Poprawiono wydruk wielu egzemplarzy dokumentów WZ,
  • Zmieniono sposób podejścia do tworzenia kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego "Rzeczpospolitej" w celu umożliwienia archiwizacji bardzo dużej ilości firm,
  • Zmieniono ułożenie pól w edycji kontrahentów,

  Wersja 23.17

  • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji,
  • Poprawiono wydruk nagłówka tabeli,
  • Poprawiono przypisanie klawiszy funkcyjnych w zestawieniu E-deklaracji,

  Wersja 23.16

  • Poprawiono dodawanie nowych stawek i współczynników płac,
  • Zmiany do makr i edycji treści maila faktury,

  Wersja 23.15

  • Dodano nowe makra do treści maila faktury,
  • Dodano "stanowisko" do wydruku kartoteki pracowników,
  • Dodano nazwy dla wydruków programu oraz plików PDF zapisywanych z wydruków,
  • Poprawiono wyświetlanie okna formularza,
  • Poprawiono wydruk not odsetkowych,
  • Poprawiono skalowanie paska zadań przy dodawaniu przycisków,
  • Poprawiono nadawanie i sprawdzenie numeracji faktur na podstawie WZ w przypadku wystawienia faktury w innym miesiącu niż miesiąc, w którym wystawiono dokument WZ (dotyczy tylko wersji SQL),
  • Poprawiono tworzenie adresu zagranicznego w e-deklaracji,
  • Poprawiono oglądanie załączników VAT-ZT i VAT-ZZ w zestawieniu E-deklaracji,
  • Poprawiono wysyłkę VAT-12 z ORD/ZU,
  • Poprawiono działanie pola 28 w PIT-11 (22),

  Wersja 23.14

  • Przywrócono zmianę wielkości paska narzędzi,
  • Poprawiono wydruk not odsetkowych,

  Wersja 23.13

  • Zwiększono wielkość pola opisu dla wielu ewidencji,

  Wersja 23.12

  • Dodano obsługę wielkości okien i czcionek dla menu głównego,
  • Dodano w ustawieniach poczty żądanie potwierdzenia odbioru,
  • Dodano możliwość zmiany stanu zrealizowania zamówienia,
  • Usunięto możliwość zmiany wielkości paska narzędzi. Pasek narzędzi będzie teraz skalowany zgodnie z ustawieniami wielkości okien i czcionek,
  • Poprawiono zapamiętywanie ukrytych kolumn w wersji z skalowaną wielkością okien i czcionek,
  • Poprawiono podgląd formularza PIT11(22) z zestawienia E-deklaracji,
  • Poprawiono wysyłanie abonamentów mailem,

  Wersja 23.11

  • Dodano możliwość wyboru wielkości czcionek i okien,
  • Dodano możliwość stronicowania danych w tabelach (tylko wersja SQL),
  • Dodano możliwość wyboru sposobu wyszukiwania danych w tabelach (tylko wersja SQL),
  • Dodano możliwość zapisania podpisanej e-deklaracji,
  • Dodano opcje zaznaczania faktur (i zrealizowanych abonamenetów) dla kontrahentów bez adresu e-mail, z adresem e-mail,
  • Dodano możliwość ręcznej zmiany pola roku dla formularzy płacowych.
  • Dodano w wersji sieciowej domyślną osobę upoważnioną do wystawienia faktury, jako użytkownika obecnie zalogowanego (pod warunkiem wprowadzenia imienia i nazwiska w danych użytkownika).
  • Dodano obsługę modułu Produkcji dla wersji SQL,
  • Dodano nadruk dla formularzy PIT11(22), PIT8AR(5),
  • Dodano możliwość wprowadzenia podstaw ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w poszczególnych okresach,
  • Dodano możliwość aktualizacji podstaw ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w danych właściciela/wspólników,
  • Dodano możliwość określenia nazwy na Not księgowych (uznaniowych jak i obciążeniowych),
  • Wysłane faktury wysyłane pojedynczo lub tuż po wystawieniu oznaczane są jako wysłane,
  • Usunięto możliwość wyboru wielkości czcionki w tabelach (na rzecz wyboru wielkości czcionek i okien),
  • Uaktulniono kody ubezpieczeniowe na 2015 rok,
  • Przywrócono możliwość zmiany stanu wysyłki e-deklaracji na "wysłana zewnętrznie",
  • Poprawiono działanie modułów abonamentu oraz szablonu dla wersji SQL,
  • Poprawiono zmianę indeksu i/lub magazynu dla towaru dla wersji SQL,
  • Poprawiono drukowanie do PDF,

  Wersja 23.10

  • Poprawiono podgląd formularza PIT-11(21) na podstawie wysłanej e-deklaracji,
  • Poprawiono Formularz PIT-8AR,
  • Poprawiono Formularz PIT-4R,
  • Poprawiono otwieranie PIT-11 i PIT-8AR dla roku 2013,
  • Dodano nowe formularze dla roku 2015 PIT11(22), PIT8AR(5),

  Wersja 23.09

  • Poprawiono podgląd formularza PIT-11(21) na podstawie wysłanej e-deklaracji,
  • Poprawiono podgląd formularza VAT7 na podstawie wysłanej e-deklaracji,

  Wersja 23.08

  • Dodano możliwość ustawienia w danych Firmy w zakładce "Magazyn", wyboru czy na fakturach z typem transakcji "Poza terytorium kraju" ma się drukować "Odwrotne obciążenie"
  • Dodano możliwość zapisania podpisanej e-deklaracji,
  • Dodano podgląd formularza PIT-11(21) na podstawie wysłanej e-deklaracji,
  • Poprawiono wystawianie faktur korygujących,
  • Poprawiono drukowanie do PDF,
  • Poprawiono ustawienia ceny sprzedaży dla transakcji, gdzie podatnikiem jest nabywca,
  • Poprawiono informację o dostępnych aktualizacjach,

  Wersja 23.07

  • Dodano nowe formularze PIT11(21), PIT4R(5), PIT8AR(4) z możliwością podpisywania danymi od roku 2015(dla osób fizycznych),
  • Poprawiono tworzenie E-deklaracji dla formularza VAT-12,
  • Poprawiono wydruk Noty korygującej, dodając podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia otrzymania noty,
  • Poprawiono archiwizację środków trwałych,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynu,

  Wersja 23.06

  • Poprawiono drukowanie do pdf,
  • Zmieniono kolor i wielkość czcionki Menu,
  • Zwiekszono wielkość pola Stanowisko w Płacach do 50 znaków,
  • Dodano słownik Klasyfikacji Środków Trwałych,

  Wersja 23.05

  • Dodano możliwość wyłączenia sprawdzania certyfikatu SSL,
  • Poprawiono Ewidencję przebiegu pojazdów,
  • Poprawiono usuwanie pracowników, tylko pod warunkiem, że w danym roku nie było dla niech wystawionych list płac,
  • Poprawiono drukowanie ilości egz. faktury,

  Wersja 23.04

  • Poprawiono wyświetlanie i wybór magazynów,
  • Poprawiono edycję Not korygujących,

  Wersja 23.03

  • Dodano możliwość ręcznej zmiany ilości zarezerwowanego towaru w kartotece towarów,
  • Dodano obsługę sterowników SQL "ODBC Driver 11 for SQL Server",
  • Poprawiono rezerwację towarów i realizację zamówień w przypadku gdy realizowany było zamówienie dla którego nie zarezerwowano towarów, a towar zarezerwowany był w innym zamówieniu oraz ilość dostępnego towaru nie pozwalała na realizację obydwu zamówień.

  Wersja 23.02

  • Zmieniono obsługę wspólników w przypadku jednoosobowej działalności na dane właściciela,
  • Poprawiono wyświetlanie kolorów w tabelach,
  • Poprawiono ustawienia wysyłania maili,

  Wersja 23.01

  • Poprawiono wyświetlanie Dowodów Wewnętrznych,

  Wersja 23.00

  • Dodano wysyłkę faktur mailem,
  • Dodano podgląd formularza VAT-7 na podstawie wysłanej e-deklaracji,
  • Dodano numery referencyjne (z e-deklaracji) do formularzy,
  • Dodano w terminarzach należności i zobowiązań możliwość odszukania powiązanego dokumentu magazynowego na podstawie danego dokumentu księgowego,
  • Dodano do tabeli Ewidencji przebiegu pojazdów kolumnę "Uwagi",
  • Poprawiono wydruk do PDF (wspiera skalowalne czcionki),
  • Poprawiono księgowanie nieodliczonego VAT od zakupu środków trwałych związanych z czynnościami opodatkowanymi jak i zwolnionymi,
  • Poprawiono wybór towarów/usług w normach produkcji, tak aby pamiętane było uporządkowanie wg indeksów albo nazwy towaru/usługi,
  • Poprawiono księgowanie faktur korygujących,
  • Zmieniono obsługę ekranu wysyłania e-deklaracji,
  • Poprawiono wprowadzanie zaliczek,
  • Poprawiono drukowanie zamówień,

  Wersja 22.24

  `
  • Porawiono tworzenie E-deklaarcji dla formularza VAT-12,

  Wersja 22.23

  `
  • Porawiono księgowanie korekt,
  • Poprawiono wprowadzanie zaliczek,
  • Poprawiono wydruk zamówienia,

  Wersja 22.22

  • Poprawiono ustawienia firmy w zakresie wyboru:
   • Zaznacz jeśli w rejestrach VAT kwoty w stawce ZWOLNIONE nie mają być ujmowane w wartości NETTO
   • Zaznacz jeśli w rejestrach VAT zakupów kwoty netto mają uwzględniać % odliczenia VAT,

  Wersja 22.21

  • Poprawiono uruchamianie Serwera MK

  Wersja 22.20

  • Dodano w zestawieniu E-deklaracji informacje gdzie ja wysłano:
   • do systemu E-deklaracji "System E-deklaracji",
   • na bramkę testową systemu E-deklaracji "T-E-S-T",
  • Dodano w ewidencji wprowadzonych dokumentów księgowych jak i ewidencji zaksięgowanych dokumentów informację o % odliczenia VAT,
  • Dodano dodatkowy wybór drukowania na fakturach i WZ PKWiU i EAN-13 jednocześnie,
  • Dodano opcję resetowania liczby kopii i "wszystkie strony" przed każdym wydrukiem,
  • Dodano opcję podawania w Środkach trwałych miesięcznej kwoty do wyliczenia % zaliczenia do KUP,
  • Dodano opcję, aby w PKPiR kwoty netto nie uwzględniały nieodliczonego VAT,
  • Dodano opcję, aby w rejestrach VAT zakupów kwoty netto uwzględniały % odliczenia VAT,
  • Dodano do terminarzy zobowiązań i należności informację o przedstawicielu handlowym przypisanym do danego kontrahenta, oraz dodano możliwość filtrowania wg. przedstawiciela handlowego,
  • Dodano pole wyszukiwania elementów menu. W celu szybkiego uruchomienia wyszukiwania należy użyć kombinacji klawiszy CTRL+S.
  • Dodano do wydruku ewidencji przebiegu pojazdów dla potrzeb VAT pole Uwagi,
  • Dodano obsługę urządzenia fiskalnego Posnet Temo,
  • Dodano korzystanie z podpisu alternatywnego - wykorzystanie innego sposobu podpisywania podpisem kwalifikowanym,
  • Poprawiono archiwizowanie danych Środków trwałych przy naliczaniu miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • Poprawiono wydruk karty kontrahenta,
  • Poprawiono wydruk rejestrów VAT dla długich nazw i adresów firm,
  • Poprawiono wydruk zamówienia na podstawie opcji drukowania dotyczących wyglądu tabeli,
  • Poprawiono wydruk PKPiR związany z wydrukiem numeru dokumentu w wielu liniach,
  • Poprawiono wydruk dokumentu WZ,

  Wersja 22.19

  • Dodano opcję wydruku daty zapłaty/terminu płatności,
  • Poprawiono drukowanie Pola Uwagi na fakturze,
  • Poprawiono wyliczanie % odliczenia VAT dla metody kasowej rozliczanej na podstawie rozrachunków,

  Wersja 22.18

  • Poprawiono kodowanie-wprowadzanie NIP dla Irlandii IE,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono wyświetlanie zawartości okna eksportowania danych do Płatnika,

  Wersja 22.17

  • Dodano możliwość zdefiniowania procentowego odliczenia VAT podczas księgowania dokumentów np. 50%, dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych,
  • Poprawiono wydruk sum ryczałtu,
  • Poprawiono wydruk PDF, rozpoczyna numerację zgodnie z sugerowaną,
  • Poprawiono księgowanie dokumentu LT w przypadku sprzedaży samochodów,
  • Poprawiono błąd przy odbieraniu potwierdzenia VAT-7,

  Wersja 22.16

  • Poprawiono wyświetlanie danych w zestawieniu zapłat,

  Wersja 22.15

  • Poprawiono wybór wspólnika w Sumach Ewidencji pzrychodów,

  Wersja 22.14

  • Poprawiono wydruk Dokumentu wewnętrznego,
  • Poprawiono tworzenie ewidencji przejazdów dla większej liczby pojazdów,

  Wersja 22.13

  • Poprawiono wydruk PKPiR,

  Wersja 22.12

  • Poprawiono wprowadzanie dokumentó ksiegowych,
  • Poprawiono tworzenie formularza PIT5,PIT5L dla wielu działalnosci,

  Wersja 22.11

  • Dodano Ewidencję przebiegu pojazdów dla potrzeb VAT,
  • Dodano możliwość tworzenia wielu ewidencji dla ogólnej ewidencji przebiegu pojazdów,
  • Dodano możliwosć zdefiniowania sposobu użytkowania pojazdu oraz kierowcy,
  • Dodano możliwość zdefiniowania procentowego odliczenia VAT podczas księgowania dokumentów np. 50%
  • Dodano możliwość definiowania własnej nazwy Faktury Wewnętrznej (max 19 znaków),
  • Dodano zabezpieczenie, gdy podczas wydruku nadpisywany ma być plik, do którego zapis jest niemożliwy,
  • Dodano dla wysyłanych e-deklracji VAT-7, numer referencyjny widoczny na formularzu po wysłaniu tej e-deklaracji,
  • Poprawiono tworzenie przelewu przy wprowadzaniu dokumentów księgowych w ten sposób, że data utworzenia przelewu podpowiadana jest na podstawie terminu płatności,
  • Poprawiono wydruk "towar/usługa nie był fakturowany" w fakturze korygującej,
  • Zwiększono wielkość nr typu listy płac z 3 do 4,

  Wersja 22.10

  • Poprawiono PIT-11 w pozycji dotyczącej praw autorskich,
  • Poprawiono formularze podatkowe dla nazwisk wieloczłonowych oddzielonych spacjami,

  Wersja 22.09

  • Poprawiono drukowanie zestawienia not korygujących,

  Wersja 22.08

  • Zmieniono wygląd Noty korygującej,
  • Poprawiono PIT-11 przy zmianie pracownika i otwartym Ord-ZU,

  Wersja 22.07

  • Dodano automatyczne wstawianie formy płatności przy wprowadzaniu dokumentów księgowych na podstawie danych zawartych w danych kontrahenta,
  • Poprawiono tworzenie formularza VAT-ZD,
  • Poprawiono tworzenie nazwy pliku wydruku faktury do PDF,
  • Poprawiono filtrowanie w Raporcie sprzedaży,

  Wersja 22.06

  • Poprawiono PIT5 i PIT5L uproszczone,

  Wersja 22.05

  • Dodano datę dostawy dla dokumentów magazynowych, faktur, szablonów faktur,
  • Dodano dla formy transportu możliwość zdefiniowanie terminu dostawy wyrażonego w dniach kalendarzowych oraz roboczych od dnia wystawienia dokumentu,
  • Dodano metodę "dni robocze" obliczania terminu płatności oraz daty dostawy,
  • Dodano dziennik zdarzeń w oknie serwera programu,
  • Dodano ustawienie serwera umożliwiające opóźnienie uruchomienia serwera,
  • Dodano możliwość wyboru drukowania zamiast FAKTUR, dla firm nie będących w VAT, RACHUNKÓW,
  • Dodano w E-deklaracjach w drukowniu UPO programu dla PIT-11 Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumenmcie,
  • Poprawiono wydruk Niezapłaconych faktur na fakturach,
  • Poprawiono problem z blokowaniem rekordu w zamówieniach (rezerwacja),

  Wersja 22.04

  • Poprawiono formularz PIT-4R,
  • Poprawiono formularz PIT-11 (niepotrzebne 0.00 w poz 39,
  • Poprawiono działanie Programu "BIURO" dla systemu WIN-95,
  • Poprawiono błąd przy pomocy techniczej,
  • Rozszerzono pole "MARZA" do 7 znaków np. "-100.00" w celu wprowadzenia wartości, które mogą być automatycznie wyliczone,

  Wersja 22.03

  • Dodano nowe kody ZUS,
  • Dodano możliwość edycji terminu realizacji zamówienia,
  • Poprawiono wydruk nagłówka faktury w przypadku, gdy data zakończenia dostawy jest w postaci miesiąc-rok,
  • Poprawiono wydruk Faktur (dawnych RACHUNKÓW) dotczący podpisów,
  • Poprawiono wyświetlanie podpowiadanych cen sprzedaży,
  • Poprawiono uwzględnianie dokumentów zaksięgowanych w danym roku z datą zaliczenia do VAT w roku poprzednim,
  • Zwiększono rozmiar pola nr. faktury w dokumentach magazynowych do 30 znaków,

  Wersja 22.02

  • Poprawiono tworzenie spisu z natury dla baz danych w SQL,
  • Poprawiono drukowanie dawnych RACHUNKÓW na FAKTURA dla lat od 2014,
  • Umożliwiono edycję formularzy VAT-UE oraz VAT-UEK dla podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT,

  Wersja 22.01

  • Dodano możliwość dodania do paska narzędziowego ikony do wystawiania Faktury ProForma,
  • Dodano w ustawieniach firmy możliwość drukowania faktur począwszy od roku 2014 z opisem "Data sprzedaży" zamiast "Data zakończenia dostawy / wykonania usługi,
  • Poprawiono wybór domyślnej ceny z cennika indywidualnego,
  • Poprawiono e-deklarację PIT-4R,
  • Poprawiono błąd przy wyborze klienta z klawiatury (SQL),
  • Poprawiono działanie Programu "BIURO" dla systemu WIN-98 oraz WIN-Me,
  • Poprawiono wydrukm dokumentu WZ,

  Wersja 22.00

  • Dodano dodatkowe sortowanie po dacie wystawienia dokumentu w terminarzach zobowiązań i należności,
  • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego konta księgowego dla kontrahenta,
  • Zamieniono kolejnością pola kontrahenta oraz konta księgowego w oknie wprowadzania dokumentów księgowych oraz dokumentów zaksięgowanych,
  • Poprawiono wyszukiwanie towarów w normach produkcji,
  • Poprawiono tworzenie nazwy pliku wydruku faktury do PDF, w przypadku występowania w nazwie skróconej kontrahenta polskich znaków,
  • Poprawiono opis w drukowanej fakturze dotyczący daty zakończenia dostawy (wykonania usługi) począwszy od roku 2014,
  • Poprawiono wystawianie faktur abonamentowych, które w momencie wystawiania są już zapłacone,
  • Poprawiono wystawianie faktur na podstawie WZ dla roku 2014,

  Wersja 21.31

  • Poprawiono formularz PIT-4R,

  Wersja 21.30

  • Poprawiono E-deklarację PIT-4R,

  Wersja 21.29

  • Poprawiono generowanie formularza PIT-11,

  Wersja 21.28

  • Dodano opcję wydruku informacji na fakturze "zapłacono... pozostało do zapłaty",
  • Poprawiono wyświetlanie PIT-11 dla lat poprzednich,
  • Poprawiono wydruk abonamentów,
  • Poprawiono wydruk informacji o niezapłaconych fakturach w drukowanej fakturze,
  • Poprawiono wyświetlanie MENU w trybie klasycznym,

  Wersja 21.27

  • Dodano formularze podatkowe w raz z e-deklaracjami: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
  • Poprawiono wydruk podsumowania w zestawieniu REJESTREY VAT,
  • Dodano w Opcjach formularzy mozliwość zdefiniowania imienia i nazwiska pełnomocnika-osoby reprezentujacej podatnika, którego dane będa na formularzach PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
  • Wyróżniono kolorami nadpłaty w rozrachunkach,
  • Dodano wydruk nazwy skróconej kontrahenta do proponowanej nazwy wydruku faktury do PDF,
  • Poprawiono wydruk faktur wraz z pzrelewm do PDF,
  • Poprawiono raport dobowy dla drukarek POSNET,
  • Poprawiono formularz VAT-UEK,
  • Dodano w notach korygujących opcję drukowania daty sprzedaży w postaci Miesiąc i Rok.
  • Poprawiono wydruk dokumentu PZ,
  • Poprawiono opis faktur dotyczący kwot zapłaconych i pozostałych do zapłaty,
  • Dodano do zestawienia niezapłaconych faktur wykazywanych na fakturze także daną fakturę,

  Wersja 21.26

  • Poprawiono obsługę teminu płatności przy księgowaniu dokumentów magazynowych,
  • Dodano do wydruku listy płac nr konta bankowego jeśli jest wprowadzony w danych pracownika,
  • Dodano możliwość klonowania zaksięgowanych dokumntów księgowych,
  • Dodano obsługę pól "FORMA ZAPŁATY", "TERMIN ZAPŁATY" oraz "ZAPŁACONO" dla importowanych dokumentów księgowych,
  • Poprawiono wydruk nagłówka faktury zaliczkowej usuwając wyraz "VAT" dla faktur wystawionych po 1 stycznia 2013,
  • Poprawiono klonowanie kartoteki pracownika w PŁACACH,

  Wersja 21.25

  • Dodano nowe formularze obowiązujące od 01-07-2013:
   • VAT-UE z załącznikami VAT-UE/A,VAT-UE/B, VAT-UE/C,
   • VAT-UEK,
  • Poprawiono archiwizację dla serwera SQL,

  Wersja 21.24

  • Dodano Chorwację do państw UE,
  • Dodano zestawienie list płac,
  • Dodano filtrowanie w kartotece pracowników,
  • Dodano możliwość wyboru portów COM5-COM8 dla urządzeń fiskalnych,
  • Dodano możliwość akceptacji paragonu fiskalnego po wydrukowaniu pozycji paragonu, a przed zakończeniem transakcji,
  • Zmieniono obsługę dla tabel SQL tak aby zachowaniem zbliżona była do tabel DBF,
  • Zmieniono pozycję uruchomienia okna konsoli serwera z lewego dolnego rogu do prawego dolnego rogu,

  Wersja 21.23

  • Dodano w ustawieniach serwera możliwość wyboru użytkownika usługi:
   • Lokalne konto systemowe,
   • Usługa sieciowa.
  • Poprawiono wydruk podsumowań ilości dla faktur,
  • Dodano automatyczne odnajdywanie sterowników ODBC w przypadku środowisk, gdzie używane są w sieci różne systemy operacyjne,
  • Poprawiono formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,
  • Poprawiono wydruki dotyczące noty odsetkowej i wezwań do zapłaty dotyczące położenia adresu odbiorcy dokumentu,
  • Poprawiono wydruk Ewidencji przychodów,

  Wersja 21.22

  • Dodano nowe formularze obowiązujace od 01-04-2013 :
   • VAT-7
   • VAT-7K
   • VAT-7D
   • VAT-12
  • Poprawiono wydruk przejazdów Ewidencji przejazdów dotyczący pola Uwagi,
  • Dodano wydruk pzrzelewu na fakturach drukowanych do PDF,
  • Poprawiono wydruk Uwag na dokumnecie PZ,
  • Dodano opcję czy orientacja ustawienia papieru ma być pobierana z drukarki (czy też jej narzucana),
  • Dodano obsługę rolki(scrolla) w oknach podglądów wydruków,

  Wersja 21.21

  • Poprawiono start serwera,
  • Poprawiono wydruk Ewidencji przychodów,
  • Poprawino wydruk UPO,
  • Poprawiono edycję notatek w dokumencie produkcyjnym,
  • Dodano opcję wyłączenia drukowania do PDF,

  Wersja 21.20

  • Poprawiono wydruk uwag i podsumowania na WZ,
  • Poprawiono księgowanie faktur w procedurze marża,
  • Dodano opcję maksymalnej liczby egzemplarzy drukowanej w jednym ciągu,
  • Wprowadzono możliwość pobierania UPO bezpośrednio z programu,
  • Dodano możliwość włączenia lub wyłączenia optymalizacji Rushmore, mającej wpływ na wydajność i stabilność programu,
  • Dodano możliwość wyboru trybu uruchomienia usługi serwera programu,
  • Poprawiono wygląd okien w E-deklaracji,
  • Poprawiono kodowanie znaków wprowadzanych w innym języku niż polski,
  • Poprawiono importowanie obrazów dla modułu Oferty i Zamówienia,

  Wersja 21.19

  • Poprawiono uruchamianie zewnętrznych aplikacji w tym uaktualnienia programu w systemie Windows 7,

  Wersja 21.18

  • Przywrócono opcję nadruków formularzy podatkowych,
  • Dodano możliwość wprowadzania dla faktur korygujących uwag w postaci Było, Winno być. Uwagi te będą odpowiednio drukownae na fakturze korygującej w odpowiednich miejscach,
  • Dodano możliwość wprowadzenia uwag do abonamnetów oraz szablonów faktur,
  • Dodano możliwość wprowadzenia dla dokumentów korygujących dowolnych opisów:
   • Było
   • Winno być
  • Zwiększono stabilność działania programu dla wersji jednostanowiskowej przy stosowaniu filtrów,
  • Poprawiono uruchamianie zewnętrznych aplikacji w tym uaktualnienia programu w systemie Windows 8,

  Wersja 21.17

  • Przy błędach 101 i 102 E-deklaracjach umożliwiono ponowne pobranie potwierdzenia,

  Wersja 21.16

  • Dodano filtrowanie w terminarzach zobowiązań i należności dla dat dokumentów oraz ilości dni zwłoki,
  • Poprawiono wystawianie dokumentów WZ w walucie,
  • Poprawiono tworzenie formularza PIT-4R,
  • Poprawiono zamykanie okna formularzy przy indeksowaniu baz danych,

  Wersja 21.15

  • Poprawiono przywracanie kopii bezpieczenstwa,
  • Zoptymalizowano czas przygotowania ewiedencji VAT jak i formularza VAT7, dla osób nie korzystających nigdy z metody kasowej,
  • Dodano zapamiętywanie sortowania w wyborze kontrahenta w przelewach,
  • Poprawiono opisy podpisów pod rachunkiem,
  • Dodano dla faktur zaliczkowych zamiast daty dostawy, datę otrzymania zaliczki,

  Wersja 21.14

  • Poprawiono sortowanie dokumentów przy tworzeniu rejestrów VAT

  Wersja 21.13

  • Poprawiono tworzenie formularzy VAT-UE i VAT-UEk dla wartości ujemnych,
  • Poprawiono tworzenie kopii,
  • Wprowadzono rozliczanie podatku VAT dla metody kasowej na podstawie wprowadzanych zapłat w rozrachunkach,
  • Poprawiono przenoszenie kwoty "podatku do przeniesienia na następny miesiąc" w formularzach VAt-7,
  • Poprawiono wydruk faktury do Html,

  Wersja 21.12

  • Poprawiono Formularz VAt-7, VAT-7/K,

  Wersja 21.11

  • Dodano nowe formularze podatkowe VAT7, VAT7-K, VAT7-D z załącznikiem VAT-ZD,
  • Dodano możliwość ustawienia domyślnego rodzaju drukowanej faktury:
   • Nieokreślony,
   • Oryginał/Kopia,
   • Oryginał,
   • Kopia,
  • Poprawiono uruchamianie modułu Oferty,
  • Zrezygnowano z nadruków na wszystkich formularzach podatkowych,

  Wersja 21.10

  • Dodano obsługę serwera SQL (dotyczy wybranych tabel),
  • Dodano możliwość zmiany domyślnej czcionki w programie,
  • Dodano możliwość realizacji zamówień z poprzedniego roku,
  • Drukowanie faktur z domyślnym rodzajem wydruku zamiast "Oryginał/Kopia" "(nieokreślony)",
  • Poprawiono tłumaczenie fraz faktur,
  • Poprawiono drukowanie Faktur VAT RR.

  Wersja 21.08

  • Poprawiono drukowanie faktur w przypadku wyboru metody kasowej,

  Wersja 21.07

  • Usunięto drukowanie do pdf. Na niektórych komputerach funkcja drukownia do pdf powodowała blokadę drukownia w programie. Dlatego do momentu rozwiązania tego problemu usunięto tą funkcjonalność.
  • Poprawiono otwieranie okna wyboru drukarki,
  • Poprawiono wybieranie Typu faktury dla Faktur związanych z procedurą marży,

  Wersja 21.06

  • Poprawiono drukowanie abonamentów,
  • Pozostawiono dla Firm nie będących w VAT formę RACHUNKU a nie FAKTURY zgodnie z rozporządzeneim MF (fakturowym) (par 4 pkt 2)

  Wersja 21.05

  • Wprowadzono zmiany związane z wystawianiem faktur,
  • Wprowadzono możliwość filtrowania po dacie dokumentu w Terminarzu zobowiązań i należności,
  • Dodano opcję wydruku faktury bez kwoty słownie,
  • Dodano wydruk dodatkowego opisu na fakturz,
  • Rozszerzono pola nazwy pełnej dla kontrahenta i firmy do 200 znaków,
  • Dodano możliwość podpisywania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K za pomocą swoich danych osobowych,
  • Dodano możliowość drukowania do PDF,

  Wersja 21.04/21.03

  • Poprawiono wyliczanie składek ZUS i NFZ za grudzień w PIT-5 PIT-5L,

  Wersja 21.02

  • Poprawiono wysyłanie deklaracji VAT-7 jeśli sa załaczniki VAT-ZZ i VAT-ZT,

  Wersja 21.01

  • Poprawiono wyliczanie zaliczki za grudzień w PIT-5 PIT-5L (bez uwzględniania inwentaryzacji końcowej),
  • Poprawiono wysyłanie deklaracji VAT-UE i VAT-UEK,
  • Zmodyfikowane wczytywanie bibliotek ODBC,

  Wersja 21.00

  • Dodano możliwość sortowania, po dacie zakupu jak i dacie przekazania do użytkowania, w kartotece środków trwałych,
  • Dodano klonowanie kartoteki pracownika w PŁACACH,
  • Dodano formularz PIT-8AR(2),
  • Dodano przy księgowaniu dokumentów magazynowych, wystawionych w walucie innej niż PLN, zapis w polu UWAGI zastosowanego kurs przeliczeniowego,
  • Dodano funkcjonalność "Programowanie zegara" dla drukarki fiskalnej (tylko posnet thermal),
  • Dodano możliwość umieszczania na dole faktury dowolnego loga np. "Rzetelna firma",
  • W fakturach walutowych, jeśli wybrano drukownie kwot w PLN, podawany jest krus waluty, jaki zastosowano przy wystawianiu faktury,
  • Dodano Noty Księgowe,
  • Dodano drukowanie pola UWAGI w Dokumencie Księgowym,
  • Dodano możliwość wprowadzania wymiaru czasy parcy powyżej 1/1,
  • Poprawiono wyświetlanie kartoteki środków trwałych,
  • Poprawiono wyświetlanie NIP w rejestrach VAT,
  • Poprawiono wydruk informacji o niezapłaconych fakturach (kwoty były zawsze nieujemne),
  • Poprawiono obsługę apostrofów w nazwie skróconej firmy przy przepisywaniu dokumentów,
  • Dodano wydruk faktur do wielu plików,

  Wersja 20.00k

  • Poprawiono wystawianie faktur korygujących przez podatników MP,
  • Poprawiono uproszczone formularze PIT-5 i PIT-5L,

  Wersja 20.00j

  • Poprawiono błąd podczas pobierania kursów walut, gdy nie ma dostępu do Internetu,
  • Poprawiono uproszczone formularze PIT-5 i PIT-5L,

  Wersja 20.00i

  • Dodano opcję w "Opcje formularzy podatkowych" dla formularza VAT-UE aby można było tworzyć większą liczbę załączników dla tego formularza,
  • Dodano osobną składkę na ubezpieczenie wypadkowe wspólników, niezależnie od wysokości składki ubwzpieczenia wypadkowego pracowników,

  Wersja 20.00h

  • Dodano opcję dla formularzy "NIP bez kresek",
  • W fakturze HTML, nazwa faktury (numer) może być podzielony na wiele lini,
  • Poprawiono tworzenie Łacznego zestawienia obrotów,
  • W ewidencji wyposażenia - wyposażenie widoczne jest tylko to, które zostało wprowadzone do ewidencji do końca wybranego roku księgowego,
  • Poprawiono realizację zamówień,
  • Poprawiono wydruk kopert, adres firmy nie zawiera adresu mailowego ani nrr telefonów,

  Wersja 20.00g

  • Dodano poprawione biblioteki do podpisywania E-deklaracji,

  Wersja 20.00f

  • Poprawiono podpisywanie E-deklaracji,
  • Dodano możliwość klonowania stawek i współczynników modułu płacowego,

  Wersja 20.00e

  • Poprawiono pobieranie kursów średnich NBP,
  • Poprawiono rozpoczynanie nowej strony przy wydruku dowolnych stron,
  • Poprawiono formularz VAT-UE w zakresie wewnatrzunijnego nabycia środków transportu (samochodów osobowych),
  • Dodano możliwość ujmowania DW w rozrachunkach,
  • Poprawiono wydruk Noty korygującej,

  Wersja 20.00d

  • Poprawiono E-deklaracje dla PIT-11,
  • Dodano opcje w ustawieniach Firmy umożliwiającą pokazywanie lub nie wartości w stawce ZWOLNIONE w pozycji NETTO(łącznej) w rejestrach VAT,
  • Dodano zapisywanie informacji o czasie importu podpisanej e-deklaracj,
  • Poprawiono wydruk Noty korygującej,

  Wersja 20.00c

  • Poprawiono zmianę miesiąca księgowego,

  Wersja 20.00b

  • Przyspieszono wyświetlanie listy drukarek,

  Wersja 20.00a

  • Poprawiono ORD-ZU dla PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR,
  • Poprawiono wydruk abonamentów "oryginał/kopia",
  • Poprawiono obsługę ORD-ZU dla PIT-11,
  • Poprawiono błąd związany z pobieraniem kursów walut,
  • Zlikwidowano opóźnienie przy oknie wyboru drukarki,
  • Podzielono zbiorowy wydruk na paczki po 25 szt.,
  • Poparwiono E-deklaracje dla PIT11, PIT-4R i PIT-8AR,
  • Dodano do kartoteki kontrahentów nazwę pełną,
  • Poparwiono drukowanie formularzy PIT5 i PIT5L w formie uproszczonej,
  • Poprawiono naliczanie odsetek dla zapłaconych i niezapłaconych faktur,

  Wersja 20.00

  • Dodano E-deklaracje dla PIT11, PIT-4R i PIT-8AR,
  • Poprawiono drukowanie faktury wewnętrznej,
  • Poprawiono wyświetlanie ceny przy sprzedaży detalicznej z wykorzystaniem urządzenia fiskalnego,
  • Dodano formularze PIT5 i PIT5L w formie uproszczonej,
  • Dodano możliwość ustawiania proporcji stawki rentowej w module płacowym z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,

  Wersja 19.01g

  • Dodano formularze podatkowe PIT-4R, PIT-8AR,

  Wersja 19.01f

  • Dodano formularz podatkowy PIT11(19),
  • W danych wspólnika dodano mozliwośc obliczania podatku bez ulgi podatkowej,

  Wersja 19.01e

  • Poprawiono kodowanie krajów E-deklaracjach,

  Wersja 19.01d

  • Poprawiono eksportowanie dokumentów magazynowych,

  Wersja 19.01c

  • Poprawiono pobieranie kursów średnich NBP,
  • Poprawiono błąd przy przełączaniu okresów w formularzach,
  • Poprawiono księgowanie dokumentu LT w przypadku samochodów osobowych o wartości powyżej 20000 Euro,
  • Poprawiono usuwanie przedstawicieli handlowych,
  • Poprawiono wydruk zestawienia Łączne obroty towarami,
  • Poprawiono wystawianie korekty do dokumentów WZ,

  Wersja 19.01b

  • Poprawiono wydruk formularza PIT-11,
  • Poprawiono ustawianie danych dotyczących drukowania PKPiU, EAN-13, PKOB na fakturach, rachunkach i WZ,
  • Poprawiono wystawianie faktur korygujących przy sprzedaży w cenach brutto,
  • Dodano klawisze skrótów drukowania na drukarce systemowej i igłowej podczas drukowania faktur,

  Wersja 19.01a

  • Poprawiono pobieranie uaktualnień,

  Wersja 19.01

  • Poprawiono numerację faktur,
  • Poprawiono wyszukiwanie po znakach wiodących,
  • Dodano skrót kalwiszowy F9 do wprowadzania uwag w fakturach,

  Wersja 19.00a

  • Poprawiono wystawianie dokumentów KPZ,
  • Poprawiono wystawianie paragonów,
  • Poprawiono łączenie dokumentów WZ,
  • Poprawiono fakturowanie paragonów dotyczace zmiany kontrahenta na fakturze,
  • Poprawiono wprowadzanie zapłat za faktury w rozrachunkach,

  Wersja 19.00

  • Dodano słownik kodów pocztowych, po podaniu w danych kontrahenta kodu pocztowego, automatycznie przypisana zostanie nazwa miejscowości,
  • Zmieniono status wprowadzania nr PESEL dla pracownika z "wymagany" na "zalecany",
  • Poprawiono księgowanie VAT w Sumach rejestrów VAT,
  • Dodano możliwość wyboru sprzedaży wg. cen brutto w momencie wystawiania WZ i Faktury,
  • Dodano możliwość wyboru wcześniej zdefiniowanego języka dla tłumaczenia faktur, w momencie wyboru drukarki,
  • Zwiększono pole numeru dokumentu i nazwy wyposażenia w Ewidencji wyposażenia,
  • Skrócono czas uruchamiania programu (indeksacji baz danych),
  • W Ewidencji Środków trwałych dodano możliwość amortyzacji sezonowej,
  • W obliczaniu i tworzeniu noty odsetkowej umożliwiono wybór okresu za który naliczane są odsetki,
  • Na wydrukach dokumentów magazynowych dodano drukowanie dodatkowych opisów pozycji,
  • Dodano możliwość wyboru Urzędu skarbowego w danych firmy, danych wspólnika, danych pracownika,
  • Dodano możliwość drukowania na fakturach informacji o niezapłaconych fakturach danego kontrahenta,
  • Dodano możliwość drukowania na fakturach stopki na dole strony,
  • W Wezwaniach do zapłaty jak i Notach odsetkowych dane adresowe kontrahenta drukowane są tak samo jak na fakturze,

  Wersja 18.00k

  • Zwiększono rozmiar pól dla cen towarów,
  • Poprawiono formularze PIT-4R, PIT-8AR,
  • Dodano w tabelach rejestrów vat informację o NIP,
  • Dodano nowe urządzenie fiskalne : drukarka Posnet TEMO,
  • Przeniesiono z paska głównego funkcje Narzędzi do Administracji,

  Wersja 18.00j

  • Poprawiono E-deklarację dla VAT-7K(6),
  • Poprawiono E-deklarację dla PIT-11(18),
  • Poprawiono edycję danych wspólnika w zakresie składek ZUS dla ryczałtowej formy opodatkowania (Ewidencja Przychodów),
  • Dodano do definicji NIP kod EU (dla podmiotów spoza Unii posiadających NIP unijny),
  • Poprawiono wydruk przelewów,
  • Poprawiono wydruk Zestawienia faktur,
  • Poprawiono wydruk RACHUNKU,
  • Poprawiono wydruk dokumentu KPZ,
  • Dodano w "Sumach rejestrów VAT" informację o kwotach z transakcji: "Podatnikiem jest nabywca",

  Wersja 18.00i

  • Dodano "tytułem" na potwierdzeniu przelewu,
  • Dodano NIP i VAT do wydruku zestawienia faktur,
  • Rozbudowano ekran wyboru składników w normach produkcji,
  • Poprawiono filtrowanie stanów magazynowych,
  • Poprawiono nagłówki w tabeli w ofertach,
  • Poprawiono naprawianie baz danych,
  • Dodano drukowanie PL przy NIP dla dokumentów magazynowych jeśli jest podane,
  • Poprawiono uzupełnianie telefonu kontaktowego przy VAT-7,
  • Poprawiono podpisywanie E-deklracji,
  • Poprawiono drukowanie nr faktury w Fakturze,
  • Poprawiono wyświetalnie informacji o konieczności zmiany stawek VAT, gdy firma nie jest w VAT,
  • Poprawiono opcje dotyczącą księgowania dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono otwieranie formularza PIT-8AR (gdy PIT-11 jest otwarty),

  Wersja 18.00h

  • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki ELZAB,
  • Dodano w fakturach zaliczkowych informację o poprzednich fakturach zaliczkowych dotyczących tego samego zamówienia,
  • Poprawiono filtrowanie,
  • Poprawiono raport łącznych obrotów,

  Wersja 18.00g

  • Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej,
  • Poprawiono tworzenie deklaracji VAT7 dla tej grupy podatników
  • Poprawiono wystawianie faktur dla tzw. "Złomiarzy"

  Wersja 18.00f

  • Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej w części dotyczącej zamówienia,
  • W księgowaniu:
   • Nieodliczonego VAT
   • Odpisów amortyzacyjnych
   • Dokumnetów LT
   • Rozliczenia kosztów przejazdów
   • ZUS-u z list płac
   • ZUS-u wspólnika
  • dodano wybór czy ma być tworzony Dowód wenętrzny czy nie,
  • W PIT-11 podczas aktualizacji pokazywani są w ujęciu alfabetycznym pracownicy aktalnie zatrudnieni lub zwolnieni w danym roku,
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych PIT-11,PIT-4R, PIT-8AR,

  Wersja 18.00e

  • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki POSNET stara homologacja,
  • Poprawiono tłumaczenie fraz w fakturze,
  • Poprawiono wyszukiwanie Urzędów skarbowych w E-deklaracji,
  • Poprawiono ORD-ZU dla formularza PIT-11,
  • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki ELZAB,

  Wersja 18.00d

  • Poprawiono wysyłanie E-deklarcji VAT7 (MF wprowadziło zmiany dotyczące wersji VAT7(12) i VAT7K(6)),
  • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki ELZAB,
  • Poprawiono eksportowanie dokumentów magazynowych,
  • Dodano numerację do listy kosztów pojazdów,

  Wersja 18.00c

  • Poprawiono wysyłanie E-deklarcji VAT7 (MF nie wprowadziło zmian dotyczących wersji 12 jak zmiany się pojawią pojawi się odpowiednie uaktualnienie),

  Wersja 18.00a,b

  • Poprawiono wprowadzanie składek na ZUS i NFZ wspólników,
  • Poprawiono formularze PIT5 i PIT5L,
  • Dodano w Rozrachunkach Zestawienie należności,
  • Poprawiono wydruk faktury HTML,

  Wersja 18.00

  • Dostosowano program do nowej ustawy VAT,
  • Dodano możliwość elektronicznej wysyłki formularzy podatkowych:
   • PIT4R
   • PIT8AR
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych:
   • VAT-7 (12)
   • VAT-7K (6)
   • VAT-7D (3)
  • Poprawiono wydruk faktur korygujących,
  • Poprawiono księgowanie faktur korygujących,
  • Dodano opcję drukowania faktur bez nagłówka Oryginał / Kopia,
  • Poprawiono drukowanie danych wspólnika

  Wersja 17.01d

  • Poprawiono wydruk faktury do HTML,
  • Poprawiono formularze VATUE i VATUEK,
  • Poprawiono wydruk druku szablonu abonamentów,
  • Dodano możliwość usuwania dokumentu PT w Środkach trwałych,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono księgowanie raportu okresowego z urządzenia fiskalnego,

  Wersja 17.01c

  • Poparwiono tworzenie i wydruk rejestrów VAT,

  Wersja 17.01b

  • Poparwiono tworzenie stanów magazynowych,

  Wersja 17.01a

  • Poparwiono wydruk zestawienia Rejestru VAT
  • Poprawiono księgowanie dokumnetów z listy płac, Środków trwałych, rejestrów VAT, rozliczenia pojazdu,

  Wersja 17.01

  • Dodano możliwość zmiany stawek VAT USTAWIENIA/STAWKI VAT,

  Wersja 17.00i

  • Poprawiono wyliczanie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla wspólników za miesiąc grudzień,

  Wersja 17.00h

  • Poprawiono tworzenie stanów magazynowych,
  • Poprawiono tworzenie arkusza inwentaryzacyjnego,

  Wersja 17.00g

  • Dodano do danych firmy dane podatnika lub osoby reprezentującej podatnika w celu umieszczenia tych danych w deklaracjach VAT,
  • Poprwiono faturę html,
  • Poprwiono tworzenie faktury usługowej, gdy były wystawione faktury zaliczkowe,

  Wersja 17.00f

  • Poprwiono tworzenie e-deklarcji VAT/7K,
  • Umożliono edycję nagłówka faktury zaliczkowej podczas jej tworzenia,
  • Poprawiono drukowanie szablonu faktur,
  • Dodano możliwość klonowania kontrahentów,
  • Dodano formularz podatkowy ORD-ZU dołączany do formularzy VAT7, VAT7/K, VAT7D, PIT11,
  • Inne drobne poprawki,

  Wersja 17.00e

  • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji PIT-11,

  Wersja 17.00d

  • Udostępniono uaktualnienie programu dla wszystkich posiadaczy programu w wersji 16 lub 17,
  • Dodano wydruk potwierdzenia wysłania E-deklaracji,

  Wersja 17.00c

  • Poprawiono otrzymywanie potwierdzenia wysłania E-deklaracji,

  Wersja 17.00b

  • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji,

  Wersja 17.00a

  • Poprawiono wczytywanie danych wspólnika,
  • Poprawiono wczytywanie danych płacowych,

  Wersja 17.00

  • Dodano możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych:
   • VAT7 (VAT7/K)
   • VAT-UE
   • VAT-UEK
   • PIT-11
  • Dodano możliwość kopiowania i wklejania przy pomocy Ctrl+C Ctrl+V danych w polach takich jak NIP, KOD Pocztowy, PESEL
  • Dodano możliwość automatycznego wystawiania faktury zaliczkowej na podstawie wprowadzonego zamówienia kontrahenta i wprowadzonych do niego zaliczek, a także automatyczne wystawienie faktury ostatecznej uwzględniającej zaliczki po realizacji danego zamówienia,
  • Dodano możliwość księgowania składek ZUS do PKPiR wspólników,
  • Dodano możliwość zaksięgowania z dokumentu LT nie zamortyzowanej wartości środka trwałego do PKPiR,
  • Umożliwiono zmianę stawek VAT dotyczących stawki 22% jak i 7%,
  • W danych wspólnika dodano opcję sposobu odliczenia ZUS i NFZ dla Ewidencji Przychodów (RYCZAŁT),
  • Wprowadzono możliwość drukowania stanów magazynowych na dowolny dzień w cenach zakupu albo sprzedaży,
  • Wprowadzono możliwość drukowania wszystkich danych każdego ze wspólników,
  • Wprowadzono drukowanie loga firmy przed danymi firmy na kopertach,
  • Zwiększono rozmiar czcionki przy drukowaniu danych firmy na kopertach,
  • Dodano nową zmienną wartość w szablonie faktury:
   • $miesiac+1$ - następny miesiąc sprzedaży (słownie),
   • $miesiac-1$ - poprzedni miesiąc sprzedaży (słownie),
  • Dodano możliwość naliczania odsetek na dowolny dzień,
  • Dodano możliwość księgowania składek ZUS wspólnika do PKPiR,
  • Dodano możliwość odliczania składek ZUS i NFZ w miesiącu których dotyczą,
  • Zwiększono wielkość kodu pocztowego nie standartowego kontrahenta z 6 do 10 znaków,
  • Dodano możliwość zaliczania do KUP odpisu amortyzacyjnego w odpowiedniej proporcji,
  • Poprawiono pobieranie kursów walut przy wystawianiu faktur w walucie,
  • Poprawiono pobieranie kursów walut,
  • Poprawiono wydruk SUM w Rejestrach VAT dla transakcji "Import usług zgodnie z art 28b" i VAT zawarty w pozycji BEZ ODLICZEŃ,
  • Dodano nowy typ transakcji "Import usług zgodnie z art 28b" dla księgowania importu usług zgodnie z art 28b ustawy,
  • Poprawiono raport podsumowania obrotów kontrahentami,
  • Wprowadzono na wydruku dokumentu WZ możliwość drukowania PKWiU, PKOB lub Kodu EAN w zależności od wyboru w ustawieniach wydruku modułu magazynowego,
  • Dodano możliwość zamiennego stosowania PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) i PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych),
  • Poprawiono tworzenie salda rozrachunków,
  • Poprawiono naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych nie amortyzowanych,
  • Poprawiono zestawienie SUM Rejestrów VAT dla transakcji "Poza terytorium kraju zgodnie z art 100",
  • Poprawiono Instrukcję sekcję Najczęściej zadawane pytania,
  • Poprawiono przyciski w Formularzach podatkowych,
  • Poprawiono uprawnienia użytkowników,

  Wersja 16.00c

  • Poprawiono PK/KW w zależności od kwoty (ujemna /dodatnia),
  • Przywrócono domyślne sortowanie w tabelach po pierwszej kolumnie,
  • Poprawiono wydruk podsumowania strony/ilości na fakturze,
  • Poprawiono wprowadzanie danych dotyczących Płatnika składek ZUS w danych FIRMY. Zmiana polega na tym, że jeżeli nie poda się danych dotyczących Imienia i nazwiska, to data urodzenia zostanie automatycznie "wyczyszczona",
  • Poprawiono filtrowanie w Rejestrach VAT dotyczące transakcji: Poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy,
  • Poprawiono podgląd dokumentów w Zestawieniu zapłat,

  Wersja 16.00b

  • Poprawiono przenoszenie nadwyżki kwoty podatku VAT z poprzedniego roku,
  • Dodano możliwość drukowania faktur zwraz z przelewem lub poleceniem zapłaty na oryginale faktury,
  • Dodano do drukowanych reejstrów VAT dotyczących sprzedaży usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy nazwy sprzedawanej usługi,
  • Dodano przenoszenie wartości sprzedawanych usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy do informacji podsumowywyującej VATUE,
  • Dodano przenoszenie wartości sprzedawanych usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy do Deklaracji VAT7, VAT7K, VAT7D do poz 21 i 22,
  • Dodano nowy typ transakcji "Poza terytorium kraju zgodnie z art 100" dla księgowania usług zgodnie z art 100 ustawy,
  • Poprawiono PIT11 dotyczący kontraktu menadżerskiego,

  Wersja 16.00a

  • Poprawiono sprawdzanie NIP-u,
  • Poprawiono wystawianie przelewu do US z formularzy VAT7, VAT7K VAT7D,
  • Dodano przelew do ZUS na FEP,
  • Poprawionu deklaracje VATUE, VATUEK, VATUE/A, VATUE/B, VATU/C ze względu na wyświetlany nr miesiąca w polu nr 2
  • Poprawiono bilans otwarcia Środków trwałych,

  Wersja 16.00

  • Poprawiono wydruk szablonów abonamentów,
  • Poprawiono księgowanie paragonów,
  • Dodano możliwość określenia procenowego zmniejszenia odstępów pomiędzy poszczególnymi informacjami zawartymi na fakturze w układzie pionowym w stosunku do standardowych (100%),
  • Dodano możliwość określenia ilości pozostawianego odstępu w mm od ostatniej informacji na fakturze / rachunku przeznaczonej na podpis osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktury / rachunku,
  • Dodano możliwość wyłączenia "Menu bocznego",
  • Dodano Menu na Pasku górnym,
  • Dodano w danych FIRMY dodatkową opcję wyboru składania informacji VAT-UE za okresy kwartalne lub miesięczne,
  • Wprowadzono nowe formularze podatkowe:
   • VAT-7 (11)
   • VAT-7K (5)
   • VAT-7D (2)
   • VAT-UE (2)
   • VAT-UEK (2)
   • VAT-UE/A (2)
   • VAT-UE/B (2)
   • VAT-UE/C (1)

  Wersja 15.00d,e

  • Poprawiono Bilans Otwarcia środków Trwałych,
  • Poprawiono Formularz: PIT11,
  • Poprawiono Formularze: PIT4 i PIT4R w zakresie ilości pracowników,
  • Poprawiono wydruk na drukarkę igłową,

  Wersja 15.00c

  • Poprawiono informację o błędach podczas naprawiania baz danych,
  • Poprawiono sprawdzanie dostepnych aktualizacji oprogramowania,
  • Poprawiono automatyczną archiwizację dla Serwera MK,
  • Dodano w Raporcie sprzedaży marżę,
  • Podczas drukowania faktur dodano możliwość wyboru rodzaju faktury:
   • Oryginał/Kopia
   • Oryginał
   • Kopia
  • Dodano w kartotece środków trwałych możliwość obniżenia stawki amortyzacyjnej począwszy od stycznia następnego roku,
  • Poprawiono arkusz inwentaryzacyjny do rozliczenia inwentaryzacji w ten sposób iż wyświetlane są tylko dane dotyczące aktualnego magazynu,
  • Poprawiono zmiane zazwy skróconej kontrahenta,
  • Poprawiono zmianę indeksów w kartotece towarów,
  • Poprawiono wyświetlanie informacji w terminarzach rozrachunków po dokonaniu częściowej zapłaty,

  Wersja 15.00b

  • Dodano do PIT4 zaliczkę na podatek dochodowy od umów zleceń i o dzieło tzw. ryczałtowych,
  • Poprawiono sortowanie w zestawieniu stanów magazynowych,
  • Poprawiono rozliczanie kompensat,
  • Poprawiono dodawanie do paska narzędziowego okresu księgowego,
  • Poprawiono Bilans Otwarcia Środków Trwałych,

  Wersja 15.00a

  • Poprawiono łączenie dokumentów WZ,
  • Dodano w opcji Administracja/Opcje formularzy możliwość wprowadzenia Imienia i Nazwiska podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, które to będą drukowane na formularzach podatkowych VAT,
  • Poprawiono drukowanie faktur korygujących,
  • Poprawiono importowanie danych w module Oferty i Zamówienia,
  • Poprawiono wyświetlanie Kartoteki Środków Trwałych,
  • Poprawiono numerację paragonów,

  Wersja 15.00

  • Wprowadzono nowy interfejs programu,
  • Dodano możliwość ograniczenia zaliczania w KUP odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych o cenie nabycia powyżej 20000 euro,
  • Dodano możliwość usunięcia wspólnika,
  • Poprawiono nagłówek tabeli dotyczącej zmiany stawek VAT,
  • Wprowadzono na wydruku dokumentu WZ możliwość drukowania PKWiU lub Kodu EAN w zależności od wyboru w ustawieniach wydruku modułu magazynowego,
  • Zminiono kolejność podsumowania na Fakturach VAT - przeniesiono podsumowanie RAZEM na koniec tabeli,
  • Poprawiono opis zestawienia Dochód roczny w Sumach PKPiR,
  • Poprawiono wprowadzanie danych księgowych dla stawki VAT 3% (automatyczne obliczanie dla podanej kwoty brutto),
  • Poprawiono wydruk faktur do html,
  • Poprawiono raport "Łączne obroty towarami",
  • Dodano dodatkowy filtr - Opis zdarzenia gospodarczego w zestawieniu Dokumentów zaksięgowanych,
  • Poprawiono nagłówek tabeli w fakturze,
  • Dodano do Karty Przychodów Pracownika kolumnę "Data przekazania zaliczki do US",
  • Dodano możliwość wyboru sposobu obliczania kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (INNE/FIRMA/DANE zakładka PŁACE/ZUS:
  • koszty nieograniczone

  Wersja 14.00d

  • Poprawiono opis zestawienia Dochód roczny w Sumach PKPiR,
  • Poprawiono eksport danych do PŁATNIKA dotyczących wymiaru czasu pracy,
  • Wprowadzono opcję dla formularza VAT-7 nie rozliczania/rozliczania podatku należnego od Importu towarów,
  • Wprowadzono zerowanie (kasowanie zawartości) formmularza PIT11 podczas jego aktualizacji,
  • Zablokowano obliczenie wypłaty (ryczałtowe) dla umów zleceń do 200 PLN dla lat poprzednich,
  • Wprowadzono możliwość stosowania (nie stosowania) ryczałtu dla umów zleceń do 200 PLN,

  Wersja 14.00c

  • Poprawiono dodawanie usług w dokumencie korygującym KWZ,
  • Poprawiono Formularz podatkowy VAT12,

  Wersja 14.00b

  • Dodano podsumowanie w tabeli składek ZUS w SUMACH w zestawieniu płac pracowników,

  Wersja 14.00a

  • Poprawiono wstawianie danych firmy do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,
  • Poprawiono przenoszenie kwot w deklarcji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D z poprzedniego miesiąca,
  • Wprowadzono obliczenie wypłaty (ryczałtowe) dla umów zleceń do 200 PLN,
  • Poprawiono przeliczanie kwot na PLN na wydruku faktur, dla faktur wystawionych w innej walucie,
  • Dodano sumowanie składek ZUS w funkcji SUMA1 dla Ewidencji Przychodów (Ryczałt),
  • Poprawiono opis w formularzach PIT-11, VAT-7,

  Wersja 14.00

  • Wprowadzono zasadę uaktualniania oprogramowania polegajacą na tym, iż uaktualnienie będzie można pobierać tylko do ostatniej wersji programu dołączanej do wydania Rzeczpospolitej.
  • Wprowadzono możliwość pobierania kursów wybranej waluty:
   • z dnia dzisiejszego,
   • wszystkie z obecnego miesiąca księgowego,
   • wszystkie z ostatnich 60 dni,
  • Przy wystawianiu faktur i dokumentów sprzedaży prowadzono możliwość pobierania kursów wybranej waluty:
   • z danego dnia wystawiania dokumentu,
   • z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawiania dokumentu,
   • z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawiania dokumentu,
   • z dowolnego dnia,
  • Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K.
  • Dodano nową deklarację podatkową VAT-7D.
  • Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R.
  • Poprawiono oznaczenia walutowe w fakturze Pro-Forma.
  • Dodano możliwość definiowania cennika indywidualnego przy użyciu typów zmian cen:
   • Absolutnej,
   • Względnej (waluta),
   • Zmiany procentowej,
  • Dodano możliwość wydrukowania cennika indywidualnego zawierającego tylko jeden typ ceny.
  • Dodano grupy kontrahentów.
  • Dodano możliwość definiowania cennika indywidualnego dla grupy kontrahentów.

  Wersja 13.00bc

  • Poprawiono wystawianie faktur Pro-Forma w walucie.

  Wersja 13.00a

  • Poprawiono numerację w formularzu PIT-4R.

  Wersja 13.00

  • Dodano możliwość wysłania listu E-Mail do kontrahenta w każdej tabeli go dotyczącej (Naciśnij prawy przycisk myszy na kolumnie kontrahenta).
  • Dodano do ewidencji wprowadzonych i zaksięgowanych dokumentów informacje o:
   • terminie płatności,
   • formie płatności,
   • kwocie dotychczasowej zapłaty,
   • informacji o uwagach.
  • Możliwość sortowania kartoteki pracowników według:
   • Nazwiska,
   • Numeru PESEL,
   • Stanowiska.
  • Naliczanie odsetek tylko dla dokumentów zaksięgowanych.
  • Możliwość pokazywania w głównym oknie kartoteki towarów zdjęcia towaru.
  • Możliwość wydrukowania Karty kontrahenta zawierającej dane zawarte w jego kartotece.
  • Możliwość zmiany stawek VAT w ciągu roku księgowego.
  • Możliwość wyboru typu dokumentu podczas realizowania zamówienia klienta.
  • Poprawiono drukowanie ilości zakupionego towaru na PZ.
  • Poprawiono eksport danych do Płatnika dla deklaracji DRA - nie wypełnia się w sekcji III poz.2 - Liczby pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych PIT-11 i PIT-4R.
  • Dodano funkcjonalność sprzedaży towarów według ostatniej ceny dla kontrahenta.
  • Dodano skróty klawiszowe D,J,W,Z,T,O,P,S,K do szybszego wprowadzania dat w polu daty.
  • Dodano możliwość księgowania nie odliczonego VAT w sumach rejestru VAT.
  • Dodano w zestawieniu sum w rejestrach VAT informację na temat nie odliczonego VAT-u od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi.
  • Poprawiono Wyświetlanie danych w opcji Płace/Płace.
  • Poprawiono sprawdzanie pola NIP dla kodu "CZ" - Czechy.
  • Poprawiono używanie słownika kodów w wersji sieciowej.
  • W wersji sieciowej dodano mechanizm "System replikacji" umożliwiający przyspieszenie pracy programu.
  • Dodano kolumnę "Opis zdarzenia gospodarczego" w oknach "Wprowadzania dokumentów" oraz "Dokumenty zaksięgowane".
  • Poprawiono drukowanie kartoteki środków trwałych (dla numerów inwentarzowych zawierających znak ").
  • Dodano możliwość drukowania wszystkich zestawień w dowolnej ilości kopii.
  • Poprawiono wystawienie faktur korygujących do Faktur VAT marża i komis.
  • Poprawiono wyliczanie VAT-7 dla rozliczania podatku naliczonego rozliczanego wskaźnikiem udziału sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem.
  • Poprawiono PIT-11, łączy dane pracownika wg NIP-u dla różnych typów umowy i przychodów z działalności.
  • Poprawiono objaśnienia w formularzu VAT-UE.
  • Poprawiono wyliczanie VAT-7 dla rozliczania podatku naliczonego rozliczanego wskaźnikiem udziału sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem.
  • Poprawiono objaśnienia w formularzu VAT-UE.

  Wersja 12.00a/b

  • Poprawiono przełączanie pomiędzy formularzami PIT-4 i PIT-4R
  • Dodano możliwość wyboru sposobu obliczania kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (INNE/FIRMA/DANE zakładka PŁACE/ZUS:
   • koszty do wysykości płacy brutto pomniejszonej o ZUS
   • koszty do wysokości płacy brutto
  • Poprawiono edytowanie faktury usługowej - zmiana terminu zapłaty.
  • Dodano możliwość eksportowania danych z Tabel do plików Dbase (*dbf).
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 12.00

  • Poprawiono wprowadzanie i usuwanie Przedstawiciela Handlowego w kartotece kontrahenta.
  • Poprawiono wydruk nagłówka dokumentu RW i PW.
  • Dodano możliwość automatycznego sprawdzania poprawności NIP-u - należy zaznaczyć odpowiednią opcję w NARZĘDZIA/UŁATWIENIA DOSTĘPU/ZAAWANSOWANE OPCJE PROGRAMU.
  • Poprawiono aktualizację danych dotyczących grudnia w formularzu PIT5 i PIT5-L.
  • Dodano możliwość zaznaczania lub odznaczania wszystkich faktur podczas zbiorczego ich drukowania.
  • Poprawiono nadruk na formularzu PIT-11.
  • Poprawiono nadruk na formularzu PIT-4R.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 11.00b

  • Poprawiono pokazywanie informacji dotyczącej działalności gospodarczej w PIT5 i PIT5L.
  • Poprawiono sposób filtrowania w kartotece towarów.
  • Poprawiono sposób ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 11.00a

  • Dodano możliwość drukowania w danych kobntrahenta w fakturach nr zezwolenia lub(oraz) nr REGON.
  • Dodano możliwość wprowadzania w danych kontrahenta następujących danych:
   • Nr zezwolenia dotyczący prowadzonej działalności
   • Nr REGON
   • domyślny opis zdarzenia gospodarczego, podpowiadany przy księgowaniu dokumentów związanych z danym kontrahentem
  • Poprawiono wydruki dowolnych stron zestawień.
  • Poprawiono wydruk dokumentu PR.
  • Dodano możliwość drukowania w Rejestrach VAT nr dokumentu w kilku liniach (ustawienie w opcjach wydruków).
  • Poprawiono wydruk Sum w ewidencji rejestrów VAT.
  • Poprawiono raporty sprzedaży.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 11.00

  • Dodano nowy typ transakcji: Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu, dla potrzeb księgowania nabycia środków transportu z obszaru Unii.
  • Przy księgowaniu ZUS płaconego pzrez pracodawcę wprowadzono automatyczne tworzenie Dowodu Wewnętrznego.
  • Poprawiono wystawianie faktur w module Abonament.
  • Dodano możliwość drukowania listy płac w ten sposób, aby dane płacowe każdego pracownika były na osobnych kartkach.
  • Poprawiono indeksowanie baz danych dla Serwera MK.
  • Poprawiono formularz podatkowy PIR 4R.
  • Poprawiono wprowadzanie nowego pojazdu do ewidencji pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.
  • Poprawiono wyświetlanie zestawienia Planu amortyzacji i Tabeli amortyzacyjnej dotyczącej liczy porządkowej.
  • Dodano przy wprowadzaniu dokumentów księgowych możliwość podawania kwoty brutto w poszczególnych stawkach VAT.
  • Zwiększono pole Nr dokumentu nabycia w środkach trwałych do 30 znaków.
  • Poprawiono wyświetlanie dokumentów w Ewidencji uproszczonej VAT.
  • Poprawiono wyświetlanie dat kursów walut.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 10.01c

  • Dodano możliwość definiowania wysokości składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracownika.
  • Dodano funkcjonalność blokowania kontrahentów.

  Wersja 10.01b

  • Poprawiono indeksację baz danych.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 10.01a

  • Poprawiono tworzenie faktur wewnętrznych.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 10.01

  • Poprawiono tworzenie formularza RCA.
  • Poprawiono wydruk Dokumentu Wewnętrznego dla nowego wzoru PKPiR.
  • Poprawiono szybkość pracy Serwera i Małej Ksiegowości w wersji sieciowej.
  • Dodano możliwość drukowania w PKPiR nr dokumentu w kilku liniach (ustawienie w opcjach wydruków).
  • Poprawiono tworzenie spisu z natury w cenach zakupu lub sprzedaży.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 10.00b

  • Poprawiono wydruk Faktury do pliku HTM dla cen powyżej dwóch miejsc po przecinku.
  • Dodano możliwość przechodzenia pomiędzy programami przy pomocy klawiszy Alt+Tab.
  • Poprawiono funkcjonowanie przeglądarek dla pustych dokumentów.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 10.00a

  • Poprawiono wydruk dokumentów zaksięgowanych.
  • Poprawiono archiwizację dla Serwera.
  • Poprawiono definicję konta księgowego dla zakupu tpowarów handlowych.

  Wersja 10.00

  • Wprowadzenie Serwera programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej":
   • Możliwość pracy w sieci lokalnej kilku użytkowników równocześnie.
   • Możliwość kontrolowania użytkowników do każdej funkcji systemu.
   • Możliwość tworzenia grup dla użytkowników.
   • Możliwość uruchomienia serwera w trybie usługi systemu lub konsoli.
   • Manualne oraz automatyczne archiwizacje danych.
   • Moduł zarządzania uaktualnieniami oraz aktualizacji stacji roboczych na podstawie uaktualnień serwera.
   • Tryb administracyjny.
  • Dodano nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Dodano możliwość odszukania zaksięgowanego dokumentu na podstawie dokumentu magazynowego oraz odszukania powiązanego dokumentu magazynowego na podstawie dokumentu księgowego.
  • Dodano możliwość pobierania kursów walut z Internetowego Serwisu Informacyjnego NBP.
  • Dodano historię kursu waluty.
  • Dodano pole "Tabela" do kartoteki walut.
  • Dodano opcję automatycznego pobierania kursów walut.
  • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych dla wybranych pól aplikacji.
  • Poprawiono przesyłanie litery "Ą" do programu "Płatnik".

  Wersja 9.02

  • Dodano drobne poprawki.
  • Wprowadzono opcję w Ewidencji VAT uproszczonej pokazywania przychodów z kol. 8 PKPiR.
  • Poprawiono niektóre wydruki środków trwałych.
  • Poprawiono wydruk zestawienia pocztowego.
  • Dodano do Tabeli środków trwałych wartość brutto środka trwałego.
  • Dodano możliwość nadruku na nowym formularzu PIT-11.
  • Dostosowano program do prawidłowego działania po rozszerzeniu Unii Europejskiej o Bułgarię i Rumunię.
  • Dostosowano PIT5, PIT5/L, PIT5/A do określenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy, zarówno w układzie miesięcznym jak i kwartalnym. Należy wybrać odpowiednią opcję w INNE/FIRMA/DANE.
  • Porawiono wyświetlanie okienek z jedna tylko informacją (np Zdarzenia gospodarcze).
  • Zwiększono pole na numer rejestracyjny pojazdu do 8 znaków.
  • Podczas tworzenia dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej dodano możliwość zmiany kursu waluty, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.(Kurs dla potrzeb VAT może być inny niż dla potrzeb podatku dochodowego).
  • Dodano nowy formularz PIT-11.
  • Dodano możliwość kopiowania danych płacowych do roku następnego.
  • Wprowadzono brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kosztów reprezentacji zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Wprowadzono ,możliwość amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 22k ust 7-12.
  • Poprawiono tworzenie nowego roku podatkowego.
  • Poprawiono usuwanie kontrahentów z kartoteki kontrahentów.
  • Poprawiono wydruk formularza PIT-11/8B.
  • Poprawiono wydruk karty zarobków pracownika.
  • Zwiększono pole numeru faktury w notach korygujących do 40 znaków.
  • Poprawiono usuwanie dokumetów niezaksięgowanych z modułu magazynowego.
  • Poprawiono tworzenie dokuumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej.
  • Poprawiono deklaracje podatkowe PIT5 i PIT5/L dla rozliczania się wspólników spółek.
  • Wprowadzono nową wersję bibliotek systemowych o nr. 1.90
  • Wprowadzono dodatkwe rejestry VAT w miejsce rejestru 8 IMPORT USŁUG:
   • 8 - Import usług związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
   • 9 - Import usług związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
   • 10 - Import usług związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
   • 11 - Import usług zaliczonych do środków trwałych związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
   • 12 - Import usług zaliczonych do środków trwałych związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
   • 13 - Import usług zaliczonych do środków trwałych związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
  • Poprawiono indeksowanie baz danych
  • Poprawiono indeksowanie baz danych.
  • Wprowadzono możliwość księgowania kwot do 99 999 999.99 zł.
  • "Wytłuszczono" w fakturze informację "Do zapłaty..."
  • Wprowadzono do faktury drukowanej na drukarce igłowej i do pliku HTML, dane o odbiorcy towaru.
  • Poprawiono aktualizację danych w PIT5 - w przypadku wybrania opcji "Działalność gospodarcza rozliczana w PIT5/L a najem w PIT5" do PIT5 nie są przenoszone nformacje o składkach ZUS z danych wspólnika.
  • Poprawiono wydruk ilości (ilość miejsc po przecinku) w "Ofertach i Zamówieniach".
  • Możliwość wprowadzenia "Brak" w pole "Rodzaj dokumentu" w zakładce ZUS w oknie danych firmy.
  • Poprawiono algorytm powiadamiania o ponownym wprowadzaniu dokumentu księgowego.
  • Dodano możliwość poszerzenia przestrzeni głównego okna programu poprzez dodania pasków przewijania (widocznych jedynie gdy są potrzebne).
  • Wprowadzono biblioteki systemu w wersji 1.90.

  Wersja 9.01

  • Wprowadzono możliwość dodania opisu do pozycji "Inne składniki wynagrodzenia".
  • W ewidencji przychodów w sumach usunięto z zestawienia narastająco pozycje podsumowania.
  • Wyeliminowano błąd w przypadku braku wypełnionych danych o wspólnikach w formularzach.
  • Dodano w normach produkcji informację o nazwie komponentu (towaru).
  • Dodano przy eksporcie danych do "PŁATNIKA" możliwość wyboru terminu przekazywania deklaracji i raportów.
  • Poprawiono wyświetlanie i drukowanie Karty wynagrodzeń pracownika.
  • Poprawiono wyświetlanie historii kontrahenta.
  • Wprowadzono możliwość klonowania wyjazdów pojazdem prywatnym w Ewidencji przebiegu pojazdów.
  • Wprowadzono możliwość klonowania dokumentów księgowych z okna "Wprowadzanie dokumentów".
  • W oknach list płac dodano sortowanie wg. wybranych kolumn.
  • Poprawiono funkcjonowanie skrótu klawiszowego Ctrl+Z.
  • Dodano w normach produkcji informację o nazwie komponentu(towaru).
  • Poprawiono wyświetlanie danych dotyczących zasiłków w module PŁACE.
  • Poprawiono raportowanie urządzeń fiskalnych.
  • Poprawiono wydruk kartoteki środków trwałych i planu amortyzacji.
  • Poprawiono nadruk na formularzach PIT4 oraz PIT11/8B.
  • Poprawiono eksport danych do "PŁATNIKA".
  • Dodano przy eksporcie danych do "PŁATNIKA" możliwość wyboru terminu przekazywania deklaracji i raportów.
  • Poprawiono Ewidencję najmu.
  • Poprawiono wydruk list płac.
  • Poprawiono Umowy-zlecenia.

  Wersja 9.00

  • Wprowadzenie nowego modułu "Płace".
   • Kartotekę pracowników.
   • Listy płac.
   • Formularze podatkowe PIT-4, PIT-11/8B.
   • Eksport danych do programu "Płatnik"- ZUS DRA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RCA.
   • Integracja z modułem księgowym, księgowanie list płac w PKPiR.
  • Obsługa drukarki fiskalnej "Optimus Vento/Vivo".
  • Optymalizacja programu pod kątem wydajności dla dużej liczby wprowadzonych dokumentów.

  Wersja 8.04

  • Poprawiono wydruk Raportu Sprzedaży.
  • Wprowadzono na dokumencie WZ wydruk danych odbiorcy towaru jeśli istnieją w danych kontrahenta.
  • Dodano możliwość wprowadzania kwot ujemnych do Ewidencji sprzedaży.
  • Poprawiono wypełnianie PIT-5 i PIT-5L dla wielu działalności.
  • Zwiększono wielkość czcionki dla drukowanego numeru faktury.
  • Dodano możliwość wprowadzenia w opcjach formularza VAT7, VAT7/K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT12 telefonu kontaktowego.
  • Poprawionom wydruk informacji posumowywującej VAT-UE.
  • Dodano możliwość wyboru drukowanych danych kontrahenta na kopertach jak i w zestawieniu na Pocztę.
  • Poprawiono wyświetlanie informacji podsumowywującej w historii rozrachunków kontrahenta.
  • Dodano możliwość sortowania Dowodów Wewnętrznych wg. numeru dokumentu lub jego daty.
  • Dodano w module Rozrachunki we wszystkich opcjach możliwość wyświetlenia wizytówki kontrahenta.
  • Dodano możliwość wydrukowania zestawienia na Pocztę (zbiorcze zestawienie przesyłek listowych).
  • Dodano możliwość umieszczęnia na kopertach nazwy skróconej kontrahenta.
  • Dodano możliwość uwzględniania limitu kosztów reprezentacji i reklamy podczas aktualizacji formularza PIT-5 lub PIT-5L.
  • Dodano uwzględnianie limitu kosztów reprezentacji i reklamy w sumach PKPiR.
  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania zawartości kolumny liczby porządkowej na wydrukach Ewidencji VAT.
  • Dodano możliwość wprowadzania stawek VAT do dwóch miejsc po przecinku.

  Wersja 8.03

  • Poprawiono wydruk kalibracji nadruku przy formularzach podatkowych.
  • Poprawiono wprowadzanie dokumentu BO środków trwałych.
  • Wprowadzono zaznaczanie faktur klawiszem "SPACJA" w zbirczym drukowaniu faktur.
  • Poprawiono wydruk podsumowania Rejestrów VAT.
  • Poprawiono Ewidencję przychodów: wyliczany ryczałt za lata poprzednie do 2005 roku zaokrąglany do 10 gr, od 2006 do pełnego złotego.
  • W danych firmy zmieniono status z danych wymagalnych na wskazany dla pola NIP'u, REGONU, Urzędu skarbowego, Kraju, Województwa i Miejscowości.
  • Zwiększono rozmiar pola na dane firmy do 120 znaków roz na dane US do 100 znków.
  • Dodano możliwość wydruku wystawionych faktur (pojedyńczej jak i dowolnej ilości wybranych faktur).
  • Dodano Ewidencję uproszczoną VAT, dla firm które nie są podatnikami podatku VAT.
  • Dodano możliwość wydruku na fakturze nazwy skróconej kontrahenta.
  • Poprawiono obsługę skrótów klawiszowych.
  • Poprawiono wydruk historii zapłat.
  • Dodano możliwość sortowania i wyszukiwania informacji w terminarzu zobowiązań i należności wg. numeru dokumnetu i nazwy skróconej kontrahenta.
  • Poprawiono wydruk faktury korygującej dla pozycji zawierającej dodatkowe opisy.
  • Dodano możliwość dokonania zapłaty za fakturę w oknie historii rozliczenia kontrahenta.
  • Dodano możliwość wykonania potwierdzenia salda na dowolny dzień.
  • Poprawiono sposób księgowania faktur z modułu magazynowego dla których obowiązek podatkowy powstaje w przyszłych okresach.
  • Poprawiono wydruk wielu faktur dla abonamentu.
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych PIT5 oraz PIT5/L, w których uwzględniono zasady zaokrąglania zgodnie z Art 63 par.1 Ordynacji podatkowej.
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych VAT7, VAT7/K oraz VAT12, w których uwzględniono zasady zaokrąglania zgodnie z Art 63 par.1 Ordynacji podatkowej.

  Wersja 8.02

  • Dodano możliwość sortowania wg. nazwy i numeru inwentarzowego w Planie amortyzacji środków trwałych.
  • Dodano możliwość sortowania wg. nazwy i numeru inwentarzowego w Ewidencji środków trwałych i tabeli amortyzacyjnej.
  • Poprawiono aktualizację Formularza PIT5 i PIT5L dla wspólników z częstą zmianą udziałów.
  • Poprawiono możliwość uruchamiania programu z dwóch różnych instalacji jednocześnie.
  • Poprawiono tworzenie dokumentów MM+ na podstawie dokumentów MM-.
  • Poprawiono możliwość uruchamiania programu z dwóch różnych instalacji jednocześnie.
  • Dodano możliwość księgowania faktur wystawionych na podstawie paragonu fiskalnego.
  • Dodano możliwość sortowania kartoteki środków trwałych wg. nazwy środka.
  • Dodano na wydruku Zestawienia dokumentów zaksięgowanych podsumowania wartości.
  • Poprawiono wydruk nagłówka Arkusza inwentaryzacyjnego.
  • Poprawiono podgląd dokumentów przed wydrukiem.
  • Dodano możliwość dla wszystkich księgowanych dokumnetów związanych z nabyciem, wprowadzenia kwoty VAT, która nie podlega odliczeniu, a która będzie pokazywana w rejstrach VAT.
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych VAT-UE, VAT-UE/K - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r.
  • Dodano możliwość wprowadzania formy płatności i banku w fakturze tworzonej na podstawie paragonu.
  • Dodano możliwość wyboru typu rodzaju płatności w fakturze pro-forma.
  • Poprawiono księgowanie dowodów wewnętrznych.
  • Poprawiono edycję not korygujących.
  • Dodano nowy typ transakcji : poza terytorium kraju. Jest to dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.
  • Poprawiono opcję wydruku dowolnej strony.
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r.
  • Dodano możliwość wyboru banku i konta bankowego dotyczącego zapłaty na podstawie faktury pro-forma.
  • Dodano możliwość wystawiania not korygujących do faktur VAT oraz faktur korygujących VAT wystawionych przez dostawców.

  Wersja 8.01

  • Poprawiono wydruk Ewidencji Środków Trwałych - drukowanych było tylko 10 znaków nr dokumentu nabycia - poprawiono tak aby się drukował cały numer.
  • Dodano możliwość uruchomienia z modułu "Biuro rachunkowe Rzeczpospolitej" programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej" o zmienionej nazwie pliku poprzez parametr -k nazwa.exe (gdzie nazwa.exe nowa nazwa programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej").
  • Poprawiono dokonywanie zmian w indeksie towarów w magazynie.
  • Wprowadzono do przelewów ZUS zmianę zasad wypełniania dokumentu płatniczego ZUS z tytułu składek.
  • Poprawiono wprowadzanie dokumnetów środków trwałych.
  • Dodano słownik kodów pocztowych miejscowości.
  • Dodano możliwość wprowadzania nadpłat w module rozrachunków.
  • Dodano w module rozrachunków w zestawieniu zapłat informacji o treści uwag wprowadzanych w trakcie wprowadzania załat.
  • Dodano możliwośc kasowania korekty faktury wewnetrznej.
  • Poprawiono naliczanie kompensat oraz potwierdzenie salda dla nie zaksięgowanych faktur.
  • Dodano na wydruku sum zbiorczych Podatkowej księgi przychodów i rozchodów informacji o roku podatkowym.
  • Poprawiono wydruk formularzy podatkowych.
  • Poprawiono działanie zabezpieczenia hasłem administratora stanów magazynowych w kartotece towarów.
  • Poprawiono kolor obramowań pól przelewu.
  • Dodano w rozrachunkach z kontrahentami historię zapłat dla kontrahenta.
  • Dodano możliwość wydrukowania zestawienia zapłat z uwzględnieniem wszystkich dokonanych zapłat dla faktur.
  • Dodano obsługę przedstawicieli handlowych:
   • Zarządzanie kartoteką przedstawicieli handlowych.
   • Możliwość przypisywania przedstawicieli handlowych do kontrahentów.
   • Możliwość filtrowania dokumentów magazynowych oraz faktur uwzględniając przedstawiciela handlowego.
   • Możliwość ustawienia filtru dotyczącego przedstawiciela handlowego w raporcie sprzedaży.
  • Dodano możliwość wprowadzania terminu płatności do faktur proforma.
  • Dodano możliwość zmiany terminu płatności w fakturze tworzonej na podstawie paragonu.
  • Poprawiono wydruk dokumentów LT i MT w module Środki Trwałe (zminiono wartość początkową na wartość inwentarzową).
  • Dodano możliwość drukowania do pliku html faktury jako "Duplikat na prawach ortyginału".
  • Poprawiono wydruk zamówinia składanego przez kontrahenta.
  • Drobne poprawki w wydrukach przelewów do ZUS i zwykłych.
  • Poprawiono wydruk dokumentu PK w Module Środki Trwałe.
  • Dodano możliwoliść wprowadzania wartości Inwentaryzacji w Ewidencji Przychodów dla "Ryczałtowców".
  • Dodano możliwość prowadzenia wielu ewidencji (PKPiR, ewidencja przychodów, rejestry VAT, ewidencja najmu).
  • Dodano raport łącznego podsumowania towarów w magazynie.
  • Dodano możliwość usuwania zbędnych pozycji z kartoteki towarowej.
  • Dodano przypominanie o unikalności nazw towarów i usług.
  • Poprawiono edycję konta bankowego.
  • Poprawiono nagłówek tabeli sumy oraz napisów razem i słownie na fakturze drukowanej na drukarce igłowej.
  • Poprawiono edycję pozycji dokumentu WZ zawierającą rabat. (W poprzednich wersja powodowało to zmianę ceny ważonej pozycji).
  • Poprawiono naliczanie kompensat oraz potwierdzenie salda dla nie zaksięgowanych faktur.

  Wersja 8.00

  • Dodano możliwość wprowadzania kompensat.
  • Dodano opcję potwierdzenia salda.
  • Dodano możliwość wprowadzania faktur proforma.
  • Dodano system dynamicznego tłumaczenia fraz umożliwiającego tłumaczenie faktur na wiele języków.
  • Dodano możliwość eksportowania danych zawartości dowolnej tabeli do zewnętrznych plików:
   • Arkusz kalkulacyjny XML (Dla Microsoft Excel 10 lub nowszego).
   • Plik tekstowy rozdzielony znakami tabulacji (Dla innych arkuszy kalkulacyjnych).
   • Strona sieci Web.
  • Dodano system powiadamiania o aktualizacjach.
  • Dodano możliwość wydruku faktury na drukarce igłowej (w trybie tekstowym).
  • Dodano opcję wyboru pokazywania wszystkich dokumentów w zestawieniu dokumentów magazynowych bądź tylko dokumentów dotyczących obecnego roku (Narzędzia/Ułatwienia dostępu/Zaawansowane opcje programu).
  • Dodano okno "Pierwszy start" ułatwiające przywrócenie kopii bezpieczeństwa w nowo zainstalowanym programie.
  • Dodano funkcje narzędzi diagnostycznych służącą do przywracania stanów magazynowych na podstawie dokumentów wprowadzonych do programu.
  • Dodano możliwość zdefiniowania listy osób uprawnionych do wystawiania i podpisywania faktur oraz rachunków, jak i ich szybki wybór podczas wystawiania tych dokumentów.
  • Dodano możliwość zapamiętania kilku kont bankowych.
  • W raporcie "Podsumowanie obrotów kontrahentów" dodano możliwość filtrowania i sortowania wyświetlanych danych.
  • Dodano możliwość definiowania przykładowych uwag, które umieszczane są na zakończenie faktury lub rachunku.
  • Dodano możliwość wyboru rachunku bankowego dla każdej wystawianej faktury.
  • Dodano możliwość dołączenia dodatkowego formularza PIT-5/A do PIT-5 lub PIT-5L.
  • Dodano możliwość drukowania nazwy kontrahenta kopercie w wielu liniach w sposób określony przez użytkownika.
  • Dodana możliwość nie drukowania kwot w PLN na fakturze walutowej.
  • Dodano możliwość wydruku zawartości kolumny EAN-13 na wydruku stanów magazynowych.
  • Dodano możliwość aktualizowania formularza PIT-5 lub PIT-5L na podstawie danych z wielu działalności.
  • Zmieniono mylny opis przycisku "Anuluj" na "Usuń szablon" oraz "Usuń abonament" w oknach edycji abonamentu i szablonu faktury. Funkcja przycisku została niezmieniona i odpowiedzialny jest on za usuwanie odpowiednio szablonów i abonamentów.
  • Umożliwiono zdefiniowanie konta "Nie podlega ryczałtowi" dla ewidencji przychodów bez VAT.
  • Poprawiono zapisywanie ofert do wielo-plikowych stron Web.
  • Poprawiono sposób obliczania sum i należnego podatku w przypadku ryczałtu.
  • Poprawiono słowne przedstawianie bardzo dużych liczb.
  • Poprawiono wydruk przelewu do US (Poszerzono pole 12 kosztem pola 13).
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 7.04

  • Dodano możliwość księgowania dokumentów PZ oraz KPZ bez wprowadzonej faktury.
  • Dodano możliwość księgowania dokumentów PW oraz RW. Księgowanie działa tylko z poziomu okna zestawienia dokumentów magazynowych.
  • Podczas tworzenia dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej możliwość wyboru wprowadzenia danych faktury wewnętrznej do faktury do dokumentu PZ albo pozostawieniu dokumentu PZ nie zafakturowanego.
  • Zmieniono mylny opis przycisku "Anuluj" na "Usuń dok." w oknie edycji dokumentów magazynowych oraz faktur. Funkcja przycisku została niezmieniona i odpowiedzialny jest on za usuwanie dokumentu.
  • Dodano możliwość zmiany numeru NIP podczas edycji nagłówka dokumentu magazynowego
  • Dodano możliwość ustawienia filtru konta księgowego oraz formatu konta księgowego w rejestrach VAT.
  • Dodano tworzenie w momencie księgowania przypisu-kosztów eksploatacji samochodu prywatnego w Ewidencji przebiegu pojazdów Dowodu wewnętrznego i jego wydruku
  • Dodano tworzenie w momencie księgowania odpisów amortyzacyjnych w Zestawieniu amortyzacji miesięcznej Dowodu wewnętrznego i jego wydruku
  • Dodano w opcji tworzenia Dowodów Wewnętrznych podgląd zawartości Dowodu wewnętrznego
  • Poprawiono wygląd wydruku Przelewu do US (bardziej czytelne numery kont bankowych)
  • Dodano możliwość drukowania nowych (obowiązujących od 1 stycznia 2005 roku) deklaracji PIT-5, PIT-5L, PIT-5A na oryginalnych drukach
  • Poprawiono w danych kontrahenta sposób wyświetlania i drukowania adresu do korespondencji
  • Poprawiono w formularzu VAT7 drukowanie 0 "zer" w poz.57 i 58
  • Dodano możliwość drukowania w osobnych kolumnach Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów danych firmy i jej adresu
  • Dodano możliwość drukowania danych kontrahenta (nazwy i adresu) w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w 1,2 lub 3 liniach (Narzędzia/Ustawienia wydruków/Opcje wydruków)

  Wersja 7.03

  • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-5 oraz PIT-5L.
  • Dodano nowy wzór przelewu do Urzędu Skarbowego obowiązujący od 1 lutego 2005 roku.
  • Dodano Dodatkowy filtr w zestawieniu amortyzacji miesięcznej Środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych pozwalający na wyświetlanie w zestawieniu tylko środków trwałych z odpisem amortyzacyjnym w danym miesiącu #0 (różny od zera) lub =0 (równy zero) lub wszystkich.
  • Podczas księgowania FW w pole "Notatki" dokumentu księgowego przenoszona jest informacja o fakturze dostawcy.
  • Umożliwiono poprawianie pola "Faktura dostawcy" w opcji "Nagłówek" w zestawieniu dokumentów magazynowych.
  • Dodano możliwość wyboru ilości miejsc po przecinku w rozliczaniu ewidencji przebiegu pojazdów.
  • Dodano możliwość ustawienia filtru "Stan magazynowy" w cenniku. Dzięki zastosowaniu filtru można wydrukować cennik jedynie dostępnych pozycji.
  • Dodano możliwość wprowadzenia kodu SWIFT w danych firmy. Kod SWIFT będzie się drukował na fakturach eksportowych i wewnątrzunijnych.
  • Umożliwiano wprowadzanie opisu trasy wyjazdu (Ewidencja przebiegu pojazdu) do 100 znaków.
  • Umożliwiano wprowadzanie opisu celu wyjazdu (Ewidencja przebiegu pojazdu) do 100 znaków.
  • Dodano możliwość przeliczenia ilości pozycji w każdej tabeli (prawy przycisk na tabeli).
  • Dodano możliwość wprowadzenia zapłaty z okna "Rozrachunki z kontrahentami".
  • Dodano możliwość wprowadzenia przelewu w oknie należności.
  • Dodano możliwość wprowadzenia przelewu podczas realizacji abonamentu.
  • Na wydruku faktur dodano kwotę zapłaty w przypadku dokonania częściowej lub całkowitej zapłaty.
  • Dodano szybki raport sprzedaży z okna edycji danych towaru.

  Wersja 7.02

  • Umożliwiano wprowadzanie 4 progów podatkowych.
  • Dodano możliwość zapisu i odczytu spisu z natury do zewnętrznego pliku.
  • Dodano "Raport podsumowania obrotów kontrahentów".
  • Dodano możliwość dodania pozycji na korygującej fakturze usługowej.
  • Dodano możliwość przeliczenia ilości pozycji w każdej tabeli (prawy przycisk na tabeli).
  • Dodano możliwość wprowadzenia zapłaty z okna "Rozrachunki z kontrahentami".
  • Poprawiono pokazywanie symbolu walut w oknie wprowadzania faktury wewnętrznej.

  Wersja 7.01

  • Dodano możliwość wydruku dowolnej ilości kopii dokumentu WZ.
  • Dodano nowy typ transakcji "Dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca".
  • Dodano możliwość księgowania automatycznego wszystkich zaległych dokumentów.
  • Dodano możliwość zdefiniowania opisu zdarzenia gospodarczego dla księgowania automatycznego dokumentów.
  • Dodano możliwość odksięgowania zaksięgowanego dokumentu w oknie dokumentów zaksięgowanych.
  • Dodano możliwość zmiany miesiąca wpisu do ewidencji (domyślnie miesiąc księgowy) podczas wprowadzania dokumentu księgowego.
  • Podczas edycji dokumentu o innej dacie płatności niż domyślna data płatności nie następuje automatyczna zmiana daty płatności na domyślną.
  • Poprawiono tworzenie i przywracanie wieloczęściowego archiwum.
  • Poprawiono minimalizację okien modalnych (edycyjnych) powodującą "zawieszenie" programu.
  • Dodano możliwość zmiany nagłówka przy drukowaniu faktury do pliku HTML.
  • Dodano możliwość zmiany umiejscowienia oraz rozmiaru danych nabywcy na wydruku faktury.
  • Dodano nową opcję "Ukryj cenę zakupu podczas sprzedaży" w "Zaawansowanych opcjach" programu w "Ułatwieniach dostępu" z menu "Narzędzia".
  • Inne nie wymienione poprawki.

  Wersja 7.00

  • Dodano nowy moduł abonament
   • Możliwość wprowadzania szablonów faktur.
   • Możliwość wystawiania faktur na podstawie utworzonych szablonów.
   • Możliwość tworzenia abonamentów.
   • Kontrola wystawiania abonamentów.
   • Seryjne wystawianie faktur na podstawie abonamentu.
  • Dowody wewnętrzne.
   • Wprowadzanie i drukowanie dowodów wewnętrznych.
   • Księgowanie dowodów wewnętrznych.
  • Dodano formularz VAT-12 dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.
  • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar Duo Pro.
  • Dodano raport podsumowujący całkowitą ilość towaru w wszystkich magazynach.
  • Dodano możliwość zmiany indeksu towaru.
  • Dodano możliwość zmiany magazynu (przeniesienie kartoteki towarów oraz obrotów).
  • Dodano możliwość zmiany nazwy skróconej kontrahenta.
  • Dodano możliwość eksportowania do plików zewnętrznych terminarza należności i terminarza zobowiązań.
  • Dodano przycisk klawiszowy skrótu F2 akceptujący zmiany między innymi podczas wprowadzania dokumentów księgowych.
  • Dodano arkusz inwentaryzacyjny[spis z natury] według cen sprzedaży.
  • Dodano możliwość dodania zdjęcia do towaru.
  • Dodano możliwość grupowego zdefiniowania narzutu dla magazynu.
  • Dodano kontrolę wprowadzania identycznych dokumentów księgowych.
  • Dodano ewidencję zakupów VAT oraz ewidencję sprzedaży VAT jako gotowe zestawienia rejestrów VAT.
  • Dodano możliwość klonowania przelewów, przelewów do Urzędów Skarbowych i przelewów do ZUS.
  • Dodano możliwość wydruku linii pionowych i poziomych w tabelach.
  • Rozszerzono pole "Opis zdarzenia gospodarczego" do 75 znaków oraz "Numer dokumentu" do 30 znaków.
  • Nowa opcja w ustawieniach urządzenia fiskalnego "Wysuń szufladę". (Tylko Posnet Thermal)
  • Poprawiono działanie biblioteki internetowej.
  • Zoptymalizowano program pod względem prędkości działania.
  • Naprawiono "wycieki pamięci" powodujące zwalnianie programu po dłuższym okresie jego użytkowania (bez wyłączania programu).
  • Usuwanie błędów, które mogły się pojawić w plikach formularzy.
  • Inne drobne nie wymienione poprawki.

  Wersja 6.02

  • Wprowadzono nowy formularz VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A oraz VAT-UE/B.
  • Wprowadzono nowy formularz VAT-UEK.
  • Dodano hasło administratora systemu.
  • Poprawiono łączenie dokumentów WZ.

  Wersja 6.01

  • Umożliwiono wydruk formularza VAT-7 i VAT-7/K w odpowiednich kolorach.
  • Umożliwiono nadruk na nowych formularzach VAT.
  • Uaktualniono formularz VAT-7 zgodnie z nowym rozporządzeniem MF (Usunięto słowo "nowych" w części C.3 pozycja 12).
  • Dodano możliwość wprowadzenia dowolnie długiego opisu do pozycji faktur.
  • Dodano nowe sposoby księgowania dokumentów magazynowych oraz wprowadzania dokumentów rozrachunkowych z modułu magazynowego. Sposoby te możliwe są do ustawienia w danych firmy.
  • Dodano możliwość automatycznego księgowania dokumentów magazynowych.
  • Dodano możliwość automatycznego wprowadzania dokumentów rozrachunkowych.
  • Dodano opisy na fakturze "cena jedn. netto", "cena jedn. brutto" zamiast "cena netto" "cena brutto".
  • Dodano PLN na fakturze po "razem".
  • Dodano opcję aktualizowania niezdefiniowanych stanów rozrachunków w narzędziach diagnostycznych. (Narzędzia/Narzędzia diagnostyczne/Aktualizowanie niezdefiniowanych stanów rozrachunków).
  • Dodano nową opcję w ustawieniach zaawansowanych "Wymuszaj standardowy format kodu pocztowego".
  • Dodano nowe pole w kartotece kontrahentów: Kraj.
  • Dodano nowe oznaczenia pól (zwykłe, obowiązkowe, opcjonalne, specjalne).
  • Umożliwiono wprowadzanie kwot "Nie podlega" do dwóch miejsc po przecinku.
  • Rozszerzono pole nazwy pełnej kontrahenta do 150 znaków.
  • Poprawiono opisy kolumn sumy ryczałtu na ekranie.
  • Poprawiono łączenie dokumentów WZ.
  • Poprawiono obliczanie podatku dla faktur wewnętrznych dla firm prowadzących sprzedaż w cenach brutto.
  • Poprawiono wydruk w zestawieniu zapłat.
  • Poprawiono obliczanie wartości faktury korygującej zawierającej więcej niż jedną jednostkę miary do faktury dla której pozycji użyty został rabat.
  • Poprawiono inne drobne błędy.

  Wersja 6.00

  • Dodano moduł "Rozrachunki":
   • Kontrola należności i płatności.
   • Naliczanie odsetek.
   • Możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty.
   • Moduł kasa.
   • Moduł bank.
   • Ulepszony mechanizm płatności.
  • Współpraca z wieloma systemami:
   • Dodano możliwość eksportowania dokumentów magazynowych do innych systemów.
   • Dodano możliwość importowania dokumentów magazynowych z innych programów Mała Księgowość "Rzeczpospolitej".
  • Dodano moduł Biuro Rachunkowe:
   • Możliwość zarządzania wieloma firmami w jednym programie.
   • Tworzenie archiwum bezpieczeństwa dla wszystkich firm.
  • Dodano możliwość wycofania naliczania amortyzacji miesięcznych dla środków trwałych.
  • Dodano opcję "Nie używaj kolorów do wyświetlania tabel" (przyspiesza wyświetlanie dużych tabel).
  • Dodano możliwość powiększenia ikona na pasku narzędzi.
  • Dodano nowy raport historii klienta.
  • Dodano adres korespondencyjny klienta.
  • Dodano opcję "Nie drukuj numeru systemowego na paragonie".
  • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów sprzedaży w rożnych walutach.
  • Dodano możliwość wprowadzenia opisu oraz kodu EAN-13 dla każdego towaru.
  • Dodano skrót do skali podatkowej bezpośrednio z formularzy podatkowych PIT-5 oraz PIT-5L.
  • Poprawiono aparat przywracania kopii bezpieczeństwa (usuwanie wszystkich istniejących danych przed przywróceniem).
  • Poprawiono eksportowanie dokumentu MM do nowej kartoteki towarów (gubienie stawki VAT jeżeli towar nie znajdował się w kartotece).
  • Poprawiono arkusz inwentaryzacyjny[spis z natury] (sprzedaż, zakup, sprzedaż w różnych cenach jednego dnia).
  • Emulacja drukarki fiskalnej Emar Duo Pro.
  • Możliwość dokonywania zmian nagłówka nie zaksięgowanej faktury.
  • Możliwość edytowania nie zaksięgowanych faktur.
  • Dodano możliwość zdefiniowania dwóch stawek VAT (np. 5% dla faktury RR).
  • Możliwość wystawienia faktury VAT MARŻA.
  • Inne poprawki.

  Wersja 5.06

  • Dodano nowy formularz VAT-7 oraz VAT-7K obowiązujący od maja 2004.

  Wersja 5.05

  • Dodano możliwość ewidencjonowania transakcji krajowych, wewnętrzunijnych oraz poza unijnych.
  • Dodano możliwość wystawiania faktur dostawy i dokumentów nabycia krajowych, wewnątrzunijnych oraz poza unijnych.
  • Dodano możliwość wprowadzania tzw. Unijnych numerów NIP, oraz mechanizm weryfikacji poprawności struktury numeru NIP dla wszystkich państw członkowskich UE.
  • Uwzględniono możliwość wyboru długości pierwszego kwartału 2004 roku dla potrzeb VAT-u.
  • Dodano parametr w danych firmy udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem.
  • Dodano możliwość wprowadzenia faktur wewnętrznych.
  • Dodano nową "stawkę VAT" - Nie podlega.
  • Możliwość wprowadzania symbolu € (ALT + U).

  Wersja 5.04

  • Dodano nowy formularz przelewu do ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2004 roku (Każdy przelew utworzony po 1 kwietnia 2004 roku będzie nowego formatu).

  Wersja 5.03

  • Nowy formularz podatkowy PIT-5/L dla osób które zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wybrały 19% podatek liniowy.
  • Możliwość ukrycia paska narzędziowego.
  • Możliwość prowadzenia odrębnych numeracji faktur przy innym trzecim członie numeru faktury.
  • Dodano możliwość podania miejsca prowadzenia działalności w danych firmy.
  • Dodano opcję domyślnej zapłata 0 zł.
  • Możliwość dokonania nieudokumentowanej zmiany stanu towaru.
  • Możliwość wstawiania do przelewu dowolnego zleceniodawcę i odbiorcę (kontrahent, firma wspólnik).
  • Możliwość podglądu danych kontrahenta poprzez "Wizytówkę".
  • Rozszerzenie raportowania drukarek fiskalnych.
  • Poprawa ceny przy wydruku faktur (netto/brutto).
  • Możliwość wydrukowania poczty na fakturze oraz możliwość nie wprowadzenia ulicy w danych firmy.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 5.02

  • Wprowadzona możliwość importowania danych z innych systemów informatycznych.
  • Możliwość wybrania czcionki do wydruku przelewów.
  • Zamiana kolejności pól formy transportu i formy zapłaty w oknie wystawiania faktur usługowych FA (wybór formy zapłaty modyfikował termin płatności, który do tej pory był przed polem forma płatności).
  • Usprawniono działanie pól słownikowych oraz przeglądania w których wybrana jest pozycja z innej kartoteki bądź tabeli.
  • Poprawiono współpracę programu z drukarką "POSNET Thermal" (Stara homologacja) - wymaga ponownej instalacji bibliotek obsługi drukarki.
  • Inne poprawki.

  Wersja 5.01

  • Możliwość drukowania przelewów w formie nadruków.
   • 7 różnych rodzajów nadruków.
   • Możliwość skalibrowania każdego nadruku indywidualnie.
  • Dodano raport klasyfikacji towaru ABC dotyczący modułu magazynowego.
  • Dodano możliwość prowadzenia kilku ewidencji sprzedaży.
  • Dodano możliwość drukowania daty sprzedaży na fakturze usługowej w postaci miesiąc/rok.
  • Poprawiono sposób naliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych dla metody degresywnej w kolejnych latach zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów Dobra Firma z 4 grudnia 2003 F4.
  • Poprawiono współpracę programu z obcojęzycznymi wersjami systemu operacyjnego.

  Wersja 5.00

  • Zmiany ogólne
   • Możliwość ochrony hasłem dostępu do programu.
   • Wprowadzenie paska narzędzi.
   • Możliwość eksportu niektórych danych do dokumentów:
    • Arkusza kalkulacyjnego
    • Plików HTML
    • Plików tekstowych
   • Możliwość podglądu na ekranie przed dokonaniem wydruku wszystkich drukowanych dokumentów.
   • Wprowadzenie ewidencji najmu, podnajmu i dzierżawy.
   • Wprowadzono opcję zarządzania danymi w formie kreatora obejmującego opcje:
    • Zakładanie kartotek na nowy roku.
    • Przenoszenie kartotek.
    • Przenoszenie danych magazynu.
    • Usuwanie niektórych danych.
  • Moduł "Magazyn i fakturowanie".
   • Fiskalizacja sprzedaży detalicznej (Obsługa drukarki fiskalnej "POSNET Thermal" oraz drukarki fiskalnej "ELZAB Omega")
   • Dodano możliwość udzielania rabatów dla każdej z pozycji faktury.
   • Dodano możliwość generowania indywidualnych cenniki dla kontrahentów.
   • Możliwość wprowadzenia faktur VAT – RR
   • Możliwość wprowadzenia domyślnej formy transportu oraz zapłaty dla każdego kontrahenta.
   • Możliwość prowadzenia automatycznej numeracji indeksów towarów.
   • Możliwość skorzystania z dodatkowych raportów
    • Zestawienie obrotów towarów.
    • Zestawienie sprzedaży.
    • Zestawienie towarów trudno-zbywalnych.
   • Moduł rezerwacja towarów.
   • Możliwość wprowadzania zamówień od kontrahentów.
  • Wprowadzenie nowego modułu "Oferty i Zamówienia Rzeczpospolitej".
   • Możliwość tworzenia ofert i zamówień.
   • Możliwość dostosowania ofert i zamówień do własnych potrzeb.
   • Możliwość importowania danych z programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej".
   • Automatyczna aktualizacja cen w ofercie na podstawie danych zawartych w magazynie.
   • Możliwość dołączenia zdjęć do pozycji oferty.
   • Możliwość eksportowania danych do pliku HTML.
   • Możliwość eksportowania danych do pliku XML.
  • Moduł "Przelewy"
   • Wprowadzono możliwość drukowania przelewów zwykłych i do Urzędów Skarbowych zarówno w 4 jak i 2 przelewów
  • Moduł "Środki Trwałe"
   • Dodano dodatkowe zestawienie "Historia Środka Trwałego"
  • Wiele innych drobnych poprawek

  Wersja 4.02

  • Dodano możliwość nadrukowania napisów PODATKI oraz ZUS na odpowiednich formularzach przelewów.
  • Umożliwienie wpisywania rabatu do każdej pozycji dokumentu magazynowego.
  • Powiększenie deklaracji PIT-5 o dodatkowy załącznik PIT-5a - umożliwiający rozliczenie więcej niż dwie działalności gospodarcze oraz więcej niż dwie zmiany udziałów wspólnika.
  • Wprowadzenie w module Magazyn czterech cen sprzedaży.
  • Dodanie ewidencji sprzedaży nieudokumentowanej.
  • Wprowadzenie indywidualnych cenników dla kontrahentów.
  • Wprowadzenie możliwości prowadzenia więcej niż jednego magazynu.
  • Wprowadzenie nowych dokumentów w module Magazyn - przesunięcia międzymagazynowego MM-, MM+ oraz eksport i import tych dokumentów.
  • Wprowadzenie rozliczenia produkcji w module Magazyn.
  • Dodano możliwość wprowadzenia Faktur VAT Wewnętrznych i Komis.
  • Dodano możliwość edytowania dokumentów korygujących dokumenty magazynowe w module Magazyn.
  • Dodano możliwość dodania pozycji (dodatkowej sprzedaży) w dokumentach korygujących (Faktury VAT Korygujące) dokumenty magazynowe w module Magazyn.
  • Dodano możliwość nie drukowania daty na przelewach wszystkich typów.
  • Dodano możliwość filtrowania kilku rejestrów VAT.
  • Zwiększenie kompatybilności archiwum danych pochodzących z różnych wersji programu.
  • Możliwość zapamiętania ustawień wielkości głównych okien oraz ustawień poszczególnych głównych przeglądarek.
  • Poprawiono wyświetlanie sum narastająco w Ewidencji Przychodów dla "Ryczałtowców" dla więcej niż jednego wspólnika.
  • Dodana możliwość regulowania wielkości czcionki na fakturze.
  • Dodana możliwość wyboru umieszczenia informacji o nabywcy na fakturze.
  • Dodano możliwość nadrukowania napisów "PODATKI" oraz "ZUS" na odpowiednich przelewach.
  • Zmieniono wygląd oraz funkcjonalność kalendarza.
  • Wiele innych drobnych zmian.

  Wersja 4.01

  • Możliwość drukowania znaków w oddzielnych kratkach na przelewach wszystkich typów.
  • Możliwość wprowadzenia dokumentów księgowych z zerową kwotą.
  • Dodanie zaawansowanych opcji programu:.
   • Możliwość ukrywania zbędnych pozycji (zerowych) w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów oraz w Rejestrach VAT.
   • Możliwość zablokowania zmiany stawki VAT podczas wprowadzania dokumentów magazynowych
   • Możliwość wymuszenia standardowego separatora daty.
   • Możliwość podświetlania pola w którym aktualnie znajduje się kursor.
  • Poprawiono wydruk wpłat do Urzędów Skarbowych.
  • Zmiana formatu wydruku kwoty słownie na wpłatach.
  • Poprawiono automatycznych kopii bezpieczeństwa w systemach Windows 95/98/Me.
  • Drobne poprawki estetyczne i funkcjonalne.

  Wersja 3.05

  • Wprowadzenie opcji umożliwiającej wykonywanie automatycznej archiwizacji stanu programu.
  • Poprawka w Środkach Trwałych pozwalająca na dokonanie przeliczenia amortyzacji w przypadku gdy wszystkie Środki Trwałe zostały zlikwidowane lub zbyte.
  • Zmieniono kolor formularza VAT-7K.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 3.04

  • Umożliwienie naliczania amortyzacji zgodnie z ART.22k ust.5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
  • Poprawiono podsumowania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Przychodów (dla ryczałtowców).
  • W danych wspólników wprowadzono udziały w dochodach firmy dla poszczególnych miesięcy danego roku podatkowego.
  • W module magazynowym wprowadzono dodatkowe pytania o drukowanie:
   • cen na dokumentach WZ
   • ceny brutto(netto) na fakturach
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 3.03

  • Wprowadzenie nowej opcji umożliwiającej utworzenie arkusza inwentaryzacyjnego na dowolny dzień.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 3.02

  • Umożliwienie drukowania na drukarkach w sieci NOVEL.
  • Możliwość zmiany nazwy towaru podczas wprowadzania dokumenty magazynowego lub faktury.
  • Dodanie pola "Domyślny termin zapłaty" do kartoteki form zapłaty i automatyczne jego uwzględnienie podczas fakturowania.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 3.01

  • Możliwość usuwania zaksięgowanych dokumentów (!).
  • Możliwość usuwania przejazdów pojazdem prywatnym.
  • Poprawiona edycja dokumentu księgowego bez wpisu do ewidencji rejestru.
  • Poprawka krytyczna edycji dokumentów magazynowych.
  • W zestawieniu dokumentów możliwość sumowanie dokumentów jeszcze nie zaksięgowanych.
  • Symbol dokumentu magazynowego automatycznie uzupełniany symbolem dokumentu ostatnio wprowadzanego.
  • Dodatkowe pola danych wspólnika
   • Bank, Konto
   • Numer PESEL
  • Dodatkowe pole danych firmy - adres email.
  • Poprawiono wydruk Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dodając datę dokumentu.

  Wersja 2.12

  • Możliwość kwartalnego rozliczenia ewidencji przychodów.
  • Zmiany interfejsu:
   • Dodanie okna "Czy wiesz że...", które zawiera cenne podpowiedzi jak i będzie informowała o zmianach w programie.
   • Rozbudowanie menu Pomoc, a w szczególności Pomocy Technicznej.
   • Zmiana programu instalacyjnego oraz programu usuwającego program.
  • Zmiana nazwy programu na Mała Księgowość "Rzeczpospolitej".

  Wersja 2.11

  • Dodanie nowego typu formatowania dokumentów i faktur (miesięcznie i rocznie).
  • Możliwość zmiany zaksięgowania dokumentów magazynu.
  • Możliwość eksportowania faktur, paragonów i rachunków do plików HTML.
  • Dodanie kolumny "pozostało do zapłaty" w oknie zapłat faktur.
  • W ewidencji przebiegu pojazdów wartości uwzględniane do 4 miejsca po przecinku.
  • Drobne poprawki.

  Wersja 2.10

  • Nowe formularze podatkowe obowiązujące od stycznia 2003 PIT-5, VAT-7
  • Możliwość rozliczenia kwartalnego VAT i sporządzenia deklaracji VAT-7K
  • Nowy wzór Ewidencji Przychodów (dla ryczałtowców) - nowe stawki, dowolność ich edytowania.
  • Wprowadzenie możliwości amortyzacji środków trwałych zgodnie z Art. 22k ust 4. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Wprowadzono w zestawieniu dokumentów wprowadzonych jak i zaksięgowanych wartości netto oraz wartości podatku VAT dla każdej pozycji objętej podatkiem VAT.
  • Dodano do danych kontrahenta pola "Rabat", które wykorzystywane jest w module Magazyn i Fakturowanie. Pole to określa procentowy rabat o jaki zostanie pomniejszona cena sprzedaży danego towaru/usługi w momencie wydania/sprzedaży towaru/usługi. Wartość rabatu nie będzie umieszczona na dokumentach. Umieszczona zostanie jedynie cena pomniejszona o rabat.
  • Możliwość usuwania stawek za 1 km przebiegu pojazdów.
  • W opcji ewidencja wyposażenia dodano możliwość przeniesienia danych zawartych w Ewidencji Wyposażenia na następny rok.
  • Możliwość wprowadzenia dowolnej ilości miejsc po przecinku dla ceny towary/usługi jak i ilości.
  • Możliwość drukowania na dokumentach oraz fakturach indeksu towaru.
  • W zestawieniu zapłat dodano liczbę porządkową oraz kolumnę "Zwłoka".
  • Dodano możliwość anulowania paragonów.
  • W arkuszu inwentaryzacyjnym dodano możliwość podsumowania wartości w zestawieniu
  • W zestawieniu stanów magazynowych możliwość podsumowania wartości według ustawionego filtru
  • Znacznie powiększona czcionka w wydrukach dokumentów magazynowych oraz faktur itp.
  • Dane dotyczące płatnika w formularzach wyrównane do lewej strony.
  • Możliwość edytowania nie zaksięgowanych faktur FA.
  • Możliwość zaksięgowania dokumentu magazynowego tylko do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Wprowadzone skróty klawiszowe do okien przeglądania, skróty te obejmują:
   • dodawanie
   • poprawianie
   • usuwanie

  Wersja 2.08

  • Dodanie do danych firmy drukowanych na fakturze numeru telefonu, faksu lub telefonu komórkowego
  • Możliwość poprawiania dokumentów magazynowych typu RW oraz PW
  • Umieszczenie stopki faktury pod sumą do zapłaty
  • Zmiana wprowadzania danych dotyczących najmu, podnajmu, dzierżawy (wprowadzamy dane w danych wspólnika podobnie jak składki na ZUS i Kasę Chorych)
  • Możliwość kopiowania danych magazynowych na następny rok w dowolnym momencie
  • Dodanie do sum Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wyliczenia dochodu rocznego
  • Możliwość dodania dowolnej uwagi do dokumentu lub faktury, która będzie drukowana pod dokumentem
  • Możliwość dodania dowolnego opisu słownego do dokumentu księgowego, jako dodatkowych informacjach o dokumencie

  Wersja 2.07

  • Możliwość anulowania faktur
  • Rozszerzone pola w kartotece środków trwałych między innymi o
   • Typ
   • Numer fabryczny
  • Dodanie możliwosci wydruku logo firmowego na fakturach VAT oraz rachunkach (Inne->Dane->Firma->Logo)
  • Możliwość zarządzania cenami sprzedaży towarów przy użyciu odpowiedniego narzutu (zobacz opcje modułu magazynowego)
  • Możliwość łączenia dokumentów WZ do których nie została wystawiona faktura
  • Możliwość ustawienia skrótów klawiszowych do własnych potrzeb
  • Szybsze redagowanie dokumentów magazynowych (przy dużej ilości pozycji)
  • Pełne skalowanie faktury (np do formatu A4 w poziomie - pełna strona)
  • Inne drobne poprawki

  Wersja 2.06

  • Poprawiony wydruk kopii faktur korygujących
  • Możliwość wprowadzenia dowolnego dnia podczas księgowania dokumentu magazynu
  • Dodana możliwość wprowadzania środków trwałych nie podlegających amortyzacji
  • Drobne zmiany

  Wersja 2.05

  • Możliwość wprowadzenia faktur usługowych "FA" oraz korekt tych faktur "KFA"
  • Możliwość śledzenia minimalnych stanów każdego z towaru
  • Edytowanie dokumentów magazynowych
   • Edytowanie dokumentów "PZ", do których nie było wystawionej faktury
   • Edytowania dokumentów "BO"
  • Dodane dwa pola w kartotece kontrahentów
   • Osoba upoważniona do odbioru faktury
   • Adres internetowy
  • Możliwość wysłania listu elektronicznego do kontrahenta
  • Możliwość wprowadzania wartości netto i podatku podczas księgowania dokumentów "PZ" oraz "KPZ"

  Wersja 2.04

  • Powiązanie przycisków zamykania okna z przyciskami "Anuluj"
  • Nieobowiązkowe pole formy transportu podczas wprowadzania faktur
  • Poprawiono wypisywanie słowne wartości zaokrąglanych liczb
  • Możliwość nadrukowania wartości na oryginalnych formularzach podatkowych PIT-5 oraz VAT-7
   • Kalibracja drukarki oraz trwała możliwość zmiany jej ustawień

  Wersja 1.13

  • Możliwość dostosowania tabel do własnych potrzeb
   • Zmiana szerokości kolumn tabeli
   • Ukrywanie i odkrywanie wybranych kolumn
  • W niektóre pola, w których trzeba było wybrać wartość z tabeli, można teraz wprowadzić ciąg znaków nie dodając pozycji do tabeli. Pola takie nazwane zostały polami słownika.
  • Rezygnacja z wprowadzania pierwszej pozycji do pól, w których trzeba było obowiązkowo wybrać pozycję z tabeli.
  • Skróty klawiszy funkcyjnych usprawniają i przyspieszają obsługę programu z klawiatury. Dodatkowo klawisze okna w których znajduje się przycisk "Anuluj" mogą być zamykane za pomocą klawisza ESC.
  • Zmiany estetyczne.
  • Zmiany nazewnictwa.
  • Dodane pole Uwagi w Ewidencji Przejazdów Samochodów.
  • Dodane pole Rodzaj działalności w danych firmy.
  • Inne poprawki.

  Wersja 1.12

  • "Wyszarzanie" przycisków, których przyciśnięcie nic nie powoduje.
  • Możliwość usuwania zawartości roku księgowego (dokumentów, kont, kontrahentów itd.)
  • Drobne poprawki

  Wersja 1.11

  • Możliwość usuwania danych o pojazdach prywatnych, które nie były używane w innych częściach programu

  Wersja 1.10

  • Poprawiony interfejs archiwizacji danych
   • Program zapamiętuje do 5 plików ostatnio wykorzystywanych do archiwizacji danych
   • Nowe opcje formatowania oraz informacji o pliku archiwum
   • Zwiększenie poziomu zgodności danych pochodzących z różnych wersji programu
  • W strukturze rejestru dodano możliwość rozliczenia według zadanej kwoty brutto
  • Dodana opcja druku dokumentu wewnętrznego. Dokument taki można wydrukować w oknie wprowadzania dokumentu, lub podglądu dokumentu.
  • Dodana możliwość księgowania dokumentów dotyczących eksportów dla potrzeb deklaracji VAT-7. Aby wprowadzić dokument dotyczący eksportu należy zdefiniować odpowiednie konto księgowe-szablon księgowania.

  Wersja 1.09

  • Dodana opcja "Naprawianie bazy danych" w narzędziach diagnostycznych programu. W celu dokładniejszego zapoznania się z tą opcją zaglądnij do instrukcji.
  • Dodana opcja wyszukiwania w oknie zaksięgowanych dokumentów.
  • Wartości liczbowe prezentowane są w postaci zgrupowanej po 3 cyfry. Prezentacja dotyczy zarówno wydruków jak i wartości pokazywanych na ekranie monitora.

  Wersja 1.08

  • Możliwość definiowania kont księgowych - szablonów księgowania, dzięki którym można księgować dokumenty, których wartość będzie naliczana do pól M deklaracji PIT-5.
  • Drobne poprawki.

  Wersja 1.07

  • Uproszczenie interfejsu użytkownika
   • Ułatwienie wprowadzenia danych poprzez umożliwienie poruszania się pomiędzy przyciskami, a polami za pomocą klawisza TAB, oraz akceptacja przycisku przy użyciu klawisza ENTER lub SPACJA.
   • Optymalizacja tabel, tak aby dane odświeżały się szybciej
   • Gdy pola rozwijane są wymagane do wypełnienia, wybierany jest zawsze pierwszy zapis. Ułatwia to wprowadzanie np. przejazdów samochodów, gdy posiadamy tylko jeden samochód.
  • Ewidencja przebiegu pojazdów może być już rozliczana z dokładnością do 10 m.
  • Możliwość księgowania wszystkich dokumentów, dokumentów danego miesiąca księgowego, bądź też wybranego dokumentu.
  • Szybkie uruchomienie kalkulatora systemowego za pomocą kombinacji klawiszy CTRL + K.

  Wersja 1.06

  • Możliwość deklarowania dla każdego wspólnika dodatkowych kwot zwiększających przychód. Koszty te będą doliczane do poz.C19,C20,C23,C24 deklaracji PIT-5.
  • Dodana opcja zmiany początkowej numeracji stron przy wydruku
  • Możliwość poprawy w dokumentach zaksięgowanych następujących zapisów:
   • Numer dokumentu
   • Opis zdarzenia gospodarczego
   • Uwagi
  • W kartotece Kontrahentów znajdują się trzy nowe pola edycyjne:
   • Bank
   • Konto bankowe
   • Numer telefonu
  • W danych firmy znajdują się dwa nowe pola edycyjne
   • Bank
   • Konto bankowe

  Wersja 1.05

  • Możliwość usuwania tras oraz celów podróży.
  • Dodana opcja usuwania pozycji w listach rozwijanych (gdzie to możliwe)

  Wersja 1.04

  • Nazwa województwa w formularzach VAT-7 oraz PIT-5 rozszerzona do 25 znaków.
  • Możliwość usuwania kont, według których nie były księgowane dokumenty.
  • Możliwość usuwania kontrahentów nie powiązanych z dokumentami zaksięgowanymi.
  • Inne drobne poprawki

  Wersja 1.03

  • Wprowadzenie trzech sposobów numeracji dokumentów Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Przychodów.
  • Uwzględnienie składki na Ubezpieczenie Społeczne i ZUS w podatku zryczałtowanym.
  • Możliwość wpisania w deklaracji VAT-7 danych firmy w pola B.1 B.2.
  • Uściślenie podpowiedzi dat podczas wprowadzania dokumentów.
  • Dodanie opcji Pomoc Techniczna, z której bezpośrednio można wysłać email do producenta.
  • Klarowna możliwość wyboru w danych firmy Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Przychodów. Możliwość zmiany sposobu rozliczenia podczas edycji danych firmy.
  • Zwiększenie stabilności działania programu.