4 Mała księgowość "Rzeczpospolitej"

Mała Księgowość

Lista poprawek do programu

Wersja 2018.4.5

 • Dodano ostrzeżenie przy fakturowaniu i księgowaniu dokumentu WZ, który został połączony do dokumentu WZ+,
 • Dodano możliwość drukowania "osoba" zamiast "podpis osoby" na fakturach,
 • Dodano możliwość ustalenia daty uzyskania przychodu w Ewidencji Przychodów na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (domyślnie) lub daty dokumentu (opcjonalnie),
 • Dodano możliwość wyboru czy w tabelach rozrachunków kontrahenta mają być pokazywane wszystkie rozrachunki czy tylko niezapłacone,
 • Dodano automatyczne sprawdzenie czy plik JPK nie został potwierdzony przy otwieraniu zestawienia JPK oraz możliwość szybkiego potwierdzenia plików,
 • Dodano oznaczanie kolorami błędnych plików JPK (czerwony) oraz nie potwierdzonych plików JPK (pomarańczowy),
 • Dodano możliwość podpisu e-deklaracji przy pomocy zewnętrznego podpisu,
 • Poprawiono odksięgowywanie dokumentów z podglądu dokumentu w PKPiR,
 • Poprawiono aktualizację PIT-4R,
 • Poprawiono drukowanie połączonych dokumentów WZ,
 • Poprawiono wybór symbolu Klasyfikacji Środka Trwałego,
 • Poprawiono tworzenie ewidencji VAT sprzedaży dla metody kasowej w przypadku, gdy dokument ma wartość zero (np. zmiana z stawki VAT na zwolnioną),

Wersja 2018.4.4

 • Drobne poprawki,

Wersja 2018.4.3

 • Zmieniono sposób sprawdzania podatników czynnych VAT,
 • Dodano możliwość edycji zaksięgowanego dokumentu bez konieczności odksięgowywania,
 • Dodano zestawienie JPK do szybkiego dostępu w Biurze Rachunkowym,
 • Dodano nowy formularz PIT-4R(7),
 • Dodano e-deklarację dla VAT-7D(8),
 • Dodano wydruk stanowiska pracownika do druku delegacji pracownika,
 • Dodano "Miejsce wyjazdu" oraz "Środek transportu" do podróży służbowych oraz delegacji,
 • Dodano możliwość importowania zapisów operacji bankowych z plików CSV,
 • Dodano możliwość stworzenia arkusza inwentaryzacyjnego oraz spisu z natury w cenach ważonych,
 • Dodano możliwość eksportowania danych z tabel do formatu CSV,
 • Dodano możliwość importowania danych do tabel z formatu CSV,
 • Dodano możliwość używania myślnika oraz spacji w identyfikatorze firmy dla biura rachunkowego,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie stawki amortyzacji przy wyborze symbolu KŚT,
 • Dodano możliwość określenia preferowanego konta księgowego dla importowanych dokumentów,
 • Zaktualizowano i uzupełniono listę Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • Poprawiono wydruk linii poziomych na wydruku faktury - przy wyłączonej opcji linii poziomych nie są drukowane,
 • Poprawiono edycję i usuwanie kontrahentów, gdy występują w innych tabelach,
 • Poprawiono księgowanie dokumentów w cenach brutto korzystając ze schematów księgowania,
 • Poprawiono dodawanie kontrahenta incydentalnego w czasie wystawiania faktury,
 • Poprawiono eksportowanie dokumentów PZ (poprzez przycisk "Nowy" z okna "Eksportowanie dokumentów magazynowych") dla okresów innych niż obecny miesiąc księgowy,
 • Poprawiono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,
 • Poprawiono przywracanie stanów magazynowych dla BO z towarami w więcej niż jednej pozycji,
 • Poprawiono dla wersji sieciowej obsługę wyboru podpisu osoby uprawnionej do podpisu faktury, brana jest osoba zalogowana,
 • Usunięto opcję "Podatnik unijny" z danych firmy,

Wersja 2018.4.2

 • Dodano możliwość wygenerowania raportu sprzedaży i obrotów dla wybranego kontrahenta podczas wprowadzania pozycji dokumentu lub faktury,
 • Dodano w czasie importu dokumentów możliwość rozpoznawania kontrahenta po parze nazwa skrócona + NIP - w celu uniknięcia przypadku, gdy w importowanych dokumentach nazwa skrócona jest współdzielona pomiędzy dwóch kontrahentów o różnych NIP,
 • Dodano nowe funkcje do łączenia dokumentów WZ,
 • Dodano opcję pozwalającą na nie ujmowanie dokumentów zakupowych z odliczeniem 0% w Ewidencji VAT zakupów,
 • Dodano opcję pozwalającą na ostrzeganie w trakcie wprowadzania dokumentu o sytuacji, gdy data obowiązku podatkowego i data zaliczenia do VAT są różne,
 • Dodano kolumnę z datą wypłaty do płac,
 • Poprawiono tworzenie dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej,
 • Poprawiono zliczanie kwot brutto w przypadku rozbijania wg schematów księgowych,
 • Poprawiono zmianę na kontrahenta incydentalnego przy usuwaniu kontrahenta,
 • Poprawiono edycję nagłówka dokumentu magazynowego, który nie był zafakturowany,
 • Poprawiono zapis NIP w danych realizowanego abonamentu,

Wersja 2018.4.1

 • Dodano możliwość wydruku informacji dot. programu oraz licencji,
 • Dodano możliwość dowolnej zmiany miesiąca dla dokumentu magazynowego lub faktury w trakcie ich wprowadzania lub edycji, bez konieczności zmiany zmiany miesiąca księgowego,
 • Dodano możliwość wydrukowania paragonu po wysłaniu w czasie wystawiania.,
 • Poprawiono wygląd okna wystawiania dokumentów w przypadku np. realizacji zamówienia z podaną walutą,
 • Poprawiono uwzględnianie współczynnika sprzedaży opodatkowanej w samej ewidencji VAT,

Wersja 2018.3.4

 • Dodano możliwość grupowania pracowników po PESEL przy tworzeniu RCA (eksport do Płatnika),
 • Dodano możliwość określenia daty zdarzenia gospodarczego w pliku do importowania (format Małej Księgowości, .ini),
 • Dodano możliwość określenia naliczenia/odliczenia VAT, daty zdarzenia gospodarczego w pliku do importowania (format Małej Księgowości, .ini),
 • Dodano możliwość wprowadzania tylko zaznaczonych zaimportowanych dokumentów,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie daty i numeru dokumentu przy imporcie dokumentu magazynowego, jeśli podane dane są niepełne (np. tylko jedno z numer faktury/dokumentu),
 • Dodano możliwość zaimportowania pliku JPK_FA jako faktur zakupowych,
 • Dodano możliwość ustawiania daty obowiązku podatkowego/księgowania do VAT na podstawie daty zdarzenia gospodarczego (nie daty dokumentu) podczas wprowadzania dokumentu księgowego,
 • Dodano wydruk uwag na dokumentach RW i PW,
 • Dodano podpis danymi dla VAT-12,
 • Dodano opcję separatorów tysięcy dla wydruków,
 • Dodano wymuszenie utworzenia konta bankowego przy wprowadzaniu wyciągów bankowych (rozwiązuje problem z brakiem obliczania salda banku, gdy nie ma wprowadzonego konta bankowego),
 • Dodano możliwość określenia domyślnej formy płatności dla dokumentów/faktur,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów księgowych z pliku JPK_VAT dla odwrotnego obciążenia,
 • Dodano zmianę konta bankowego w dokumentach magazynowych, gdy zmieniane jest istniejące konto bankowe,
 • Dodano możliwość określenia dodatków i potrąceń "bez wypłaty", dla których obliczane jest jedynie potrącenie składek oraz podatku,
 • Dodano możliwość grupowego usuwania dokumentów zaksięgowanych oraz z okna wprowadzania dokumentów,
 • Dodano zapamiętywanie informacji o dacie i godzinie wysyłki faktury mailem,
 • Dodano możliwość wysyłania paragonu mailem,
 • Dodano zestawienie rozrachunków do raportowania łącznych rozrachunków z kontrahentami za dany okres,
 • Rozszerzono pole nazwiska pracownika do 30 znaków,
 • Poprawiono importowanie dokumentów:
  • gdy nie jest określona kolumna PKPiR, ale tylko konto księgowe, a kolumna PKPiR w koncie jest 13,
  • dla dokumentów w formacie Comarch ERP Optima, gdy nie zawierają żadnych dokumentów,
  • domyślne konto jest preferowane względem innych o identycznym poziomie dopasowania,
  • przy wyłączonym importowaniu do PKPiR, pobrana informacja o kolumnie PKPiR jest ignorowana,
  • dla dokumentów JPK_FA zawierających kwotę należności, która jest kwotą netto,
  • do importowania z JPK_VAT dodano brakujące mapowanie kwot dla stawki VAT 4%,
  • dla plików CSV poprawiono mapowanie kolumn NETTO i VAT,
 • Poprawiono tworzenie JPK_FA zawierającego korekty,
 • Poprawiono określanie przedrostka NIP (czy powinien być wpisany) przy imporcie dokumentu EDI++ (.epp),
 • Poprawiono wydruk konta bankowego na wydruku WZ - drukowane jest konto przypisane do faktury (jeśli jest wystawiona faktura),
 • Poprawiono oznaczenie kolumny 15, powinno być "Inne",
 • Poprawiono usuwanie kontrahentów, jeśli byli powiązani z dokumentami zapłat,
 • Poprawiono przygotowywanie kodu QR przelewu przy wprowadzonych znakach minus,
 • Poprawiono edycję udziału sprzedaży opodatkowanej przy wyborze automatycznego księgowania nieodliczonego VAT,
 • Poprawiono drukowanie kwot PLN w podsumowaniu faktury nie w VAT,
 • Poprawiono tworzenie JPK_VAT oraz VAT-7 dla niektórych przypadków przy wyborze automatycznego rozliczenia odliczeń związanych z udziałem sprzedaży opodatkowanej,
 • Poprawiono obsługę danych kontrahenta - NIP w przypadku, gdy w dokumencie wpisany jest tylko kod NIP, a brakuje NIP,
 • Poprawiono działanie filtrów w zestawieniu zamówień dla SQL,
 • Poprawiono aktualizowanie się kwoty zapłaty w oknie rozrachunków z kontrahentami po wprowadzeniu zapłaty,

Wersja 2018.3.3

 • Dodano możliwość zdefiniowania ceny jednostkowej do 8 miejsc po przecinku,
 • Dodano zabezpieczenie przy próbie zaimportowania (jako dokumenty księgowe) nieobsługiwanego formatu JPK (np. JPK_MAG),
 • Dodano możliwość niedrukowania numeru telefonu i adresu e-mail w nagłówku faktury,
 • Dodano możliwość dodania wartości faktury do proponowanej nazwy PDF dla faktury,
 • Dodano możliwość eksportu KEDU bez właściciela/wspólników,
 • Dodano w terminarzach należności oraz zobowiązań informacje na temat pochodzenia dokumentów źródłowych oraz możliwość przejścia do dokumentów wprowadzonych lub zaksięgowanych,
 • Dodano możliwość drukowania cen i wartości brutto dla dokumentów PW/RW,
 • Dodano podgląd e-deklaracji VAT-12,
 • Zmieniono zachowanie przy zmianie formy płatności w nagłówku faktury/dokumenty. Jeżeli dokument był rozliczony w całości (wprowadzona całkowita płatność), a nowa forma płatności nie ma ustawienia do rozliczenia całości wtedy płatność jest usuwana,
 • Poprawiono sortowanie po numerze faktury (po zmianie numerów faktur, tylko SQL),
 • Poprawiono scalenie pozycji księgowych w JPK w przypadku dokumentu korygującego o identycznym numerze i tej samej dacie,
 • Poprawiono wydruk dowodu wewnętrznego,
 • Poprawiono zliczanie pracowników dla DRA dla przypadku, gdy płace z dwóch kolejnych miesięcy były wypłacone w jednym miesiącu,
 • Poprawiono tworzenie DRA dla osobnych lat w przypadku, gdy wewnętrzne ID pracowników jest różne w obu latach,
 • Poprawiono wyświetlanie numeru dowodu wewnętrznego przynajmniej trójcyfrowego,
 • Poprawiono domyślne zasady płac w przypadku braku definicji domyślnej,

Wersja 2018.3.2

 • Dodano możliwość włączenia miesięcznej numeracji dowodów wewnętrznych,
 • Dodano możliwość sortowania dokumentów po uwagach,
 • Dodano możliwość podglądu i zmiany podatnika w pliku JPK_VAT (nazwa pełna, e-mail),
 • Dodano możliwość ukrywania pozycji z zerowymi cenami na wydruku spisu z natury,
 • Dodano możliwość wprowadzania udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem z dwoma miejscami po przecinku,
 • Dodano opcję "Gospodarka magazynowa", przy wyłączonej gospodarce magazynowej można w prostszy sposób wystawiać faktury (dawne faktury usługowe), menu programu jest prostsze i bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników,
 • Dodano obsługę tworzenia "złego długu" pomiędzy latami,
 • Dodano walidacje dla adresów e-mail,
 • Zmieniono procedurę podpisywania plików JPK profilem zaufanym, system będzie korzystał zamiast bezpośrednio z platformy https://epuap.gov.pl z nowej platformy https://obywatel.gov.pl/,
 • Zmieniono "Faktura usługowa" na "Faktura",
 • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików XML dla kontrahentów, których nazwy zawierały znaki końca linii,
 • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików INI przy zdefiniowanych kolumnach PKPiR zakupowych,
 • Poprawiono działanie opcji ujmowania pracowników z niezerowymi zaliczkami (działa i dla PIT-4 i PIT-4R),
 • Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono generowanie VAT-ZD dla kontrahentów z NIP zawierającym przedrostek PL,
 • Poprawiono import z pliku EDI++ (.epp) przy sprzedaży w cenach brutto,
 • Poprawiono wybieranie wspólnika dla podpisu JPK,
 • Poprawiono eksport do Płatnika,
 • Usunięto skrót "UPO-MF" z okna wysyłki e-deklaracji (Drukowanie UPO poprzez przycisk "Drukuj UPO"),

Wersja 2018.2.10

 • Dodano możliwość masowego sprawdzenia europejskich kontrahentów jako podatników czynnych VAT w systemie VIES,
 • Dodano możliwość sprawdzania kontrahentów tylko wg zakupów,
 • Dodano informację przy próbie edycji zasad płacy,
 • Dodano przyciski wyboru konkretnego miesiąca dla rozliczenia kwartalnego VAT dla rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
 • Dodano wykazywanie zapisów netto oraz VAT z 4% stawką VAT w pliku JPK w kolumnach netto i VAT 8%,
 • Rozszerzono pole numeru faktury dostawcy do 32,
 • Poprawiono masowe sprawdzanie kontrahentów jako podatników czynnych VAT,
 • Poprawiono tworzenie PKPiR dla dokumentów dla firmy nie w VAT, które trafiają do VAT-9M, powinny być w netto,

Wersja 2018.2.9

 • !Zmieniono interfejs do http://mikro-jpk.mf.gov.pl po niezapowiadanej zmianie przez Ministerstwo Finansów,

Wersja 2018.2.8

 • Dodano możliwość utworzenia pliku eksportowanych dokumentów magazynów i faktur za wybrany okres,
 • Dodano możliwość drukowania nazwy kraju na fakturze,
 • Dodano możliwość zapisu UPO do pliku XML,
 • Dodano grupowe usuwanie dokumentów z listy importowania,
 • Dodano informację, z których pól którego formularza pobierać kwotę przychodu,
 • Dodano możliwość wprowadzania kompensat dla dokumentów korygujących (bilansowanie ich z normalnymi dokumentami),
 • Przywrócono w rozrachunkach z kontrahentami pokazywanie tylko rozrachunków z danego roku (pełna historia rozrachunków dostępna jest w opcji "Historia"),
 • Poprawiono pokazywanie roku daty zdarzenia gospodarczego, dla zdarzeń dla których obowiązek podatkowy VAT przypada w kolejnym roku (tylko gdy pokazywane z poziomu kolejnego roku),
 • Poprawiono kwoty na wydruku zestawieniu zapłat w przypadku gdy VAT nie podlega rozrachunkowi (np. w przypadku odwrotnego obciążania),
 • Poprawiono aktualizację PIT-5/5L dla wielu działalności różniących się co do VAT,
 • Poprawiono importowanie niektórych znaków specjalnych XML,
 • Poprawiono wysyłanie do systemu Mikro-JPK (podpisywanie danymi) "pustych" plików JPK (plik jest powiększany do przynajmniej 1kB, aby system go zaakceptował),
 • Poprawiono sprawdzanie kontrahentów w przypadku powtarzającego się NIP w dwóch lub więcej kontrahentów,
 • Poprawiono obliczenia cen i marży dla dokumentu PZ (przy modyfikowaniu ceny sprzedaży, zmieniany jest narzut),

Wersja 2018.2.7

 • Dodano możliwość podpisania plików JPK danymi,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania daty wypłaty na liście płac,
 • Dodano możliwość przełączanie pomiędzy wydrukiem miesiąca naliczenia a miesiącem płacy na karcie przychodów (domyślnym miesiącem jest miesiąc płacy),
 • Poprawiono uzupełnianie automatycznego dnia wypłaty, gdy dzień był podany spoza zakresu i dodano obsługę ostatniego dnia, 31 to zawsze ostatni dzień,

Wersja 2018.2.6

 • Dodano automatyczne sprawdzenie plików JPK podczas ich tworzenia oraz przed wysyłką,
 • Dodano możliwość wprowadzania dowolnych numerów NIP dla krajów z poza unii europejskiej,
 • Dodano możliwość nie importowania dokumentów do PKPiR lub ewidencji VAT (bez wpisu),
 • Dodano możliwość ujmowania tylko pracowników z niezerową zaliczką w PIT-4R,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie brakujących dat wypłaty (tylko dla obliczeń), jeśli automatyczne uzupełnianie skonfigurowane w opcjach,
 • Usunięto możliwość wysyłanie JPK do środowiska testowego,
 • Poprawiono zliczanie płac na przełomie roku w przypadku pracowników wprowadzonych w innej kolejności,
 • Poprawiono zliczanie kwot księgowych gdy firma nie jest w VAT, a ma aktywne rejestry VAT,
 • Poprawiono ustalanie ceny sprzedaży w przypadku tworzenia PZ w walucie,
 • Poprawiono eksport płac do Płatnika wg zasad płacy,

Wersja 2018.2.5

 • Dodano możliwość wydrukowania ceny jednostkowej i wartości na fakturze marża,
 • Dodano możliwość wystawiania faktur wewnętrznej, komis oraz marża dla faktury usługowej,
 • Poprawiono uzupełnianie danych kontrahenta oraz konta bankowego podczas realizacji abonamentów,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 "za następny miesiąc",
 • Poprawiono działanie automatycznego księgowania nieodliczonego VATu w przypadku ,

Wersja 2018.2.4

 • Dodano zasady płac, dzięki którym można określić, gdzie trafiają poszczególne płace, np. jak według daty wypłaty wypełniany jest PIT-11,
 • Dodano możliwość wprowadzenia towaru na dokumentach PZ i RR przy określonej marży wg ceny sprzedaży - modyfikowana jest odpowiednio cena zakupu,
 • Dodano możliwość definiowania trzeciego członu faktury w dowolnym miejscu w formacie faktury,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania terminu realizacji zamówienia na fakturze zaliczkowej,
 • Dodano możliwość wydruku "oryginał/kopia" na wydruku not korygujących,
 • Dodano możliwość wysyłania ukrytej kopii do siebie dla wysyłania faktur mailem,
 • Dodano możliwość tworzenia JPK_VAT tylko zakupy lub tylko sprzedaż (do eksportu do innych programów),
 • Dodano opcję do określenia preferowanego typu dokumentu przy wprowadzaniu nowego dokumentu WZ,
 • Dodano opcję do wyłączenia podpisów w oglądanej e-deklaracji,
 • Dodano zestawienie zobowiązań,
 • Zmieniono aby generował się JPK VAT 3 za wszystkie okresy, nie tylko za okres od którego on obowiązuje,
 • Poprawiono odświeżanie terminarza zobowiązań i należności po dokonaniu zapłaty za dokument nie zaksięgowany (dotychczas pozycja się nie odświeżała),
 • Poprawiono nadawanie numeru faktury pro forma przy wystawianiu faktury pro forma z zamówienia odbiorcy przy stosowaniu niestandardowego formatu numeru faktur,
 • Poprawiono podgląd faktur zaliczkowych,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wszystkich o tym samym NIP lub PESEL w przypadku gdy składają się z samych dziewiątek - wtedy aktualizacja jest po imieniu i nazwisku,
 • Poprawiono dodawanie towaru do wewnątrzwspólnotowego dokumentu PZ, stawka VAT jest zmieniana na 0% (wycofanie zmiany z wersji 2018.1.8),
 • Poprawiono ustawianie opisu zdarzenia gospodarczego w czasie importowania,
 • Poprawiono zliczanie osób dla PIT-4 i PIT-4R - brane pod uwagę są tylko osoby z niezerowymi zaliczkami na podatek,
 • Poprawiono brak domyślnego konta bankowego przy realizacji szablonu faktury,
 • Poprawiono brak zapisu danych kontrahenta przy realizacji szablonu faktury,
 • Poprawiono uwzględnianie opcji dotyczącej rabatu na zamówieniu, na zamówieniu dołączonym do faktury zaliczkowej,
 • Poprawiono błąd przy wydruku szablonu faktury,
 • Poprawiono obliczanie kwot zwrotu w VAT-7/7K,
 • Poprawiono wysyłanie przy użyciu podpisanego już pliku do systemu JPK po wysłaniu do środowiska testowego - ze względu na różne klucze MF używane do podpisu do obu środowisk, taka ponowna szybka wysyłka jest niemożliwa,
 • Usunięto okno wystawiania paragonów, zastępując je szybkim przejściem do tworzenia nowego paragonu (wszystkie realizowane funkcje z okna wystawiania paragonów można wykonać w oknie zestawienia dokumentów magazynowych),

Wersja 2018.2.3

 • Dodano możliwość scalania JPK_VAT (2) z JPK_VAT (3),
 • Dodano ograniczenie do aktualizowania PIT-11 dla wszystkich działalności (muszą posiadać ten sam NIP),
 • Zmieniono drukowanie i wysyłanie formularzy po wygaśnięciu licencji - pozwala do końca okresu ważności licencji,
 • Zmieniono sposób zapisu numerów NIP z kodem kraju w pliku JPK (usunięto znak spacji po kodzie kraju),
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wielu działalności (w niektórych przypadkach aktualizacja nie była symetryczna dla wszystkich firm),
 • Uzupełniono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,

Wersja 2018.2.2

 • Dodano sortowanie w raporcie sprawdzeń kontrahentów,
 • Poprawiono tworzenie storno,
 • Poprawiono wyszukiwanie dokumentów księgowych z rozrachunków z kontrahentami,

Wersja 2018.2.1

 • Dodano możliwość pobrania programu Rozliczenie Roczne 2017,
 • Dodano import dokumentów księgowych z Comarch ERP Optima,
 • Dodano import dokumentów księgowych z plików JPK_VAT oraz JPK_FA (dla podstawowych transakcji),
 • Dodano import dokumentów księgowych z plików CSV,
 • Dodano możliwość sprawdzania stanu podatnika VAT kontrahentów za dany okres,
 • Dodano historię sprawdzeń stanu podatnika w VAT,
 • Dodano eksport JPK_VAT do CSV,
 • Dodano dodatkowy adres e-mail do kontaktu z Urzędem Skarbowym,
 • Dodano obsługę znaków kontrolnych przy imporcie XML,
 • Dodano datę wypłaty dla umów o pracę,
 • Dodano możliwość ustawienia domyślnej wartości pola Ryczałt dla nowych płac - od początku roku 2018 wartością domyślną jest "Nie ryczałt",
 • Dodano możliwość ustalenia rodzaju kosztów uzyskania przychodu - gdzie mają trafiać w PIT-11,
 • Dodano możliwość określenia kwoty zapłaconej w przypadku faktury zaliczkowej FZ,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania numeru strony,
 • Dodano możliwość zmiany ceny sprzedaży (cena sprzedaży 1) podczas wprowadzania dokumentów zakupowych np. PZ,
 • Dodano możliwość aktualizowania PIT-11 na podstawie innych działalności (dla modułu biuro rachunkowe),
 • Dodano możliwość określenia dwucyfrowego numeru faktury w formacie faktur np. RRRR/MM/NN -> 2018/01/03,
 • Dodano możliwość określenia numeracji faktur zawierającej literę R przed lub bo roku np -> R2018/1,
 • Dodano możliwość wznawiania wysyłki JPK,
 • Dodano automatyczne wykrywanie pobranego podpisanego pliku (przy podpisie np. Profilem Zaufanym),
 • Dodano wartość brutto do zestawienia sprzedaży,
 • Zmieniono sposób zapamiętywania w systemie rozrachunków z kontrahentami, w taki sposób aby zapłaty były zapamiętywane według numeru dokumentu, a nie według konkretnego "wystąpienia" dokumentu,
 • Zmieniono maksymalna liczbę miejsc po przecinku dla ilości w module magazyn oraz na fakturach z 4 do 8,
 • Usunięto możliwość wyboru które tabele są obsługiwane przez SQL (od teraz wszystkie tabele będą obsługiwane),
 • Poprawiono działanie uprawnień użytkowników (tylko wersja sieciowa) uwzględniając możliwość ukrycia niektórych kolumn oraz wartości,
 • Poprawiono brak kodu systemowego dla JPK_VAT (3) w podglądzie JPK,
 • Poprawiono import dokumentów dla ewidencji przychodów,
 • Poprawiono brak informacji o odwrotnym obciążeniu na wydruku na drukarce igłowej,
 • Poprawiono wydruk inwentaryzacji dla ewidencji przychodów kwartalnej,
 • Poprawiono formatowanie numeru faktury przy wystawianiu faktury na podstawie faktury pro forma oraz niestandardowej numeracji faktur,
 • Poprawiono wczytywanie JPK w przypadku problemów w strukturze XML,
 • Poprawiono import dokumentu z pliku ini w przypadku zdublowanych stawek VAT,
 • Poprawiono obliczanie zaliczki na podatek przy przekroczeniu drugiego progu dla PIT-5 i PIT-5 uproszczony,
 • Poprawiono błąd w czasie eksportu dokumentu magazynowego do EPP,
 • Uzupełniono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,

Wersja 2018.1.9

 • Dodano informację o okresie, którego dotyczy JPK na wydruku UPO,
 • Dodano obsługę drag'n'drop (przeciągnij i upuść) do podpisywania Profilem Zaufanym,
 • Poprawiono tworzenie stanów magazynowych w przypadku ręcznej modyfikacji stanu w kartotece towarów (jeżeli stan w kartotece towarów jest większy niż wynikający z wprowadzonych dokumentów),
 • Poprawiono błąd przy modyfikacji uprawnień użytkownika (serwer),
 • Adres e-mail nie jest wymagany dla JPK, jest opcjonalny,
 • Zablokowano możliwość tworzenia BO przez arkusz inwentaryzacyjny,

Wersja 2018.1.8

 • Dodano ustalanie wersji do JPK (JPK_VAT (3) w szczególności),
 • Dodano automatyczne ustalanie czy jest to korekta (i która) czy też JPK składany po raz pierwszy,
 • Dodano współczynniki płac dla 2018,
 • Dodano informację o walucie do wydruku zamówienia,
 • Poprawiono tworzenie JPK_FA - paragony nie są z nim zawierane,
 • Poprawiono aktualizację PIT-5,
 • Poprawiono otwieranie arkusza inwentaryzacyjnego, gdy był utworzony w starszej wersji programu,
 • Poprawiono rzadki błąd przy tworzeniu faktury,
 • Poprawiono dodawanie towaru do wewnątrzwspólnotowego dokumentu PZ, stawka VAT nie jest zmieniana na 0%,
 • Poprawiono dodawanie wynagrodzenia przy kosztach uzyskania przychodu 50% do odpowiednich pól w PIT-11,

Wersja 2018.1.7

 • Dodano obsługę odbiorcy do wydruku noty korygującej,

Wersja 2018.1.6

 • Dodano obsługę formatu JPK_VAT(3) obowiązującej od 1 stycznia 2018,
 • Dodano ustawianie kolumny PKPiR dokładnie tak, jak jest w importowanym dokumencie,
 • Dodano możliwość ustawienia widoczności pól w tabelach szczegółów dokumentów (w opcjach), dotyczy pól "Opis", "Symbol PKWiU/PKOB", "EAN-13",
 • Dodano możliwość wymuszenia typu transakcji na podstawie konta księgowego podczas importowania dokumentów,
 • Dodano możliwość użycia znaku "-" jako separatora miesiąca i roku w numeracji faktur oraz dokumentów magazynowych,
 • Dodano możliwość ukrycia NIP na fakturze,
 • Dodano możliwość wyszukiwania dokumentu magazynowego po numerze zamówienia kontrahenta korzystając z opcji Wyszukaj (F9) w Zestawieniu dokumentów magazynowych,
 • Dodano możliwość przejścia TABem do pola pobierania informacji o kontrahencie,
 • Dodano czasowe zabezpieczenie przy usuwaniu wysłanego JPK,
 • Dodano opcję umieszczenie dokumentów w PKPiR wg daty dokumentu,
 • Dodano możliwość dalszego korzystania z rejestru REGON dla systemów operacyjnych Windows XP oraz Windows Vista przy użyciu niezabezpieczonego kanału transmisji danych (zalecamy aktualizację systemu operacyjnego do najnowszej wersji),
 • Dodano sprawdzenie unikatowości wprowadzonego kodu EAN w kartotece towarów,
 • Dodano do kartoteki towarów pokazywanie w tabeli zarówno cen sprzedaży netto jak i brutto (można ukryć kolumny jeżeli pokazywanie cen nie jest potrzebne) (tylko podatnicy VAT),
 • Dodano obsługę EAN-12 dla czytników kodów kreskowych,
 • Wydłużono pole loginu dla konfiguracji FTP dla modułu Biura Rachunkowego,
 • Zmieniono eksportowanie typu identyfikatora dla RCA oraz RZA dla właścicieli i wspólników będących ubezpieczonymi, a nie posiadających numeru PESEL,
 • Zmieniono dla faktur "Odwrotne obciążenie" prezentowanie w tabelach zawartości faktur, dokumentów magazynowych i zamówień stawkę VAT z "Nie podlega" na pusty ciąg znaków oraz w polu wyboru stawki "Nie podlega" zmieniono na "Odwrotne obciążenie" (dotyczy tylko zmian w interfejsie użytkownika),
 • Zmieniono aby dla kontrahentów incydentalnych w zestawieniu zapłat pokazywane były dane kontrahenta, które były wpisane na dokumencie,
 • Poprawiono obliczanie diety dla dnia "mniej niż 8 godzin",
 • Poprawiono uwzględnianie inwentaryzacji w nowych sumach PKPiR,
 • Poprawiono importowanie zagranicznych NIP z EDI++ (.epp),
 • Poprawiono wprowadzanie incydentalnego kontrahenta w przypadku importowania jednego dokumentu,
 • Poprawiono tworzenie JPK_FA na podstawie faktur utworzonych w starszych wersjach programu (przed 2015),
 • Poprawiono podgląd JPK_FA dla faktur o obu identycznych datach,
 • Poprawiono wydruk przelewów na sterowniku Printer,
 • Poprawiono działanie skrótów klawiszowych w oknie aktualizacji formularzy,
 • Poprawiono działanie okna przejazdów i rejestrów VAT (w sporadycznych przypadkach przy wielu ewidencjach),
 • Poprawiono edycję stopki w przypadku umieszczenia znaku końca linii,
 • Poprawiono zaznaczanie odsetek i nawigację przy pomocy kursorów,
 • Poprawiono odnośniki na drugiej stronie PIT-11 (23),
 • Poprawiono wybór ceny w oknie "Podaj cenę oraz ilość" z dostępnych zdefiniowanych cen dla towaru/usługi w przypadku gdy wartość "Sprzedaż w cenach brutto" dla dokumentu nie jest taka sama jak wartość "Sprzedaż w cenach brutto" ustawiona dla całej kartoteki towarów,

Wersja 2018.1.5

 • Poprawiono importowanie kwot w stawkach VAT "zwolnione", "nie podlega" z dokumentów EPP,
 • Poprawiono filtrowanie w oknie drukowania i wysyłania faktur mailem przy korzystaniu z SQL oraz stronicowania,
 • Poprawiono wydruk faktury marża (brak opisu),
 • Poprawiono funkcję przelewy dla zestawienia zapłat,
 • Poprawiono ustalanie ceny kosztu jednostkowego produkcji,

Wersja 2018.1.4

 • Dodano możliwość wprowadzania NIP dla Węgier HU w formacie "99999999-9-99",
 • Przywrócono ekran oraz wygląd sum Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, obie wersje są dostępne,
 • Poprawiono otwieranie okna opcji (nie może być zdublowane),
 • Inne poprawki,

Wersja 2018.1.3

 • Dodano możliwość eksportowania poleceń przelewów do plików ELIXIR oraz ELIXIR-O,
 • Usunięto możliwość wprowadzania przelewów do ZUS od 2018 roku - należy wprowadzać przelewy na indywidualne konto ZUS,
 • Poprawiono edycję stopki w przypadku umieszczenia cudzysłowu,

Wersja 2018.1.2

 • Poprawiono błąd przy otwieraniu ewidencji przebiegu pojazdów (tylko systemy inne niż Windows 10),
 • Poprawiono wprowadzanie abonamentów,

Wersja 2018.1.1

 • Dodano obsługę czytników kodów kreskowych EAN do przyspieszenie wprowadzania dokumentów, paragonów oraz faktur,
 • Dodano możliwość sprawdzenia struktury pliku E-Deklaracji (poprawność strukturalna pliku XML),
 • Dodano możliwość zmiany PKWiU PKOB dla każdej pozycji indywidualnie dla dokumentów magazynu oraz zamówień,
 • Dodano automatyczne przeindeksowanie bazy danych po wycofaniu amortyzacji (tylko dla wersji niesieciowej),
 • Zmieniono eksport pliku JPK, w nazwie pliku spacje zamieniane są na znaki podkreślenia, aby ułatwić import do aplikacji JPK 2.0,
 • Zmieniono i ujednolicono wydruk formy transportu względem formy i terminu płatności - forma transportu drukowana jest w jednej linii,
 • Zmieniono ekran oraz wygląd sum Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, rozdzielono funkcjonalnosć od Dochodu Rocznego,
 • Poprawiono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego dla certyfikatów CenCert,
 • Poprawiono tworzenie raportu ABC dla większych kwot,
 • Poprawiono wydruk oświadczenia RR na fakturach, gdy nie ma zdefiniowanej stopki,
 • Poprawiono na wydruku historii kontrahenta przeniesienie z poprzedniej strony,
 • Poprawiono wydruk listy płac,
 • Poprawiono błąd przy wydruku przelewu do US,
 • Poprawiono zbyt małe okno filtrów rejestru VAT utrudniające filtrowanie kontrahenta,

Wersja 25.15.4

 • Dodano możliwość drukowania przelewów na fakturach RR,
 • Dodano możliwość ustalenia pozycji kodu QR na wydruku faktury,
 • Poprawiono zakładanie nowej firmy w biurze rachunkowym - wybierany jest domyślnie obecny rok kalendarzowy,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-5 z wszystkich działalności w przypadku zmiany w strukturze bazy danych dokumentów zaksięgowanych,
 • Poprawiono działanie okna zmiany stanu wysyłki w przypadku zamknięcia przy pomocy krzyżyka,
 • Poprawiono wyświetlanie kolumny "Razem brutto" w ewidencji VAT, aby odpowiadała wydrukowi (problem tylko przy wyświetlaniu kwoty brutto przy niepełnym odliczeniu VAT),
 • Poprawiono import XML w przypadku, gdy node i atrybuty są rozdzielone końcami linii,
 • Poprawiono filtrowanie dokumentów "zły dług" w ewidencji dokumentów zaksięgowanych,

Wersja 25.15.3

 • Poprawiono obsługę pól CDATA w XMLu,
 • Poprawiono błąd przy wydruk ewidencji VAT (dotyczył obsługi złych długów),
 • Poprawiono księgowanie dokumentów, które nie powinny być księgowane do rejestru VAT, a przy których zmieniany był automatycznie rejestr VAT,
 • Poprawiono drukowanie ofert dla sterownika drukarki Printer,

Wersja 25.15.2

 • Dodano obsługę "złych długów", dokumenty oznaczone w ten sposób są uwzględniane w załączniku VAT-ZD przy aktualizacji VAT-7/7K i VAT-7D,
 • Dodano możliwość sprawdzenia kontrahentów w Internetowym systemie informacji o VAT - VIES,
 • Dodano możliwość wprowadzenia uwag do dokumentów księgowych z kartoteki uwag,
 • Dodano możliwość wprowadzania 10 cyfrowego numeru NIP dla kodu DE,
 • Dodano opcjonalne dodatkowe odstępy w podsumowaniu faktury (po "razem" i po "słownie"),
 • Dodano możliwość skorzystania z opcji "Kontrahenci incydentalni" podczas wystawiania dokumentów magazynowych na podstawie zamówień Shoper,
 • Dodano możliwość filtrowania w kartotece kontrahentów po przypisanym koncie księgowym,
 • Dodano opcje "Zapamiętuj ostatnią wybraną pozycję przy wyborze pozycji" przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych i faktur,
 • Zmieniono okno podpisywania JPK za pomocą Profilu Zaufanego (ePUAP) - bardziej przejrzyste instrukcje,
 • Poprawiono wyliczanie wartości rozrachunku (zobowiązania oraz należności) dla transakcji "import usług" nie będzie do wartości rozrachunku ujmowana kwota podatku VAT (możliwość kontrolowania przez opcję),
 • Poprawiono edycję płac (brakujące niektóre pola przy tworzeniu nowej płacy),
 • Poprawiono wydruk znaku & przy wyborze sterownika Printer,
 • Poprawiono wydruk nagłówka dla zamówień przy włączonej opcji maksymalizacji rozmiaru logo,
 • Poprawiono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego dla certyfikatów CERTUM,
 • Poprawiono importowanie dokumentów dla firm w ryczałcie,
 • Poprawiono wyświetlanie ceny po rabacie dla edycji/dodawania towaru do faktury wewnętrznej w walucie,
 • Poprawiono opis pola 52 formularza VAT-7/7K,
 • Poprawiono importowanie z plików EPP jeżeli kwoty faktury lub wartości zapłaconej przesyłane są w większej precyzji niż 2 miejsc po przecinku,
 • Usunięto pole "Opis" dla konta księgowego, a powiększono pole "Nazwa" z 20 do 40 znaków,
 • Usunięto możliwość uruchomienia serwera bez zdefiniowanych użytkowników (zakładamy że dopóki użytkownicy nie zostaną zdefiniowani to korzystamy z wersji jednostanowiskowej, nawet gdy zainstalowany jest serwer),
 • Usunięto możliwość wyboru sposobu filtrowania SQL (zachowano domyślnie filtrowania SQL),

Wersja 25.15.1

 • Dodano możliwość określenia sposobu rozliczania podatku dla pracownika: wg skali, ryczałt, ryczałt automatycznie (do 200zł ryczałt, powyżej wg skali),
 • Dodano automatyczne potwierdzanie JPK przy otwieraniu okna stanu wysyłki,
 • Dodano do procesu podpisu Profilem Zaufanym sprawdzanie czy wczytano właściwy plik,
 • Dodano link do filmu przedstawiającego proces podpisu Profilem Zaufanym w czasie wysyłki JPK,
 • Dodano podczas wprowadzania nowego kontrahenta czy kontrahent o tym samym numerze NIP już istnieje w systemie (bez uwzględniania znaków '-', które są ignorowane w sprawdzeniu),
 • Dodano możliwość zmiany waluty w edycji nagłówka faktury,
 • Zmieniono biblioteki graficzne programu - wygląd niektórych kontrolek w programie (np. tabele, zakładki),
 • Poprawiono błąd w którym w niektórych przypadkach nie można było uruchomić programu po instalacji Windows Creators Update (Windows 10),
 • Poprawiono bardzo rzadki błąd w którym w programie pojawiały się okienka "Test", "Test",
 • Poprawiono brak rozliczania całości przy zmianie formy płatności w oknie wprowadzania nowego dokumentu,
 • Poprawiono błąd pojawiający się przy niektórych wydrukach przelewów w określonych konfiguracjach,
 • Poprawiono nieprawidłową informację o typie rejestru przy wydruku ewidencji VAT sprzedaży lub zakupów,
 • Poprawiono obliczanie kwot częściowych na wydruku faktury,
 • Poprawiono wyświetlanie informacji dotyczących podpisu w formularzach PIT-4R i PIT-8A/R,
 • Uzupełniono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,

Wersja 25.14.2

 • Dodano możliwość zmaksymalizowania rozmiaru logo w nagłówku wydruku,
 • Dodano możliwość ustalenia sposobu drukowania loga na dole faktury, na całą szerokość, na samym dole strony,
 • Dodano możliwość sortowania (i wyszukiwania) dokumentów zaksięgowanych i wprowadzanych po opisie zdarzenia gospodarczego,
 • Dodano informację o braku wypełnienia pól 9 i 10 w VAT-ZZ,
 • Zmieniono działanie przycisku wyboru ewidencji w oknie nowego wprowadzanego dokumentu - ewidencja jest zmieniana tylko i wyłącznie dla tego dokumentu,
 • Poprawiono wydruk zezwolenia na fakturach i dokumentach magazynowych, gdy według opcji nie powinien być drukowany,
 • Poprawiono drukowanie z polskimi znakami przy pomocy sterownika Printer - wymuszono stronę kodową,
 • Poprawiono edycję abonamentów,

Wersja 25.14.1

 • Dodano możliwość otworzenia ewidencji VAT dla firm nie będących podatnikami VAT, ale prowadzących ewidencje VAT na potrzeby VAT-9M,
 • Dodane opcję do rozrachunków kontrahentów umożliwiająca uwzględnienie w wartości rozrachunku (zobowiązania oraz należności) dla transakcji "odwrotne obciążenie" wartości podatku VAT (działanie kompatybilne wstecz dla wersji przed 25.13.3),
 • Zmieniono sposób wyboru sterownika drukarki,
 • Poprawiono numer zamówienia przy wprowadzaniu nowego zamówienia dla wprowadzanego zamówienia ZO, jeżeli ostatnio wprowadzone było zamówienie ZO (nie trzeba naciskać kolejny wolny, problem dotyczył tylko otwierania zamówień z okna zestawienia zamówień),
 • Poprawiono pokazywanie wartości netto i brutto dla dokumentów i faktur przy mieszanym i zmienianym trybie "sprzedaż w cenach brutto",
 • Poprawiono klonowanie zamówień wraz z zmianą kontrahenta (nie klonowany jest numer NIP z oryginalnego dokumentu),
 • Poprawiono wyszukiwanie drukarek sieciowych korzystając z alternatywnego sterownika drukarki,
 • Poprawiono pobieranie danych o kontrahencie w przypadku kontrahentów, którzy otworzyli nową działalność po zakończeniu poprzedniej,

Wersja 25.13.7

 • Dodano możliwość wyszukiwania z klawiatury dla tabel, które do tej pory tego nie obsługiwały a obsługiwały już sortowanie. np lista firm w biurze rachunkowym,
 • Dodano możliwość doboru rozmiaru czcionki dla wydruku Ewidencji VAT,
 • Usunięto przepisywanie numeru referencyjnego do oryginalnego formularza (który może być zmodyfikowany zawierając numer referencyjny), numer referencyjny wpisany do formularza dostępny jest poprzez funkcję "obejrzyj",
 • Poprawiono obliczanie PIT-4 w przypadku umów o dzieło dla kwot do 200 PLN,
 • Poprawiono błąd podczas importowania dokumentów w formacie .epp,

Wersja 25.13.6

 • Dodano możliwość wyłączenia automatycznego wprowadzania dokumentów do modułu rozrachunki,
 • Dodano obsługę trybu diagnostycznego dla podstawowego sterownika PDF,
 • Zmieniono sposób wyświetlania paska zadań - wyświetlane są tylko funkcje, które można wykorzystać w danej firmie, nadal można edytować w dowolny sposób,
 • Poprawiono zapamiętywanie podstawy ubezpieczeń nawet w przypadku gdy wyliczone ubezpieczenie wynosi zero,
 • Poprawiono zapamiętywanie ustawień dla eksportu KEDU,
 • Poprawiono zapamiętywanie kwoty do podpisu e-deklaracji w oknie opcji,

Wersja 25.13.6

 • Poprawiono błąd podczas importowania dokumentów,
 • Poprawiono wydruk nagłówka faktury (opuszczono o pół linii, aby w przypadku niektórych przeglądarek, napis nie został obcięty w czasie druku),

Wersja 25.13.4

 • Poprawiono klonowanie dokumentów księgowych z okna dokumentów zaksięgowanych (nie przenosił szczegółów kwot netto, VAT),
 • Poprawiono pobieranie statusów dla integracji z Shoper w przypadku większej ilości statusów niż 10,
 • Poprawiono edycję podstawy zwolnienia dla szablonu faktury,
 • Poprawiono dostęp do katalogu dla danych tymczasowych w przypadku zainstalowania programu w głównym katalogu dysku,
 • Poprawiono błąd podczas importowania dokumentów,

Wersja 25.13.3

 • Dodano skrót klawiszowy CTRL+P do pokazania pomocy dla pola w którym obecnie się znajdujemy,
 • Dodano opóźnienie przy zmienianiu stanu wysłania e-deklaracji,
 • Dodano domyślny opis zdarzenia gospodarczego dla importowania dokumentów,
 • Dodano mechanizm w oknie wprowadzania dokumentów księgowych, który pomaga ustalić, które z pól i stawek VAT zostaną umieszczone w formularzu VAT-7 oraz w której kolumnie (nieistotne pola są wyszarzane),
 • Dodano kolumnę "Minimalny stan" przy wyborze pozycji dla zamówienia do dostawcy,
 • Zmieniono edycję pola liczbowego, w przypadku gdy wartość jest zero - pole po wejściu jest puste,
 • Zmieniono generowanie rejestrów VAT przy wybraniu opcji "Ewidencja VAT ma zostać utworzona zgodnie z zakwalifikowaniem do JPK" (nie dotyczy ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupów w których ta zmiana już obowiązuje),
 • Zmieniono wybór towarów lub usług dla magazynów o typie "Tylko usługi" - ukryto kolumny które nie dotyczą usług (między innymi: "Dostępny stan", "Ilość zarezerwowana")
 • Zmieniono sposób zapisu danych płac tak aby struktury bazy danych zajmowały mniej miejsca na dysku, a wczytywanie danych było szybsze,
 • Poprawiono wyliczanie wartości rozrachunku (zobowiązania oraz należności) dla transakcji "odwrotne obciążenie" nie będzie do wartości rozrachunku ujmowana kwota podatku VAT,
 • Poprawiono restart aplikacji wskutek zmiany opcji dla Biura Rachunkowego korzystającego z plików lokalnych,
 • Poprawiono błąd w oknie opcji,
 • Poprawiono wartość kwoty na przelewie oraz kodzie QR drukowanych na fakturze w przypadku częściowej zapłaty,
 • Poprawiono błędną informację o filtrze w ewidencji wyposażenia,
 • Poprawiono tworzenie spisu z natury dla wszystkich magazynów dla przypadków, gdy magazyny zostały usunięte,
 • Poprawiono edycję opcji dla tekstów z łamaną linią,
 • Poprawiono opcję dotyczącą drukowania REGON nabywcy,
 • Poprawiono stabilność okna zestawienia e-deklaracji,
 • Poprawiono importowanie dokumentów EDI++ (.epp) z wieloma pozycjami,
 • Poprawiono wydruk adresu kontrahenta na potwierdzeniu salda,
 • Poprawiono w fakturze usługowej włączanie i wyłączanie osobnych kont dla faktury w zależności od stanu edycji faktury,

Wersja 25.13.2

 • Dodano obsługę trybu diagnostycznego dla alternatywnego sterownika drukarki,
 • Zmieniono datę widoczną na wysłanej e-deklaracji: przed pobraniem potwierdzenia z kodem 200, jest tam widoczna data wysłania zapisana lokalnie,
 • Przyspieszono proces uaktualniania bazy danych,
 • Poprawiono błąd, który mógł się pojawić podczas korygowania dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono obliczanie wartości pozycji dla paragonu fiskalnego wystawionego na podstawie zamówienia do którego wystawiono fakturę zaliczkową w przypadku wprowadzania wielu pozycji zamówienia z różnymi ilościami,

Wersja 25.13.1

 • Zmieniono sposób zarządzania opcjami programu - utworzono nowe okno opcji, opcje uporządkowane są tematycznie według modułów, umożliwiono wyszukiwanie opcji,
 • Dodano możliwość skorygowania na fakturach oraz dokumentach magazynowych wartości "Nazwa" oraz "Opis" dla pozycji towarów,
 • Dodano opcje umożliwiające wyłączenie niektórych powiadomień w trakcie podpisywania i wysyłania e-deklaracji,
 • Dodano możliwość wyboru priorytetu dla reguł księgowania i ustawień kontrahenta,
 • Dodano możliwość wymuszenia wpisywania zera do pustych pól w formularzach,
 • Dodano makro %waluta% do wysyłki faktur przy pomocy wiadomości e-mail,
 • Dodano ukrytą kolumnę z NIP do wprowadzania dokumentów księgowych i ewidencji dokumentów księgowych,
 • Dodano dla aktualizacji PIT-5/PIT-5L (też uproszczonych) poszukiwanie wspólników w innych firmach także na podstawie PESEL,
 • Dodano na wydruku UPO informację, której firmy dotyczy dany wydruk,
 • Zmieniono sposób zapisu XML (bezpieczny UTF, bez znaków specjalnych),
 • Zmieniono okno do podpisu Profilem Zaufanym, zamiast małej przeglądarki jest przycisk do otworzenia strony w domyślnej przeglądarce systemowej,
 • Poprawiono kodowanie polskich znaków dla uwag do faktur korygujących (tylko SQL),
 • Poprawiono wydruki poprzez szybki dostęp do e-deklaracji z poziomu Biura Rachunkowego,
 • Poprawiono wydruk nagłówka faktury korygującej, aby w przypadku zmiany daty zakończenia usługi/dostawy, zawierał skorygowaną datę,
 • Poprawiono wybór opisu zdarzenia gospodarczego w przypadku księgowania dokumentu magazynowego na podstawie reguł księgowania (opis zdarzenia kontrahenta ma priorytet, potem jest z reguł księgowania),
 • Poprawiono sortowanie firm w Biurze Rachunkowym,
 • Poprawiono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego dla certyfikatów PWPW,
 • Poprawiono otwieranie firm w Biurze Rachunkowym przy pracy na lokalnych plikach dla firm z znakami diakrytycznymi w nazwie,
 • Wycofano możliwość podpisu Profilem Zaufanym deklaracji VAT-7,
 • Zmieniono pobieranie nazwiska z podpisu kwalifikowanego (nazwisko pobierane jako ostatni człon wpisanego ciągu znaków),
 • Zmieniono wydruk listy szczegółów dla listy płac (dodano grupy, odstęp, zmieniono układ),
 • Poprawiono wydruk faktury marża,
 • Poprawiono wydruk faktury do HTML,
 • Poprawiono edycję szablonu faktury,
 • Poprawiono wybór konta i opisu zdarzenia gospodarczego w przypadku księgowania dokumentu magazynowego dla kontrahenta z przypisanym numerem konta, ale jednocześnie wybranymi regułami księgowania - konto księgowe kontrahenta ma priorytet,
 • Poprawiono literówkę w "do wypłaty",
 • Poprawiono wydruk listy szczegółów płac (przy zmianie kolejności tabeli),
 • Poprawiono otwieranie zestawienia e-deklaracji z poziomu biura rachunkowego,
 • Poprawiono wysyłanie VAT-27 z ujemnymi kwotami,
 • Poprawiono przechowywanie i sprawdzanie licencji dla biura rachunkowego w przypadku korzystania z serwera FTP - licencja jest trzymana lokalnie,

Wersja 25.12.1

 • Poprawiono tworzenie formularzy podatkowych PIT5 i PIT5L dla wszystkich działalności,
 • Poprawiono drukowanie faktur, dokumentów magazynowych i towarów,

Wersja 25.12

 • Dodano możliwość pracy w module Biuro Rachunkowe na lokalnej kopii danych,
 • Dodano możliwość podłączenia się do zdalnego katalogu FTP/FTPS dla modułu Biuro Rachunkowe,
 • Dodano możliwość wydruku list płac z szczegółami płacy,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania jednostki miary na fakturze,
 • Dodano możliwość zmiany miesiąca dokumentu magazynowego w nagłówku dokumentu magazynowego,
 • Dodano możliwość podpisania VAT-7 Profilem Zaufanym,
 • Dodano możliwość wyboru sposobu sprawdzania czy dokument księgowy został już wprowadzony (możliwość sprawdzania tylko na podstawie kontrahenta, numeru i daty dokumentu),
 • Dodano obsługę podstawy zwolnienia z VAT do szablonów faktur,
 • Dodano uzupełnianie informacji o podpisie przy oglądaniu e-deklaracji (dla podpisanych certyfikatem kwalifikowanym),
 • Dodano wydruk numeru zamówienia kontrahenta na dokumencie WZ,
 • Dodano formularz VAT-9M (7),
 • Dodano obsługę duplikatów JPK,
 • Dodano możliwość pominięcia wydruku nagłówka faktury na kolejnych stronach,
 • Umożliwiono uruchamianie firm z modułu Biuro Rachunkowe, gdy serwera sieciowy skonfigurowany jest do pracy z SQL,
 • Zmieniono zachowanie klawisza "ESC" jeżeli wyszukujemy przy użyciu "żółtego pola" - pozycja na której zakończyliśmy wyszukiwanie zostaje zachowana (tylko SQL),
 • Zmieniono zakres wydruku dla zestawienia faktur i zestawienia dokumentów magazynowych przy korzystaniu z opcji stronicowania (tylko SQL) - do wydruku wzięte będą wszystkie dane, a nie tylko obecna strona,
 • Zmieniono sposób tworzenia automatycznych archiwizacji dziennych na zapis data + godzina,
 • Zmieniono domyślną nazwę i lokalizację archiwum przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa Biura z linii poleceń bez podania ścieżki do archiwum,
 • Poprawiono uruchamianie konfiguracji serwera SQL dla 64 bitowej instalacji serwera SQL,
 • Poprawiono otwieranie okna rozrachunków z kontrahentami,
 • Poprawiono błąd przy wprowadzeniu niewłaściwej daty w oknie wprowadzania dokumentu,
 • Poprawiono automatyczne dodawanie kontrahentów podczas importowania dokumentów,
 • Poprawiono importowanie dokumentów:
  • jeśli nie jest podany rejestr VAT, to jest brany z konta księgowego (jeśli zostało znalezione),
  • jeśli nie jest podana kolumna PKPiR to nie jest wybierane konto bez wpisu do PKPiR, ale może być wybrane konto domyślne,
 • Poprawiono wydruk sum faktury, w której pozycje znoszą się do zera - w szczególnym przypadku faktury z wcześniejszą zaliczką w pełnej wysokości),
 • Poprawiono miejsce zapisu i odczytu pliku licencji dla modułu Biura Rachunkowego przy korzystaniu z zdalnego katalogu,
 • Poprawiono błąd podczas tworzenia nowego pracownika,
 • Poprawiono nieprawidłowe znaki na wydruku zestawienia ryczałtu,
 • Poprawiono błąd przy otwieraniu starszych formularzy-korekt,
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji (komunikaty diagnostyczne pojawiające się poza trybem diagnostycznym),
 • Poprawiono błędny komunikat w przypadku problemów z podpisem e-deklaracji,
 • Poprawiono tworzenie kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego,

Wersja 25.11b

 • Dodano formularz VAT-9M (7),
 • Dodano obsługę duplikatów JPK,
 • Dodano możliwość pominięcia wydruku nagłówka faktury na kolejnych stronach,
 • Zmieniono domyślną nazwę i lokalizację archiwum przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa Biura z linii poleceń bez podania ścieżki do archiwum,
 • Poprawiono błąd podczas tworzenia nowego pracownika,
 • Poprawiono nieprawidłowe znaki na wydruku zestawienia ryczałtu,
 • Poprawiono błąd przy otwieraniu starszych formularzy-korekt,
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji (komunikaty diagnostyczne pojawiające się poza trybem diagnostycznym),
 • Poprawiono błędny komunikat w przypadku problemów z podpisem e-deklaracji,

Wersja 25.11a

 • Poprawiono tworzenie kopii bepieczeństwa dla Biura Rachunkowego,

Wersja 25.11

 • Dodano możliwość zmiany numeru faktury w nagłówku dokumentu,
 • Dodano możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego z linii poleceń,
 • Poprawiono wybór rejestru na podstawie konta księgowego podczas importowania dokumentu,
 • Poprawiono importowanie dokumentu z rejestrem dwucyfrowym,
 • Poprawiono obsługę dużych numerów seryjnych podpisów kwalifikowanych,
 • Poprawiono tworzenie e-deklaracji VAT-27 w szczególnych przypadkach,
 • Dodano możliwość edytowania wybranych pól nagłówka szablonu faktury,
 • Dodano powiązanie pola PESEL z polem daty urodzenia w edycji danych pracownika oraz edycji danych właściciela/wspólników,
 • Dodano obsługę sterowników "Microsoft ODBC Driver 13 for SQL Server",
 • Dodano opcję drukowania wszystkich faktur od razu do wydruków modułu magazyn,
 • Dodano możliwość określenia stałych składników dla pracowników (wynagrodzenia, za czas niezdolności do pracy, zasiłków, dodatków i potrąceń),
 • Dodano możliwość klonowania zamówień,
 • Dodano możliwość zmiany nagłówka zamówienia,
 • Dodano automatyczne łączenie pozycji w JPK_VAT dla tych samych dokumentów,
 • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów PZ (przyjęcie towaru) w obcych walutach,
 • Dodano możliwość określenia rodzaju importowanego kontrahenta z poziomu pliku .ini (normalny czy też incydentalny),
 • Dodano możliwość w Biurze Rachunkowym wyłączenia pokazywania czy firma jest otwarta, co może przyspieszyć uruchamianie Biura Rachunkowego,
 • Dodano tłumaczenie podstawy zwolnienia z VAT oraz tłumaczenie nazwy kraju na fakturze,
 • Dodano możliwość rozpoczęcia wyszukiwania w tabelach poprzez kombinację klawiszy CTRL+V lub SHIFT+INS w celu wyszukiwania według danej ze schowka,
 • Dodano możliwość wprowadzenia uwag/notatek do faktur, zamówień, dokumentów magazynowych i szablonów faktur zanim wprowadzona zostanie pierwsza pozycja,
 • Zmieniono pole daty urodzenia pracownika na wymagane,
 • Zmieniono układ okna wprowadzania dokumentów. Pole typu transakcji jest na całą szerokość, trzy pola zaznaczenia dot. dokumentów korygujących są w osobnej linii,
 • Rozbudowano importowania dokumentów (pytanie o obniżony VAT, możliwość ustalenia automatycznego wprowadzania kontrahentów, nowe opcje dla miesiąca księgowego, możliwość ustalenia miesiąca zaliczenia do VAT),
 • Rozbudowano tryb diagnostyczny dla GateService o UPO,
 • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania faktury proforma,
 • Poprawiono realizację abonamentu (automatyczne nadawanie numerów faktur),
 • Poprawiono korzystanie z serwera proxy w celu wysłania e-deklaracji pod systemami Windows XP i Windows Vista,
 • Poprawiono błąd drukowania kopert,
 • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania faktury na podstawie paragonów,
 • Poprawiono błędny odczyt opcji wydruku podpisu odbiorcy na paragonie,
 • Poprawiono działanie integracji z systemem Shoper,
 • Poprawiono podgląd zamówień wystawionych w miesiącach innych niż obecny miesiąc księgowy,
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji przy brakującym .NET Frameworku 4.5 i pod Windowsem Vista,
 • Poprawiono obliczanie diety krajowej dla delegacji w których liczba pełnych dni delegacji jest większa od jednego, godzin równa zero, a minut większa od zera np. 5 dni 15 minut,
 • Poprawiono wysyłkę JPK na systemach z zainstalowanym .NET 4.5 - komunikat o jego braku nie jest już wyświetlany,
 • Poprawiono korygowanie daty urodzenia na podstawie PESEL,
 • Poprawiono numerację paragonów (pierwszy i kolejny wolny) w przypadku korzystania z opcji różnych numeracji ze względu na trzeci człon paragonu,
 • Poprawiono błędy w wydrukach dot. kontrahentów,
 • Poprawiono eksport KEDU do Płatnika w przypadku braku utworzonych dokumentów do eksportu,
 • Poprawiono wpisy dla pola C19 dla uproszczonego PIT-5/PIT-5L,
 • Poprawiono aktualizację PIT-5 i PIT-5L przy aktualizowaniu wszystkich działalności korzystając z katalogu zdalnego biura rachunkowego,
 • Poprawiono przywracanie kopii bezpieczeństwa w wersji sieciowej,
 • Poprawiono zawieszone puste okno Biura Rachunkowego przy otwieraniu programu,
 • Poprawiono automatyczną archiwizację w wersji sieciowej (wykonywane jest archiwum na obecny dzień),
 • Poprawiono błąd podczas fakturowania paragonu wpisując numer faktury, która już istnieje,

Wersja 25.10e

 • Rozbudowano importowania dokumentów (pytanie o obniżony VAT, możliwość ustalenia automatycznego wprowadzania kontrahentów, nowe opcje dla miesiąca księgowego, możliwość ustalenia miesiąca zaliczenia do VAT),
 • Poprawiono obliczanie diety krajowej dla delegacji w których liczba pełnych dni delegacji jest większa od jednego, godzin równa zero, a minut większa od zera np. 5 dni 15 minut,
 • Poprawiono wysyłkę JPK na systemach z zainstalowanym .NET 4.5 - komunikat o jego braku nie jest już wyświetlany,
 • Poprawiono korygowanie daty urodzenia na podstawie PESEL,

Wersja 25.10d

 • Dodano opcję drukowania wszystkich faktur od razu do wydruków modułu magazyn,
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji przy brakującym .NET Frameworku 4.5 i pod Windowsem Vista,

Wersja 25.10c

 • Poprawiono działanie integracji z systemem Shoper,
 • Poprawiono podgląd zamówień wystawionych w miesiącach innych niż obecny miesiąc księgowy,
 • Rozbudowano tryb diagnostyczny dla GateService o UPO,

Wersja 25.10b

 • Poprawiono bład drukowania kopert,
 • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania faktury na podstawie paragonów,

Wersja 25.10a

 • Dodano możliwość edytowania wybranych pól nagłówka szablonu faktury,
 • Dodano powiązanie pola PESEL z polem daty urodzenia w edycji danych pracownika oraz edycji danych właściciela/wspólników,
 • Dodano obsługę sterowników "Microsoft ODBC Driver 13 for SQL Server",
 • Zmieniono pole daty urodzenia pracownika na wymagane,
 • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono błąd w czasie wprowadzania faktury proforma,
 • Poprawiono realizację abonamentu (automatyczne nadawanie numerów faktur),
 • Poprawiono korzystanie z serwera proxy w celu wysłania e-deklaracji pod systemami Windows XP i Windows Vista,

Wersja 25.10

 • Dodano możliwość wprowadzenia dowolnego formatu numeru faktury,
 • Dodano możliwość przygotowania i rozliczenia spisu z natury na dowolny dzień,
 • Dodano integrację z systemem Shoper,
 • Dodano możliwość określenia typu transakcji dla szablonu faktury,
 • Dodano możliwość zmiany wartości zapłaconej faktury w nagłówku dokumentu,
 • Dodano informację o cenie towaru/usługi z uwzględnieniem rabatu przy korekcie,
 • Dodano kolumnę "Razem brutto" do ewidencji VAT sprzedaży i ewidencji VAT zakupów,
 • Dodano możliwość zmiany kontrahenta podczas realizacji zamówień oraz wystawiania dokumentów na podstawie innych dokumentów,
 • Dodano możliwość w nagłówku wydruków ewidencji zmiany danych firmy na dowolny ciąg tekstowy,
 • Dodano możliwość wysyłki e-deklaracji z Windowsa XP i Windowsa Vista,
 • Dodano numery referencyjne do załączników formularzy podczas oglądania wysłanej e-deklaracji,
 • Zmieniono wydruki kontrahentów - rozdzielono funkcjonalność wydruków oraz kartoteki kontrahentów w celu nie obciążania korzystania z kartoteki kontrahentów,
 • Zmieniono szyfrowanie przy wysyłce e-deklaracji do środowiska testowego,
 • Poprawiono wydruk listy płac (informacja sporządził/zatwierdził/zapłacił),
 • Poprawiono proponowana cenę do zamówienia odbiorcy gdy sprzedaż prowadzona jest według cen netto oraz według ostatniej ceny sprzedaży kontrahenta, a ostatni dokument sprzedaży oraz wystawiane zamówienia do odbiorcy są wystawiane według cen brutto (podwójne ubruttowienie),
 • Poprawiono wybór firmy w Biurze Rachunkowym w szczególnych przypadkach,
 • Poprawiono działanie opcji "drukuj informację o rabacie tylko gdy niezerowy rabat w obrębie dokumentu" dla dokumentów korygujących,
 • Poprawiono korektę faktury wewnętrznej,
 • Poprawiono zawartość kolumny "cena z rabatem" dla korygowanego dokumentu,
 • Poprawiono wielkość kolumn w oknie "Podsumowania księgowania",
 • Odblokowano pola ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego w uproszczonym PIT-5L,

Wersja 25.09

 • Dodano możliwość wysyłki JPK pod systemem Windows XP przy pomocy niezabezpieczonego kanału,
 • Dodano możliwość wyeksportowania poleceń przelewów w formacie ELIXIR oraz ELIXIR-O z zestawienia zapłat,
 • Dodano możliwość wydruku stawiki "o.o." dla faktur z odwrotnym obciążeniem,
 • Dodano możliwość korzystania z szybkiego dostępu do e-deklaracji w biurze rachunkowym dla firm z danymi w starszej wersji bez konieczności otwierania danej firmy,
 • Dodano sprawdzanie danych użytych do podpisu e-deklaracji z danymi wprowadzonymi do formularza,
 • Dodano uzupełnianie informacji o podpisie przy oglądaniu e-deklaracji (w tej chwili tylko na podstawie podpisu danymi),
 • Dodano nowe okno wyboru certyfikatu (z ograniczeniem do ważnych certyfikatów),
 • Dodano ostrzeżenia przy wyborze certyfikatu, okres ważności,
 • Dodano możliwość ustawienia ukrycia pól ceny zakupu podczas sprzedaży poprzez okno ustawień firmy,
 • Dodano obsługę znaków diakrytycznych oraz specjalnych do proponowanej nazwy faktury,
 • Dodano możliwość przeglądania i wysyłania e-deklaracji z poziomu Biura Rachunkowego,
 • Dodano możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT z poziomu programu,
 • Dodano możliwość wyboru kontrahenta incydentalnego przy importowaniu dokumentów,
 • Dodano możliwość potwierdzenia e-deklaracji z ręcznie wpisanym numerem referencyjnym, która nie była wysyłana z programu,
 • Dodano możliwość określenia kontrahenta dla szablonu faktury dla szablonów faktur nie używanych dla abonamentów,
 • Dodano zapis numeru referencyjnego do loga (gateserviceRef.log w podkatalogu Raporty),
 • Dodano wydruk nazwy do tabeli w drukach norm produkcji,
 • Dodano logowanie wysyłki e-deklaracji w trybie diagnostycznym,
 • Dodano automatyczny wybór orientacji papieru dla wydruków (z możliwością wyłączenia w opcjach wydruków),
 • Dodano podsumowanie ilości do wydruku zestawienia obrotów,
 • Dodano możliwość określenia formy płatności oraz formy transportu podczas wystawiania faktur na podstawie zamówień, faktur pro forma etc.,
 • Dodano możliwość wczytania e-deklaracji (z ograniczoną funkcjonalnością),
 • Dodano możliwość wyłączenia wydruku podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury,
 • Dodano możliwość kopiowania i wklejania do formularzy zawartości pojedynczych pól (w całości),
 • Dodano możliwość klonowania towarów lub usług podczas wprowadzania dokumentu magazynowego lub faktury,
 • Dodano możliwość podpisu JPK podpisem zewnętrznym (np. Profilem Zaufanym),
 • Dodano możliwość określenia celu złożenia JPK: "złożenie po raz pierwszy deklaracji za dany okres" albo "korekta deklaracji za danych okres",
 • Dodano możliwość importowania do księgowości plików EPP wyeksportowanych w formacie z szczegółami dokumentów (tak jak do programu magazynowego),
 • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego konta księgowego dla importowanych dokumentów,
 • Dodano oddzielne zapamiętywanie ustawień okna wyboru towaru/usługi dla wydania i przyjęcia towaru podczas wprowadzania dokumentu magazynowego (umożliwia oddzielne ustawienie opcji filtrowania wszystkich towarów lub tylko dostępnych ze względu na typ wprowadzanego dokumentu),
 • Dodano dodatkowe zabezpieczenie przy drukowaniu przelewu przy pomocy alternatywnego sterownika drukarki, gdy nie jest dostępna żadna drukarka,
 • Dodano możliwość wyboru formatu KEDU podczas tworzenia nowego zestawienia KEDU do eksportu,
 • Dodano podczas importu dokumentów księgowych dopasowanie konta księgowego przypisanego dla kontrahenta w przypadku nie odnalezienia konta księgowego w importowanych dokumencie księgowym,
 • Dodano możliwość importowania dokumentów do księgowania z formatu EPP tworzonego między innymi przez program Subiekt GT firmy InsERT,
 • Dodano ustawienia dla importowania dokumentów księgowych:
  • Domyślne konto księgowe,
  • Miesiąc księgowania,
 • Przywrócono uwzględnianie najmu w uproszczonym PIT-5,
 • Zmieniono sposób określania czy drukować tabelę z legendą czy pełnymi nagłówkami,
 • Zmieniono nazwę druku Ewidencji wyposażenia,
 • Zmieniono odstęp pomiędzy podpisami a niezapłaconymi fakturami na wydruku faktury,
 • Zmieniono wybieranie domyślnej daty dla kursu waluty przy wystawianiu faktury usługowej i zaliczkowej, aby była z dnia poprzedzającego datę faktury lub datę zakończenia usługi w zależności, co nastąpiło wcześniej,
 • Zmieniono wyszukiwanie kontrahenta przy importowaniu dokumentu - przy porównywaniu NIP pomijane są znaki "-",
 • Zmieniono lokalizację logów trybu diagnostycznego na katalog "Raporty",
 • Zmieniono działanie okna zestawienia obrotów (magazyn), aby konieczność wyboru kontrahenta lub towaru dla którego tworzone jest zeznanie, był czytelniejszy,
 • Zmieniono nazwę wydruku rejestrów VAT na "Rejestry VAT" z "Ewidencja VAT",
 • Zmieniono importowanie dokumentów księgowych:
  • Rozdzielono wprowadzanie wybranego i wszystkich dokumentów na dwa osobne przyciski,
  • Dodano możliwość automatycznego omijania ostrzeżenia o obniżonym VAT,
  • W przypadku odpowiedzi "nie" na pytanie odnośnie kontynuowania, umożliwiono przerwanie wprowadzania wielu dokumentów,
 • Udostępniono dwie wersje biblioteki służącej do pobierania danych kontrahentów (dla wersji .NET 3.5 oraz .NET 4.0 ze względu na wybrany preferowany Framework),
 • Poprawiono opcje wydruków (opcja dotycząca nagłówka PKPiR znowu dostępna),
 • Poprawiono tworzenie dokumentów JPK dla podmiotów nie posiadających REGON,
 • Poprawiono sprawdzanie REGON przy tworzeniu e-deklaracji - przy brak REGON nie jest zgłaszany komunikat o błędzie,
 • Poprawiono błąd przy tworzeniu ewidencji VAT (błędna struktura pliku wykorzystywanego na potrzeby VAT),
 • Poprawiono wyświetlanie nazwy firmy w podglądzie VAT-UEK,
 • Poprawiono importowanie dokumentu księgowego w przypadku braku możliwości znalezienia konta księgowego,
 • Poprawiono podpisywanie JPK przy pomocy zewnętrznego podpisu, np. Profilu Zaufanego,
 • Poprawiono eksport tabeli do strony sieci web,
 • Poprawiono stabilność programu przy rzadkim błędzie podczas zamykania okien,
 • Poprawiono podpis danymi e-deklaracji,
 • Poprawiono wydruk PKPiR z adresem w jednej linii i numerem dokumentu w wielu liniach,
 • Poprawiono czytanie plików XML z niełamaną spacją i znakami diakrytycznymi,
 • Poprawiono tworzenie JPK_PKPIR (brakujący opis zdarzenia gospodarczego),
 • Poprawiono wydruk dowolnej tabeli z legendą,
 • Poprawiono stabilność podglądu wydruku,
 • Poprawiono działanie okna konfiguracji drukarki igłowej,
 • Poprawiono wydruk przelewów przy domyślnym sterowniku drukarki,
 • Poprawiono błąd w oknie drukowania wielu faktur,
 • Poprawiono wydruk dokumentów KP/KW z opisem,
 • Poprawiono wydruk podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury (wraz z inną nazwą oraz wyłączeniem podpisu w ogóle),
 • Poprawiono wybór osoby upoważnionej do wystawiania faktury przy wydruku/wysyłaniu,
 • Poprawiono wydruk i wyświetlanie błędnie zapisanych NIP kontrahentów,
 • Poprawiono zapisywanie NIP kontrahenta (nieincydentalnego) przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono tworzenie kopii bezpieczeństwa dla modułu Biuro Rachunkowe "Rzeczpospolitej",
 • Usunięto możliwość określenia składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla właściciela i wspólników,

Wersja 25.08

 • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnej jednostki miary dla magazynu,
 • Dodano opcję czyszczenia PIT-4R podczas aktualizacji,
 • Dodano zapamiętywanie czy wpisywać dane firmy czy też nie dla formularzy,
 • Dodano możliwość zmiany numeru referencyjnego,
 • Dodano możliwość pobierania uaktualnień jako plików ZIP (dla użytkowników którzy mają problemy z instalowaniem poprzez instalator) (wymaga zmiany w opcjach aktualizacji),
 • Dodano zabezpieczenie w przypadku problemu z ustawieniem ikony dla przycisku,
 • Dodano schemat księgowania dla magazynów,
 • Dodano pole notatek w ewidencji dokumentów zaksięgowanych,
 • Dodano wybór w opcjach tworzenia kopii bezpieczeństwa czy kopię bezpieczeństwa przy zamknięciu programu powinna być wykonywana automatycznie,
 • Dodano możliwość eksportu danych do Płatnika w wersji KEDU 4.0 oraz 4.3 (plik xml),
 • Dodano możliwość określenia czy "Dodatki i potrącenia" mają być doliczane do wynagrodzenia czy do wypłaty oraz możliwość naliczenia składek na ubezpieczenie oraz podatek dochodowy od składników dodatków i potrąceń,
 • Dodano możliwość utworzenia ewidencji VAT zgodnie z zakwalifikowaniem dokumentu w JPK (np. umieszczenie dokumentów zakupu dotyczących Odwrotnego Obciążenia również w ewidencji VAT sprzedaży) (wymagana zmiany ustawienia w danych firmy),
 • Zmieniono wybieranie konta przy importowanych dokumentach - występuje tylko wtedy, gdy kolumna i rejestr nie są podane,
 • Zmieniono księgowanie według schematów księgowania (dla dokumentów magazynowych), aby tworzył możliwie najmniejszą liczbę dokumentów zgodnie z informacją z przedstawionej tabeli,
 • Zablokowano możliwość nadpisania e-deklaracji, która już została wysłana - usunięcie wysłanej e-deklaracji wymaga poczekanie,
 • Poprawiono działanie uprawnień w wersji sieciowej,
 • Poprawiono zapisywanie NIP kontrahenta incydentalnego przy wprowadzaniu dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono sortowanie według kwot dla kwot ujemnych w ewidencji dokumentów zaksięgowanych i wprowadzaniu dokumentów księgowych,
 • Poprawiono uwzględnianie marginesów przy wydruku formularzy,
 • Poprawiono obliczenia dla VAT-7D (zakres rejestrów zakupów dla transakcji importowych),
 • Poprawiono błąd przy próbie otwarcia dokumentu księgowego, który został już usunięty lub odksięgowany,
 • Poprawiono zaokrąglanie kwot przy współczynniku sprzedaży opodatkowanej,
 • Poprawiono eksportowanie do KEDU 4.3 informacji o podstawie ubezpieczenia chorobowego w przypadku braku zaznaczenia ubezpieczenia chorobowego w danych wspólnika/właściciela,
 • Poprawiono eksportowanie RZA za pracowników,
 • Poprawiono zmianę numeru dokumentu poprzez edycję nagłówka,
 • Poprawiono komunikat przy niepowodzeniu podczas tworzenia archiwum,
 • Poprawiono tworzenie VAT-27 dla świadczonych usług przy przekroczeniu limitu w jednym załączniku,
 • Poprawiono zmianę numeru dokumentu poprzez edycję nagłówka,
 • Poprawiono obsługę szablonów w przypadku uszkodzonego/niepełnego pliku,
 • Poprawiono zachowanie okien wyboru i edycji kontrahenta, wyboru towaru oraz mrugania przy przechodzeniu pomiędzy niektórymi oknami,
 • Poprawiono uzupełnianie wypłat w PIT-4R. Kwoty powinny nie być pomniejszane o ubezpieczenie wypadkowe (tylko emerytalne, rentowe i chorobowe),
 • Poprawiono wybieranie poprzedniego okna przy zamykaniu okna,
 • Poprawiono tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa dla modułu Biuro Rachunkowe "Rzeczpospolitej",
 • Poprawiono usuwanie pracownika,
 • Poprawiono błąd przy wydruku dowolnej tabeli,
 • Poprawiono wyświetlanie tabeli JPK przy usunięciu jedynego dokumentu JPK,
 • Usunięto ustawienie ograniczenia maksymalnej liczby ikon na pasku narzędziowych,

Wersja 25.07

 • Dodano możliwość scalania plików JPK (dotyczy tylko JPK_VAT),
 • Dodano obsługę wysyłki JPK dla systemu Windows XP,
 • Dodano możliwość zdefiniowania opisów dla plików JPK,
 • Dodano możliwość wprowadzania dowodów wewnętrznych w walutach,
 • Dodano podgląd dla dowodów wewnętrznych oraz zmieniono sposób drukowania dowodów wewnętrznych tak aby wydruk uruchamiany był z poziomu otwartego do edycji lub podglądu dowodu wewnętrznego,
 • Dodano makra dot. odbiorcy dla treści faktury przesyłanej e-mailem,
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów księgowych po numerze dokumentu,
 • Dodano wydruk odbiorcy na wezwaniach do zapłaty i notach odsetkowych,
 • Dodano wydruk nabywcy/odbiorcy na notach księgowych,
 • Dodano eksport i import informacji o kraju kontrahenta,
 • Dodano sumy okresu dla wydruku sum ewidencji przychodów,
 • Dodano przechodzenie do dokumentu księgowego bezpośrednio z okna rozrachunków z kontrahentami,
 • Dodano zapamiętywanie ostatnich 5 nazw serwerów oraz 5 nazw użytkowników przy logowaniu w wersji sieciowej,
 • Dodano nazwisko i imię podatnika dopisywane do nazwy e-deklaracji PIT-11,
 • Dodano wydruk podpisów na wydruku podróży służbowej (wymaga włączenia w opcjach wydruków),
 • Dodano obsługę kodów XML (np. ė) dla szczególnych przypadków, m.in. dla e-deklaracji,
 • Dodano możliwość pobrania oryginalnego numeru referencyjnego dla duplikatu e-deklaracji,
 • Dodano zapamiętywanie oryginalnej odpowiedzi systemu e-deklaracje w przypadku problemów podczas wysyłki,
 • Dodano informację o możliwości podpisu danymi dla e-deklaracji w przypadku gdy podpis jest możliwy, ale nie zostały spełnione jego warunki,
 • Dodano sprawdzanie czy dokument jest zdublowany także w roku poprzednim,
 • Dodano wymaganie wypełnienia pola poczty w danych firmy,
 • Dodano zabezpieczenie przy wprowadzaniu daty dokumentu księgowego, aby rok był w rozsądnym zakresie,
 • Dodano sprawdzanie struktury dokumentu JPK podczas importowania,
 • Dodano możliwość zmiany informacji o kraju opodatkowania w czasie edycji nagłówka dokumentu magazynowego,
 • Dodano wyświetlanie PKWIU i EAN-13 w podglądzie dokumentu magazynowego,
 • Dodano możliwość edytowania trzeciego członu faktury dla dokumentów FA/FP/FW/FZ,
 • Dodano kolumnę liczby porządkowej do wydruku ewidencji dokumentów księgowych (do włączenia poprzez opcje wydruków),
 • Dodano możliwość sprawdzenia czy istnieje nowsza wersja programu na stanowisku roboczym wersji sieciowej,
 • Dodano wykonywanie automatycznego archiwum programu przy zamykaniu programu,
 • Dodano możliwość wprowadzania delegacji pracowników,
 • Dodano możliwość dodawania załączników do wybranych obiektów (kontrahenci, towary),
 • Dodano możliwość sortowania zestawienia należności po sumie kwot do zapłaty,
 • Zmieniono zachowanie pola kursu w dokumentach magazynowych (znika, gdy nie jest potrzebne),
 • Zmieniono wysyłanie e-deklaracji (wydłużono czas oczekiwania na odpowiedź oraz dodano informację o braku otrzymanego numeru referencyjnego),
 • Zmieniono drukowanie celu podróży na wydruku podróży służbowych (drukowane w wielu liniach, jeśli jest taka konieczność),
 • Zmieniono pola dotyczące podstawy zwolnienia przy wyborze towaru na fakturę/dokument,
 • Rozbudowano importowanie dokumentu:
  • Możliwość importowania dokumentów do okna wprowadzania dokumentów (nie są od razu księgowane),
  • Możliwość ręcznego wprowadzania kontrahentów w trakcie importowania większej liczby dokumentów,
  • Możliwość ręcznego wprowadzania dokumentów w trakcie importowania większej liczby dokumentów,
  • Automatyczne uzupełnianie konta księgowego (wraz z rejestrem VAT) w przypadku, gdy nie jest podane, a kontrahent ma określone,
  • W przypadku braku kontrahenta i/lub konta księgowego otwierane jest okno wprowadzenia dokumentu, także w przypadku importowania większej liczby dokumentów,
 • Usprawnienia dotyczące kompresji wysyłanych dokumentów JPK,
 • Poprawiono obliczanie podatku w przypadku jednego progu podatkowego (lub braku podania progów),
 • Poprawiono oglądanie VAT-27 na podstawie e-deklaracji,
 • Poprawiono obliczenia dla PIT-4 dla wypłat w następnym miesiącu,
 • Poprawiono wybieranie myszą komórki tabeli dowodu wewnętrznego,
 • Poprawiono korektę ilości (zwrot) dla usług na dokumencie KPZ,
 • Poprawiono wyświetlanie w wizytówce informacji podatnik VAT czynny,
 • Poprawiono tworzenie JPK VAT (2) przy kwotach opodatkowanych stawką 0%,
 • Poprawiono zapisywanie NIP kontrahenta incydentalnego przy wprowadzaniu dokumentu księgowego,
 • Poprawiono aktualizowanie VAT-27 (tylko obrót krajowy),
 • Poprawiono PKPiR bezpośrednio po zmianie inwentaryzacji,
 • Poprawiono aktualizowanie VAT-UE dla większej liczby kontrahentów,
 • Poprawiono uruchamianie programu oraz usługi serwera programu w przypadku braku możliwości wykonania kopii bezpieczeństwa (powodzenie wykonania kopii bezpieczeństwa nie będzie warunkiem uruchomienia programu, ale użytkownik zostanie powiadomiony o braku możliwości utorzenia kopii bezpieczeństwa),
 • Poprawiono tworzenie JPK_FA (1) przy braku niektórych danych (np. jednostki miary),
 • Poprawiono przechodzenie do niewypełnionego pola w danych firmy,
 • Poprawiono tworzenie JPK_PKPIR (2) przy braku opisu zdarzenia gospodarczego,
 • Poprawiono jednostkę miary (mm) dla dodatkowych odsunięć i maksymalnej szerokości loga w danych firmy,
 • Poprawiono działanie skrótów klawiszowych (może być konieczne ręczne skorygowanie/wprowadzenie ponowne skrótów),
 • Poprawiono brakujący zapis opcji podpisu odbiorcy na fakturze,
 • Poprawiono księgowanie faktury marża przy cenie sprzedaży niższej od ceny zakupu,

Wersja 25.06

 • Dodano zapisywanie tabeli dla kursów walut w dokumencie,
 • Dodano możliwość określenia tabeli sum dla faktur z odwrotnym obciążeniem (Netto+VAT+Brutto, Netto+Brutto, Netto),
 • Dodano nowe możliwości w module Biuro Rachunkowe "Rzeczpospolitej":
  • Pokazywanie w tabeli firm NIPu oraz nazwy firmy,
  • Możliwość dezaktywowania oraz aktywowania firm,
 • Dodano w terminarzu zobowiązań oraz terminarzu należności możliwość filtrowania zestawienia według kontrahenta,
 • Dodano w ewidencji dokumentów zaksięgowanych możliwość filtrowania zestawienia według typu trasnsakcji oraz daty dokumentu,
 • Dodano automatyczną aktualizację kont bankowych przypisanych do kontrahentów podczas zmiany konta bankowego w danych firmy lub w planie kont bankowych,
 • Dodano automatyczne dodawanie kontrahentów podczas importowania dokumentów księgowych,
 • Dodano możliwość generowania formularzy płacowych dla wypłat w następnym miesiącu,
 • Dodano nowe formularze VAT-UE (4), VAT-UEK (4), VAT-27 (2),
 • Poprawiono generowanie kodu QR dla większych kwot,
 • Poprawiono generowanie JPK VAT - zawsze generowany jest JPK VAT (2),
 • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych (typ transakcji),
 • Poprawiono wyświetlanie historii rozliczenia z kontrahentami,
 • Poprawiono wybieranie domyślnego pracownika dla PIT-11,

Wersja 25.05

 • Dodano możliwość pobrania programu Rozliczenie Roczne "Rzeczpospolitej" 2016 dla użytkowników Małej Księgowości "Rzeczpospolitej",
 • Dodano możliwość zmiany wszystkich danych nagłówka dokumentu magazynowego lub faktury podczas wprowadzania dokumentu lub faktury,
 • Dodano możliwość wprowadzania kontrahentów incydentalnych, których dane będą zapamiętane jedynie w wprowadzonym dokumencie, zaś kontrahent nie będzie zapisany do kartoteki towarów,
 • Dodano możliwość ustalenia własnego podpisu odbiorcy dla faktur,
 • Dodano możliwość zaznaczania dokumentów w oknie dokumentów zaksięgowanych oraz możliwość odksięgowania wielu dokumentów jednocześnie,
 • Dodano możliwość odksięgowania dokumentu z poziomu podglądu lub edycji dokumentu zaksięgowanego,
 • Dodano możliwość zdefiniowania szerokości loga na wydruku faktury i odsunięcia danych firmy od nagłówka,
 • Dodano możliwość drukowania "odbiorca" na fakturze jako "odbiorca faktury",
 • Dodano możliwość drukowania wartości VAT zawsze w podsumowaniu faktury VAT (istotne dla faktur z odwrotnym obciążeniem, aby drukować zawsze wartość VAT 0,00 w podsumowaniu całości),
 • Dodano informacje o kontrahencie oraz NIPie do nagłówka dokumentu zaksięgowanego, osuwając informacje o miesiącu zaksięgowania i obecnym miesiącu księgowym,
 • Dodano informację o możliwych sposobach rozwiązania problemu aktywacji klucza produktu,
 • Dodano informację o wystawcy drukowaną na fakturze,
 • Dodano informację o adresie korespondencyjnym drukowanym na fakturze,
 • Dodano obsługę timeoutu dla serwera poczty,
 • Dodano możliwość wyliczenia spisu z natury oraz stanów magazynowych algorytmem z unikaniem ujemnych stanów magazynowych,
 • Poprawiono wysokość podstawy składek społecznych,
 • Poprawiono położenie podpisów dla druków magazynowych,
 • Poprawiono wysyłanie JPK w przypadku wysłania na serwer testowy, a następnie na serwer właściwy,
 • Poprawiono działanie uprawnień w wersji sieciowej, włącznie z ukrywaniem w menu opcji do których użytkownik nie ma dostępu,
 • Poprawiono kwoty faktur wewnętrznych w wydrukach zestawienia faktur i dokumentów,
 • Poprawiono kodowanie znaków w e-deklaracji wprowadzanych w innym języku niż polski,
 • Poprawiono ustalanie kwartalności dla VAT-27 (1) od 1 stycznia 2017 roku - jest zawsze miesięcznie,
 • Poprawiono określanie nazwy dla korekty e-deklaracji PIT-11,
 • Poprawiono importowanie JPK (jesli zastosowano namespacey w strukturze xml dokumentu JPK),

Wersja 25.04

 • Dodano możliwość obliczania składek dla Funduszu Emerytur Pomostowych w module Płace,
 • Zmieniono domyślny preferowany .NET Framework na v4.0 o ile jest zainstalowany na komputerze,
 • Poprawiono wysyłkę plików JPK,
 • Poprawiono podgląd VAT-UEC na podstawie e-deklaracji,

Wersja 25.03

 • Dodano możliwość definiowania opisu do nazwy pozycji dla zamówienia,
 • Dodano możliwość określenia preferowanego .NET Framework (v2.0 lub v4.0) dla niektórych zewnętrznych komponentów aplikacji,
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów zaksięgowanych według pola "Uwagi" oraz "Forma płatności",
 • Dodano możliwość filtrowania zestawienia zapłat według pola "Forma płatności",
 • Dodano możliwość edytowania numeru zamówienia kontrahenta dla dokumentów magazynowych,
 • Dodano możliwość wyłączenia automatycznego otwierania dokumentu PDF po wydruku,
 • Dodano możliwość eksportowania dokumentów magazynowych do formatu EDI++ (*.epp) kompatybilnych z programami Rachmistrz GT oraz Rewizor GT firmy InsERT,
 • Dodano możliwość włączenia trybu diagnostycznego dla dodatkowych narzędzi,
 • Dodano nowe możliwości do raportu "Podsumowanie obrotów z kontrahentami" m.in. tworzenie raportów według przedstawicieli handlowych,
 • Poprawiono przenoszenie opisu do nazwy pozycji z faktur proforma do realizowanych dokumentów/faktur,
 • Poprawiono tworzenie e-deklaracji VAT-UEK dla wielu załączników z różnymi grupami,
 • Poprawiono na pasku narzędzi "Spis z natury" i "Arkusz inwentaryzacyjny" (przygotowanie i rozliczenie inwentaryzacji),
 • Poprawiono drukowanie faktury dla typu transakcji Podatnikiem jest nabywca art. 17 ust.1 pkt. 8,
 • Poprawiono oglądanie e-deklaracji VAT-UEK,
 • Poprawiono aktualizację VAT-27,
 • Poprawiono kalibrację nadruku,
 • Poprawiono zachowywanie ustawień miesiąca, roku księgowego, wybranego magazynu, podczas edycji danych firmy,
 • Poprawiono proponowaną nazwę wydruku do PDF dla paragonu,

Wersja 25.02

 • Dodano możliwość importowania Jednolitych Plików Kontrolnych,
 • Dodano możliwość wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych,
 • Dodano możliwość wyłączenia kwoty wolnej od podatku (dla obsługi nowego sposobu liczenia podatku od 2017 roku),
 • Dodano pola "Miejscowość" oraz "Cel podróży" dla podróży służbowych,
 • Dodano podświetlenie wybranego miesiąca w oknach z przyciskami miesiąca,
 • Dodano makra dotyczące faktury dla wezwań wysyłanych e-mailem,
 • Zmieniono "Eksport zawartości tabeli" w przypadku z korzystania z stronicowania SQL, tak aby eksportowane były wszystkie strony, a nie tylko obecnie widoczna strona,
 • Zmieniono wyszukiwanie w przypadku z korzystania z stronicowania SQL, tak aby wyszukiwane było wykonywane na wszystkich stronach, a nie tylko na obecnie widocznej stronie,
 • Poprawiono wydruki modułu oferty i zamówienia,
 • Poprawiono księgowanie dokumentów LT,
 • Poprawiono eksport dokumentów JPK dotyczących ewidencji VAT dla dokumentów dla których dla kontrahenta nie podano numeru NIP wprowadzana będzie wartość "brak", tak aby dokument XML był zgodny z schematem,
 • Poprawiono sprawdzanie licencji gdy program zainstalowany jest w katalogu "C:\Program Files" (dotyczy Windows 7, 8, 8.1, 10)
 • Poprawiono wyszukiwanie kontrahentów po numerze NIP jeżeli włączona jest opcja wyszukiwania po znakach początkowych (tylko wersja SQL),
 • Poprawiono widoczność wprowadzanego tekstu do pola opisu zdarzenia gospodarczego przy wprowadzaniu długich ciągów znaków,

Wersja 25.01

 • Zmieniono sposób sprawdzania licencji dla stanowiska sieciowego, tak aby sprawdzana była jedynie licencja serwera,
 • Zmieniono drukowanie prostokątnego logo firmy na fakturze tak aby było bardziej widoczne,
 • Poprawiono widok klasycznego menu w programie,
 • Poprawiono tworzenie spisu z natury w cenach zakupu oraz zestawienia stanów magazynowych dla zestawień tworzonych na dzień przeszły, po którym wystąpiła korekta ceny na dokumencie PZ, która nie jest ujmowana w danym zestawieniu,
 • Wersja 24.28

  • Dodano podgląd e-deklaracji VAT-UE i VAT-UEK,
  • Dodano obsługę załączników do VAT-UEK,
  • Dodano możliwość drukowania pełnej tabeli sum na fakturze niezależnie od sposobu opodatkowania i typu transakcji,
  • Dodano możliwość wysyłania wezwań do zapłaty i not odsetkowych e-mailem,
  • Rozbudowano opcje dotyczące wysyłania poczty,
  • Zmieniono domyślne ustawienie drukowania przelewu przy wysyłaniu faktury e-mailem,
  • Poprawiono wydruki zestawień faktur i dokumentów magazynowych, aby uwzględniały walutę,
  • Poprawiono filtrowanie po narzucie i marży w zestawieniu sprzedaży,
  • Poprawiono działanie ramki więcej/mniej dla faktury wewnętrznej,
  • Poprawiono wydruk adresu kontrahenta dla wezwań do zapłaty i not odsetkowych korzystając z ustawień użytkownika,
  • Poprawiono edycję szablonu faktury,
  • Poprawiono tworzenie spisu z natury w cenach zakupu oraz zestawienia stanów magazynowych dla zestawień tworzonych na dzień przeszły, po którym wystąpiła korekta ceny na dokumencie PZ, która nie jest ujmowana w danym zestawieniu,

  Wersja 24.27

  • ! Poprawiono stabliność i wydajność aplikacji względem wersji 24.26x,
  • Dodano możliwość szybszego uruchamiania programu poprzez skrócenie czasu przygotowania danych - opcja "Leniwe indeksy" (domyślnie wyłączona),
  • Dodano możliwość wydruku wartości VAT i brutto na fakturze,
  • Dodano funkcje raportu dobowego i okresowego do paska narzędzi,
  • Dodano przenoszenie opisu pozycji szablonu faktury do tworzonej faktury podczas realizacji szablonu faktury,
  • Umożliwiono uruchamianie aplikacji Biuro Rachunkowe "Rzeczpospolitej" na nie mapowanym udziale sieciowym np. \\SERWER\MK,
  • Zmieniono domyślny sposób uruchamiania firm w module Biuro Rachunkowe "Rzeczpospolitej" na nie wymagające dodatkowych uprawnień (możliwość zmiany do poprzedniego ustawienia znajduje się w zaawansowanych opcjach programu),
  • Zmieniono protokół wysyłki dla e-deklaracji do środowiska testowego,
  • Zmieniono format importowanych dokumentów księgowych oraz magazynowych poprzez dopdatkową możliwość importowania wartości kwot netto oraz VAT w formatach zarówno NETTO-XX oraz NETTO-X np. NETTO-08 lub NETTO-8,
  • Poprawiono wydruk sum na fakturach walutowych (różnica w kwocie razem w podsumowaniu i kwocie brutto razem w tabeli),
  • Poprawiono obliczenie wartości zapłaconej w złotówkach dla faktur walutowych w przypadkach różnicy 1 grosza,
  • Poprawiono przywracanie kopii bezpieczeństwa na serwerze (brak konieczności zamknięcia aplikacji po przywróceniu kopii bezpieczeństwa),
  • Poprawiono błąd blokowania plików przez serwer podczas indeksowania (dotyczy pliku ABON),
  • Poprawiono wydruk faktury na drukarce igłowej (nieprawidłowo umieszczony NIP),
  • Poprawiono przeliczanie pomniejszenia diety ze względu na śniadania, obiady i kolacje w przypadku podróży krajowych,

  Wersja 24.26

  • Dodano "Jednolity Plik Kontrolny" (wersja testowa),
  • Dodano możliwość importowania dokumentów księgowych oraz magazynowych z określeniem numeru ewidencji, do której mają być zaksięgowane dokumenty (pole "NUMER EWIDENCJI" w pliku *.ini),
  • Dodano możliwość filtrowania w kartotece kontrahentów według grup kontrahentów oraz przedstawicieli handlowych,
  • Zmieniono klonowanie dokumentu księgowanego - pole wartości zapłaconej jest puste przy klonowaniu (o ile nie wybrano formy płatności z ustawieniem "Rozlicz całość"),
  • Zmieniono wybór miesiąca na wybór okresu księgowego przy oglądaniu i aktualizowaniu formularzy VAT-7,
  • Poprawiono wydruk formularzy przy korzystaniu z alternatywnego wydruku PDF,
  • Poprawiono termin płatności podczas księgowania dokumentu magazynowego w sytuacji, gdy termin płatności był wpisany ręcznie,
  • Poprawiono wydruk przelewów przy korzystaniu z alternatywnego sterownika drukarki,
  • Poprawiono podgląd załącznika VAT-ZD przy oglądaniu e-deklaracji,

  Wersja 24.25h

  • Dodano możliwość wyszukiwania po numerach faktur w zestawieniach dokumentów magazynowych i faktur,
  • Dodano możliwość wystawienia paragonu fiskalnego do faktury zaliczkowej,
  • Dodano możliwość rozliczania podróży służbowych,
  • Dodano możliwość wydruku oraz księgowania podróży służbowych,
  • Dodano filtr nazwy towaru do zestawienia sprzedaży,
  • Dodano informację o ilości do klasyfikacji ABC sprzedaży,
  • Zmieniono sposób realizacji zamówień na podstawie, których wystawiany jest paragon fiskalny (Wartość zaliczek jest pomniejszana z wartości towarów i usług),
  • Zmieniono sposób pobierania danych z rejestru REGON - użyto znaku "/" do rozdzielenia numeru nieruchomości oraz numeru lokalu,
  • Przywrócono kodu kraju EU dla NIP,
  • Uaktualniono protokół wysyłania e-deklaracji na bramkę testową,
  • Poprawiono wysyłanie e-deklaracji dla systemów Windows XP,
  • Poprawiono edycję nagłówka dokumentu magazynowego w oknie zestawienia faktur (tylko SQL),
  • Poprawiono działanie zestawienia kontrahentów pod względem prędkości działania po wprowadzeniu opcji licznika zaznaczonych kontrahentów (tylko SQL),
  • Poprawiono realizowanie zamówień dla których wystawiane były zaliczki (wartość kwoty zaliczki na dokumencie rozliczającym),
  • Poprawiono drukowanie z zacieniowaniem przy pomocy alternatywnego sterownika drukarki,
  • Poprawiono drukowanie przelewów do PDF dla alternatywnego wydruku PDF,
  • Poprawiono edycję danych kontrahenta przy wprowadzonym innym adresie korespondencyjnym,
  • Poprawiono widoczność wybranego/podświetlonego przycisku,
  • Poprawiono błąd podczas wprowadzania/edycji schematu księgowania,
  • Poprawiono uruchamianie uaktualnienia pobranego z Internetu,
  • Poprawiono wydruk tabeli sum na drukarce igłowej,
  • Poprawiono błąd przy edycji składek ZUS, zdrowotnych i funduszy pozaubezpieczeniowych,
  • Poprawiono pokazywanie danych wspólników/właściciela (względem wersji 24.24),
  • Poprawiono wypisywanie kwoty słownie dla faktur rozliczanych z netto w walucie i VAT w PLN,
  • Poprawiono pokazywanie firm w biurze rachunkowym jeżeli katalog danych firmy jest oznaczony jako archiwalny,
  • Poprawiono wydruk nazwy kontrahenta z uwzględnieniem podziału na linie,

  Wersja 24.24

  • Dodano możliwość wprowadzania faktur zaliczkowych, nie powiązanych z dokumentami zamówień,
  • Dodano możliwość dodawania wielu pozycji do faktur zaliczkowych,
  • Dodano możliwość zmiany kolejności kolumn w tabelach,
  • Dodano możliwość przypisania osobnych kont dla kwoty VAT i kwoty netto dla faktur walutowych,
  • Przywrócono przycisk "Wizytówka" kontrahenta w module rozrachunków,
  • Zmieniono sposób wyszukiwania kontrahentów po numerze NIP (tylko wersja SQL), tak aby uwzględniać w wyniakach wyszukiwania pozycje niezależnie czy numer NIP wprowadzony był z znakami "-" czy też nie,
  • Poprawiono wydruk formularzy podatkowych przy wykorzystaniu alternatywnego sterownika drukarki,
  • Poprawiono wyliczanie Sum Rejestru dotyczących importu usług ogółem,
  • Poprawiono wydruk rejestrów VAT,
  • Poprawiono wypełnianie pola "Metoda Kasowa" dla faktur FA realizowanych na podstawie zamówień od odbiorcy ZO,
  • Poprawiono księgowanie faktury usługowej przy zmianie wartości zapłaconej podczas tworzenia nowej faktury lub edycji bieżącej,
  • Poprawiono uzupełnianie zapłaty przy księgowaniu dokumentu magazynowego (wybór właściwej formy zapłaty, przepisywanie wartości, zaznaczanie "rozlicz w całości"),
  • Poprawiono uzupełnianie ceny sprzedaży dla kontrahenta, który wcześniej nie kupował danego towaru, przy ustawieniu cen sprzedaży według ostatniej ceny sprzedaży (tylko SQL),
  • Poprawiono w wersji SQL (bez stronicowania) wydajność wyszukiwania na listach (np kontrahentów) poprzez ograniczenie liczby wyników do pierwszych 50 pasujących,
  • Poprawiono proces automatycznej aktualizacji aplikacji jeżeli aplikacja zainstalowana została katalogu w którego skład wchodziły znaki specjalne np. znaki polskie "ąęó..." itp.
  • Poprawiono kompatybilność w systemach Windows 98 oraz Windows 2000 (Nie zostawiamy nikogo w tyle...),
  • Poprawiono filtrowanie w Rejestrach VAT,

  Wersja 24.23

  • Dodano możliwość wprowadzania kontrahentów podczas importowania masowego dokumentów księgowych,
  • Dodano możliwość księgowania dokumentów dotyczących korekty zgodnie z art.89b ust.4 ustawy o VAT,
  • Dodano możliwość zamknięcia wszystkich okien programu przy pobieraniu uaktualnienia z okna pomocy technicznej,
  • Dodano możliwość przypisania konta bankowego indywidualnego do wpłat kontrahenta (przy formie płatości),
  • Poprawiono wydruk "Sumy Rejestry VAT",
  • Poprawiono opisy pól w formularzach VAT-7 i VAT-7D,
  • Poprawiono działanie ewidencji kosztów pojazdów w przypadku samochodów o identycznych nazwach,
  • Poprawiono przenoszenie kwoty nadwyżki z poprzedniej deklarcji w formularzach VAT-7 i VAT-7D,
  • Poprawiono wydruk loga przy pomocy alternatywnej drukarki PDF,
  • Poprawiono drugą stronę formularza VAT-7D,
  • Poprawiono korektę podatku na drugiej stronie formularzy VAT-7 i VAT-7D,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynowych z transakcją inną niż określoną poprzez konto księgowe użyte do księgowania dokumentu,

  Wersja 24.22

  • Dodano nowe wersje e-deklaracji załączników do VAT-7,
  • Dodano nową wersję formularza ORD-ZU (3),
  • Dodano informację o terminie płatności do niezapłaconych faktur na fakturze,
  • Poprawiono otwieranie formularzy podatkowych,
  • Dodano możliwość wyłączenia stylów wizualnych w zaawansowanych opcjach programu,
  • Dodano przycisk odznaczania w kartotece kontrahentów, który także informuje o liczbie zaznaczonych,

  Wersja 24.21

  • Poprawiono wyświetlanie sum w liście płac,
  • Poprawiono wprowadzanie dokumentu księgowego przy księgowaniu z użyciem schematów księgowania,
  • Poprawiono wypełnianie danych kontrahenta podczas fakturowaniu paragonu (wstawiają się dane nowego kontrahenta),

  Wersja 24.20

  • Dodano nowe formularze VAT-7(17), VAT-7/K(11), VAT-7D(8),
  • Dodano obsługę stylów wizualnych (zmiana interfejsu użytkownika),
  • Dodano pole "Podstawa zwolnienia z VAT" do każdej faktury dla której używana jest zwolniona stawka VAT,
  • Dodano pole "Powód korekty" dla faktur korygujących,
  • Dodano pole "Transakcja" dla konta księgowego,
  • Dodano alternatywny sposób wydruku do PDF,
  • Dodano możliwość wprowadzania wszystkich zaimportowanych dokumentów księgowych jednym kliknięciem,
  • Dodano do "Biura Rachunkowego" opcję umożliwiająca identyfikowanie firm przy użyciu kolorów,
  • Dodano propozycję otwarcia opcji poczty w przypadku próby wysłania e-maila bez skonfigurowanego konta pocztowego,
  • Dodano zapamiętywanie ostatniej wybranej pozycji z kartoteki towarów przy sprzedaży (w trybie SQL),
  • Dodano możliwość drukowania oświadczenia sprzedawcy produktów rolnych przy drukowaniu lub wysyłaniu wielu faktur,
  • Zmieniono sposób pobierania uaktualnień programu, tak aby proces był szybszy i wygodniejszy dla użytkowników,
  • Zmieniono sposób aktualizacji VAT-UE dla niepodatników VAT - uzupełniany jest napodstawie PKPiR,
  • Uwzględniono ustawienie "Domyślna ilość towaru na dokumencie" w zamówieniach,
  • Usunięto pole "Eksport" z definicji konta księgowego - należy korzystać z odpowiedniego typu transakcji "import/eksport",
  • Usunięto pole dotyczące uszczegółowienia nieodliczonego VATu z konta księgowego dotyczącego paliw silnikowych,
  • Usunięto stare formularze (do roku 2009 włącznie),
  • Poprawiono minimalizację okna dla systemu Windows 10,
  • Poprawiono działanie filtrów i drukowanie dla zestawienia zamówień,
  • Poprawiono w wydrukach zamówień do dostawcy "Nabywca" na "Dostawca",

  Wersja 24.19e

  • Poprawiono działanie filtrów i drukowanie dla zestawienia zamówień,

  Wersja 24.19d

  • Poprawiono zamówienia od dostawców ,
  • Dodano fakturowanie PZ z ZD (z zamówienia od dostawców),

  Wersja 24.19c

  • Poprawiono pokazywanie zaliczek w zamówieniach,
  • Poprawiono wydruk faktur zaliczkowych,

  Wersja 24.19b

  • Poprawiono pokazywanie stanu magazynowego dla zamówień ZD,
  • Poprawiono tworzenie zamówień do dostawcy gdy używane jest obliczanie ceny sprzedaży na podsatwie narzutu i ostatniej ceny zakupu,

  Wersja 24.19a

  • Poprawiono tworzenie zamówień,

  Wersja 24.19

  • Dodano możliwość wprowadzania zamówień w walutach obcych,
  • Dodano możliwość wprowadzania zamówień do dostawców,
  • Dodano możliwosć utworzenia faktury FA na podstawie zamówienia od odbiorcy,
  • Dodano możliwość wyboru starego wzoru PKPiR dla roku 2016,
  • Dodano możliwość nawigowania w ramkach przycisków za pomocą klawiszy "Strzałka w lewo, strzałka w prawo",
  • Dodano obsługę przycisków "Insert", "Delete" dla tabel w programie powiązując ich działanie odpowiednio z przyciskami "Nowy/Dodaj" oraz "Usuń" w tym samym oknie,
  • Zmieniono sposób drukowanie i wysyłanie wystawionych faktur, tak aby możliwe było to z jednego okna (dawne okna dostępne jako funkcje paska narzędzi),
  • Zmieniono sposób drukowania informacji o niezapłaconych fakturach - drukowanie wytłuszczoną czcionką,
  • Ujednolicono skróty klawiszowe dla modułu magazyn, dotyczy edytuj (F4) i księguj (F7),
  • Poprawiono eksportowanie zawartości tabel dla kolumn, których zawartość wyświetlana była w sposób graficzny (znacznik Tak/Nie),
  • Poprawiono zarządzanie plikami tymczasowymi w systemowym katalogu plików tymczasowych oraz lokalnym katalogu pliku tymczasowych (brak możliwości otwarcia zestawień na niektórych komputerach),
  • Poprawiono eksport do Płatnika deklaracji w których dla pracownika nie określono numeru PESEL, a określono zagraniczny numer identyfikacyjny,
  • Poprawiono wypełnianie PIT-8/AR dla pracowników nie będących rezydentami,
  • Poprawiono aktualizację PIT-5 przy wypełnianiu danych z modułu Biuro,
  • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików INI (w niektórych przypadkach błędnie wprowadzane były kwoty),

  Wersja 24.18b

  • Poprawiono otwieranie zestawienia Stanów Magazynowych,

  Wersja 24.18a

  • Poprawiono dodawanie kontrahenta do przelewu,
  • Dodano wybór rozmiaru czcionki dla uwag dla faktur,

  Wersja 24.18

  • Dodano możliwość wystawiania dokumentów WZ na podstawie faktur pro forma,
  • Dodano pomoc zdalną, która ułatwi szybsze połączenie się i udzielnie pomocy,
  • Dodano w Zestawieniu dokumentów magazynowych wyświetlanie nr zamówienia kontrahenta,
  • Dodano w wydruku listy płac, w polu na podpis informację słowną o Dacie i podpisie,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie daty urodzenia na podstawie numeru PESEL w edycji firmy w danych do ZUS,
  • Dodano ostrzeżenie przy zerowej ilości dodawanego towaru,
  • Dodano automatyczne uzupełnianie danych właściciela przy tworzeniu nowej firmy na podstawie danych firmy,
  • Dodano zabezpieczenie dla nazw faktur drukowanych do PDF,
  • Dodano możliwość wyboru wielkości okna wyboru towarów (zmaksymalizowane/normalne) poprzez skorzystanie z przycisku maksymalizacji okna,
  • Zmieniono domyślny katalog plików tymczasowych na katalog programu, umożliwiono włączenie systemowego katalogu plików tymczasowych w zaawansowanych opcjach programu,
  • Zmieniono uruchamianie opcji, powiązanej z oknem zminimalizowanym aby przywrócić wielkość okna,
  • Poprawiono wybieranie konta bankowego z danych faktury, a nie z danych firmy w przypadku wysyłania faktury mailem,
  • Poprawiono tworzenie e-deklaracji dla VAT-7 z większą liczbą załączników VAT-ZD,
  • Poprawiono tworzenie tytyłu przelewu dla przelewów QR dla formatu numeru faktury nnnnn/mm/rrrr,
  • Poprawiono numer konta nadawcy przelewu,
  • Poprawiono tworzenie spisu z natury w cenach zakupu tak aby obroty z dokumentów korygujące (KPZ, KRR) uwzględniane były w dacie korekty, a nie w dacie dokumentu korygowanego.

  Wersja 24.17

  • Dodano drukowanie kodów QR dla przelewów (zgodnych z wytycznymi Związku Banków Polskich),
  • Dodano opcję wyboru rozmiaru czcionki na wydruku PKPiR i zmieniono domyślny rozmiar na taki sam jak we wcześniejszych wersjach,
  • Dodano informację o oddziale firmy,

  Wersja 24.16

  • Poprawiono wyświetlanie zdjęć towarów w kartotece towarów,
  • Poprawiono dodawanie ikon do paska narzędziowego,
  • Poprawiono zaokrąglanie ilość miejsc po przecinku dla progukcji,
  • Poprawiono drukowanie paragonów fiskalnych na serwerze,

  Wersja 24.15

  • Dodano nowy wzór PKPiR obowiązujący od kwietnia 2016 r.
  • Dodano rok na każdej stronie w nagłówku wydruku sum PKPiR,
  • Dodano możliwość wygenerowania faktury pro forma dla zamówienia,
  • Dodano możliwość utworzenia raportu obrotów dla wybranej pozycji kartoteki towarów,
  • Dodano numer zamówienia kontrahenta do faktur (w oknie edycji domyślnie ukryty, można pokazać przy pomocy przycisku "więcej"),
  • Dodano nazwę wydruku dla druków modułu płace,
  • Dodano opcję wyboru skali formularzy,
  • Dodano wybór skali wyświetlanych formularzy,
  • Dodano możliwość tworzenia dowolnych zapytań SQL (zapytania użytkownika),
  • Rozszerzono długość indeksu towaru/usługi do 30 znaków,
  • Poprawiono wydruk ewidencji VAT, gdy nie są drukowane sumy,
  • Poprawiono wydruk nagłówka w ewidencji przejazdów ogólnej,
  • Poprawiono pobieranie danych z rejestru REGON dla podmiotów nie wpisanych do CEIDG,
  • Poprawiono drukowanie dokumentu księgowego,
  • Poprawiono czas działania wystawiania dokumentów magazynowych przy korzystaniu z opcji "Sprzedaż według ostatniej ceny sprzedaży dla kontrahenta" (dotyczy tylko wersji SQL),
  • Poprawiono zaznaczanie i odznaczanie w kartotece kontrahentów,
  • Poprawiono wyszukiwanie dokumentów księgowych na podstawie dokumentów magazynowych,
  • W trakcie przywracania na serwerze archiwum z wersji jednostanowiskowej zachowane zostaną ustawienia serwera w tym lista użytkowników,
  • Powiększono ekrany wyboru towarów lub usług dla dokumentów magazynowych dla monitorów o dużych rozdzielczościach,
  • Zmiany do proponowanej nazwy pliku PDF dla faktury,

  Wersja 24.14

  • Poprawiono wyświetlanie sumatorów w formularzach,

  Wersja 24.13

  • Poprawiono przygotowywanie e-deklaracji,

  Wersja 24.12

  • Dodano skalowanie formularzy przy większych rozdzielczościach ekranu,
  • Rozszerzono pole numeru dokumentu księgowego do 40 znaków,
  • Poprawiono nazwę US z "Urząd Skarbowy w Stargadzie Szczecińskim" na "Urząd Skarbowy w Stargardzie",
  • Poprawiono tworzenie nowego roku dla wersji sieciowej - nie wymaga ponownego uruchomienia serwera,
  • Poprawiono przywracanie kopii bezpieczeństwa firm utworzonych w wersji jednostanowiskowej w serwerze programu,
  • Poprawiono wyświetlanie niektórych znaków w wysyłanych e-mailach,
  • Poprawiono drukowanie dokumentu księgowego,

  Wersja 24.11

  • Poprawiono obsługę VAT-ZD dla nowych VAT-7/K i VAT-7D,

  Wersja 24.10

  • Dodano w zamówieniach numer zamówienia kontrahenta,
  • Dodano w nagłówku wydruku Ewidencji Wyposażenia rok którego dotyczy wydruk,
  • Poprawiono prędkość indeksowania bazy danych SQL,
  • Poprawiono edycję danych firmy po założeniu nowego roku,
  • Poprawiono generowanie zestawienia należności jeżeli w zestawieniu występuje wiele pozycji,
  • Poprawiono rozliczanie inwentaryzacji wykonywane dla wieku magazynów jednocześnie (problem mógł prowadzić do powstania różnic w stanach),
  • Poprawiono sposób pobierania danych z rejestru REGON,
  • Dodano kolumnę magazynu do wydruku arkusza spisowego,

  Wersja 24.09

  • Poprawiono sposób pobierania danych z rejestru REGON,
  • Poprawiono wydruk Dokumentu księgowego jeśli dokument nie był związany z VAT-em,

  Wersja 24.08

  • Dodano nowe formularze VAT-7(16), VAT-7/K(10), VAT-7D(7), VAT12(3),
  • Dodano obsługę SQL dla zamówień,
  • Dodano formę płatności do zamówień,
  • Poprawiono wydruk sum dla ewidencji przychodów,
  • Przywrócono ORD-ZU,
  • Drobne zmiany w wyglądzie wydruku ewidencji przebiegu pojazdu,
  • Poprawiono adres zagraniczny w nowych e-deklaracjach,
  • Wyłączono przelewy dla PIT-4R i PIT-8/AR,
  • Poprawiono błąd przy tworzeniu nowego zamówienia,
  • Dodano formę płatności do zamówienia,

  Wersja 24.07

  • Dodano informacje o rodzaju obowiązku podatkowego oraz zagranicznym numerze identyfikacyjnym dla pracownika,
  • Dodano możliwość zdefiniowania więcej niż jednej stawki VAT z tą samą wartością oraz nadanie stawkom VAT nazw,
  • Dodano wysyłanie maili na wiele adresów oddzielonych średnikiem,
  • Poprawiono indeksowanie słowników,
  • Poprawiono stabilność przy wydruku do PDF,
  • Poprawiono sposób pobierania danych z rejestru REGON,

  Wersja 24.06

  • Dodano możliwość pobrania i uruchomienia programu Rozliczenie Roczne 2015,
  • Dodano arkusz zapotrzbowania towarów generowany na podstawie wprowadzonych zamówień,
  • Dodano zapamiętywanie typu dokumentu dla dokumentu WZ,
  • W przypadku rozpoznania nieprawidłowych danych wprowadzonych w formularzu, program informuje ostrzeżeniem,
  • Poprawiono wydruk zestawienia ofert,
  • Poprawiono rzadki błąd przy wydruku formularzy,
  • Dodano ostrzeżenie przy braku wypełnionej pozycji 10 w PIT-11,

  Wersja 24.05

  • Dodano wybór większych skrótów klawiszowych na przyciskach,
  • Dodano możliwość księgowania dokumentów magazynowych według schematów księgowań (na różne wiele kont księgowych),
  • Dodano sekcję "Ustawienia" w oknie serwera prezentującą ustawienia uruchomieniowe serwera,
  • Dodano możliwość wyszukiwania i filtrowania dokumentów magazynowych po fragmencie pola "Uwagi",
  • Poprawiono wpisywanie uwag podczas wprowadzania nowej faktury sprzedaży,
  • Poprawiono pobieranie kursów walut na przełomie lat,
  • Począwszy od roku 2016, formularz ORD-ZU nie jest dołączany w przypadku korekty,
  • Poprawiono obasługę sytuacji wyjątkowych przy drukowaniu paragonów fiskalnych na serwerze,
  • Poprawiono wydruk paragonów fiskalnych na serwerze (w przypadku pozycji z rabatami),
  • Dodano tworzenie e-deklaracji dla PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,

  Wersja 24.04

  • Dodano nowe formularze PIT11(23), PIT8AR(6), PIT4R(6) bez możliwości wysyłania e-deklaracji do momentu opublikowania pzrez MF schematów plików xml,
  • Dodano możliwość wykorzystania jednej drukarki fiskalnej podłączonej do serwera do obsługi wszystkich stanowisk pracy,
  • Dodano w oknie dokumentów księgowych wyświetlanie pola "Typ transakcji" w szczegółach dokumentu,
  • Dodano możliwość uruchomienia serwera programu w nienadzorowanym trybie NAS,
  • Dodano nowe kody tytułu ubezpieczenia 0580 i 0581,
  • Dodano możliwość nie ograniczania składki zdrowotnej do wysokości podatku należnego,
  • W PKPiR wydruk kwoty inwentaryzacji przesunięto w poz. kolumny 10 aby jednoznacznie określało, że dotyczy to inwentaryzacji towarów handlowych,
  • Poprawiono pobieranie kursów walut na przełomie lat,
  • Poprawiono przesyłanie polskich znaków do nagłówka oraz operacji logowania/wylogowania kasjera dla drukarek Posnet oraz Posnet Temo HS,
  • Poprawiono wystawianie faktur zaliczkowych oraz realizacje zamówień jeżeli wskazano sprzedaż według cen brutto na zamówieniu, podczas gdy w programie domyślnie nie ustawiona jest sprzedaż według cen brutto,
  • Poprawiono działanie funkcji "Wyszukiwanie z klawiatury po znakach wiodących" dla wersji SQL tak aby program uwzględniał to ustawienie również w wersji SQL,

  Wersja 24.03

  • Dodano kod świadczenia przer 329 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego,
  • Program został podpisany nowym podpisem cyfrowym

  Wersja 24.02

  • Poprawiono wydruk przelewu do ZUS do PDF,
  • Dodano osobną opcję do zaznaczenia faktur "nie do wysyłania",
  • Dodano możliwośc wydrukowania indeksu w osobnej kolumnie na fakturze,
  • W przypadku pobierania trybu dwustronnego z drukarki nie jest możliwe jego zmienienie z poziomu programu,
  • Dodano opcję umożliwiającą dodanie roku i miesiąca do nazwy faktury,

  Wersja 24.01

  • Dodano możliwość tworzenia archiwum programu w chmurach (między innymi Microsoft OneDrive) (wymagana zmiana ustawień w "Opcje tworzenia kopii bezpieczeństwa"),
  • Dodano możliwość utworzenia zestawienia stanów magazynowych bez podawania ich wartości,
  • Dodano obsługę stronicowania dla pól wyboru np. pole kontrahenta (tylko SQL oraz włączona funkcja stronicowania danych),
  • Dodano skrót klawiszowy dla przycisku "Ewidencja",
  • Zmieniono położenie ikony skrótu w przyciskach z lewej na prawa stronę,
  • Poprawiono sposób wprowadzania danych do Dowodów Wewnętrznch i Not Księgowych, polegający na blokowaniu wprowadzania danych pozycji jeśli nie wprowadzono w niej nazwy towaru, treści,
  • Poprawiono wychodzenie z programu bez wpisania hasła logowania,

  Wersja 24.00

  • Dodano możliwość sprawdzania poprawności nt REGON,
  • Dodano kilkukrotne automatyczne odbieranie potwierdzenia przy wysyłaniu e-deklaracji, jesli deklaracja jest w trakcie przetwarzania,
  • Dodano możliwość pobierania danych dotyczących ustawienia drukowania w trybie dwustronnym z drukarki,
  • Dodano możliwość tworzenia archiwum programu w chmurach (między innymi Microsoft OneDrive) (wymagana zmiana ustawień w "Opcje tworzenia kopii bezpieczeństwa"),
  • Poprawiono import najmu do PIT-5,

  Wersja 23.35

  • Program został podpisany nowym podpisem cyfrowym

  Wersja 23.34

  • Poprawiono import najmu do PIT-5, PIT-5 (uproszczony)
  • Poprawiono wychodzenie z programu bez wpisania hasła logowania,

  Wersja 23.33

  • Poprawiono wyświetlanie danych magazynowych,

  Wersja 23.32

  • Dodano możliwość podpisywania danymi formularzy VAT27(1), VAT-UE(3), VAT-UEK(3) (dla osób fizycznych),
  • Umożliwiono importowanie dokumentów księgowych z innych systemów dla Ryczałtu,
  • Zwiększono rozmiar pola E-mail w danych kontrahenta i danych Firmy do 60 znaków,
  • Poprawiono wysyłanie faktur mailem w przypadku gdy nazwa katalogu, w którym zainstalowano program zawierała polskie znaki,
  • Poprawiono uruchamianie programu MK związane z pojawianiem się błędów podczas indeksacji baz danych przy starcie programu,
  • Poprawiono pobieranie potwierdzenia wysłania e-deklarcji dla wersji sieciowej,
  • Poprawiono sposób uruchamiania firm w module Biuro Rachunkowe, tak aby niepotrzebne było wprowadzanie poświadczeń,
  • Poprawiono błąd przy otwieraniu zestawienia VAT dokumentów,
  • Ustawienia urządzenia fiskalnego nie będą dostepne dopóki w danych firmy nie zaznaczy się opcji "Korzystaj z urządzeń fiskalnych",

  Wersja 23.31

  • Poprawiono tworzenie e-deklaracji VAT-7(15), VAT-27(1) w związku ze zmianą wzorów tych deklaracji przez MF,
  • Dodano możliwość zmiany dopasowania szerokości wydruku do szerokości strony,
  • Udostępniono edycje wartości zapłaty faktury zaliczkowej w trakcie jest tworzenia,
  • Poprawiono użycie "kółka" myszy dla tabel dla systemu Windows 10 w module BIURO i SERWER,
  • Poprawiono przewidywanie końca strony dla wydruku KPiR,
  • Poprawiono przechodzenie do powiązanego dokumentu,

  Wersja 23.30

  • Dodano w rejestrach VAT filtrowanie dokumentów związanych z korektą podatku naliczonego zgodnie z art 89b ust.1 ustawy,
  • Dodano filtr towaru do zestawienia dokumentów produkcji,
  • Dodano mozliwość ręcznego wprowadzania wartości ujemnych w formularzu VAT-27,
  • Dodano możliwość ustalenia domyślnej ilości towaru/usługi na dokumencie magazynowym,
  • Dodano numer zamówienia do wydruku zamówienia,
  • Poprawiono zliczanie stron na wydruku,
  • Poprawiono przełączanie orientacji po podglądzie,
  • Poprawiono błąd czyszczcenia pola 39 w przypadku tworzenia e-deklaracji dwukrotnie, z tego samego formularza jedna po drugiej,

  Wersja 23.29

 • Przy dodawaniu towaru/usługi do faktury/wz ilość wpisana wynosi 1,
 • Poprawiono wypełnianei pola 47 w VAT7 przy propoprcji,
 • Wersja 23.28

  • Dodano wydruk przelewów do PDF,
  • Poprawiono sumowanie dla VAT-27,

  Wersja 23.27

  • Poprawiono podgląd wydruków,

  Wersja 23.26

  • Poprawiono podgląd załączników deklaracji VAT7(7/K) w zestawieniu E-deklaracji,
  • Poprawiono tworzenie podglądu (aby nie pojawiał się w głównym oknie),

  Wersja 23.25

  • Poprawiono tworzenie deklaracji VAT-27 - zaokrąglanie kwot do gr,
  • Poprawiono deklarację VAT-7,VAT-7/K,, VAT-7D dla Im portu usług w stawce 0%,
  • Poprawiono tworzenie podglądu (dla rzadkich przypadków, w których to nie było w ogóle możliwe),

  Wersja 23.24

  • Poprawiono użycie "kółka" myszy dla tabel dla systemu Windows 10,
  • Poprawiono E-deklaracje VAT-7,
  • Poprawiono aktualizowanie VAT-7 w sierpniu,

  Wersja 23.23

  • Poprawiono wyświetlanie zestawienia zapłat,

  Wersja 23.22

  • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów księgowych dotyczących korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ust. 1,
  • Zmieniono nazewnictwo formularzy na drukach przelewów do US,
  • Poprawiono tworzenie e-deklaracji VAT-7(15),
  • Poprawiono tworzenie dokumentów kasowych dla faktur korygujących,
  • Poprawiono zaznaczanie poz. 28 PIT11(22) na podstawie KUP z kartoteki pracownika dla przychodów ze stosunku pracy,
  • Poprawiono uruchamianie programu dla WIN98,
  • Poprawiono obsługę informacji i stopki dla not odsetkowych i wezwań,
  • Poprawiono proponowaną nazwę wydruku faktury do PDF,

  Wersja 23.21

  • Dodano zapamiętywanie szerokości bocznego panelu,
  • Dodano formularz podatkowy VAT-7(15)oraz VAT-7K(9)(,
  • Dodano formularz podatkowy VAT-27(1),
  • Dodano formularz podatkowy VAT-7D(6),
  • Dla faktur z typem transakcji: Poza terytorium kraju zawsze drukuje się stawka Np.,
  • Zastąpiono na wydrukach dokumentów środków trwałych wolne miejsce przeznaczone na pieczątkę, danymi firmy,
  • Poprawiono sortowanie wyświetlanych danych w tabelach,
  • Poprawionododano wyświetlanie historii rozliczenia kontrahenta,

  Wersja 23.20

  • Typ transakcji : "Podatnikiem jest nabywca" zastąpiono typem : "Podatnikiem jest nabywca art. 17 ust. 1 p. 7/8",
  • Dodano nowy typ transakcji : "Podatnikiem jest nabywca art. 17 ust. 1 p.5",
  • Poprawiono wyświetlanie uwag do faktur,

  Wersja 23.19

  • Ograniczono liczbę automatycznego sprawdzania aktualizacji przy uruchamianiu do maksymalnie raz dziennej,
  • Dodano wydruk konta bankowego na notach obciążających,
  • Dodano możliwość dodania na Fakturze (Rachunku) informacji o podstawie zwolnienia z VAT, gdy firma nie jest w VAT,
  • Dodano klawisz funkcyjny dla klonowania w Ewidencji przebiegu pojazdów,
  • Poprawiono wczytywanie ikon w przypadku ustawienia niesdandardowego skalowania okien i czcionek w systemie,
  • Poprawiono wydruk numeru referncyjnego na nadruku formularza,
  • Poprawiono sprawdzanie dla kogo był zarezerwowany dany towar,
  • Zwiększono liczbę miejsc po przecinku dla udziału w PIT-5 i PIT-5L,

  Wersja 23.18

  • Dodano zabezpieczenie polegające na braku możliwości uruchomienia wersji jednostanowiskowej, jeżeli skonfigurowany jest serwer SQL programu,
  • Dodano automatyczny wybór najlepiej dopasowanej czcionki dla programu dostępnej dla wersji systemu operacyjnego spośród: Segoe UI, Tahoma, Arial, Times New Roman,
  • Dodano możliwość weryfikacji i pobierania danych kontrahentów z rejestru kontrahentów,
  • Dodano do faktury wysyłanej mailem makro dotyczące nabywcy,
  • Dodano sumy w wydruku kompensat i miejsce na podpis wystawcy,
  • Dodano możliwość drukowania nazwy towaru/usługi w jednej kolumnie,
  • Dodano podgląd formularza PIT-4R, PIT-8AR,
  • Dodano sprawdzanie przy uruchomieniu czy dostępna jest nowsza wersja programu,
  • Dodano obsługę skalowania okien i czcionek dla modułów Biuro Rachunkowe oraz Serwer,
  • Dodano wyświetlanie historii zmian w programie po uruchomieniu programu,
  • Dodano możliwość wyboru silnika bazodanowego DBFNTX, DBFCDX (wymaga dodatkowych bibliotek),
  • Dodano możliwość zmiany sposóbu uruchamiania firm w module Biuro Rachunkowe, tak aby niepotrzebne było wprowadzanie poświadczeń (dotyczy Windows Server),
  • Dodano możliwość zdefiniowania kontrahentów specjalnych dla funkcji "Wystawianie paragonów" - kontrahent, który będzie automatycznie używany w tej funkcji,
  • Poprawiono ikony dla wyższych rozdzielczości,
  • Poprawiono wydruk cen na zamówieniach przy odznaczonej opcji drukowania rabatu na zamówieniach,
  • Poprawiono wydruk abonamentu podczas realizacji.
  • Poprawiono wydruk wielu egzemplarzy dokumentów WZ,
  • Zmieniono sposób podejścia do tworzenia kopii bezpieczeństwa dla Biura Rachunkowego "Rzeczpospolitej" w celu umożliwienia archiwizacji bardzo dużej ilości firm,
  • Zmieniono ułożenie pól w edycji kontrahentów,

  Wersja 23.17

  • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji,
  • Poprawiono wydruk nagłówka tabeli,
  • Poprawiono przypisanie klawiszy funkcyjnych w zestawieniu E-deklaracji,

  Wersja 23.16

  • Poprawiono dodawanie nowych stawek i współczynników płac,
  • Zmiany do makr i edycji treści maila faktury,

  Wersja 23.15

  • Dodano nowe makra do treści maila faktury,
  • Dodano "stanowisko" do wydruku kartoteki pracowników,
  • Dodano nazwy dla wydruków programu oraz plików PDF zapisywanych z wydruków,
  • Poprawiono wyświetlanie okna formularza,
  • Poprawiono wydruk not odsetkowych,
  • Poprawiono skalowanie paska zadań przy dodawaniu przycisków,
  • Poprawiono nadawanie i sprawdzenie numeracji faktur na podstawie WZ w przypadku wystawienia faktury w innym miesiącu niż miesiąc, w którym wystawiono dokument WZ (dotyczy tylko wersji SQL),
  • Poprawiono tworzenie adresu zagranicznego w e-deklaracji,
  • Poprawiono oglądanie załączników VAT-ZT i VAT-ZZ w zestawieniu E-deklaracji,
  • Poprawiono wysyłkę VAT-12 z ORD/ZU,
  • Poprawiono działanie pola 28 w PIT-11 (22),

  Wersja 23.14

  • Przywrócono zmianę wielkości paska narzędzi,
  • Poprawiono wydruk not odsetkowych,

  Wersja 23.13

  • Zwiększono wielkość pola opisu dla wielu ewidencji,

  Wersja 23.12

  • Dodano obsługę wielkości okien i czcionek dla menu głównego,
  • Dodano w ustawieniach poczty żądanie potwierdzenia odbioru,
  • Dodano możliwość zmiany stanu zrealizowania zamówienia,
  • Usunięto możliwość zmiany wielkości paska narzędzi. Pasek narzędzi będzie teraz skalowany zgodnie z ustawieniami wielkości okien i czcionek,
  • Poprawiono zapamiętywanie ukrytych kolumn w wersji z skalowaną wielkością okien i czcionek,
  • Poprawiono podgląd formularza PIT11(22) z zestawienia E-deklaracji,
  • Poprawiono wysyłanie abonamentów mailem,

  Wersja 23.11

  • Dodano możliwość wyboru wielkości czcionek i okien,
  • Dodano możliwość stronicowania danych w tabelach (tylko wersja SQL),
  • Dodano możliwość wyboru sposobu wyszukiwania danych w tabelach (tylko wersja SQL),
  • Dodano możliwość zapisania podpisanej e-deklaracji,
  • Dodano opcje zaznaczania faktur (i zrealizowanych abonamenetów) dla kontrahentów bez adresu e-mail, z adresem e-mail,
  • Dodano możliwość ręcznej zmiany pola roku dla formularzy płacowych.
  • Dodano w wersji sieciowej domyślną osobę upoważnioną do wystawienia faktury, jako użytkownika obecnie zalogowanego (pod warunkiem wprowadzenia imienia i nazwiska w danych użytkownika).
  • Dodano obsługę modułu Produkcji dla wersji SQL,
  • Dodano nadruk dla formularzy PIT11(22), PIT8AR(5),
  • Dodano możliwość wprowadzenia podstaw ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w poszczególnych okresach,
  • Dodano możliwość aktualizacji podstaw ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w danych właściciela/wspólników,
  • Dodano możliwość określenia nazwy na Not księgowych (uznaniowych jak i obciążeniowych),
  • Wysłane faktury wysyłane pojedynczo lub tuż po wystawieniu oznaczane są jako wysłane,
  • Usunięto możliwość wyboru wielkości czcionki w tabelach (na rzecz wyboru wielkości czcionek i okien),
  • Uaktulniono kody ubezpieczeniowe na 2015 rok,
  • Przywrócono możliwość zmiany stanu wysyłki e-deklaracji na "wysłana zewnętrznie",
  • Poprawiono działanie modułów abonamentu oraz szablonu dla wersji SQL,
  • Poprawiono zmianę indeksu i/lub magazynu dla towaru dla wersji SQL,
  • Poprawiono drukowanie do PDF,

  Wersja 23.10

  • Poprawiono podgląd formularza PIT-11(21) na podstawie wysłanej e-deklaracji,
  • Poprawiono Formularz PIT-8AR,
  • Poprawiono Formularz PIT-4R,
  • Poprawiono otwieranie PIT-11 i PIT-8AR dla roku 2013,
  • Dodano nowe formularze dla roku 2015 PIT11(22), PIT8AR(5),

  Wersja 23.09

  • Poprawiono podgląd formularza PIT-11(21) na podstawie wysłanej e-deklaracji,
  • Poprawiono podgląd formularza VAT7 na podstawie wysłanej e-deklaracji,

  Wersja 23.08

  • Dodano możliwość ustawienia w danych Firmy w zakładce "Magazyn", wyboru czy na fakturach z typem transakcji "Poza terytorium kraju" ma się drukować "Odwrotne obciążenie"
  • Dodano możliwość zapisania podpisanej e-deklaracji,
  • Dodano podgląd formularza PIT-11(21) na podstawie wysłanej e-deklaracji,
  • Poprawiono wystawianie faktur korygujących,
  • Poprawiono drukowanie do PDF,
  • Poprawiono ustawienia ceny sprzedaży dla transakcji, gdzie podatnikiem jest nabywca,
  • Poprawiono informację o dostępnych aktualizacjach,

  Wersja 23.07

  • Dodano nowe formularze PIT11(21), PIT4R(5), PIT8AR(4) z możliwością podpisywania danymi od roku 2015(dla osób fizycznych),
  • Poprawiono tworzenie E-deklaracji dla formularza VAT-12,
  • Poprawiono wydruk Noty korygującej, dodając podpis osoby upoważnionej do potwierdzenia otrzymania noty,
  • Poprawiono archiwizację środków trwałych,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynu,

  Wersja 23.06

  • Poprawiono drukowanie do pdf,
  • Zmieniono kolor i wielkość czcionki Menu,
  • Zwiekszono wielkość pola Stanowisko w Płacach do 50 znaków,
  • Dodano słownik Klasyfikacji Środków Trwałych,

  Wersja 23.05

  • Dodano możliwość wyłączenia sprawdzania certyfikatu SSL,
  • Poprawiono Ewidencję przebiegu pojazdów,
  • Poprawiono usuwanie pracowników, tylko pod warunkiem, że w danym roku nie było dla niech wystawionych list płac,
  • Poprawiono drukowanie ilości egz. faktury,

  Wersja 23.04

  • Poprawiono wyświetlanie i wybór magazynów,
  • Poprawiono edycję Not korygujących,

  Wersja 23.03

  • Dodano możliwość ręcznej zmiany ilości zarezerwowanego towaru w kartotece towarów,
  • Dodano obsługę sterowników SQL "ODBC Driver 11 for SQL Server",
  • Poprawiono rezerwację towarów i realizację zamówień w przypadku gdy realizowany było zamówienie dla którego nie zarezerwowano towarów, a towar zarezerwowany był w innym zamówieniu oraz ilość dostępnego towaru nie pozwalała na realizację obydwu zamówień.

  Wersja 23.02

  • Zmieniono obsługę wspólników w przypadku jednoosobowej działalności na dane właściciela,
  • Poprawiono wyświetlanie kolorów w tabelach,
  • Poprawiono ustawienia wysyłania maili,

  Wersja 23.01

  • Poprawiono wyświetlanie Dowodów Wewnętrznych,

  Wersja 23.00

  • Dodano wysyłkę faktur mailem,
  • Dodano podgląd formularza VAT-7 na podstawie wysłanej e-deklaracji,
  • Dodano numery referencyjne (z e-deklaracji) do formularzy,
  • Dodano w terminarzach należności i zobowiązań możliwość odszukania powiązanego dokumentu magazynowego na podstawie danego dokumentu księgowego,
  • Dodano do tabeli Ewidencji przebiegu pojazdów kolumnę "Uwagi",
  • Poprawiono wydruk do PDF (wspiera skalowalne czcionki),
  • Poprawiono księgowanie nieodliczonego VAT od zakupu środków trwałych związanych z czynnościami opodatkowanymi jak i zwolnionymi,
  • Poprawiono wybór towarów/usług w normach produkcji, tak aby pamiętane było uporządkowanie wg indeksów albo nazwy towaru/usługi,
  • Poprawiono księgowanie faktur korygujących,
  • Zmieniono obsługę ekranu wysyłania e-deklaracji,
  • Poprawiono wprowadzanie zaliczek,
  • Poprawiono drukowanie zamówień,

  Wersja 22.24

  `
  • Porawiono tworzenie E-deklaarcji dla formularza VAT-12,

  Wersja 22.23

  `
  • Porawiono księgowanie korekt,
  • Poprawiono wprowadzanie zaliczek,
  • Poprawiono wydruk zamówienia,

  Wersja 22.22

  • Poprawiono ustawienia firmy w zakresie wyboru:
   • Zaznacz jeśli w rejestrach VAT kwoty w stawce ZWOLNIONE nie mają być ujmowane w wartości NETTO
   • Zaznacz jeśli w rejestrach VAT zakupów kwoty netto mają uwzględniać % odliczenia VAT,

  Wersja 22.21

  • Poprawiono uruchamianie Serwera MK

  Wersja 22.20

  • Dodano w zestawieniu E-deklaracji informacje gdzie ja wysłano:
   • do systemu E-deklaracji "System E-deklaracji",
   • na bramkę testową systemu E-deklaracji "T-E-S-T",
  • Dodano w ewidencji wprowadzonych dokumentów księgowych jak i ewidencji zaksięgowanych dokumentów informację o % odliczenia VAT,
  • Dodano dodatkowy wybór drukowania na fakturach i WZ PKWiU i EAN-13 jednocześnie,
  • Dodano opcję resetowania liczby kopii i "wszystkie strony" przed każdym wydrukiem,
  • Dodano opcję podawania w Środkach trwałych miesięcznej kwoty do wyliczenia % zaliczenia do KUP,
  • Dodano opcję, aby w PKPiR kwoty netto nie uwzględniały nieodliczonego VAT,
  • Dodano opcję, aby w rejestrach VAT zakupów kwoty netto uwzględniały % odliczenia VAT,
  • Dodano do terminarzy zobowiązań i należności informację o przedstawicielu handlowym przypisanym do danego kontrahenta, oraz dodano możliwość filtrowania wg. przedstawiciela handlowego,
  • Dodano pole wyszukiwania elementów menu. W celu szybkiego uruchomienia wyszukiwania należy użyć kombinacji klawiszy CTRL+S.
  • Dodano do wydruku ewidencji przebiegu pojazdów dla potrzeb VAT pole Uwagi,
  • Dodano obsługę urządzenia fiskalnego Posnet Temo,
  • Dodano korzystanie z podpisu alternatywnego - wykorzystanie innego sposobu podpisywania podpisem kwalifikowanym,
  • Poprawiono archiwizowanie danych Środków trwałych przy naliczaniu miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • Poprawiono wydruk karty kontrahenta,
  • Poprawiono wydruk rejestrów VAT dla długich nazw i adresów firm,
  • Poprawiono wydruk zamówienia na podstawie opcji drukowania dotyczących wyglądu tabeli,
  • Poprawiono wydruk PKPiR związany z wydrukiem numeru dokumentu w wielu liniach,
  • Poprawiono wydruk dokumentu WZ,

  Wersja 22.19

  • Dodano opcję wydruku daty zapłaty/terminu płatności,
  • Poprawiono drukowanie Pola Uwagi na fakturze,
  • Poprawiono wyliczanie % odliczenia VAT dla metody kasowej rozliczanej na podstawie rozrachunków,

  Wersja 22.18

  • Poprawiono kodowanie-wprowadzanie NIP dla Irlandii IE,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono wyświetlanie zawartości okna eksportowania danych do Płatnika,

  Wersja 22.17

  • Dodano możliwość zdefiniowania procentowego odliczenia VAT podczas księgowania dokumentów np. 50%, dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych,
  • Poprawiono wydruk sum ryczałtu,
  • Poprawiono wydruk PDF, rozpoczyna numerację zgodnie z sugerowaną,
  • Poprawiono księgowanie dokumentu LT w przypadku sprzedaży samochodów,
  • Poprawiono błąd przy odbieraniu potwierdzenia VAT-7,

  Wersja 22.16

  • Poprawiono wyświetlanie danych w zestawieniu zapłat,

  Wersja 22.15

  • Poprawiono wybór wspólnika w Sumach Ewidencji pzrychodów,

  Wersja 22.14

  • Poprawiono wydruk Dokumentu wewnętrznego,
  • Poprawiono tworzenie ewidencji przejazdów dla większej liczby pojazdów,

  Wersja 22.13

  • Poprawiono wydruk PKPiR,

  Wersja 22.12

  • Poprawiono wprowadzanie dokumentó ksiegowych,
  • Poprawiono tworzenie formularza PIT5,PIT5L dla wielu działalnosci,

  Wersja 22.11

  • Dodano Ewidencję przebiegu pojazdów dla potrzeb VAT,
  • Dodano możliwość tworzenia wielu ewidencji dla ogólnej ewidencji przebiegu pojazdów,
  • Dodano możliwosć zdefiniowania sposobu użytkowania pojazdu oraz kierowcy,
  • Dodano możliwość zdefiniowania procentowego odliczenia VAT podczas księgowania dokumentów np. 50%
  • Dodano możliwość definiowania własnej nazwy Faktury Wewnętrznej (max 19 znaków),
  • Dodano zabezpieczenie, gdy podczas wydruku nadpisywany ma być plik, do którego zapis jest niemożliwy,
  • Dodano dla wysyłanych e-deklracji VAT-7, numer referencyjny widoczny na formularzu po wysłaniu tej e-deklaracji,
  • Poprawiono tworzenie przelewu przy wprowadzaniu dokumentów księgowych w ten sposób, że data utworzenia przelewu podpowiadana jest na podstawie terminu płatności,
  • Poprawiono wydruk "towar/usługa nie był fakturowany" w fakturze korygującej,
  • Zwiększono wielkość nr typu listy płac z 3 do 4,

  Wersja 22.10

  • Poprawiono PIT-11 w pozycji dotyczącej praw autorskich,
  • Poprawiono formularze podatkowe dla nazwisk wieloczłonowych oddzielonych spacjami,

  Wersja 22.09

  • Poprawiono drukowanie zestawienia not korygujących,

  Wersja 22.08

  • Zmieniono wygląd Noty korygującej,
  • Poprawiono PIT-11 przy zmianie pracownika i otwartym Ord-ZU,

  Wersja 22.07

  • Dodano automatyczne wstawianie formy płatności przy wprowadzaniu dokumentów księgowych na podstawie danych zawartych w danych kontrahenta,
  • Poprawiono tworzenie formularza VAT-ZD,
  • Poprawiono tworzenie nazwy pliku wydruku faktury do PDF,
  • Poprawiono filtrowanie w Raporcie sprzedaży,

  Wersja 22.06

  • Poprawiono PIT5 i PIT5L uproszczone,

  Wersja 22.05

  • Dodano datę dostawy dla dokumentów magazynowych, faktur, szablonów faktur,
  • Dodano dla formy transportu możliwość zdefiniowanie terminu dostawy wyrażonego w dniach kalendarzowych oraz roboczych od dnia wystawienia dokumentu,
  • Dodano metodę "dni robocze" obliczania terminu płatności oraz daty dostawy,
  • Dodano dziennik zdarzeń w oknie serwera programu,
  • Dodano ustawienie serwera umożliwiające opóźnienie uruchomienia serwera,
  • Dodano możliwość wyboru drukowania zamiast FAKTUR, dla firm nie będących w VAT, RACHUNKÓW,
  • Dodano w E-deklaracjach w drukowniu UPO programu dla PIT-11 Identyfikator podatkowy podmiotu występującego jako drugi na dokumenmcie,
  • Poprawiono wydruk Niezapłaconych faktur na fakturach,
  • Poprawiono problem z blokowaniem rekordu w zamówieniach (rezerwacja),

  Wersja 22.04

  • Poprawiono formularz PIT-4R,
  • Poprawiono formularz PIT-11 (niepotrzebne 0.00 w poz 39,
  • Poprawiono działanie Programu "BIURO" dla systemu WIN-95,
  • Poprawiono błąd przy pomocy techniczej,
  • Rozszerzono pole "MARZA" do 7 znaków np. "-100.00" w celu wprowadzenia wartości, które mogą być automatycznie wyliczone,

  Wersja 22.03

  • Dodano nowe kody ZUS,
  • Dodano możliwość edycji terminu realizacji zamówienia,
  • Poprawiono wydruk nagłówka faktury w przypadku, gdy data zakończenia dostawy jest w postaci miesiąc-rok,
  • Poprawiono wydruk Faktur (dawnych RACHUNKÓW) dotczący podpisów,
  • Poprawiono wyświetlanie podpowiadanych cen sprzedaży,
  • Poprawiono uwzględnianie dokumentów zaksięgowanych w danym roku z datą zaliczenia do VAT w roku poprzednim,
  • Zwiększono rozmiar pola nr. faktury w dokumentach magazynowych do 30 znaków,

  Wersja 22.02

  • Poprawiono tworzenie spisu z natury dla baz danych w SQL,
  • Poprawiono drukowanie dawnych RACHUNKÓW na FAKTURA dla lat od 2014,
  • Umożliwiono edycję formularzy VAT-UE oraz VAT-UEK dla podatników niebędących czynnymi podatnikami VAT,

  Wersja 22.01

  • Dodano możliwość dodania do paska narzędziowego ikony do wystawiania Faktury ProForma,
  • Dodano w ustawieniach firmy możliwość drukowania faktur począwszy od roku 2014 z opisem "Data sprzedaży" zamiast "Data zakończenia dostawy / wykonania usługi,
  • Poprawiono wybór domyślnej ceny z cennika indywidualnego,
  • Poprawiono e-deklarację PIT-4R,
  • Poprawiono błąd przy wyborze klienta z klawiatury (SQL),
  • Poprawiono działanie Programu "BIURO" dla systemu WIN-98 oraz WIN-Me,
  • Poprawiono wydrukm dokumentu WZ,

  Wersja 22.00

  • Dodano dodatkowe sortowanie po dacie wystawienia dokumentu w terminarzach zobowiązań i należności,
  • Dodano możliwość zdefiniowania domyślnego konta księgowego dla kontrahenta,
  • Zamieniono kolejnością pola kontrahenta oraz konta księgowego w oknie wprowadzania dokumentów księgowych oraz dokumentów zaksięgowanych,
  • Poprawiono wyszukiwanie towarów w normach produkcji,
  • Poprawiono tworzenie nazwy pliku wydruku faktury do PDF, w przypadku występowania w nazwie skróconej kontrahenta polskich znaków,
  • Poprawiono opis w drukowanej fakturze dotyczący daty zakończenia dostawy (wykonania usługi) począwszy od roku 2014,
  • Poprawiono wystawianie faktur abonamentowych, które w momencie wystawiania są już zapłacone,
  • Poprawiono wystawianie faktur na podstawie WZ dla roku 2014,

  Wersja 21.31

  • Poprawiono formularz PIT-4R,

  Wersja 21.30

  • Poprawiono E-deklarację PIT-4R,

  Wersja 21.29

  • Poprawiono generowanie formularza PIT-11,

  Wersja 21.28

  • Dodano opcję wydruku informacji na fakturze "zapłacono... pozostało do zapłaty",
  • Poprawiono wyświetlanie PIT-11 dla lat poprzednich,
  • Poprawiono wydruk abonamentów,
  • Poprawiono wydruk informacji o niezapłaconych fakturach w drukowanej fakturze,
  • Poprawiono wyświetlanie MENU w trybie klasycznym,

  Wersja 21.27

  • Dodano formularze podatkowe w raz z e-deklaracjami: PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
  • Poprawiono wydruk podsumowania w zestawieniu REJESTREY VAT,
  • Dodano w Opcjach formularzy mozliwość zdefiniowania imienia i nazwiska pełnomocnika-osoby reprezentujacej podatnika, którego dane będa na formularzach PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR,
  • Wyróżniono kolorami nadpłaty w rozrachunkach,
  • Dodano wydruk nazwy skróconej kontrahenta do proponowanej nazwy wydruku faktury do PDF,
  • Poprawiono wydruk faktur wraz z pzrelewm do PDF,
  • Poprawiono raport dobowy dla drukarek POSNET,
  • Poprawiono formularz VAT-UEK,
  • Dodano w notach korygujących opcję drukowania daty sprzedaży w postaci Miesiąc i Rok.
  • Poprawiono wydruk dokumentu PZ,
  • Poprawiono opis faktur dotyczący kwot zapłaconych i pozostałych do zapłaty,
  • Dodano do zestawienia niezapłaconych faktur wykazywanych na fakturze także daną fakturę,

  Wersja 21.26

  • Poprawiono obsługę teminu płatności przy księgowaniu dokumentów magazynowych,
  • Dodano do wydruku listy płac nr konta bankowego jeśli jest wprowadzony w danych pracownika,
  • Dodano możliwość klonowania zaksięgowanych dokumntów księgowych,
  • Dodano obsługę pól "FORMA ZAPŁATY", "TERMIN ZAPŁATY" oraz "ZAPŁACONO" dla importowanych dokumentów księgowych,
  • Poprawiono wydruk nagłówka faktury zaliczkowej usuwając wyraz "VAT" dla faktur wystawionych po 1 stycznia 2013,
  • Poprawiono klonowanie kartoteki pracownika w PŁACACH,

  Wersja 21.25

  • Dodano nowe formularze obowiązujące od 01-07-2013:
   • VAT-UE z załącznikami VAT-UE/A,VAT-UE/B, VAT-UE/C,
   • VAT-UEK,
  • Poprawiono archiwizację dla serwera SQL,

  Wersja 21.24

  • Dodano Chorwację do państw UE,
  • Dodano zestawienie list płac,
  • Dodano filtrowanie w kartotece pracowników,
  • Dodano możliwość wyboru portów COM5-COM8 dla urządzeń fiskalnych,
  • Dodano możliwość akceptacji paragonu fiskalnego po wydrukowaniu pozycji paragonu, a przed zakończeniem transakcji,
  • Zmieniono obsługę dla tabel SQL tak aby zachowaniem zbliżona była do tabel DBF,
  • Zmieniono pozycję uruchomienia okna konsoli serwera z lewego dolnego rogu do prawego dolnego rogu,

  Wersja 21.23

  • Dodano w ustawieniach serwera możliwość wyboru użytkownika usługi:
   • Lokalne konto systemowe,
   • Usługa sieciowa.
  • Poprawiono wydruk podsumowań ilości dla faktur,
  • Dodano automatyczne odnajdywanie sterowników ODBC w przypadku środowisk, gdzie używane są w sieci różne systemy operacyjne,
  • Poprawiono formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,
  • Poprawiono wydruki dotyczące noty odsetkowej i wezwań do zapłaty dotyczące położenia adresu odbiorcy dokumentu,
  • Poprawiono wydruk Ewidencji przychodów,

  Wersja 21.22

  • Dodano nowe formularze obowiązujace od 01-04-2013 :
   • VAT-7
   • VAT-7K
   • VAT-7D
   • VAT-12
  • Poprawiono wydruk przejazdów Ewidencji przejazdów dotyczący pola Uwagi,
  • Dodano wydruk pzrzelewu na fakturach drukowanych do PDF,
  • Poprawiono wydruk Uwag na dokumnecie PZ,
  • Dodano opcję czy orientacja ustawienia papieru ma być pobierana z drukarki (czy też jej narzucana),
  • Dodano obsługę rolki(scrolla) w oknach podglądów wydruków,

  Wersja 21.21

  • Poprawiono start serwera,
  • Poprawiono wydruk Ewidencji przychodów,
  • Poprawino wydruk UPO,
  • Poprawiono edycję notatek w dokumencie produkcyjnym,
  • Dodano opcję wyłączenia drukowania do PDF,

  Wersja 21.20

  • Poprawiono wydruk uwag i podsumowania na WZ,
  • Poprawiono księgowanie faktur w procedurze marża,
  • Dodano opcję maksymalnej liczby egzemplarzy drukowanej w jednym ciągu,
  • Wprowadzono możliwość pobierania UPO bezpośrednio z programu,
  • Dodano możliwość włączenia lub wyłączenia optymalizacji Rushmore, mającej wpływ na wydajność i stabilność programu,
  • Dodano możliwość wyboru trybu uruchomienia usługi serwera programu,
  • Poprawiono wygląd okien w E-deklaracji,
  • Poprawiono kodowanie znaków wprowadzanych w innym języku niż polski,
  • Poprawiono importowanie obrazów dla modułu Oferty i Zamówienia,

  Wersja 21.19

  • Poprawiono uruchamianie zewnętrznych aplikacji w tym uaktualnienia programu w systemie Windows 7,

  Wersja 21.18

  • Przywrócono opcję nadruków formularzy podatkowych,
  • Dodano możliwość wprowadzania dla faktur korygujących uwag w postaci Było, Winno być. Uwagi te będą odpowiednio drukownae na fakturze korygującej w odpowiednich miejscach,
  • Dodano możliwość wprowadzenia uwag do abonamnetów oraz szablonów faktur,
  • Dodano możliwość wprowadzenia dla dokumentów korygujących dowolnych opisów:
   • Było
   • Winno być
  • Zwiększono stabilność działania programu dla wersji jednostanowiskowej przy stosowaniu filtrów,
  • Poprawiono uruchamianie zewnętrznych aplikacji w tym uaktualnienia programu w systemie Windows 8,

  Wersja 21.17

  • Przy błędach 101 i 102 E-deklaracjach umożliwiono ponowne pobranie potwierdzenia,

  Wersja 21.16

  • Dodano filtrowanie w terminarzach zobowiązań i należności dla dat dokumentów oraz ilości dni zwłoki,
  • Poprawiono wystawianie dokumentów WZ w walucie,
  • Poprawiono tworzenie formularza PIT-4R,
  • Poprawiono zamykanie okna formularzy przy indeksowaniu baz danych,

  Wersja 21.15

  • Poprawiono przywracanie kopii bezpieczenstwa,
  • Zoptymalizowano czas przygotowania ewiedencji VAT jak i formularza VAT7, dla osób nie korzystających nigdy z metody kasowej,
  • Dodano zapamiętywanie sortowania w wyborze kontrahenta w przelewach,
  • Poprawiono opisy podpisów pod rachunkiem,
  • Dodano dla faktur zaliczkowych zamiast daty dostawy, datę otrzymania zaliczki,

  Wersja 21.14

  • Poprawiono sortowanie dokumentów przy tworzeniu rejestrów VAT

  Wersja 21.13

  • Poprawiono tworzenie formularzy VAT-UE i VAT-UEk dla wartości ujemnych,
  • Poprawiono tworzenie kopii,
  • Wprowadzono rozliczanie podatku VAT dla metody kasowej na podstawie wprowadzanych zapłat w rozrachunkach,
  • Poprawiono przenoszenie kwoty "podatku do przeniesienia na następny miesiąc" w formularzach VAt-7,
  • Poprawiono wydruk faktury do Html,

  Wersja 21.12

  • Poprawiono Formularz VAt-7, VAT-7/K,

  Wersja 21.11

  • Dodano nowe formularze podatkowe VAT7, VAT7-K, VAT7-D z załącznikiem VAT-ZD,
  • Dodano możliwość ustawienia domyślnego rodzaju drukowanej faktury:
   • Nieokreślony,
   • Oryginał/Kopia,
   • Oryginał,
   • Kopia,
  • Poprawiono uruchamianie modułu Oferty,
  • Zrezygnowano z nadruków na wszystkich formularzach podatkowych,

  Wersja 21.10

  • Dodano obsługę serwera SQL (dotyczy wybranych tabel),
  • Dodano możliwość zmiany domyślnej czcionki w programie,
  • Dodano możliwość realizacji zamówień z poprzedniego roku,
  • Drukowanie faktur z domyślnym rodzajem wydruku zamiast "Oryginał/Kopia" "(nieokreślony)",
  • Poprawiono tłumaczenie fraz faktur,
  • Poprawiono drukowanie Faktur VAT RR.

  Wersja 21.08

  • Poprawiono drukowanie faktur w przypadku wyboru metody kasowej,

  Wersja 21.07

  • Usunięto drukowanie do pdf. Na niektórych komputerach funkcja drukownia do pdf powodowała blokadę drukownia w programie. Dlatego do momentu rozwiązania tego problemu usunięto tą funkcjonalność.
  • Poprawiono otwieranie okna wyboru drukarki,
  • Poprawiono wybieranie Typu faktury dla Faktur związanych z procedurą marży,

  Wersja 21.06

  • Poprawiono drukowanie abonamentów,
  • Pozostawiono dla Firm nie będących w VAT formę RACHUNKU a nie FAKTURY zgodnie z rozporządzeneim MF (fakturowym) (par 4 pkt 2)

  Wersja 21.05

  • Wprowadzono zmiany związane z wystawianiem faktur,
  • Wprowadzono możliwość filtrowania po dacie dokumentu w Terminarzu zobowiązań i należności,
  • Dodano opcję wydruku faktury bez kwoty słownie,
  • Dodano wydruk dodatkowego opisu na fakturz,
  • Rozszerzono pola nazwy pełnej dla kontrahenta i firmy do 200 znaków,
  • Dodano możliwość podpisywania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K za pomocą swoich danych osobowych,
  • Dodano możliowość drukowania do PDF,

  Wersja 21.04/21.03

  • Poprawiono wyliczanie składek ZUS i NFZ za grudzień w PIT-5 PIT-5L,

  Wersja 21.02

  • Poprawiono wysyłanie deklaracji VAT-7 jeśli sa załaczniki VAT-ZZ i VAT-ZT,

  Wersja 21.01

  • Poprawiono wyliczanie zaliczki za grudzień w PIT-5 PIT-5L (bez uwzględniania inwentaryzacji końcowej),
  • Poprawiono wysyłanie deklaracji VAT-UE i VAT-UEK,
  • Zmodyfikowane wczytywanie bibliotek ODBC,

  Wersja 21.00

  • Dodano możliwość sortowania, po dacie zakupu jak i dacie przekazania do użytkowania, w kartotece środków trwałych,
  • Dodano klonowanie kartoteki pracownika w PŁACACH,
  • Dodano formularz PIT-8AR(2),
  • Dodano przy księgowaniu dokumentów magazynowych, wystawionych w walucie innej niż PLN, zapis w polu UWAGI zastosowanego kurs przeliczeniowego,
  • Dodano funkcjonalność "Programowanie zegara" dla drukarki fiskalnej (tylko posnet thermal),
  • Dodano możliwość umieszczania na dole faktury dowolnego loga np. "Rzetelna firma",
  • W fakturach walutowych, jeśli wybrano drukownie kwot w PLN, podawany jest krus waluty, jaki zastosowano przy wystawianiu faktury,
  • Dodano Noty Księgowe,
  • Dodano drukowanie pola UWAGI w Dokumencie Księgowym,
  • Dodano możliwość wprowadzania wymiaru czasy parcy powyżej 1/1,
  • Poprawiono wyświetlanie kartoteki środków trwałych,
  • Poprawiono wyświetlanie NIP w rejestrach VAT,
  • Poprawiono wydruk informacji o niezapłaconych fakturach (kwoty były zawsze nieujemne),
  • Poprawiono obsługę apostrofów w nazwie skróconej firmy przy przepisywaniu dokumentów,
  • Dodano wydruk faktur do wielu plików,

  Wersja 20.00k

  • Poprawiono wystawianie faktur korygujących przez podatników MP,
  • Poprawiono uproszczone formularze PIT-5 i PIT-5L,

  Wersja 20.00j

  • Poprawiono błąd podczas pobierania kursów walut, gdy nie ma dostępu do Internetu,
  • Poprawiono uproszczone formularze PIT-5 i PIT-5L,

  Wersja 20.00i

  • Dodano opcję w "Opcje formularzy podatkowych" dla formularza VAT-UE aby można było tworzyć większą liczbę załączników dla tego formularza,
  • Dodano osobną składkę na ubezpieczenie wypadkowe wspólników, niezależnie od wysokości składki ubwzpieczenia wypadkowego pracowników,

  Wersja 20.00h

  • Dodano opcję dla formularzy "NIP bez kresek",
  • W fakturze HTML, nazwa faktury (numer) może być podzielony na wiele lini,
  • Poprawiono tworzenie Łacznego zestawienia obrotów,
  • W ewidencji wyposażenia - wyposażenie widoczne jest tylko to, które zostało wprowadzone do ewidencji do końca wybranego roku księgowego,
  • Poprawiono realizację zamówień,
  • Poprawiono wydruk kopert, adres firmy nie zawiera adresu mailowego ani nrr telefonów,

  Wersja 20.00g

  • Dodano poprawione biblioteki do podpisywania E-deklaracji,

  Wersja 20.00f

  • Poprawiono podpisywanie E-deklaracji,
  • Dodano możliwość klonowania stawek i współczynników modułu płacowego,

  Wersja 20.00e

  • Poprawiono pobieranie kursów średnich NBP,
  • Poprawiono rozpoczynanie nowej strony przy wydruku dowolnych stron,
  • Poprawiono formularz VAT-UE w zakresie wewnatrzunijnego nabycia środków transportu (samochodów osobowych),
  • Dodano możliwość ujmowania DW w rozrachunkach,
  • Poprawiono wydruk Noty korygującej,

  Wersja 20.00d

  • Poprawiono E-deklaracje dla PIT-11,
  • Dodano opcje w ustawieniach Firmy umożliwiającą pokazywanie lub nie wartości w stawce ZWOLNIONE w pozycji NETTO(łącznej) w rejestrach VAT,
  • Dodano zapisywanie informacji o czasie importu podpisanej e-deklaracj,
  • Poprawiono wydruk Noty korygującej,

  Wersja 20.00c

  • Poprawiono zmianę miesiąca księgowego,

  Wersja 20.00b

  • Przyspieszono wyświetlanie listy drukarek,

  Wersja 20.00a

  • Poprawiono ORD-ZU dla PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR,
  • Poprawiono wydruk abonamentów "oryginał/kopia",
  • Poprawiono obsługę ORD-ZU dla PIT-11,
  • Poprawiono błąd związany z pobieraniem kursów walut,
  • Zlikwidowano opóźnienie przy oknie wyboru drukarki,
  • Podzielono zbiorowy wydruk na paczki po 25 szt.,
  • Poparwiono E-deklaracje dla PIT11, PIT-4R i PIT-8AR,
  • Dodano do kartoteki kontrahentów nazwę pełną,
  • Poparwiono drukowanie formularzy PIT5 i PIT5L w formie uproszczonej,
  • Poprawiono naliczanie odsetek dla zapłaconych i niezapłaconych faktur,

  Wersja 20.00

  • Dodano E-deklaracje dla PIT11, PIT-4R i PIT-8AR,
  • Poprawiono drukowanie faktury wewnętrznej,
  • Poprawiono wyświetlanie ceny przy sprzedaży detalicznej z wykorzystaniem urządzenia fiskalnego,
  • Dodano formularze PIT5 i PIT5L w formie uproszczonej,
  • Dodano możliwość ustawiania proporcji stawki rentowej w module płacowym z dokładnością do 2 miejsc po przecinku,

  Wersja 19.01g

  • Dodano formularze podatkowe PIT-4R, PIT-8AR,

  Wersja 19.01f

  • Dodano formularz podatkowy PIT11(19),
  • W danych wspólnika dodano mozliwośc obliczania podatku bez ulgi podatkowej,

  Wersja 19.01e

  • Poprawiono kodowanie krajów E-deklaracjach,

  Wersja 19.01d

  • Poprawiono eksportowanie dokumentów magazynowych,

  Wersja 19.01c

  • Poprawiono pobieranie kursów średnich NBP,
  • Poprawiono błąd przy przełączaniu okresów w formularzach,
  • Poprawiono księgowanie dokumentu LT w przypadku samochodów osobowych o wartości powyżej 20000 Euro,
  • Poprawiono usuwanie przedstawicieli handlowych,
  • Poprawiono wydruk zestawienia Łączne obroty towarami,
  • Poprawiono wystawianie korekty do dokumentów WZ,

  Wersja 19.01b

  • Poprawiono wydruk formularza PIT-11,
  • Poprawiono ustawianie danych dotyczących drukowania PKPiU, EAN-13, PKOB na fakturach, rachunkach i WZ,
  • Poprawiono wystawianie faktur korygujących przy sprzedaży w cenach brutto,
  • Dodano klawisze skrótów drukowania na drukarce systemowej i igłowej podczas drukowania faktur,

  Wersja 19.01a

  • Poprawiono pobieranie uaktualnień,

  Wersja 19.01

  • Poprawiono numerację faktur,
  • Poprawiono wyszukiwanie po znakach wiodących,
  • Dodano skrót kalwiszowy F9 do wprowadzania uwag w fakturach,

  Wersja 19.00a

  • Poprawiono wystawianie dokumentów KPZ,
  • Poprawiono wystawianie paragonów,
  • Poprawiono łączenie dokumentów WZ,
  • Poprawiono fakturowanie paragonów dotyczace zmiany kontrahenta na fakturze,
  • Poprawiono wprowadzanie zapłat za faktury w rozrachunkach,

  Wersja 19.00

  • Dodano słownik kodów pocztowych, po podaniu w danych kontrahenta kodu pocztowego, automatycznie przypisana zostanie nazwa miejscowości,
  • Zmieniono status wprowadzania nr PESEL dla pracownika z "wymagany" na "zalecany",
  • Poprawiono księgowanie VAT w Sumach rejestrów VAT,
  • Dodano możliwość wyboru sprzedaży wg. cen brutto w momencie wystawiania WZ i Faktury,
  • Dodano możliwość wyboru wcześniej zdefiniowanego języka dla tłumaczenia faktur, w momencie wyboru drukarki,
  • Zwiększono pole numeru dokumentu i nazwy wyposażenia w Ewidencji wyposażenia,
  • Skrócono czas uruchamiania programu (indeksacji baz danych),
  • W Ewidencji Środków trwałych dodano możliwość amortyzacji sezonowej,
  • W obliczaniu i tworzeniu noty odsetkowej umożliwiono wybór okresu za który naliczane są odsetki,
  • Na wydrukach dokumentów magazynowych dodano drukowanie dodatkowych opisów pozycji,
  • Dodano możliwość wyboru Urzędu skarbowego w danych firmy, danych wspólnika, danych pracownika,
  • Dodano możliwość drukowania na fakturach informacji o niezapłaconych fakturach danego kontrahenta,
  • Dodano możliwość drukowania na fakturach stopki na dole strony,
  • W Wezwaniach do zapłaty jak i Notach odsetkowych dane adresowe kontrahenta drukowane są tak samo jak na fakturze,

  Wersja 18.00k

  • Zwiększono rozmiar pól dla cen towarów,
  • Poprawiono formularze PIT-4R, PIT-8AR,
  • Dodano w tabelach rejestrów vat informację o NIP,
  • Dodano nowe urządzenie fiskalne : drukarka Posnet TEMO,
  • Przeniesiono z paska głównego funkcje Narzędzi do Administracji,

  Wersja 18.00j

  • Poprawiono E-deklarację dla VAT-7K(6),
  • Poprawiono E-deklarację dla PIT-11(18),
  • Poprawiono edycję danych wspólnika w zakresie składek ZUS dla ryczałtowej formy opodatkowania (Ewidencja Przychodów),
  • Dodano do definicji NIP kod EU (dla podmiotów spoza Unii posiadających NIP unijny),
  • Poprawiono wydruk przelewów,
  • Poprawiono wydruk Zestawienia faktur,
  • Poprawiono wydruk RACHUNKU,
  • Poprawiono wydruk dokumentu KPZ,
  • Dodano w "Sumach rejestrów VAT" informację o kwotach z transakcji: "Podatnikiem jest nabywca",

  Wersja 18.00i

  • Dodano "tytułem" na potwierdzeniu przelewu,
  • Dodano NIP i VAT do wydruku zestawienia faktur,
  • Rozbudowano ekran wyboru składników w normach produkcji,
  • Poprawiono filtrowanie stanów magazynowych,
  • Poprawiono nagłówki w tabeli w ofertach,
  • Poprawiono naprawianie baz danych,
  • Dodano drukowanie PL przy NIP dla dokumentów magazynowych jeśli jest podane,
  • Poprawiono uzupełnianie telefonu kontaktowego przy VAT-7,
  • Poprawiono podpisywanie E-deklracji,
  • Poprawiono drukowanie nr faktury w Fakturze,
  • Poprawiono wyświetalnie informacji o konieczności zmiany stawek VAT, gdy firma nie jest w VAT,
  • Poprawiono opcje dotyczącą księgowania dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono otwieranie formularza PIT-8AR (gdy PIT-11 jest otwarty),

  Wersja 18.00h

  • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki ELZAB,
  • Dodano w fakturach zaliczkowych informację o poprzednich fakturach zaliczkowych dotyczących tego samego zamówienia,
  • Poprawiono filtrowanie,
  • Poprawiono raport łącznych obrotów,

  Wersja 18.00g

  • Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej,
  • Poprawiono tworzenie deklaracji VAT7 dla tej grupy podatników
  • Poprawiono wystawianie faktur dla tzw. "Złomiarzy"

  Wersja 18.00f

  • Poprawiono wydruk faktury zaliczkowej w części dotyczącej zamówienia,
  • W księgowaniu:
   • Nieodliczonego VAT
   • Odpisów amortyzacyjnych
   • Dokumnetów LT
   • Rozliczenia kosztów przejazdów
   • ZUS-u z list płac
   • ZUS-u wspólnika
  • dodano wybór czy ma być tworzony Dowód wenętrzny czy nie,
  • W PIT-11 podczas aktualizacji pokazywani są w ujęciu alfabetycznym pracownicy aktalnie zatrudnieni lub zwolnieni w danym roku,
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych PIT-11,PIT-4R, PIT-8AR,

  Wersja 18.00e

  • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki POSNET stara homologacja,
  • Poprawiono tłumaczenie fraz w fakturze,
  • Poprawiono wyszukiwanie Urzędów skarbowych w E-deklaracji,
  • Poprawiono ORD-ZU dla formularza PIT-11,
  • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki ELZAB,

  Wersja 18.00d

  • Poprawiono wysyłanie E-deklarcji VAT7 (MF wprowadziło zmiany dotyczące wersji VAT7(12) i VAT7K(6)),
  • Poprawiono wystawianie paragonów dla drukarki ELZAB,
  • Poprawiono eksportowanie dokumentów magazynowych,
  • Dodano numerację do listy kosztów pojazdów,

  Wersja 18.00c

  • Poprawiono wysyłanie E-deklarcji VAT7 (MF nie wprowadziło zmian dotyczących wersji 12 jak zmiany się pojawią pojawi się odpowiednie uaktualnienie),

  Wersja 18.00a,b

  • Poprawiono wprowadzanie składek na ZUS i NFZ wspólników,
  • Poprawiono formularze PIT5 i PIT5L,
  • Dodano w Rozrachunkach Zestawienie należności,
  • Poprawiono wydruk faktury HTML,

  Wersja 18.00

  • Dostosowano program do nowej ustawy VAT,
  • Dodano możliwość elektronicznej wysyłki formularzy podatkowych:
   • PIT4R
   • PIT8AR
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych:
   • VAT-7 (12)
   • VAT-7K (6)
   • VAT-7D (3)
  • Poprawiono wydruk faktur korygujących,
  • Poprawiono księgowanie faktur korygujących,
  • Dodano opcję drukowania faktur bez nagłówka Oryginał / Kopia,
  • Poprawiono drukowanie danych wspólnika

  Wersja 17.01d

  • Poprawiono wydruk faktury do HTML,
  • Poprawiono formularze VATUE i VATUEK,
  • Poprawiono wydruk druku szablonu abonamentów,
  • Dodano możliwość usuwania dokumentu PT w Środkach trwałych,
  • Poprawiono księgowanie dokumentów magazynowych,
  • Poprawiono księgowanie raportu okresowego z urządzenia fiskalnego,

  Wersja 17.01c

  • Poparwiono tworzenie i wydruk rejestrów VAT,

  Wersja 17.01b

  • Poparwiono tworzenie stanów magazynowych,

  Wersja 17.01a

  • Poparwiono wydruk zestawienia Rejestru VAT
  • Poprawiono księgowanie dokumnetów z listy płac, Środków trwałych, rejestrów VAT, rozliczenia pojazdu,

  Wersja 17.01

  • Dodano możliwość zmiany stawek VAT USTAWIENIA/STAWKI VAT,

  Wersja 17.00i

  • Poprawiono wyliczanie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla wspólników za miesiąc grudzień,

  Wersja 17.00h

  • Poprawiono tworzenie stanów magazynowych,
  • Poprawiono tworzenie arkusza inwentaryzacyjnego,

  Wersja 17.00g

  • Dodano do danych firmy dane podatnika lub osoby reprezentującej podatnika w celu umieszczenia tych danych w deklaracjach VAT,
  • Poprwiono faturę html,
  • Poprwiono tworzenie faktury usługowej, gdy były wystawione faktury zaliczkowe,

  Wersja 17.00f

  • Poprwiono tworzenie e-deklarcji VAT/7K,
  • Umożliono edycję nagłówka faktury zaliczkowej podczas jej tworzenia,
  • Poprawiono drukowanie szablonu faktur,
  • Dodano możliwość klonowania kontrahentów,
  • Dodano formularz podatkowy ORD-ZU dołączany do formularzy VAT7, VAT7/K, VAT7D, PIT11,
  • Inne drobne poprawki,

  Wersja 17.00e

  • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji PIT-11,

  Wersja 17.00d

  • Udostępniono uaktualnienie programu dla wszystkich posiadaczy programu w wersji 16 lub 17,
  • Dodano wydruk potwierdzenia wysłania E-deklaracji,

  Wersja 17.00c

  • Poprawiono otrzymywanie potwierdzenia wysłania E-deklaracji,

  Wersja 17.00b

  • Poprawiono wysyłanie E-deklaracji,

  Wersja 17.00a

  • Poprawiono wczytywanie danych wspólnika,
  • Poprawiono wczytywanie danych płacowych,

  Wersja 17.00

  • Dodano możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych:
   • VAT7 (VAT7/K)
   • VAT-UE
   • VAT-UEK
   • PIT-11
  • Dodano możliwość kopiowania i wklejania przy pomocy Ctrl+C Ctrl+V danych w polach takich jak NIP, KOD Pocztowy, PESEL
  • Dodano możliwość automatycznego wystawiania faktury zaliczkowej na podstawie wprowadzonego zamówienia kontrahenta i wprowadzonych do niego zaliczek, a także automatyczne wystawienie faktury ostatecznej uwzględniającej zaliczki po realizacji danego zamówienia,
  • Dodano możliwość księgowania składek ZUS do PKPiR wspólników,
  • Dodano możliwość zaksięgowania z dokumentu LT nie zamortyzowanej wartości środka trwałego do PKPiR,
  • Umożliwiono zmianę stawek VAT dotyczących stawki 22% jak i 7%,
  • W danych wspólnika dodano opcję sposobu odliczenia ZUS i NFZ dla Ewidencji Przychodów (RYCZAŁT),
  • Wprowadzono możliwość drukowania stanów magazynowych na dowolny dzień w cenach zakupu albo sprzedaży,
  • Wprowadzono możliwość drukowania wszystkich danych każdego ze wspólników,
  • Wprowadzono drukowanie loga firmy przed danymi firmy na kopertach,
  • Zwiększono rozmiar czcionki przy drukowaniu danych firmy na kopertach,
  • Dodano nową zmienną wartość w szablonie faktury:
   • $miesiac+1$ - następny miesiąc sprzedaży (słownie),
   • $miesiac-1$ - poprzedni miesiąc sprzedaży (słownie),
  • Dodano możliwość naliczania odsetek na dowolny dzień,
  • Dodano możliwość księgowania składek ZUS wspólnika do PKPiR,
  • Dodano możliwość odliczania składek ZUS i NFZ w miesiącu których dotyczą,
  • Zwiększono wielkość kodu pocztowego nie standartowego kontrahenta z 6 do 10 znaków,
  • Dodano możliwość zaliczania do KUP odpisu amortyzacyjnego w odpowiedniej proporcji,
  • Poprawiono pobieranie kursów walut przy wystawianiu faktur w walucie,
  • Poprawiono pobieranie kursów walut,
  • Poprawiono wydruk SUM w Rejestrach VAT dla transakcji "Import usług zgodnie z art 28b" i VAT zawarty w pozycji BEZ ODLICZEŃ,
  • Dodano nowy typ transakcji "Import usług zgodnie z art 28b" dla księgowania importu usług zgodnie z art 28b ustawy,
  • Poprawiono raport podsumowania obrotów kontrahentami,
  • Wprowadzono na wydruku dokumentu WZ możliwość drukowania PKWiU, PKOB lub Kodu EAN w zależności od wyboru w ustawieniach wydruku modułu magazynowego,
  • Dodano możliwość zamiennego stosowania PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług) i PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych),
  • Poprawiono tworzenie salda rozrachunków,
  • Poprawiono naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych nie amortyzowanych,
  • Poprawiono zestawienie SUM Rejestrów VAT dla transakcji "Poza terytorium kraju zgodnie z art 100",
  • Poprawiono Instrukcję sekcję Najczęściej zadawane pytania,
  • Poprawiono przyciski w Formularzach podatkowych,
  • Poprawiono uprawnienia użytkowników,

  Wersja 16.00c

  • Poprawiono PK/KW w zależności od kwoty (ujemna /dodatnia),
  • Przywrócono domyślne sortowanie w tabelach po pierwszej kolumnie,
  • Poprawiono wydruk podsumowania strony/ilości na fakturze,
  • Poprawiono wprowadzanie danych dotyczących Płatnika składek ZUS w danych FIRMY. Zmiana polega na tym, że jeżeli nie poda się danych dotyczących Imienia i nazwiska, to data urodzenia zostanie automatycznie "wyczyszczona",
  • Poprawiono filtrowanie w Rejestrach VAT dotyczące transakcji: Poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy,
  • Poprawiono podgląd dokumentów w Zestawieniu zapłat,

  Wersja 16.00b

  • Poprawiono przenoszenie nadwyżki kwoty podatku VAT z poprzedniego roku,
  • Dodano możliwość drukowania faktur zwraz z przelewem lub poleceniem zapłaty na oryginale faktury,
  • Dodano do drukowanych reejstrów VAT dotyczących sprzedaży usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy nazwy sprzedawanej usługi,
  • Dodano przenoszenie wartości sprzedawanych usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy do informacji podsumowywyującej VATUE,
  • Dodano przenoszenie wartości sprzedawanych usług poza terytorium kraju zgodnie z art 100 ustawy do Deklaracji VAT7, VAT7K, VAT7D do poz 21 i 22,
  • Dodano nowy typ transakcji "Poza terytorium kraju zgodnie z art 100" dla księgowania usług zgodnie z art 100 ustawy,
  • Poprawiono PIT11 dotyczący kontraktu menadżerskiego,

  Wersja 16.00a

  • Poprawiono sprawdzanie NIP-u,
  • Poprawiono wystawianie przelewu do US z formularzy VAT7, VAT7K VAT7D,
  • Dodano przelew do ZUS na FEP,
  • Poprawionu deklaracje VATUE, VATUEK, VATUE/A, VATUE/B, VATU/C ze względu na wyświetlany nr miesiąca w polu nr 2
  • Poprawiono bilans otwarcia Środków trwałych,

  Wersja 16.00

  • Poprawiono wydruk szablonów abonamentów,
  • Poprawiono księgowanie paragonów,
  • Dodano możliwość określenia procenowego zmniejszenia odstępów pomiędzy poszczególnymi informacjami zawartymi na fakturze w układzie pionowym w stosunku do standardowych (100%),
  • Dodano możliwość określenia ilości pozostawianego odstępu w mm od ostatniej informacji na fakturze / rachunku przeznaczonej na podpis osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktury / rachunku,
  • Dodano możliwość wyłączenia "Menu bocznego",
  • Dodano Menu na Pasku górnym,
  • Dodano w danych FIRMY dodatkową opcję wyboru składania informacji VAT-UE za okresy kwartalne lub miesięczne,
  • Wprowadzono nowe formularze podatkowe:
   • VAT-7 (11)
   • VAT-7K (5)
   • VAT-7D (2)
   • VAT-UE (2)
   • VAT-UEK (2)
   • VAT-UE/A (2)
   • VAT-UE/B (2)
   • VAT-UE/C (1)

  Wersja 15.00d,e

  • Poprawiono Bilans Otwarcia środków Trwałych,
  • Poprawiono Formularz: PIT11,
  • Poprawiono Formularze: PIT4 i PIT4R w zakresie ilości pracowników,
  • Poprawiono wydruk na drukarkę igłową,

  Wersja 15.00c

  • Poprawiono informację o błędach podczas naprawiania baz danych,
  • Poprawiono sprawdzanie dostepnych aktualizacji oprogramowania,
  • Poprawiono automatyczną archiwizację dla Serwera MK,
  • Dodano w Raporcie sprzedaży marżę,
  • Podczas drukowania faktur dodano możliwość wyboru rodzaju faktury:
   • Oryginał/Kopia
   • Oryginał
   • Kopia
  • Dodano w kartotece środków trwałych możliwość obniżenia stawki amortyzacyjnej począwszy od stycznia następnego roku,
  • Poprawiono arkusz inwentaryzacyjny do rozliczenia inwentaryzacji w ten sposób iż wyświetlane są tylko dane dotyczące aktualnego magazynu,
  • Poprawiono zmiane zazwy skróconej kontrahenta,
  • Poprawiono zmianę indeksów w kartotece towarów,
  • Poprawiono wyświetlanie informacji w terminarzach rozrachunków po dokonaniu częściowej zapłaty,

  Wersja 15.00b

  • Dodano do PIT4 zaliczkę na podatek dochodowy od umów zleceń i o dzieło tzw. ryczałtowych,
  • Poprawiono sortowanie w zestawieniu stanów magazynowych,
  • Poprawiono rozliczanie kompensat,
  • Poprawiono dodawanie do paska narzędziowego okresu księgowego,
  • Poprawiono Bilans Otwarcia Środków Trwałych,

  Wersja 15.00a

  • Poprawiono łączenie dokumentów WZ,
  • Dodano w opcji Administracja/Opcje formularzy możliwość wprowadzenia Imienia i Nazwiska podatnika lub osoby reprezentującej podatnika, które to będą drukowane na formularzach podatkowych VAT,
  • Poprawiono drukowanie faktur korygujących,
  • Poprawiono importowanie danych w module Oferty i Zamówienia,
  • Poprawiono wyświetlanie Kartoteki Środków Trwałych,
  • Poprawiono numerację paragonów,

  Wersja 15.00

  • Wprowadzono nowy interfejs programu,
  • Dodano możliwość ograniczenia zaliczania w KUP odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych o cenie nabycia powyżej 20000 euro,
  • Dodano możliwość usunięcia wspólnika,
  • Poprawiono nagłówek tabeli dotyczącej zmiany stawek VAT,
  • Wprowadzono na wydruku dokumentu WZ możliwość drukowania PKWiU lub Kodu EAN w zależności od wyboru w ustawieniach wydruku modułu magazynowego,
  • Zminiono kolejność podsumowania na Fakturach VAT - przeniesiono podsumowanie RAZEM na koniec tabeli,
  • Poprawiono opis zestawienia Dochód roczny w Sumach PKPiR,
  • Poprawiono wprowadzanie danych księgowych dla stawki VAT 3% (automatyczne obliczanie dla podanej kwoty brutto),
  • Poprawiono wydruk faktur do html,
  • Poprawiono raport "Łączne obroty towarami",
  • Dodano dodatkowy filtr - Opis zdarzenia gospodarczego w zestawieniu Dokumentów zaksięgowanych,
  • Poprawiono nagłówek tabeli w fakturze,
  • Dodano do Karty Przychodów Pracownika kolumnę "Data przekazania zaliczki do US",
  • Dodano możliwość wyboru sposobu obliczania kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (INNE/FIRMA/DANE zakładka PŁACE/ZUS:
  • koszty nieograniczone

  Wersja 14.00d

  • Poprawiono opis zestawienia Dochód roczny w Sumach PKPiR,
  • Poprawiono eksport danych do PŁATNIKA dotyczących wymiaru czasu pracy,
  • Wprowadzono opcję dla formularza VAT-7 nie rozliczania/rozliczania podatku należnego od Importu towarów,
  • Wprowadzono zerowanie (kasowanie zawartości) formmularza PIT11 podczas jego aktualizacji,
  • Zablokowano obliczenie wypłaty (ryczałtowe) dla umów zleceń do 200 PLN dla lat poprzednich,
  • Wprowadzono możliwość stosowania (nie stosowania) ryczałtu dla umów zleceń do 200 PLN,

  Wersja 14.00c

  • Poprawiono dodawanie usług w dokumencie korygującym KWZ,
  • Poprawiono Formularz podatkowy VAT12,

  Wersja 14.00b

  • Dodano podsumowanie w tabeli składek ZUS w SUMACH w zestawieniu płac pracowników,

  Wersja 14.00a

  • Poprawiono wstawianie danych firmy do deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D,
  • Poprawiono przenoszenie kwot w deklarcji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D z poprzedniego miesiąca,
  • Wprowadzono obliczenie wypłaty (ryczałtowe) dla umów zleceń do 200 PLN,
  • Poprawiono przeliczanie kwot na PLN na wydruku faktur, dla faktur wystawionych w innej walucie,
  • Dodano sumowanie składek ZUS w funkcji SUMA1 dla Ewidencji Przychodów (Ryczałt),
  • Poprawiono opis w formularzach PIT-11, VAT-7,

  Wersja 14.00

  • Wprowadzono zasadę uaktualniania oprogramowania polegajacą na tym, iż uaktualnienie będzie można pobierać tylko do ostatniej wersji programu dołączanej do wydania Rzeczpospolitej.
  • Wprowadzono możliwość pobierania kursów wybranej waluty:
   • z dnia dzisiejszego,
   • wszystkie z obecnego miesiąca księgowego,
   • wszystkie z ostatnich 60 dni,
  • Przy wystawianiu faktur i dokumentów sprzedaży prowadzono możliwość pobierania kursów wybranej waluty:
   • z danego dnia wystawiania dokumentu,
   • z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawiania dokumentu,
   • z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawiania dokumentu,
   • z dowolnego dnia,
  • Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych VAT-7, VAT-7K.
  • Dodano nową deklarację podatkową VAT-7D.
  • Dodano nowe wzory deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R.
  • Poprawiono oznaczenia walutowe w fakturze Pro-Forma.
  • Dodano możliwość definiowania cennika indywidualnego przy użyciu typów zmian cen:
   • Absolutnej,
   • Względnej (waluta),
   • Zmiany procentowej,
  • Dodano możliwość wydrukowania cennika indywidualnego zawierającego tylko jeden typ ceny.
  • Dodano grupy kontrahentów.
  • Dodano możliwość definiowania cennika indywidualnego dla grupy kontrahentów.

  Wersja 13.00bc

  • Poprawiono wystawianie faktur Pro-Forma w walucie.

  Wersja 13.00a

  • Poprawiono numerację w formularzu PIT-4R.

  Wersja 13.00

  • Dodano możliwość wysłania listu E-Mail do kontrahenta w każdej tabeli go dotyczącej (Naciśnij prawy przycisk myszy na kolumnie kontrahenta).
  • Dodano do ewidencji wprowadzonych i zaksięgowanych dokumentów informacje o:
   • terminie płatności,
   • formie płatności,
   • kwocie dotychczasowej zapłaty,
   • informacji o uwagach.
  • Możliwość sortowania kartoteki pracowników według:
   • Nazwiska,
   • Numeru PESEL,
   • Stanowiska.
  • Naliczanie odsetek tylko dla dokumentów zaksięgowanych.
  • Możliwość pokazywania w głównym oknie kartoteki towarów zdjęcia towaru.
  • Możliwość wydrukowania Karty kontrahenta zawierającej dane zawarte w jego kartotece.
  • Możliwość zmiany stawek VAT w ciągu roku księgowego.
  • Możliwość wyboru typu dokumentu podczas realizowania zamówienia klienta.
  • Poprawiono drukowanie ilości zakupionego towaru na PZ.
  • Poprawiono eksport danych do Płatnika dla deklaracji DRA - nie wypełnia się w sekcji III poz.2 - Liczby pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych PIT-11 i PIT-4R.
  • Dodano funkcjonalność sprzedaży towarów według ostatniej ceny dla kontrahenta.
  • Dodano skróty klawiszowe D,J,W,Z,T,O,P,S,K do szybszego wprowadzania dat w polu daty.
  • Dodano możliwość księgowania nie odliczonego VAT w sumach rejestru VAT.
  • Dodano w zestawieniu sum w rejestrach VAT informację na temat nie odliczonego VAT-u od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi.
  • Poprawiono Wyświetlanie danych w opcji Płace/Płace.
  • Poprawiono sprawdzanie pola NIP dla kodu "CZ" - Czechy.
  • Poprawiono używanie słownika kodów w wersji sieciowej.
  • W wersji sieciowej dodano mechanizm "System replikacji" umożliwiający przyspieszenie pracy programu.
  • Dodano kolumnę "Opis zdarzenia gospodarczego" w oknach "Wprowadzania dokumentów" oraz "Dokumenty zaksięgowane".
  • Poprawiono drukowanie kartoteki środków trwałych (dla numerów inwentarzowych zawierających znak ").
  • Dodano możliwość drukowania wszystkich zestawień w dowolnej ilości kopii.
  • Poprawiono wystawienie faktur korygujących do Faktur VAT marża i komis.
  • Poprawiono wyliczanie VAT-7 dla rozliczania podatku naliczonego rozliczanego wskaźnikiem udziału sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem.
  • Poprawiono PIT-11, łączy dane pracownika wg NIP-u dla różnych typów umowy i przychodów z działalności.
  • Poprawiono objaśnienia w formularzu VAT-UE.
  • Poprawiono wyliczanie VAT-7 dla rozliczania podatku naliczonego rozliczanego wskaźnikiem udziału sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem.
  • Poprawiono objaśnienia w formularzu VAT-UE.

  Wersja 12.00a/b

  • Poprawiono przełączanie pomiędzy formularzami PIT-4 i PIT-4R
  • Dodano możliwość wyboru sposobu obliczania kosztów uzyskania przychodów dla pracowników (INNE/FIRMA/DANE zakładka PŁACE/ZUS:
   • koszty do wysykości płacy brutto pomniejszonej o ZUS
   • koszty do wysokości płacy brutto
  • Poprawiono edytowanie faktury usługowej - zmiana terminu zapłaty.
  • Dodano możliwość eksportowania danych z Tabel do plików Dbase (*dbf).
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 12.00

  • Poprawiono wprowadzanie i usuwanie Przedstawiciela Handlowego w kartotece kontrahenta.
  • Poprawiono wydruk nagłówka dokumentu RW i PW.
  • Dodano możliwość automatycznego sprawdzania poprawności NIP-u - należy zaznaczyć odpowiednią opcję w NARZĘDZIA/UŁATWIENIA DOSTĘPU/ZAAWANSOWANE OPCJE PROGRAMU.
  • Poprawiono aktualizację danych dotyczących grudnia w formularzu PIT5 i PIT5-L.
  • Dodano możliwość zaznaczania lub odznaczania wszystkich faktur podczas zbiorczego ich drukowania.
  • Poprawiono nadruk na formularzu PIT-11.
  • Poprawiono nadruk na formularzu PIT-4R.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 11.00b

  • Poprawiono pokazywanie informacji dotyczącej działalności gospodarczej w PIT5 i PIT5L.
  • Poprawiono sposób filtrowania w kartotece towarów.
  • Poprawiono sposób ograniczenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 11.00a

  • Dodano możliwość drukowania w danych kobntrahenta w fakturach nr zezwolenia lub(oraz) nr REGON.
  • Dodano możliwość wprowadzania w danych kontrahenta następujących danych:
   • Nr zezwolenia dotyczący prowadzonej działalności
   • Nr REGON
   • domyślny opis zdarzenia gospodarczego, podpowiadany przy księgowaniu dokumentów związanych z danym kontrahentem
  • Poprawiono wydruki dowolnych stron zestawień.
  • Poprawiono wydruk dokumentu PR.
  • Dodano możliwość drukowania w Rejestrach VAT nr dokumentu w kilku liniach (ustawienie w opcjach wydruków).
  • Poprawiono wydruk Sum w ewidencji rejestrów VAT.
  • Poprawiono raporty sprzedaży.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 11.00

  • Dodano nowy typ transakcji: Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu, dla potrzeb księgowania nabycia środków transportu z obszaru Unii.
  • Przy księgowaniu ZUS płaconego pzrez pracodawcę wprowadzono automatyczne tworzenie Dowodu Wewnętrznego.
  • Poprawiono wystawianie faktur w module Abonament.
  • Dodano możliwość drukowania listy płac w ten sposób, aby dane płacowe każdego pracownika były na osobnych kartkach.
  • Poprawiono indeksowanie baz danych dla Serwera MK.
  • Poprawiono formularz podatkowy PIR 4R.
  • Poprawiono wprowadzanie nowego pojazdu do ewidencji pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych.
  • Poprawiono wyświetlanie zestawienia Planu amortyzacji i Tabeli amortyzacyjnej dotyczącej liczy porządkowej.
  • Dodano przy wprowadzaniu dokumentów księgowych możliwość podawania kwoty brutto w poszczególnych stawkach VAT.
  • Zwiększono pole Nr dokumentu nabycia w środkach trwałych do 30 znaków.
  • Poprawiono wyświetlanie dokumentów w Ewidencji uproszczonej VAT.
  • Poprawiono wyświetlanie dat kursów walut.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 10.01c

  • Dodano możliwość definiowania wysokości składki na ubezpieczenie rentowe płaconej przez pracownika.
  • Dodano funkcjonalność blokowania kontrahentów.

  Wersja 10.01b

  • Poprawiono indeksację baz danych.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 10.01a

  • Poprawiono tworzenie faktur wewnętrznych.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 10.01

  • Poprawiono tworzenie formularza RCA.
  • Poprawiono wydruk Dokumentu Wewnętrznego dla nowego wzoru PKPiR.
  • Poprawiono szybkość pracy Serwera i Małej Ksiegowości w wersji sieciowej.
  • Dodano możliwość drukowania w PKPiR nr dokumentu w kilku liniach (ustawienie w opcjach wydruków).
  • Poprawiono tworzenie spisu z natury w cenach zakupu lub sprzedaży.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 10.00b

  • Poprawiono wydruk Faktury do pliku HTM dla cen powyżej dwóch miejsc po przecinku.
  • Dodano możliwość przechodzenia pomiędzy programami przy pomocy klawiszy Alt+Tab.
  • Poprawiono funkcjonowanie przeglądarek dla pustych dokumentów.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 10.00a

  • Poprawiono wydruk dokumentów zaksięgowanych.
  • Poprawiono archiwizację dla Serwera.
  • Poprawiono definicję konta księgowego dla zakupu tpowarów handlowych.

  Wersja 10.00

  • Wprowadzenie Serwera programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej":
   • Możliwość pracy w sieci lokalnej kilku użytkowników równocześnie.
   • Możliwość kontrolowania użytkowników do każdej funkcji systemu.
   • Możliwość tworzenia grup dla użytkowników.
   • Możliwość uruchomienia serwera w trybie usługi systemu lub konsoli.
   • Manualne oraz automatyczne archiwizacje danych.
   • Moduł zarządzania uaktualnieniami oraz aktualizacji stacji roboczych na podstawie uaktualnień serwera.
   • Tryb administracyjny.
  • Dodano nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Dodano możliwość odszukania zaksięgowanego dokumentu na podstawie dokumentu magazynowego oraz odszukania powiązanego dokumentu magazynowego na podstawie dokumentu księgowego.
  • Dodano możliwość pobierania kursów walut z Internetowego Serwisu Informacyjnego NBP.
  • Dodano historię kursu waluty.
  • Dodano pole "Tabela" do kartoteki walut.
  • Dodano opcję automatycznego pobierania kursów walut.
  • Dodano obsługę skrótów klawiaturowych dla wybranych pól aplikacji.
  • Poprawiono przesyłanie litery "Ą" do programu "Płatnik".

  Wersja 9.02

  • Dodano drobne poprawki.
  • Wprowadzono opcję w Ewidencji VAT uproszczonej pokazywania przychodów z kol. 8 PKPiR.
  • Poprawiono niektóre wydruki środków trwałych.
  • Poprawiono wydruk zestawienia pocztowego.
  • Dodano do Tabeli środków trwałych wartość brutto środka trwałego.
  • Dodano możliwość nadruku na nowym formularzu PIT-11.
  • Dostosowano program do prawidłowego działania po rozszerzeniu Unii Europejskiej o Bułgarię i Rumunię.
  • Dostosowano PIT5, PIT5/L, PIT5/A do określenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy, zarówno w układzie miesięcznym jak i kwartalnym. Należy wybrać odpowiednią opcję w INNE/FIRMA/DANE.
  • Porawiono wyświetlanie okienek z jedna tylko informacją (np Zdarzenia gospodarcze).
  • Zwiększono pole na numer rejestracyjny pojazdu do 8 znaków.
  • Podczas tworzenia dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej dodano możliwość zmiany kursu waluty, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.(Kurs dla potrzeb VAT może być inny niż dla potrzeb podatku dochodowego).
  • Dodano nowy formularz PIT-11.
  • Dodano możliwość kopiowania danych płacowych do roku następnego.
  • Wprowadzono brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, kosztów reprezentacji zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Wprowadzono ,możliwość amortyzacji środków trwałych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 22k ust 7-12.
  • Poprawiono tworzenie nowego roku podatkowego.
  • Poprawiono usuwanie kontrahentów z kartoteki kontrahentów.
  • Poprawiono wydruk formularza PIT-11/8B.
  • Poprawiono wydruk karty zarobków pracownika.
  • Zwiększono pole numeru faktury w notach korygujących do 40 znaków.
  • Poprawiono usuwanie dokumetów niezaksięgowanych z modułu magazynowego.
  • Poprawiono tworzenie dokuumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej.
  • Poprawiono deklaracje podatkowe PIT5 i PIT5/L dla rozliczania się wspólników spółek.
  • Wprowadzono nową wersję bibliotek systemowych o nr. 1.90
  • Wprowadzono dodatkwe rejestry VAT w miejsce rejestru 8 IMPORT USŁUG:
   • 8 - Import usług związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
   • 9 - Import usług związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
   • 10 - Import usług związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
   • 11 - Import usług zaliczonych do środków trwałych związany wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi
   • 12 - Import usług zaliczonych do środków trwałych związany z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi
   • 13 - Import usług zaliczonych do środków trwałych związany wyłącznie z czynnościami zwolnionymi
  • Poprawiono indeksowanie baz danych
  • Poprawiono indeksowanie baz danych.
  • Wprowadzono możliwość księgowania kwot do 99 999 999.99 zł.
  • "Wytłuszczono" w fakturze informację "Do zapłaty..."
  • Wprowadzono do faktury drukowanej na drukarce igłowej i do pliku HTML, dane o odbiorcy towaru.
  • Poprawiono aktualizację danych w PIT5 - w przypadku wybrania opcji "Działalność gospodarcza rozliczana w PIT5/L a najem w PIT5" do PIT5 nie są przenoszone nformacje o składkach ZUS z danych wspólnika.
  • Poprawiono wydruk ilości (ilość miejsc po przecinku) w "Ofertach i Zamówieniach".
  • Możliwość wprowadzenia "Brak" w pole "Rodzaj dokumentu" w zakładce ZUS w oknie danych firmy.
  • Poprawiono algorytm powiadamiania o ponownym wprowadzaniu dokumentu księgowego.
  • Dodano możliwość poszerzenia przestrzeni głównego okna programu poprzez dodania pasków przewijania (widocznych jedynie gdy są potrzebne).
  • Wprowadzono biblioteki systemu w wersji 1.90.

  Wersja 9.01

  • Wprowadzono możliwość dodania opisu do pozycji "Inne składniki wynagrodzenia".
  • W ewidencji przychodów w sumach usunięto z zestawienia narastająco pozycje podsumowania.
  • Wyeliminowano błąd w przypadku braku wypełnionych danych o wspólnikach w formularzach.
  • Dodano w normach produkcji informację o nazwie komponentu (towaru).
  • Dodano przy eksporcie danych do "PŁATNIKA" możliwość wyboru terminu przekazywania deklaracji i raportów.
  • Poprawiono wyświetlanie i drukowanie Karty wynagrodzeń pracownika.
  • Poprawiono wyświetlanie historii kontrahenta.
  • Wprowadzono możliwość klonowania wyjazdów pojazdem prywatnym w Ewidencji przebiegu pojazdów.
  • Wprowadzono możliwość klonowania dokumentów księgowych z okna "Wprowadzanie dokumentów".
  • W oknach list płac dodano sortowanie wg. wybranych kolumn.
  • Poprawiono funkcjonowanie skrótu klawiszowego Ctrl+Z.
  • Dodano w normach produkcji informację o nazwie komponentu(towaru).
  • Poprawiono wyświetlanie danych dotyczących zasiłków w module PŁACE.
  • Poprawiono raportowanie urządzeń fiskalnych.
  • Poprawiono wydruk kartoteki środków trwałych i planu amortyzacji.
  • Poprawiono nadruk na formularzach PIT4 oraz PIT11/8B.
  • Poprawiono eksport danych do "PŁATNIKA".
  • Dodano przy eksporcie danych do "PŁATNIKA" możliwość wyboru terminu przekazywania deklaracji i raportów.
  • Poprawiono Ewidencję najmu.
  • Poprawiono wydruk list płac.
  • Poprawiono Umowy-zlecenia.

  Wersja 9.00

  • Wprowadzenie nowego modułu "Płace".
   • Kartotekę pracowników.
   • Listy płac.
   • Formularze podatkowe PIT-4, PIT-11/8B.
   • Eksport danych do programu "Płatnik"- ZUS DRA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS RCA.
   • Integracja z modułem księgowym, księgowanie list płac w PKPiR.
  • Obsługa drukarki fiskalnej "Optimus Vento/Vivo".
  • Optymalizacja programu pod kątem wydajności dla dużej liczby wprowadzonych dokumentów.

  Wersja 8.04

  • Poprawiono wydruk Raportu Sprzedaży.
  • Wprowadzono na dokumencie WZ wydruk danych odbiorcy towaru jeśli istnieją w danych kontrahenta.
  • Dodano możliwość wprowadzania kwot ujemnych do Ewidencji sprzedaży.
  • Poprawiono wypełnianie PIT-5 i PIT-5L dla wielu działalności.
  • Zwiększono wielkość czcionki dla drukowanego numeru faktury.
  • Dodano możliwość wprowadzenia w opcjach formularza VAT7, VAT7/K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT12 telefonu kontaktowego.
  • Poprawionom wydruk informacji posumowywującej VAT-UE.
  • Dodano możliwość wyboru drukowanych danych kontrahenta na kopertach jak i w zestawieniu na Pocztę.
  • Poprawiono wyświetlanie informacji podsumowywującej w historii rozrachunków kontrahenta.
  • Dodano możliwość sortowania Dowodów Wewnętrznych wg. numeru dokumentu lub jego daty.
  • Dodano w module Rozrachunki we wszystkich opcjach możliwość wyświetlenia wizytówki kontrahenta.
  • Dodano możliwość wydrukowania zestawienia na Pocztę (zbiorcze zestawienie przesyłek listowych).
  • Dodano możliwość umieszczęnia na kopertach nazwy skróconej kontrahenta.
  • Dodano możliwość uwzględniania limitu kosztów reprezentacji i reklamy podczas aktualizacji formularza PIT-5 lub PIT-5L.
  • Dodano uwzględnianie limitu kosztów reprezentacji i reklamy w sumach PKPiR.
  • Dodano możliwość wyłączenia drukowania zawartości kolumny liczby porządkowej na wydrukach Ewidencji VAT.
  • Dodano możliwość wprowadzania stawek VAT do dwóch miejsc po przecinku.

  Wersja 8.03

  • Poprawiono wydruk kalibracji nadruku przy formularzach podatkowych.
  • Poprawiono wprowadzanie dokumentu BO środków trwałych.
  • Wprowadzono zaznaczanie faktur klawiszem "SPACJA" w zbirczym drukowaniu faktur.
  • Poprawiono wydruk podsumowania Rejestrów VAT.
  • Poprawiono Ewidencję przychodów: wyliczany ryczałt za lata poprzednie do 2005 roku zaokrąglany do 10 gr, od 2006 do pełnego złotego.
  • W danych firmy zmieniono status z danych wymagalnych na wskazany dla pola NIP'u, REGONU, Urzędu skarbowego, Kraju, Województwa i Miejscowości.
  • Zwiększono rozmiar pola na dane firmy do 120 znaków roz na dane US do 100 znków.
  • Dodano możliwość wydruku wystawionych faktur (pojedyńczej jak i dowolnej ilości wybranych faktur).
  • Dodano Ewidencję uproszczoną VAT, dla firm które nie są podatnikami podatku VAT.
  • Dodano możliwość wydruku na fakturze nazwy skróconej kontrahenta.
  • Poprawiono obsługę skrótów klawiszowych.
  • Poprawiono wydruk historii zapłat.
  • Dodano możliwość sortowania i wyszukiwania informacji w terminarzu zobowiązań i należności wg. numeru dokumnetu i nazwy skróconej kontrahenta.
  • Poprawiono wydruk faktury korygującej dla pozycji zawierającej dodatkowe opisy.
  • Dodano możliwość dokonania zapłaty za fakturę w oknie historii rozliczenia kontrahenta.
  • Dodano możliwość wykonania potwierdzenia salda na dowolny dzień.
  • Poprawiono sposób księgowania faktur z modułu magazynowego dla których obowiązek podatkowy powstaje w przyszłych okresach.
  • Poprawiono wydruk wielu faktur dla abonamentu.
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych PIT5 oraz PIT5/L, w których uwzględniono zasady zaokrąglania zgodnie z Art 63 par.1 Ordynacji podatkowej.
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych VAT7, VAT7/K oraz VAT12, w których uwzględniono zasady zaokrąglania zgodnie z Art 63 par.1 Ordynacji podatkowej.

  Wersja 8.02

  • Dodano możliwość sortowania wg. nazwy i numeru inwentarzowego w Planie amortyzacji środków trwałych.
  • Dodano możliwość sortowania wg. nazwy i numeru inwentarzowego w Ewidencji środków trwałych i tabeli amortyzacyjnej.
  • Poprawiono aktualizację Formularza PIT5 i PIT5L dla wspólników z częstą zmianą udziałów.
  • Poprawiono możliwość uruchamiania programu z dwóch różnych instalacji jednocześnie.
  • Poprawiono tworzenie dokumentów MM+ na podstawie dokumentów MM-.
  • Poprawiono możliwość uruchamiania programu z dwóch różnych instalacji jednocześnie.
  • Dodano możliwość księgowania faktur wystawionych na podstawie paragonu fiskalnego.
  • Dodano możliwość sortowania kartoteki środków trwałych wg. nazwy środka.
  • Dodano na wydruku Zestawienia dokumentów zaksięgowanych podsumowania wartości.
  • Poprawiono wydruk nagłówka Arkusza inwentaryzacyjnego.
  • Poprawiono podgląd dokumentów przed wydrukiem.
  • Dodano możliwość dla wszystkich księgowanych dokumnetów związanych z nabyciem, wprowadzenia kwoty VAT, która nie podlega odliczeniu, a która będzie pokazywana w rejstrach VAT.
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych VAT-UE, VAT-UE/K - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r.
  • Dodano możliwość wprowadzania formy płatności i banku w fakturze tworzonej na podstawie paragonu.
  • Dodano możliwość wyboru typu rodzaju płatności w fakturze pro-forma.
  • Poprawiono księgowanie dowodów wewnętrznych.
  • Poprawiono edycję not korygujących.
  • Dodano nowy typ transakcji : poza terytorium kraju. Jest to dostawa towarów oraz świadczenie usług, poza terytorium kraju.
  • Poprawiono opcję wydruku dowolnej strony.
  • Dodano nowe wzory formularzy podatkowych VAT-7, VAT-7K, VAT-UE - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r.
  • Dodano możliwość wyboru banku i konta bankowego dotyczącego zapłaty na podstawie faktury pro-forma.
  • Dodano możliwość wystawiania not korygujących do faktur VAT oraz faktur korygujących VAT wystawionych przez dostawców.

  Wersja 8.01

  • Poprawiono wydruk Ewidencji Środków Trwałych - drukowanych było tylko 10 znaków nr dokumentu nabycia - poprawiono tak aby się drukował cały numer.
  • Dodano możliwość uruchomienia z modułu "Biuro rachunkowe Rzeczpospolitej" programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej" o zmienionej nazwie pliku poprzez parametr -k nazwa.exe (gdzie nazwa.exe nowa nazwa programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej").
  • Poprawiono dokonywanie zmian w indeksie towarów w magazynie.
  • Wprowadzono do przelewów ZUS zmianę zasad wypełniania dokumentu płatniczego ZUS z tytułu składek.
  • Poprawiono wprowadzanie dokumnetów środków trwałych.
  • Dodano słownik kodów pocztowych miejscowości.
  • Dodano możliwość wprowadzania nadpłat w module rozrachunków.
  • Dodano w module rozrachunków w zestawieniu zapłat informacji o treści uwag wprowadzanych w trakcie wprowadzania załat.
  • Dodano możliwośc kasowania korekty faktury wewnetrznej.
  • Poprawiono naliczanie kompensat oraz potwierdzenie salda dla nie zaksięgowanych faktur.
  • Dodano na wydruku sum zbiorczych Podatkowej księgi przychodów i rozchodów informacji o roku podatkowym.
  • Poprawiono wydruk formularzy podatkowych.
  • Poprawiono działanie zabezpieczenia hasłem administratora stanów magazynowych w kartotece towarów.
  • Poprawiono kolor obramowań pól przelewu.
  • Dodano w rozrachunkach z kontrahentami historię zapłat dla kontrahenta.
  • Dodano możliwość wydrukowania zestawienia zapłat z uwzględnieniem wszystkich dokonanych zapłat dla faktur.
  • Dodano obsługę przedstawicieli handlowych:
   • Zarządzanie kartoteką przedstawicieli handlowych.
   • Możliwość przypisywania przedstawicieli handlowych do kontrahentów.
   • Możliwość filtrowania dokumentów magazynowych oraz faktur uwzględniając przedstawiciela handlowego.
   • Możliwość ustawienia filtru dotyczącego przedstawiciela handlowego w raporcie sprzedaży.
  • Dodano możliwość wprowadzania terminu płatności do faktur proforma.
  • Dodano możliwość zmiany terminu płatności w fakturze tworzonej na podstawie paragonu.
  • Poprawiono wydruk dokumentów LT i MT w module Środki Trwałe (zminiono wartość początkową na wartość inwentarzową).
  • Dodano możliwość drukowania do pliku html faktury jako "Duplikat na prawach ortyginału".
  • Poprawiono wydruk zamówinia składanego przez kontrahenta.
  • Drobne poprawki w wydrukach przelewów do ZUS i zwykłych.
  • Poprawiono wydruk dokumentu PK w Module Środki Trwałe.
  • Dodano możliwoliść wprowadzania wartości Inwentaryzacji w Ewidencji Przychodów dla "Ryczałtowców".
  • Dodano możliwość prowadzenia wielu ewidencji (PKPiR, ewidencja przychodów, rejestry VAT, ewidencja najmu).
  • Dodano raport łącznego podsumowania towarów w magazynie.
  • Dodano możliwość usuwania zbędnych pozycji z kartoteki towarowej.
  • Dodano przypominanie o unikalności nazw towarów i usług.
  • Poprawiono edycję konta bankowego.
  • Poprawiono nagłówek tabeli sumy oraz napisów razem i słownie na fakturze drukowanej na drukarce igłowej.
  • Poprawiono edycję pozycji dokumentu WZ zawierającą rabat. (W poprzednich wersja powodowało to zmianę ceny ważonej pozycji).
  • Poprawiono naliczanie kompensat oraz potwierdzenie salda dla nie zaksięgowanych faktur.

  Wersja 8.00

  • Dodano możliwość wprowadzania kompensat.
  • Dodano opcję potwierdzenia salda.
  • Dodano możliwość wprowadzania faktur proforma.
  • Dodano system dynamicznego tłumaczenia fraz umożliwiającego tłumaczenie faktur na wiele języków.
  • Dodano możliwość eksportowania danych zawartości dowolnej tabeli do zewnętrznych plików:
   • Arkusz kalkulacyjny XML (Dla Microsoft Excel 10 lub nowszego).
   • Plik tekstowy rozdzielony znakami tabulacji (Dla innych arkuszy kalkulacyjnych).
   • Strona sieci Web.
  • Dodano system powiadamiania o aktualizacjach.
  • Dodano możliwość wydruku faktury na drukarce igłowej (w trybie tekstowym).
  • Dodano opcję wyboru pokazywania wszystkich dokumentów w zestawieniu dokumentów magazynowych bądź tylko dokumentów dotyczących obecnego roku (Narzędzia/Ułatwienia dostępu/Zaawansowane opcje programu).
  • Dodano okno "Pierwszy start" ułatwiające przywrócenie kopii bezpieczeństwa w nowo zainstalowanym programie.
  • Dodano funkcje narzędzi diagnostycznych służącą do przywracania stanów magazynowych na podstawie dokumentów wprowadzonych do programu.
  • Dodano możliwość zdefiniowania listy osób uprawnionych do wystawiania i podpisywania faktur oraz rachunków, jak i ich szybki wybór podczas wystawiania tych dokumentów.
  • Dodano możliwość zapamiętania kilku kont bankowych.
  • W raporcie "Podsumowanie obrotów kontrahentów" dodano możliwość filtrowania i sortowania wyświetlanych danych.
  • Dodano możliwość definiowania przykładowych uwag, które umieszczane są na zakończenie faktury lub rachunku.
  • Dodano możliwość wyboru rachunku bankowego dla każdej wystawianej faktury.
  • Dodano możliwość dołączenia dodatkowego formularza PIT-5/A do PIT-5 lub PIT-5L.
  • Dodano możliwość drukowania nazwy kontrahenta kopercie w wielu liniach w sposób określony przez użytkownika.
  • Dodana możliwość nie drukowania kwot w PLN na fakturze walutowej.
  • Dodano możliwość wydruku zawartości kolumny EAN-13 na wydruku stanów magazynowych.
  • Dodano możliwość aktualizowania formularza PIT-5 lub PIT-5L na podstawie danych z wielu działalności.
  • Zmieniono mylny opis przycisku "Anuluj" na "Usuń szablon" oraz "Usuń abonament" w oknach edycji abonamentu i szablonu faktury. Funkcja przycisku została niezmieniona i odpowiedzialny jest on za usuwanie odpowiednio szablonów i abonamentów.
  • Umożliwiono zdefiniowanie konta "Nie podlega ryczałtowi" dla ewidencji przychodów bez VAT.
  • Poprawiono zapisywanie ofert do wielo-plikowych stron Web.
  • Poprawiono sposób obliczania sum i należnego podatku w przypadku ryczałtu.
  • Poprawiono słowne przedstawianie bardzo dużych liczb.
  • Poprawiono wydruk przelewu do US (Poszerzono pole 12 kosztem pola 13).
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 7.04

  • Dodano możliwość księgowania dokumentów PZ oraz KPZ bez wprowadzonej faktury.
  • Dodano możliwość księgowania dokumentów PW oraz RW. Księgowanie działa tylko z poziomu okna zestawienia dokumentów magazynowych.
  • Podczas tworzenia dokumentu PZ na podstawie faktury wewnętrznej możliwość wyboru wprowadzenia danych faktury wewnętrznej do faktury do dokumentu PZ albo pozostawieniu dokumentu PZ nie zafakturowanego.
  • Zmieniono mylny opis przycisku "Anuluj" na "Usuń dok." w oknie edycji dokumentów magazynowych oraz faktur. Funkcja przycisku została niezmieniona i odpowiedzialny jest on za usuwanie dokumentu.
  • Dodano możliwość zmiany numeru NIP podczas edycji nagłówka dokumentu magazynowego
  • Dodano możliwość ustawienia filtru konta księgowego oraz formatu konta księgowego w rejestrach VAT.
  • Dodano tworzenie w momencie księgowania przypisu-kosztów eksploatacji samochodu prywatnego w Ewidencji przebiegu pojazdów Dowodu wewnętrznego i jego wydruku
  • Dodano tworzenie w momencie księgowania odpisów amortyzacyjnych w Zestawieniu amortyzacji miesięcznej Dowodu wewnętrznego i jego wydruku
  • Dodano w opcji tworzenia Dowodów Wewnętrznych podgląd zawartości Dowodu wewnętrznego
  • Poprawiono wygląd wydruku Przelewu do US (bardziej czytelne numery kont bankowych)
  • Dodano możliwość drukowania nowych (obowiązujących od 1 stycznia 2005 roku) deklaracji PIT-5, PIT-5L, PIT-5A na oryginalnych drukach
  • Poprawiono w danych kontrahenta sposób wyświetlania i drukowania adresu do korespondencji
  • Poprawiono w formularzu VAT7 drukowanie 0 "zer" w poz.57 i 58
  • Dodano możliwość drukowania w osobnych kolumnach Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów danych firmy i jej adresu
  • Dodano możliwość drukowania danych kontrahenta (nazwy i adresu) w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów w 1,2 lub 3 liniach (Narzędzia/Ustawienia wydruków/Opcje wydruków)

  Wersja 7.03

  • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-5 oraz PIT-5L.
  • Dodano nowy wzór przelewu do Urzędu Skarbowego obowiązujący od 1 lutego 2005 roku.
  • Dodano Dodatkowy filtr w zestawieniu amortyzacji miesięcznej Środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych pozwalający na wyświetlanie w zestawieniu tylko środków trwałych z odpisem amortyzacyjnym w danym miesiącu #0 (różny od zera) lub =0 (równy zero) lub wszystkich.
  • Podczas księgowania FW w pole "Notatki" dokumentu księgowego przenoszona jest informacja o fakturze dostawcy.
  • Umożliwiono poprawianie pola "Faktura dostawcy" w opcji "Nagłówek" w zestawieniu dokumentów magazynowych.
  • Dodano możliwość wyboru ilości miejsc po przecinku w rozliczaniu ewidencji przebiegu pojazdów.
  • Dodano możliwość ustawienia filtru "Stan magazynowy" w cenniku. Dzięki zastosowaniu filtru można wydrukować cennik jedynie dostępnych pozycji.
  • Dodano możliwość wprowadzenia kodu SWIFT w danych firmy. Kod SWIFT będzie się drukował na fakturach eksportowych i wewnątrzunijnych.
  • Umożliwiano wprowadzanie opisu trasy wyjazdu (Ewidencja przebiegu pojazdu) do 100 znaków.
  • Umożliwiano wprowadzanie opisu celu wyjazdu (Ewidencja przebiegu pojazdu) do 100 znaków.
  • Dodano możliwość przeliczenia ilości pozycji w każdej tabeli (prawy przycisk na tabeli).
  • Dodano możliwość wprowadzenia zapłaty z okna "Rozrachunki z kontrahentami".
  • Dodano możliwość wprowadzenia przelewu w oknie należności.
  • Dodano możliwość wprowadzenia przelewu podczas realizacji abonamentu.
  • Na wydruku faktur dodano kwotę zapłaty w przypadku dokonania częściowej lub całkowitej zapłaty.
  • Dodano szybki raport sprzedaży z okna edycji danych towaru.

  Wersja 7.02

  • Umożliwiano wprowadzanie 4 progów podatkowych.
  • Dodano możliwość zapisu i odczytu spisu z natury do zewnętrznego pliku.
  • Dodano "Raport podsumowania obrotów kontrahentów".
  • Dodano możliwość dodania pozycji na korygującej fakturze usługowej.
  • Dodano możliwość przeliczenia ilości pozycji w każdej tabeli (prawy przycisk na tabeli).
  • Dodano możliwość wprowadzenia zapłaty z okna "Rozrachunki z kontrahentami".
  • Poprawiono pokazywanie symbolu walut w oknie wprowadzania faktury wewnętrznej.

  Wersja 7.01

  • Dodano możliwość wydruku dowolnej ilości kopii dokumentu WZ.
  • Dodano nowy typ transakcji "Dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca".
  • Dodano możliwość księgowania automatycznego wszystkich zaległych dokumentów.
  • Dodano możliwość zdefiniowania opisu zdarzenia gospodarczego dla księgowania automatycznego dokumentów.
  • Dodano możliwość odksięgowania zaksięgowanego dokumentu w oknie dokumentów zaksięgowanych.
  • Dodano możliwość zmiany miesiąca wpisu do ewidencji (domyślnie miesiąc księgowy) podczas wprowadzania dokumentu księgowego.
  • Podczas edycji dokumentu o innej dacie płatności niż domyślna data płatności nie następuje automatyczna zmiana daty płatności na domyślną.
  • Poprawiono tworzenie i przywracanie wieloczęściowego archiwum.
  • Poprawiono minimalizację okien modalnych (edycyjnych) powodującą "zawieszenie" programu.
  • Dodano możliwość zmiany nagłówka przy drukowaniu faktury do pliku HTML.
  • Dodano możliwość zmiany umiejscowienia oraz rozmiaru danych nabywcy na wydruku faktury.
  • Dodano nową opcję "Ukryj cenę zakupu podczas sprzedaży" w "Zaawansowanych opcjach" programu w "Ułatwieniach dostępu" z menu "Narzędzia".
  • Inne nie wymienione poprawki.

  Wersja 7.00

  • Dodano nowy moduł abonament
   • Możliwość wprowadzania szablonów faktur.
   • Możliwość wystawiania faktur na podstawie utworzonych szablonów.
   • Możliwość tworzenia abonamentów.
   • Kontrola wystawiania abonamentów.
   • Seryjne wystawianie faktur na podstawie abonamentu.
  • Dowody wewnętrzne.
   • Wprowadzanie i drukowanie dowodów wewnętrznych.
   • Księgowanie dowodów wewnętrznych.
  • Dodano formularz VAT-12 dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu.
  • Dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar Duo Pro.
  • Dodano raport podsumowujący całkowitą ilość towaru w wszystkich magazynach.
  • Dodano możliwość zmiany indeksu towaru.
  • Dodano możliwość zmiany magazynu (przeniesienie kartoteki towarów oraz obrotów).
  • Dodano możliwość zmiany nazwy skróconej kontrahenta.
  • Dodano możliwość eksportowania do plików zewnętrznych terminarza należności i terminarza zobowiązań.
  • Dodano przycisk klawiszowy skrótu F2 akceptujący zmiany między innymi podczas wprowadzania dokumentów księgowych.
  • Dodano arkusz inwentaryzacyjny[spis z natury] według cen sprzedaży.
  • Dodano możliwość dodania zdjęcia do towaru.
  • Dodano możliwość grupowego zdefiniowania narzutu dla magazynu.
  • Dodano kontrolę wprowadzania identycznych dokumentów księgowych.
  • Dodano ewidencję zakupów VAT oraz ewidencję sprzedaży VAT jako gotowe zestawienia rejestrów VAT.
  • Dodano możliwość klonowania przelewów, przelewów do Urzędów Skarbowych i przelewów do ZUS.
  • Dodano możliwość wydruku linii pionowych i poziomych w tabelach.
  • Rozszerzono pole "Opis zdarzenia gospodarczego" do 75 znaków oraz "Numer dokumentu" do 30 znaków.
  • Nowa opcja w ustawieniach urządzenia fiskalnego "Wysuń szufladę". (Tylko Posnet Thermal)
  • Poprawiono działanie biblioteki internetowej.
  • Zoptymalizowano program pod względem prędkości działania.
  • Naprawiono "wycieki pamięci" powodujące zwalnianie programu po dłuższym okresie jego użytkowania (bez wyłączania programu).
  • Usuwanie błędów, które mogły się pojawić w plikach formularzy.
  • Inne drobne nie wymienione poprawki.

  Wersja 6.02

  • Wprowadzono nowy formularz VAT-UE wraz z załącznikami VAT-UE/A oraz VAT-UE/B.
  • Wprowadzono nowy formularz VAT-UEK.
  • Dodano hasło administratora systemu.
  • Poprawiono łączenie dokumentów WZ.

  Wersja 6.01

  • Umożliwiono wydruk formularza VAT-7 i VAT-7/K w odpowiednich kolorach.
  • Umożliwiono nadruk na nowych formularzach VAT.
  • Uaktualniono formularz VAT-7 zgodnie z nowym rozporządzeniem MF (Usunięto słowo "nowych" w części C.3 pozycja 12).
  • Dodano możliwość wprowadzenia dowolnie długiego opisu do pozycji faktur.
  • Dodano nowe sposoby księgowania dokumentów magazynowych oraz wprowadzania dokumentów rozrachunkowych z modułu magazynowego. Sposoby te możliwe są do ustawienia w danych firmy.
  • Dodano możliwość automatycznego księgowania dokumentów magazynowych.
  • Dodano możliwość automatycznego wprowadzania dokumentów rozrachunkowych.
  • Dodano opisy na fakturze "cena jedn. netto", "cena jedn. brutto" zamiast "cena netto" "cena brutto".
  • Dodano PLN na fakturze po "razem".
  • Dodano opcję aktualizowania niezdefiniowanych stanów rozrachunków w narzędziach diagnostycznych. (Narzędzia/Narzędzia diagnostyczne/Aktualizowanie niezdefiniowanych stanów rozrachunków).
  • Dodano nową opcję w ustawieniach zaawansowanych "Wymuszaj standardowy format kodu pocztowego".
  • Dodano nowe pole w kartotece kontrahentów: Kraj.
  • Dodano nowe oznaczenia pól (zwykłe, obowiązkowe, opcjonalne, specjalne).
  • Umożliwiono wprowadzanie kwot "Nie podlega" do dwóch miejsc po przecinku.
  • Rozszerzono pole nazwy pełnej kontrahenta do 150 znaków.
  • Poprawiono opisy kolumn sumy ryczałtu na ekranie.
  • Poprawiono łączenie dokumentów WZ.
  • Poprawiono obliczanie podatku dla faktur wewnętrznych dla firm prowadzących sprzedaż w cenach brutto.
  • Poprawiono wydruk w zestawieniu zapłat.
  • Poprawiono obliczanie wartości faktury korygującej zawierającej więcej niż jedną jednostkę miary do faktury dla której pozycji użyty został rabat.
  • Poprawiono inne drobne błędy.

  Wersja 6.00

  • Dodano moduł "Rozrachunki":
   • Kontrola należności i płatności.
   • Naliczanie odsetek.
   • Możliwość wydrukowania wezwania do zapłaty.
   • Moduł kasa.
   • Moduł bank.
   • Ulepszony mechanizm płatności.
  • Współpraca z wieloma systemami:
   • Dodano możliwość eksportowania dokumentów magazynowych do innych systemów.
   • Dodano możliwość importowania dokumentów magazynowych z innych programów Mała Księgowość "Rzeczpospolitej".
  • Dodano moduł Biuro Rachunkowe:
   • Możliwość zarządzania wieloma firmami w jednym programie.
   • Tworzenie archiwum bezpieczeństwa dla wszystkich firm.
  • Dodano możliwość wycofania naliczania amortyzacji miesięcznych dla środków trwałych.
  • Dodano opcję "Nie używaj kolorów do wyświetlania tabel" (przyspiesza wyświetlanie dużych tabel).
  • Dodano możliwość powiększenia ikona na pasku narzędzi.
  • Dodano nowy raport historii klienta.
  • Dodano adres korespondencyjny klienta.
  • Dodano opcję "Nie drukuj numeru systemowego na paragonie".
  • Dodano możliwość wprowadzania dokumentów sprzedaży w rożnych walutach.
  • Dodano możliwość wprowadzenia opisu oraz kodu EAN-13 dla każdego towaru.
  • Dodano skrót do skali podatkowej bezpośrednio z formularzy podatkowych PIT-5 oraz PIT-5L.
  • Poprawiono aparat przywracania kopii bezpieczeństwa (usuwanie wszystkich istniejących danych przed przywróceniem).
  • Poprawiono eksportowanie dokumentu MM do nowej kartoteki towarów (gubienie stawki VAT jeżeli towar nie znajdował się w kartotece).
  • Poprawiono arkusz inwentaryzacyjny[spis z natury] (sprzedaż, zakup, sprzedaż w różnych cenach jednego dnia).
  • Emulacja drukarki fiskalnej Emar Duo Pro.
  • Możliwość dokonywania zmian nagłówka nie zaksięgowanej faktury.
  • Możliwość edytowania nie zaksięgowanych faktur.
  • Dodano możliwość zdefiniowania dwóch stawek VAT (np. 5% dla faktury RR).
  • Możliwość wystawienia faktury VAT MARŻA.
  • Inne poprawki.

  Wersja 5.06

  • Dodano nowy formularz VAT-7 oraz VAT-7K obowiązujący od maja 2004.

  Wersja 5.05

  • Dodano możliwość ewidencjonowania transakcji krajowych, wewnętrzunijnych oraz poza unijnych.
  • Dodano możliwość wystawiania faktur dostawy i dokumentów nabycia krajowych, wewnątrzunijnych oraz poza unijnych.
  • Dodano możliwość wprowadzania tzw. Unijnych numerów NIP, oraz mechanizm weryfikacji poprawności struktury numeru NIP dla wszystkich państw członkowskich UE.
  • Uwzględniono możliwość wyboru długości pierwszego kwartału 2004 roku dla potrzeb VAT-u.
  • Dodano parametr w danych firmy udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem.
  • Dodano możliwość wprowadzenia faktur wewnętrznych.
  • Dodano nową "stawkę VAT" - Nie podlega.
  • Możliwość wprowadzania symbolu € (ALT + U).

  Wersja 5.04

  • Dodano nowy formularz przelewu do ZUS obowiązujące od 1 kwietnia 2004 roku (Każdy przelew utworzony po 1 kwietnia 2004 roku będzie nowego formatu).

  Wersja 5.03

  • Nowy formularz podatkowy PIT-5/L dla osób które zgodnie z ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wybrały 19% podatek liniowy.
  • Możliwość ukrycia paska narzędziowego.
  • Możliwość prowadzenia odrębnych numeracji faktur przy innym trzecim członie numeru faktury.
  • Dodano możliwość podania miejsca prowadzenia działalności w danych firmy.
  • Dodano opcję domyślnej zapłata 0 zł.
  • Możliwość dokonania nieudokumentowanej zmiany stanu towaru.
  • Możliwość wstawiania do przelewu dowolnego zleceniodawcę i odbiorcę (kontrahent, firma wspólnik).
  • Możliwość podglądu danych kontrahenta poprzez "Wizytówkę".
  • Rozszerzenie raportowania drukarek fiskalnych.
  • Poprawa ceny przy wydruku faktur (netto/brutto).
  • Możliwość wydrukowania poczty na fakturze oraz możliwość nie wprowadzenia ulicy w danych firmy.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 5.02

  • Wprowadzona możliwość importowania danych z innych systemów informatycznych.
  • Możliwość wybrania czcionki do wydruku przelewów.
  • Zamiana kolejności pól formy transportu i formy zapłaty w oknie wystawiania faktur usługowych FA (wybór formy zapłaty modyfikował termin płatności, który do tej pory był przed polem forma płatności).
  • Usprawniono działanie pól słownikowych oraz przeglądania w których wybrana jest pozycja z innej kartoteki bądź tabeli.
  • Poprawiono współpracę programu z drukarką "POSNET Thermal" (Stara homologacja) - wymaga ponownej instalacji bibliotek obsługi drukarki.
  • Inne poprawki.

  Wersja 5.01

  • Możliwość drukowania przelewów w formie nadruków.
   • 7 różnych rodzajów nadruków.
   • Możliwość skalibrowania każdego nadruku indywidualnie.
  • Dodano raport klasyfikacji towaru ABC dotyczący modułu magazynowego.
  • Dodano możliwość prowadzenia kilku ewidencji sprzedaży.
  • Dodano możliwość drukowania daty sprzedaży na fakturze usługowej w postaci miesiąc/rok.
  • Poprawiono sposób naliczania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych dla metody degresywnej w kolejnych latach zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów Dobra Firma z 4 grudnia 2003 F4.
  • Poprawiono współpracę programu z obcojęzycznymi wersjami systemu operacyjnego.

  Wersja 5.00

  • Zmiany ogólne
   • Możliwość ochrony hasłem dostępu do programu.
   • Wprowadzenie paska narzędzi.
   • Możliwość eksportu niektórych danych do dokumentów:
    • Arkusza kalkulacyjnego
    • Plików HTML
    • Plików tekstowych
   • Możliwość podglądu na ekranie przed dokonaniem wydruku wszystkich drukowanych dokumentów.
   • Wprowadzenie ewidencji najmu, podnajmu i dzierżawy.
   • Wprowadzono opcję zarządzania danymi w formie kreatora obejmującego opcje:
    • Zakładanie kartotek na nowy roku.
    • Przenoszenie kartotek.
    • Przenoszenie danych magazynu.
    • Usuwanie niektórych danych.
  • Moduł "Magazyn i fakturowanie".
   • Fiskalizacja sprzedaży detalicznej (Obsługa drukarki fiskalnej "POSNET Thermal" oraz drukarki fiskalnej "ELZAB Omega")
   • Dodano możliwość udzielania rabatów dla każdej z pozycji faktury.
   • Dodano możliwość generowania indywidualnych cenniki dla kontrahentów.
   • Możliwość wprowadzenia faktur VAT – RR
   • Możliwość wprowadzenia domyślnej formy transportu oraz zapłaty dla każdego kontrahenta.
   • Możliwość prowadzenia automatycznej numeracji indeksów towarów.
   • Możliwość skorzystania z dodatkowych raportów
    • Zestawienie obrotów towarów.
    • Zestawienie sprzedaży.
    • Zestawienie towarów trudno-zbywalnych.
   • Moduł rezerwacja towarów.
   • Możliwość wprowadzania zamówień od kontrahentów.
  • Wprowadzenie nowego modułu "Oferty i Zamówienia Rzeczpospolitej".
   • Możliwość tworzenia ofert i zamówień.
   • Możliwość dostosowania ofert i zamówień do własnych potrzeb.
   • Możliwość importowania danych z programu "Mała Księgowość Rzeczpospolitej".
   • Automatyczna aktualizacja cen w ofercie na podstawie danych zawartych w magazynie.
   • Możliwość dołączenia zdjęć do pozycji oferty.
   • Możliwość eksportowania danych do pliku HTML.
   • Możliwość eksportowania danych do pliku XML.
  • Moduł "Przelewy"
   • Wprowadzono możliwość drukowania przelewów zwykłych i do Urzędów Skarbowych zarówno w 4 jak i 2 przelewów
  • Moduł "Środki Trwałe"
   • Dodano dodatkowe zestawienie "Historia Środka Trwałego"
  • Wiele innych drobnych poprawek

  Wersja 4.02

  • Dodano możliwość nadrukowania napisów PODATKI oraz ZUS na odpowiednich formularzach przelewów.
  • Umożliwienie wpisywania rabatu do każdej pozycji dokumentu magazynowego.
  • Powiększenie deklaracji PIT-5 o dodatkowy załącznik PIT-5a - umożliwiający rozliczenie więcej niż dwie działalności gospodarcze oraz więcej niż dwie zmiany udziałów wspólnika.
  • Wprowadzenie w module Magazyn czterech cen sprzedaży.
  • Dodanie ewidencji sprzedaży nieudokumentowanej.
  • Wprowadzenie indywidualnych cenników dla kontrahentów.
  • Wprowadzenie możliwości prowadzenia więcej niż jednego magazynu.
  • Wprowadzenie nowych dokumentów w module Magazyn - przesunięcia międzymagazynowego MM-, MM+ oraz eksport i import tych dokumentów.
  • Wprowadzenie rozliczenia produkcji w module Magazyn.
  • Dodano możliwość wprowadzenia Faktur VAT Wewnętrznych i Komis.
  • Dodano możliwość edytowania dokumentów korygujących dokumenty magazynowe w module Magazyn.
  • Dodano możliwość dodania pozycji (dodatkowej sprzedaży) w dokumentach korygujących (Faktury VAT Korygujące) dokumenty magazynowe w module Magazyn.
  • Dodano możliwość nie drukowania daty na przelewach wszystkich typów.
  • Dodano możliwość filtrowania kilku rejestrów VAT.
  • Zwiększenie kompatybilności archiwum danych pochodzących z różnych wersji programu.
  • Możliwość zapamiętania ustawień wielkości głównych okien oraz ustawień poszczególnych głównych przeglądarek.
  • Poprawiono wyświetlanie sum narastająco w Ewidencji Przychodów dla "Ryczałtowców" dla więcej niż jednego wspólnika.
  • Dodana możliwość regulowania wielkości czcionki na fakturze.
  • Dodana możliwość wyboru umieszczenia informacji o nabywcy na fakturze.
  • Dodano możliwość nadrukowania napisów "PODATKI" oraz "ZUS" na odpowiednich przelewach.
  • Zmieniono wygląd oraz funkcjonalność kalendarza.
  • Wiele innych drobnych zmian.

  Wersja 4.01

  • Możliwość drukowania znaków w oddzielnych kratkach na przelewach wszystkich typów.
  • Możliwość wprowadzenia dokumentów księgowych z zerową kwotą.
  • Dodanie zaawansowanych opcji programu:.
   • Możliwość ukrywania zbędnych pozycji (zerowych) w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów oraz w Rejestrach VAT.
   • Możliwość zablokowania zmiany stawki VAT podczas wprowadzania dokumentów magazynowych
   • Możliwość wymuszenia standardowego separatora daty.
   • Możliwość podświetlania pola w którym aktualnie znajduje się kursor.
  • Poprawiono wydruk wpłat do Urzędów Skarbowych.
  • Zmiana formatu wydruku kwoty słownie na wpłatach.
  • Poprawiono automatycznych kopii bezpieczeństwa w systemach Windows 95/98/Me.
  • Drobne poprawki estetyczne i funkcjonalne.

  Wersja 3.05

  • Wprowadzenie opcji umożliwiającej wykonywanie automatycznej archiwizacji stanu programu.
  • Poprawka w Środkach Trwałych pozwalająca na dokonanie przeliczenia amortyzacji w przypadku gdy wszystkie Środki Trwałe zostały zlikwidowane lub zbyte.
  • Zmieniono kolor formularza VAT-7K.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 3.04

  • Umożliwienie naliczania amortyzacji zgodnie z ART.22k ust.5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych.
  • Poprawiono podsumowania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Przychodów (dla ryczałtowców).
  • W danych wspólników wprowadzono udziały w dochodach firmy dla poszczególnych miesięcy danego roku podatkowego.
  • W module magazynowym wprowadzono dodatkowe pytania o drukowanie:
   • cen na dokumentach WZ
   • ceny brutto(netto) na fakturach
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 3.03

  • Wprowadzenie nowej opcji umożliwiającej utworzenie arkusza inwentaryzacyjnego na dowolny dzień.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 3.02

  • Umożliwienie drukowania na drukarkach w sieci NOVEL.
  • Możliwość zmiany nazwy towaru podczas wprowadzania dokumenty magazynowego lub faktury.
  • Dodanie pola "Domyślny termin zapłaty" do kartoteki form zapłaty i automatyczne jego uwzględnienie podczas fakturowania.
  • Inne drobne poprawki.

  Wersja 3.01

  • Możliwość usuwania zaksięgowanych dokumentów (!).
  • Możliwość usuwania przejazdów pojazdem prywatnym.
  • Poprawiona edycja dokumentu księgowego bez wpisu do ewidencji rejestru.
  • Poprawka krytyczna edycji dokumentów magazynowych.
  • W zestawieniu dokumentów możliwość sumowanie dokumentów jeszcze nie zaksięgowanych.
  • Symbol dokumentu magazynowego automatycznie uzupełniany symbolem dokumentu ostatnio wprowadzanego.
  • Dodatkowe pola danych wspólnika
   • Bank, Konto
   • Numer PESEL
  • Dodatkowe pole danych firmy - adres email.
  • Poprawiono wydruk Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów dodając datę dokumentu.

  Wersja 2.12

  • Możliwość kwartalnego rozliczenia ewidencji przychodów.
  • Zmiany interfejsu:
   • Dodanie okna "Czy wiesz że...", które zawiera cenne podpowiedzi jak i będzie informowała o zmianach w programie.
   • Rozbudowanie menu Pomoc, a w szczególności Pomocy Technicznej.
   • Zmiana programu instalacyjnego oraz programu usuwającego program.
  • Zmiana nazwy programu na Mała Księgowość "Rzeczpospolitej".

  Wersja 2.11

  • Dodanie nowego typu formatowania dokumentów i faktur (miesięcznie i rocznie).
  • Możliwość zmiany zaksięgowania dokumentów magazynu.
  • Możliwość eksportowania faktur, paragonów i rachunków do plików HTML.
  • Dodanie kolumny "pozostało do zapłaty" w oknie zapłat faktur.
  • W ewidencji przebiegu pojazdów wartości uwzględniane do 4 miejsca po przecinku.
  • Drobne poprawki.

  Wersja 2.10

  • Nowe formularze podatkowe obowiązujące od stycznia 2003 PIT-5, VAT-7
  • Możliwość rozliczenia kwartalnego VAT i sporządzenia deklaracji VAT-7K
  • Nowy wzór Ewidencji Przychodów (dla ryczałtowców) - nowe stawki, dowolność ich edytowania.
  • Wprowadzenie możliwości amortyzacji środków trwałych zgodnie z Art. 22k ust 4. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Wprowadzono w zestawieniu dokumentów wprowadzonych jak i zaksięgowanych wartości netto oraz wartości podatku VAT dla każdej pozycji objętej podatkiem VAT.
  • Dodano do danych kontrahenta pola "Rabat", które wykorzystywane jest w module Magazyn i Fakturowanie. Pole to określa procentowy rabat o jaki zostanie pomniejszona cena sprzedaży danego towaru/usługi w momencie wydania/sprzedaży towaru/usługi. Wartość rabatu nie będzie umieszczona na dokumentach. Umieszczona zostanie jedynie cena pomniejszona o rabat.
  • Możliwość usuwania stawek za 1 km przebiegu pojazdów.
  • W opcji ewidencja wyposażenia dodano możliwość przeniesienia danych zawartych w Ewidencji Wyposażenia na następny rok.
  • Możliwość wprowadzenia dowolnej ilości miejsc po przecinku dla ceny towary/usługi jak i ilości.
  • Możliwość drukowania na dokumentach oraz fakturach indeksu towaru.
  • W zestawieniu zapłat dodano liczbę porządkową oraz kolumnę "Zwłoka".
  • Dodano możliwość anulowania paragonów.
  • W arkuszu inwentaryzacyjnym dodano możliwość podsumowania wartości w zestawieniu
  • W zestawieniu stanów magazynowych możliwość podsumowania wartości według ustawionego filtru
  • Znacznie powiększona czcionka w wydrukach dokumentów magazynowych oraz faktur itp.
  • Dane dotyczące płatnika w formularzach wyrównane do lewej strony.
  • Możliwość edytowania nie zaksięgowanych faktur FA.
  • Możliwość zaksięgowania dokumentu magazynowego tylko do Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Wprowadzone skróty klawiszowe do okien przeglądania, skróty te obejmują:
   • dodawanie
   • poprawianie
   • usuwanie

  Wersja 2.08

  • Dodanie do danych firmy drukowanych na fakturze numeru telefonu, faksu lub telefonu komórkowego
  • Możliwość poprawiania dokumentów magazynowych typu RW oraz PW
  • Umieszczenie stopki faktury pod sumą do zapłaty
  • Zmiana wprowadzania danych dotyczących najmu, podnajmu, dzierżawy (wprowadzamy dane w danych wspólnika podobnie jak składki na ZUS i Kasę Chorych)
  • Możliwość kopiowania danych magazynowych na następny rok w dowolnym momencie
  • Dodanie do sum Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów wyliczenia dochodu rocznego
  • Możliwość dodania dowolnej uwagi do dokumentu lub faktury, która będzie drukowana pod dokumentem
  • Możliwość dodania dowolnego opisu słownego do dokumentu księgowego, jako dodatkowych informacjach o dokumencie

  Wersja 2.07

  • Możliwość anulowania faktur
  • Rozszerzone pola w kartotece środków trwałych między innymi o
   • Typ
   • Numer fabryczny
  • Dodanie możliwosci wydruku logo firmowego na fakturach VAT oraz rachunkach (Inne->Dane->Firma->Logo)
  • Możliwość zarządzania cenami sprzedaży towarów przy użyciu odpowiedniego narzutu (zobacz opcje modułu magazynowego)
  • Możliwość łączenia dokumentów WZ do których nie została wystawiona faktura
  • Możliwość ustawienia skrótów klawiszowych do własnych potrzeb
  • Szybsze redagowanie dokumentów magazynowych (przy dużej ilości pozycji)
  • Pełne skalowanie faktury (np do formatu A4 w poziomie - pełna strona)
  • Inne drobne poprawki

  Wersja 2.06

  • Poprawiony wydruk kopii faktur korygujących
  • Możliwość wprowadzenia dowolnego dnia podczas księgowania dokumentu magazynu
  • Dodana możliwość wprowadzania środków trwałych nie podlegających amortyzacji
  • Drobne zmiany

  Wersja 2.05

  • Możliwość wprowadzenia faktur usługowych "FA" oraz korekt tych faktur "KFA"
  • Możliwość śledzenia minimalnych stanów każdego z towaru
  • Edytowanie dokumentów magazynowych
   • Edytowanie dokumentów "PZ", do których nie było wystawionej faktury
   • Edytowania dokumentów "BO"
  • Dodane dwa pola w kartotece kontrahentów
   • Osoba upoważniona do odbioru faktury
   • Adres internetowy
  • Możliwość wysłania listu elektronicznego do kontrahenta
  • Możliwość wprowadzania wartości netto i podatku podczas księgowania dokumentów "PZ" oraz "KPZ"

  Wersja 2.04

  • Powiązanie przycisków zamykania okna z przyciskami "Anuluj"
  • Nieobowiązkowe pole formy transportu podczas wprowadzania faktur
  • Poprawiono wypisywanie słowne wartości zaokrąglanych liczb
  • Możliwość nadrukowania wartości na oryginalnych formularzach podatkowych PIT-5 oraz VAT-7
   • Kalibracja drukarki oraz trwała możliwość zmiany jej ustawień

  Wersja 1.13

  • Możliwość dostosowania tabel do własnych potrzeb
   • Zmiana szerokości kolumn tabeli
   • Ukrywanie i odkrywanie wybranych kolumn
  • W niektóre pola, w których trzeba było wybrać wartość z tabeli, można teraz wprowadzić ciąg znaków nie dodając pozycji do tabeli. Pola takie nazwane zostały polami słownika.
  • Rezygnacja z wprowadzania pierwszej pozycji do pól, w których trzeba było obowiązkowo wybrać pozycję z tabeli.
  • Skróty klawiszy funkcyjnych usprawniają i przyspieszają obsługę programu z klawiatury. Dodatkowo klawisze okna w których znajduje się przycisk "Anuluj" mogą być zamykane za pomocą klawisza ESC.
  • Zmiany estetyczne.
  • Zmiany nazewnictwa.
  • Dodane pole Uwagi w Ewidencji Przejazdów Samochodów.
  • Dodane pole Rodzaj działalności w danych firmy.
  • Inne poprawki.

  Wersja 1.12

  • "Wyszarzanie" przycisków, których przyciśnięcie nic nie powoduje.
  • Możliwość usuwania zawartości roku księgowego (dokumentów, kont, kontrahentów itd.)
  • Drobne poprawki

  Wersja 1.11

  • Możliwość usuwania danych o pojazdach prywatnych, które nie były używane w innych częściach programu

  Wersja 1.10

  • Poprawiony interfejs archiwizacji danych
   • Program zapamiętuje do 5 plików ostatnio wykorzystywanych do archiwizacji danych
   • Nowe opcje formatowania oraz informacji o pliku archiwum
   • Zwiększenie poziomu zgodności danych pochodzących z różnych wersji programu
  • W strukturze rejestru dodano możliwość rozliczenia według zadanej kwoty brutto
  • Dodana opcja druku dokumentu wewnętrznego. Dokument taki można wydrukować w oknie wprowadzania dokumentu, lub podglądu dokumentu.
  • Dodana możliwość księgowania dokumentów dotyczących eksportów dla potrzeb deklaracji VAT-7. Aby wprowadzić dokument dotyczący eksportu należy zdefiniować odpowiednie konto księgowe-szablon księgowania.

  Wersja 1.09

  • Dodana opcja "Naprawianie bazy danych" w narzędziach diagnostycznych programu. W celu dokładniejszego zapoznania się z tą opcją zaglądnij do instrukcji.
  • Dodana opcja wyszukiwania w oknie zaksięgowanych dokumentów.
  • Wartości liczbowe prezentowane są w postaci zgrupowanej po 3 cyfry. Prezentacja dotyczy zarówno wydruków jak i wartości pokazywanych na ekranie monitora.

  Wersja 1.08

  • Możliwość definiowania kont księgowych - szablonów księgowania, dzięki którym można księgować dokumenty, których wartość będzie naliczana do pól M deklaracji PIT-5.
  • Drobne poprawki.

  Wersja 1.07

  • Uproszczenie interfejsu użytkownika
   • Ułatwienie wprowadzenia danych poprzez umożliwienie poruszania się pomiędzy przyciskami, a polami za pomocą klawisza TAB, oraz akceptacja przycisku przy użyciu klawisza ENTER lub SPACJA.
   • Optymalizacja tabel, tak aby dane odświeżały się szybciej
   • Gdy pola rozwijane są wymagane do wypełnienia, wybierany jest zawsze pierwszy zapis. Ułatwia to wprowadzanie np. przejazdów samochodów, gdy posiadamy tylko jeden samochód.
  • Ewidencja przebiegu pojazdów może być już rozliczana z dokładnością do 10 m.
  • Możliwość księgowania wszystkich dokumentów, dokumentów danego miesiąca księgowego, bądź też wybranego dokumentu.
  • Szybkie uruchomienie kalkulatora systemowego za pomocą kombinacji klawiszy CTRL + K.

  Wersja 1.06

  • Możliwość deklarowania dla każdego wspólnika dodatkowych kwot zwiększających przychód. Koszty te będą doliczane do poz.C19,C20,C23,C24 deklaracji PIT-5.
  • Dodana opcja zmiany początkowej numeracji stron przy wydruku
  • Możliwość poprawy w dokumentach zaksięgowanych następujących zapisów:
   • Numer dokumentu
   • Opis zdarzenia gospodarczego
   • Uwagi
  • W kartotece Kontrahentów znajdują się trzy nowe pola edycyjne:
   • Bank
   • Konto bankowe
   • Numer telefonu
  • W danych firmy znajdują się dwa nowe pola edycyjne
   • Bank
   • Konto bankowe

  Wersja 1.05

  • Możliwość usuwania tras oraz celów podróży.
  • Dodana opcja usuwania pozycji w listach rozwijanych (gdzie to możliwe)

  Wersja 1.04

  • Nazwa województwa w formularzach VAT-7 oraz PIT-5 rozszerzona do 25 znaków.
  • Możliwość usuwania kont, według których nie były księgowane dokumenty.
  • Możliwość usuwania kontrahentów nie powiązanych z dokumentami zaksięgowanymi.
  • Inne drobne poprawki

  Wersja 1.03

  • Wprowadzenie trzech sposobów numeracji dokumentów Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Przychodów.
  • Uwzględnienie składki na Ubezpieczenie Społeczne i ZUS w podatku zryczałtowanym.
  • Możliwość wpisania w deklaracji VAT-7 danych firmy w pola B.1 B.2.
  • Uściślenie podpowiedzi dat podczas wprowadzania dokumentów.
  • Dodanie opcji Pomoc Techniczna, z której bezpośrednio można wysłać email do producenta.
  • Klarowna możliwość wyboru w danych firmy Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Ewidencji Przychodów. Możliwość zmiany sposobu rozliczenia podczas edycji danych firmy.
  • Zwiększenie stabilności działania programu.